علی طویلی

 علی طویلی دانشیار، دانشگاه تهران

علی طویلی

Ali Tavili

دانشیار، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی حساسیت اراضی منطقه جازموریان به بیابان زایی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 4
2 بررسی اثرات گرادیان چرا بر روی تنوع پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع حاجی آباد، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 2، شماره: 1
3 بررسی تاثیر پوسته های زیستی بر برخی از خصوصیات زیستی خاک(مطالعه موردی، مراتع قره قیر استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
4 پهنه بندی ریسک بیابانزایی ناشی از تخریب منابع آب با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
5 تاثیر تنش شوری و خشکی بر ویژگی های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه Salsola crassa در شرایط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 2، شماره: 1
6 طبقه بندی شایستگی مراتع حوزه آبخیز لاسم برای زنبورداری با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی ) GIS ) (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری مراتع در برابر خشکسالی بر اساس میزان رطوبت موجود در خاک (مطالعه موردی: حوضه حسنجون طالقان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
2 ارزیابی تاثیر میکروبیوتیکها بر نفوذپذیری خاک با روش LFA (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
3 ارزیابی خشکیدگی حاصل از کمبود و زیاد بود برخی عناصر در اندام هوایی تاغ در استان یزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
4 ارزیابی ذخیره کربن خاک درتیپ های مختلف گیاهی درمنطقه شهریار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
5 ارزیابی نقش بانک بذر خاک در پتانسیل احیای پوشش گیاهی خاک های شور (مطالعه موردی: مراتع زیرکوه، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
6 اولویت بندی تیپ های گیاهی در مدل استفاده چند منظوره با استفاد از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
7 اولویت بندی معیارهای مؤثر در انتخاب مکانهای مناسب گردشگری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
8 Morphophysiologycal change of Stachys multicaulis Benth. Plant species under domestication process (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
9 برآورد ارزش اقتصادی گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza globra) در مقایسه با درآمد حاصل از علوفه مراتع منطقه تازه قلعه شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
10 بررسی اثر پتانسیل منفی اسمزی بر جوانه زنی و برخی صفات گونه Bromus inermis (گامی در جهت تنوع زیستی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
11 بررسی اثر کادمیوم کلرید و سولفات مس بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در گونه Agropyron elongatum (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
12 بررسی پتانسیل جذب کربن توسط گیاهان مراتع جنوب شهر سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
13 بررسی تاثیر آللوپاتیک Thymus kotschyanus بر خصوصیات رشد بذور Trifoliumrepens وBromus tomentellus (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
14 بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر ویژگی های جوانه زنی بذور جمع آوری شده Solsola arbuscula از دو رویشگاه مختلف در منطقه اشتهارد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
15 بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و طبقات سنی پایه مادری بر کیفیت بذر زرد تاغ (Haloxylon persicum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
16 بررسی تاثیر کریپتوگا مها بر وضعیت عناصر غذایی خاک با روش LFA (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
17 بررسی تاثیرپوستههای زیستی برترسیب کربن آلی خاک درمراتع قره قیراستان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
18 بررسی توانایی گیاه پالایی برخی از گیاهان مرتعی(مطالعه موردی: مراتع اطراف شرکت سرب و روی زنجان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
19 بررسی چگونگی اثرگذاری کریپتو گامها بر بهبود ویژگیهای خاک و کاهش فرسایش بادی در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
20 بررسی روند بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA با تاکید برمعیار اقلیم مطالعه موردی: استان هرمزگان (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
21 بررسی فلورستیکی مراتع کوهستانی گنبد ( واقع در استان همدان )گامی در جهت گسترش اکوتوریسم (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
22 بررسی و مقایسه ترسیب کربن در برخی گیاهان مناطق کویری ایران مطالعه موردی: حاشیه کویر حاج علی قلی دامغان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
23 بررسی و مقایسه ذخیره کربن در دو منطقه قرق و چرا شده در منطقه شهدا (دره قاسملو) ارومیه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
24 تاثیر سطوح مختلف شوری و دما برخصوصیات رشد شبدر سفیدTrifolium repens (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
25 تاثیر شدت چرا روی مراتع حوضه چمگردلان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
26 تاثیر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه شبدر سفیدTrifolium repens (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
27 تاثیر کاربرد هورمون های گیاهی بر بهبود جوانه زنی بذر گیاهان در شرایط تنش های محیطی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
28 تاثیرپوسته های زیستی برهدایت هیدرولیکی خاک به جهت تامین منابع اب درمناطق خشک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
29 تأثیر پوسته های زیستی بر هدایت هیدرولیکی خاک جهت افزایش انتقال آب در خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
30 تحلیل سیستم اجتماعی و انسجام اجتماعی در مدیریت پایدار مناطق خشک(منطقه مورد مطالعه: مرتع چنگی - منطقه کلاته رودبار دامغان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
31 مروری بر زرین گیاه، گیاه دارویی بومی و در حال انقراض ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
32 معرفی شبیه ساز بارش قابل حمل در جهت انجام مطالعات اکوهیدرولوژی مراتع (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
33 مفاهیم اکوهیدرولو ژی در اکوسیستم های مرتعی با نگاهی موضوعی به مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
34 مقایسه اثر برخی هورمونهای شیمیایی بر ویژگیهای جوانه‌زنی بذور دو گونه‌‌ آگروپیرون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
35 مقایسه تغییرات عناصر خاک رویشگاه دو گونه Salsola rigida, Stipa barbata در حالتهای قرق و خارج قرق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
36 نقش پوسته های بیولوژیک خاک به عنوان یک عامل زیستی بر ترسیب کربن آلی خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
37 نگرشی نو به تعادل دام و مرتع در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست