دکتر حمیدرضا آراسته

دکتر حمیدرضا آراسته استاد، دانشگاه خوارزمی

دکتر حمیدرضا آراسته

Dr. HamidReza Arasteh

استاد، دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Accountability of the Iran’s Universities to the Labor Market from the Perspective of Higher Education Experts (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 2
2 آیا کارآفرینی استراتژی دانشگاه ها را تغییر می دهد؟ (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 13، شماره: 29
3 اخلاق پژوهش در آموزش عالی: ویژگی های فردی و مسئولیت های حرفه ای پژوهشگران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 5، شماره: 19
4 ارائه الگوی تعالی سازمانی بر پایه قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 14، شماره: 3
5 ارائه الگوی توسعه خلاقیت و نوآوری های علمی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان بر اساس عوامل فردی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 3
6 ارائه الگوی خدمات اجتماعی موسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 12، شماره: 49
7 ارائه الگوی دانشگاه دیجیتالی (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 11، شماره: 4
8 ارائه الگوی سیاست گذاری دانشگاه دیجیتالی (رویکرد کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 2
9 ارائه الگوی مفهومی توسعه استعدادهای نیروی انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 27، شماره: 90
10 ارائه مدل ارتقای شایستگی حرفه ای مدیران دانشگاه فنی و حرفه ای کشور با رویکرد گراندد تئوری (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 0
11 ارائه مدل مطلوب رقابت جهت پیشرفت آموزشی در دانشگاه(مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی) (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 3
12 ارائه مدلی برای ارتقای اخلاق حرفه ای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 16، شماره: 2
13 ارائه مدلی برای ارتقای اشتیاق تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 18، شماره: 81
14 ارائه مدلی برای ارتقای سطح همکاری های علمی بین المللی در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 2، شماره: 4
15 ارائه مدلی برای بالندگی رهبری معنوی در دانشجویان(مورد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 15
16 ارائه مدلی برای تسهیل اثربخشی تدریس اعضای هیئت علمی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 3، شماره: 3
17 ارائه مدلی برای تسهیل اثربخشی تدریس اعضای هیئت علمی (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 10، شماره: 40
18 ارائه ی مدلی برای ارزیابی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 6، شماره: 1
19 ارایه مدلی برای ارتقای اخلاق دانشجویی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 3
20 ارایه مدلی برای رهبری بازگشت به مسیر اصلی نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 2
21 ارایه ی ملاک های ارزیابی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 3، شماره: 4
22 ارزشیابی اثربخشی آموزش در دانشگاه افسری امام علی (ع) بر اساس الگوی EFQM (با تمرکز بر ۵ حوزه توانمندساز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 17، شماره: 57
23 الگوی راهبردهای سه گانه بین المللی شدن دانشگاه های منتخب دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 50
24 الگوی مهارت های مدیریتی مدیران آموزش عالی ناجا بر اساس پارادایم آجیل پارسونز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 10، شماره: 3
25 الگویی برای افزایش بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 1
26 انگیزش انتقال و انتقال آموزش های ضمن خدمت اقدام پژوهی: آزمون یک الگو و ارزیابی وضع موجود در مدارس متوسطه شهرستان های استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 1
27 Identifying Dimensions and Elements of Accountability of Universities to the Labor Market (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 1
28 Incorporation of Distribution System Reconfiguration and Expansion Planning Problems by Considering the Role of Demand Response Resources (دریافت مقاله) مجله سیستم های برق و سیگنال دوره: 3، شماره: 1
29 The effect of in-service entrepreneurship training on mass media managers’ entrepreneurship: A case study of IRIB (دریافت مقاله) مجله بین المللی رهبری سازمانی دوره: 3، شماره: 2
30 بازسازی ساختار میان رشته ای ها در آموزش عالی با تاکید بر شاخص ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 1
31 بررسی عوامل موثر بر بهرهوری اعضای هیات علمی دانشگاه، و ارائه مدل جهت بهبود آن(مطالعه موردی، منطقه 8دانشگاه آزاد اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 29
32 بررسی نقش میانجی گر احساس کارآمدی در تاثیرگذاری سبک رهبری توزیع شده بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان مدارس دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 12
33 بررسی و مقایسه وضعیت هویت دانشجویان ترم اول و ترم آخر واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 4، شماره: 3
34 بررسی وضعیت اخلاق آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 3، شماره: 9
35 بررسی وضعیت موجود و مطلوب بین المللی شدن دانشگاه ها از دیدگاه صاحبنظران(مورد دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 4
36 بررسی وضعیت هوش اخلاقی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 3، شماره: 11
37 برنامه ریزی امنیت-مقید واحدهای تولیدی و بارهای پاسخ گو (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 6، شماره: 3
38 بسترهای مورد نیاز برای توسعه سیستم مدیریت آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی در راستای ارتقای سلامت جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 9، شماره: 0
39 بهره وری سازمانی با نگه داشت استعدادهای نیروی انسانی: ارایه الگو مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 23
40 تاملی آسیب شناختی بر کارکردهای دانشگاه در تدارک امنیت جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 33
41 تاملی بر علل موثر بر بروز کژ کارکردهای پژوهش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 11، شماره: 1
42 تاملی بر کارکرد آموزشی دانشگاه های نسل سوم در ایران: ارائه الگوی مفهومی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 4
43 تبیین الگوی ماندگاری اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور - مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 5، شماره: 2
44 تحلیل استراتژی های خودرهبری دانشجویان (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 10، شماره: 2
45 تحلیل شکاف برنامهدرسی قصدشده دورهکارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با توجه به چالش ها و مشکلات موجود در مدیریت مدارس در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 12، شماره: 24
46 تحلیلی بر ماموریت ها و اهداف، محتوا؛ ابزارها و کارکردهای مراکز بالندگی اعضای هیئت علمی در دانشگاه های کلاس جهانی: مقایسه ای تطبیقی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 4
47 تعیین و تبیین عوامل فردی موثر در تجاری سازی نتایج پژوهشی؛ مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 1
48 جهانی شدن و آموزش عالی در دنیای در حال تغییر (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 18، شماره: 42
49 چگونگی کاربست قدرت در استقلال دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران: یک تحلیل گفتمان انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 43
50 دانشگاه دیجیتالی بستری برای یادگیری دیجیتالی در دوران کرونا و پساکرونا (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 30، شماره: 80
51 رابطه آگاهی از حقوق شهروندی با رفتار اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 7، شماره: 2
52 رتبه بندیها وویژگیهای دانشگاه های برترجهانی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 52
53 رویکرد سیستمی بر مدیریت استعداد در دانشگاهها و تاثیر آن بر روی اجتماع و سازمان (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 36
54 شناسایی ابعاد و مولفه های اخلاق دانشجویی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 23
55 شناسایی ابعاد، مولفه ها و نشانگرهای شاگردپروری اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 2
56 شناسایی معیارهای تصمیم گیری به منظور برون سپاری فعالیت های آموزش انتظامی با استفاده از روش دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 19، شماره: 1
57 شناسایی مولفه های اثرگذار در مربی گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان: رویکردی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 9، شماره: 1
58 شناسایی مولفه های موثر بر فرایند یاددهی-یادگیری، برای تربیت دانشجویان مهندسی با اشتغال پذیری بالا (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 25، شماره: 98
59 شناسایی و تبیین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آموزش دستیاری تخصصی در اجرای طرح تحول سلامت (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 2
60 شناسایی و تحلیل نقش مولفه های آموزشی، پژوهشی و خدمات اجتماعی بر بهره وری اعضای هیئت علمی دانشگاه (مطالعه موردی اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 1، شماره: 4
61 شناسایی، تعیین و رتبه بندی عوامل اثرگذار بر بالندگی رهبری معنوی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 15، شماره: 2
62 شناسایی، ویژگی ها و رشد نخبگان (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 14، شماره: 34
63 طراحی الگوی پذیرش معلمان فنی وحرفه ای در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 1
64 طراحی الگوی جامع نقش های پرورشی معلمان برای دوره ابتدایی و اعتباریابی آن از دیدگاه متخصصان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 3
65 طراحی الگوی چابکی سازمانی دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 2
66 طراحی الگوی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 16، شماره: 4
67 طراحی الگوی مربی گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 10، شماره: 2
68 طراحی الگوی نوین ارزشیابی از عملکرد حرفه ای سالانه معلمان مدارس ابتدایی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 21
69 طراحی و اعتبارسنجی مدل تسهیل اثربخشی تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 13، شماره: 25
70 طراحی و تببین وضع موجود الگوی مدیریت استعداد کارکنان سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 16، شماره: 2
71 طراحی و تبیین الگوی پیشایندهای فضیلت سازمانی در دانشگاه های دولتی استان یزد (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 13، شماره: 4
72 طراحی و تبیین الگوی شایستگی در راستای ابقاء کارکنان شرکت-های نفتی تحت پوشش اصل ۴۴ قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 4
73 طراحی و تبیین چارچوب شایستگی های حرفه ای دانشجو معلمان دوره ابتدایی دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 5
74 طراحی و تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد نظام پژوهش در آموزش و پرورش (مورد مطالعه: پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش با رویکردی کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 6، شماره: 14
75 عوامل موثر بر انگیزه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی و رابطه آن با عملکرد آن ها بر اساس نظریه مک کللند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 4، شماره: 1
76 عوامل موثر دستیابی به دانشگاه های چابک با تاکید بر نقش برنامه ریزی آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 8، شماره: 1
77 فلسفه انجمن های علمی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 14، شماره: 32
78 کارآفرینی و آموزش عالی: اصول و موانع (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 13، شماره: 29
79 مدل پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری در کشور از زاویه مطالعات میان رشته ای نظام های آموزش عالی و سیاست خارجی؛مورد مطالعه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 4
80 مدل یابی معادلات ساختاری چابکی سازمانی دانشگاه با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 3
81 مدیریت تربیتی مبتنی بر سیره پیامبر اکرم (ص) با تاکید بر آیات قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 10، شماره: 18
82 میان رشته ای ها در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 2
83 نظریه اسلامی هوش معنوی: طراحی الگوی هوش معنوی با رویکرد اسلامی به عنوان سرمایه معنوی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 69
84 نقش آموزش عالی در چشم انداز توسعه ایران ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 13، شماره: 31
85 نقش تعامل بهینه نیروی انتظامی با آموزش و پرورش در ارتقای فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 13، شماره: 2
86 نقش نظام آموزش عالی در پیشبرددیپلماسی علم و فناوری (مورد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی) (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 1
87 واکاوی الزام های اجرایی دوره های برخط آزاد انبوه در دانشگاه پیام نور از منظر اقتصادی (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 13، شماره: 2
88 واکاوی الزام‏های اجرایی دوره‏های برخط آزاد انبوه (موک) در دانشگاه پیام نور از منظر فنی و تکنولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 4، شماره: 14
89 واکاوی پیامدهای درون و برون دانشگاهی بین المللی شدن دانشگاه های دولتی منتخب کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 9، شماره: 17
90 واکاوی پیشران های فرهنگی و اجتماعی دوره های برخط آزاد انبوه (موک) در دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 12، شماره: 45
91 واکاوی عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه کژکارکردی های آموزشی عالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 2
92 وضعیت موجود دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس مولفه های تاثیرگذار بر توسعه دانشگاهی پایدار (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 10، شماره: 3
93 ویژگی های یک استاد راهنمای خوب از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 7، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی توانایی آینده پژوهی دانشجویان دوره دکتری فنی- مهندسی و علوم انسانی (دانشگاههای امیرکبیر و علامه طباطبایی) (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
2 بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر بالندگی کارکنان؛ مطالعه موردی:وزارت امور اقتصادی و دارایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری
3 بررسی میزان کاربست مولفه های توانمند سازی در اعضای هیات علمی (مطالعه موردی: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
4 بررسی و مطالعه رهیافتی برای ارتقا بهره وری اعضای هیئت علمی (دریافت مقاله) نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی
5 بین الملی شدن دانشگاهها: پاسخی به واقعیت ها و چالش های آینده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی
6 ساختار سازمانی متناسب با دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی
7 سیستم سقف کوبیاکس (دال دومحوره تو خالی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
8 شناسایی ابعاد چابکی نیروی انسانی دانشگاه مورد مطالعه: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
9 عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در دانشگا ههای ایران:تحلیل وضعیت موجود گویه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
10 کاربرد الگوی شایستگی در مدیریت روابط عمومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
11 مدلیابی معادله ساختاری چابکی سازمانی در دانشگاه ها با تاکید بر فهنگ سازمانی و مدیریت دانش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری