دکتر علی طویلی

دکتر علی طویلی دانشیار، دانشگاه تهران

دکتر علی طویلی

Dr. Ali Tavili

دانشیار، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آتش سوزی بر تولید، تاج پوشش، ترکیب، تراکم و پوشش خاک سطحی رویشگاه، مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حوزه آبخیز زاغه لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 5، شماره: 4
2 اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر ویژگیهای جوانه زنی بذر Puccinellia distans (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 1
3 اثر تیمارهای مختلف در شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذر گیاه آمودندرون ( Ammodendron persicum) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 3
4 اثر فاکتور محیطی آب زیرزمینی در پراکنش تیپهای گیاهی در اراضی حاشیه پلایای میقان اراک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 3
5 ارزش گذاری اقتصادی تاثیر تخریب اکوسیستم های مرتعی بر هدررفت عناصر غذایی خاک (مطالعه موردی: مراتع حوزه آبخیز سلمان، قم) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 30، شماره: 1
6 ارزیابی پتانسیل گیاه پالایی گونه های گیاهی مرتعی در خاک های آلوده به ترکیبات نفتی با تاکید بر فلز سنگین نیکل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 3
7 ارزیابی تاثیر عملیات تاغکاری به منظور احیای بیابان با تاکید بر خصوصیات خاک و پوشش گیاهی زیر اشکوب در منطقه کالشور سبزوار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 1
8 ارزیابی تاثیر کمپوست پسماند شهری در کاهش تجمع سرب در رژیم غذایی و اندام های حیوانات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 4
9 ارزیابی تعیین شایستگی مرتع برای چرای گوسفند بر اساس دستورالعمل (MSSG) (مطالعه موردی: طالقان میانی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 2
10 ارزیابی حساسیت اراضی منطقه جازموریان به بیابان زایی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 4
11 ارزیابی ژئوشیمیایی و زیست محیطی برخی از فلزات سنگین خاک اطراف معدن سرب و روی در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 14، شماره: 1
12 ارزیابی شاخص های معیار خاک جهت بررسی وضعیت بیابان زایی مناطق سلیمان، حسین آباد میش مست و گازران در استان قم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 3
13 ارزیابی و مقایسه شاخص های اکولوژیکی مراتع مناطق خشک، تحت دو نوع رویکرد مدیریتی اکولوژیک محور و اجتماعی- اکولوژیک محور (منطقه مورد مطالعه: شهرستان سربیشه خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 1
14 ارزیابی وضعیت و شدت بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA بر مبنای معیارهای آب، خاک، پوشش گیاهی و اقلیم (استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه آماد و فناوری دفاعی دوره: 3، شماره: 3
15 امکان سنجی عملیاتی، زیست محیطی و اقتصادی استفاده از سرباره فولاد به عنوان مالچ برای کنترل فرسایش بادی (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 7، شماره: 18
16 Habitat conditions and plant-environment relationship in some arid and semi arid lands character plants (case study: Shahriyar Rangelands, Tehran Province) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 11، شماره: 1
17 Phenological effects on forage quality of Salvia limbata in natural rangelands (دریافت مقاله) مجله علوم محیط زیستی و نوآوری تکنولوژی آسیای مرکزی دوره: 2، شماره: 1
18 برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال (SEBAL) و مقایسه آن با تبخیر و تعرق استاندارد فائو ۵۶ بهبودیافته با رابطه KC-NDVI (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 13، شماره: 3
19 بررسی اثر بازدارندگی Artemisia sieberiبر ویژگی های جوانه زنی Salsola rigida (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 3
20 بررسی اثر فلز سنگین کادمیم بر خصوصیات فیتوشیمیایی گونه ی مرتعی شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 29، شماره: 1
21 بررسی اثرات شوری NaCl بر روی Salsola tomentosa: پارامترهای رشد، روابط آبی، محلول های سازگار و کلروفیل (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 4، شماره: 7
22 بررسی اثرات گرادیان چرا بر روی تنوع پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع حاجی آباد، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 2، شماره: 1
23 بررسی اثرات مالچ معدنی بر ویژگی های شیمیایی ماسه های ریگ بلند کاشان (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 11، شماره: 37
24 بررسی اثرهای پخش سیلاب در تغییرات پوشش گیاهی (مطالعه موردی: حوزه میهم قروه استان کردستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 2
25 بررسی اثرهای تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهک سه ژنوتیپ گیاه مرتعی Agropyron trichophorum (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 2، شماره: 2
26 بررسی اثرهای تنش خشکی بر شاخصهای جوانه زنی سه گونه مرتعی از جنسBromus (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 4
27 بررسی اثرهای سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه در دو گونه Agropyron desertorum و Agropyron elongatum (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 1
28 بررسی تاثیر پخش سیلاب بر تغییرات کمی پوشش گیاهی (مطالعه موردی منطقه برآباد-سبزوار) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 8، شماره: 25
29 بررسی تاثیر پخش سیلاب در تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: منطقه برآباد شهرستان سبزوار ) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 2، شماره: 2
30 بررسی تاثیر پوسته های زیستی بر برخی از خصوصیات زیستی خاک(مطالعه موردی، مراتع قره قیر استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
31 بررسی تاثیر پوسته های زیستی بر ویژگی های هیدرولوژیکی خاک در مراتع قره قیر استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 44، شماره: 4
32 بررسی تاثیر تغییرات خشکسالی اقلیمی بر شاخص های پوشش گیاهی (مطالعه موردی: شهرستان اشتهارد، استان البرز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت جامع حوزه های آبخیز دوره: 3، شماره: 4
33 بررسی تاثیر ویژگیهای اکولوژیک (خاک و ارتفاع) بر کمیت و کیفیت اسانس گل و برگ Achillea millefolium L. subsp. Millefolium (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 4
34 بررسی تغییرات پوشش گیاهی در مراتع با شدت چرای مختلف (مطالعه موردی: حوزه چرندو کردستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 3
35 بررسی خصوصیات بوم شناختی گونه نتر (Astragalus squarrosus) در رویشگاه های کاشان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 3
36 بررسی خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه چهار ژنوتیپ گونه Bromus inermis در شرایط تنش خشکی در دو محیط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 4
37 بررسی سیتوژنتیکی گیاه دم گاوی (Smirnovia iranica Sabeti) در رویشگاه های مختلف (مطالعه موردی: ماسه زارهای کاشان) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 6، شماره: 15
38 بررسی شاخصهای سطح خاک و ویژگیهای عملکردی مرتع با استفاده از روش تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) (مطالعه موردی: مراتع سرچاه عماری بیرجند) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 4
39 پهنه بندی ریسک بیابانزایی ناشی از تخریب منابع آب با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
40 تاثیر برخی پرایمینگ های هورمونی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه بالنگوی سیاه (Lallemantia iberica Fisch. & C.A.Mey) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 9، شماره: 33
41 تاثیر بیوچار معدنی بر ویژگی های خاک و رشد رویشی Fortuynia bungei، و Calligonum comosum و Ziziphus spina-christi (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 30، شماره: 2
42 تاثیر پیش تیمارهای مختلف پرایمینگ بر صفات مورفولوژی و فیزیولوژی دو گونه Sanguisorba minor و Elymus hispidus در شرایط کوتاه مدت گلخانه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 30، شماره: 2
43 تاثیر تنش شوری و خشکی بر ویژگی های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه Salsola crassa در شرایط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 2، شماره: 1
44 تاثیر زئولیت و جیوهوموس بر شاخص های رشدی گیاه اسکنبیل (Calligonum comosum) و برخی خصوصیات خاک در مناطق بیابانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 11، شماره: 34
45 تاثیر زئولیت و جیوهوموس بر شاخص های رشدی گیاه قره داغ (Nitraria schoberi) و برخی خصوصیات خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 8، شماره: 2
46 تاثیر شدت های مختلف برداشت بر میزان ذخایر کربوهیدرات های غیرساختاری بخش زیرزمینی دو گونه Stipa hohenacheriana و Salsola laricina (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 3
47 تاثیر کمپوست پسماند شهری بر کاهش سمیت سرب و روی و جذب عناصر غذایی توسط دو گونه دارویی Marrubium cuneatum و Verbascum speciosum در خاک آلوده به فلزات سنگین (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 16، شماره: 4
48 تاثیرپذیری صفات ساختاری و عملکردی و ویژگی های مورفولوژیکی و جوانه زنی بذر گونه Salsola laricina تحت چرای حمایتی در مراتع خشکه رود، ساوه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 29، شماره: 1
49 تعیین ارتباط خصوصیات خاک با پراکنش گونه های گیاهی مراتع زاگرس مرکزی با روش تحلیل تطبیقی متعارف (مطالعه موردی: مراتع سراب نرم خرم آباد) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 4
50 تعیین خوشخوراکی گونه های مرتعی مورد چرای بز در ارتباط با مراحل رشد و طول روز (مطالعه موردی: مراتع روستای ده شیخ استان کهگیلویه و بویراحمد)... (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 33، شماره: 3
51 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر کنار (Ziziphus spina-christi) و کمی سازی ویژگی های آن تحت تنش های رطوبتی و شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 1
52 تعیین و اولویت بندی شاخص های موثر در بیابان زایی با استفاده از مدل تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 5، شماره: 8
53 شکست خواب بذر مشگک Ducrosia anethifolia Boiss تحت تاثیر تیمارهای مختلف (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 8، شماره: 30
54 شناسایی و تعیین شایستگی گیاهان دارویی مراتع حوزه آبخیز لاسم هراز، شهرستان آمل- استان مازندران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 6
55 طبقه بندی شایستگی مراتع حوزه آبخیز لاسم برای زنبورداری با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی ) GIS ) (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 1، شماره: 4
56 ظرفیت چرای کوتاه مدت مراتع طالقان میانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 1
57 مراتع ییلاقی و قشلاقی (دریافت مقاله) دانشنامه محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
58 مطالعه ترکیب و تنوع گیاهی در طول گرادیان شوری خاک مراتع حاشیه دق پترگان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 6، شماره: 16
59 مقایسه اثرهای سه گونه مرتعی بر حاصلخیزی خاک در منطقه شازند اراک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 4
60 مقایسه خوش خوراکی چند گونه مرتعی برای چرای گوسفند (مطالعه موردی: مراتع روستای ده شیخ در استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 1
61 مقایسه ذخیره کربن خاک در دو تیپ گیاهی Stipa barbata و Salsola rigida در منطقه اخترآباد شهریار (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 2، شماره: 3
62 مقایسه کارایی پلیمرهای فراجاذب بر ویژگی های رشد دو گونه آتریپلکس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 2
63 نقدی بر کتاب مرتع و مرتعداری (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 4
64 واکاوی و پهنه بندی انرژی باد بر اساس قابلیت حمل ماسه در راه آهن قم-تهران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری مراتع در برابر خشکسالی بر اساس میزان رطوبت موجود در خاک (مطالعه موردی: حوضه حسنجون طالقان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
2 ارزیابی تاثیر میکروبیوتیکها بر نفوذپذیری خاک با روش LFA (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
3 ارزیابی خشکیدگی حاصل از کمبود و زیاد بود برخی عناصر در اندام هوایی تاغ در استان یزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
4 ارزیابی ذخیره کربن خاک درتیپ های مختلف گیاهی درمنطقه شهریار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
5 ارزیابی نقش بانک بذر خاک در پتانسیل احیای پوشش گیاهی خاک های شور (مطالعه موردی: مراتع زیرکوه، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
6 اولویت بندی تیپ های گیاهی در مدل استفاده چند منظوره با استفاد از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
7 اولویت بندی معیارهای مؤثر در انتخاب مکانهای مناسب گردشگری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
8 Morphophysiologycal change of Stachys multicaulis Benth. Plant species under domestication process (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
9 برآورد ارزش اقتصادی گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza globra) در مقایسه با درآمد حاصل از علوفه مراتع منطقه تازه قلعه شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
10 بررسی اثر پتانسیل منفی اسمزی بر جوانه زنی و برخی صفات گونه Bromus inermis (گامی در جهت تنوع زیستی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
11 بررسی اثر کادمیوم کلرید و سولفات مس بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در گونه Agropyron elongatum (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
12 بررسی اثرات آللوپاتی گونه اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) بر ویژگی های جوانه زنی و رشد اولیه اسپرس ( Onobrychis )sativa (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
13 بررسی پتانسیل جذب کربن توسط گیاهان مراتع جنوب شهر سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
14 بررسی تاثیر آللوپاتیک Thymus kotschyanus بر خصوصیات رشد بذور Trifoliumrepens وBromus tomentellus (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
15 بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر ویژگی های جوانه زنی بذور جمع آوری شده Solsola arbuscula از دو رویشگاه مختلف در منطقه اشتهارد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
16 بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و طبقات سنی پایه مادری بر کیفیت بذر زرد تاغ (Haloxylon persicum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
17 بررسی تاثیر کریپتوگا مها بر وضعیت عناصر غذایی خاک با روش LFA (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
18 بررسی تاثیرپوستههای زیستی برترسیب کربن آلی خاک درمراتع قره قیراستان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
19 بررسی توانایی گیاه پالایی برخی از گیاهان مرتعی(مطالعه موردی: مراتع اطراف شرکت سرب و روی زنجان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
20 بررسی چگونگی اثرگذاری کریپتو گامها بر بهبود ویژگیهای خاک و کاهش فرسایش بادی در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
21 بررسی روند بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA با تاکید برمعیار اقلیم مطالعه موردی: استان هرمزگان (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
22 بررسی فلورستیکی مراتع کوهستانی گنبد ( واقع در استان همدان )گامی در جهت گسترش اکوتوریسم (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
23 بررسی و مقایسه ترسیب کربن در برخی گیاهان مناطق کویری ایران مطالعه موردی: حاشیه کویر حاج علی قلی دامغان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
24 بررسی و مقایسه ذخیره کربن در دو منطقه قرق و چرا شده در منطقه شهدا (دره قاسملو) ارومیه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
25 تاثیر سطوح مختلف شوری و دما برخصوصیات رشد شبدر سفیدTrifolium repens (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
26 تاثیر شدت چرا روی مراتع حوضه چمگردلان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
27 تاثیر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه شبدر سفیدTrifolium repens (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
28 تاثیر کاربرد هورمون های گیاهی بر بهبود جوانه زنی بذر گیاهان در شرایط تنش های محیطی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
29 تاثیرپوسته های زیستی برهدایت هیدرولیکی خاک به جهت تامین منابع اب درمناطق خشک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
30 تأثیر پوسته های زیستی بر هدایت هیدرولیکی خاک جهت افزایش انتقال آب در خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
31 تحلیل سیستم اجتماعی و انسجام اجتماعی در مدیریت پایدار مناطق خشک(منطقه مورد مطالعه: مرتع چنگی - منطقه کلاته رودبار دامغان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
32 تعیین مهمترین عوامل موثر بر پراکنش گونه Hordeum bolbosum در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
33 فناوری نانو و ذرات نقره ساخته شده ازگیاهان مختلف دارویی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
34 مروری بر زرین گیاه، گیاه دارویی بومی و در حال انقراض ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
35 معرفی شبیه ساز بارش قابل حمل در جهت انجام مطالعات اکوهیدرولوژی مراتع (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
36 مفاهیم اکوهیدرولو ژی در اکوسیستم های مرتعی با نگاهی موضوعی به مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
37 مقایسه اثر برخی هورمونهای شیمیایی بر ویژگیهای جوانه‌زنی بذور دو گونه‌‌ آگروپیرون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
38 مقایسه تغییرات عناصر خاک رویشگاه دو گونه Salsola rigida, Stipa barbata در حالتهای قرق و خارج قرق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
39 نقش پوسته های بیولوژیک خاک به عنوان یک عامل زیستی بر ترسیب کربن آلی خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
40 نگرشی نو به تعادل دام و مرتع در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست