دکتر حسین عباسی نژاد

دکتر حسین عباسی نژاد استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

دکتر حسین عباسی نژاد

Dr. Hosein Abbasinejad

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه‎گذاری در فضای نااطمینانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 2
2 ارتباط متقابل بین حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 2
3 ارزیابی شاخص توسعه انسانی د رمناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 1
4 اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران (رویکرد مبتنی بر مدل) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 46، شماره: 1
5 اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران مبتنی بر رویکرد آماری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
6 اندازه گیری خط کفایت شرعی و ررسی تاثیر شیون بر مقدار آن مطالعه موردی استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 49
7 برآورد تابع تقاضای پول در ایران با رویکرد مد لهای تصحیح خطا و هم جمعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 20، شماره: 5
8 برآورد درجه انباشتگی شاخص تورم با مدل ARFIMA- FIGARCH مطالعه موردی: ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 14، شماره: 52
9 برآورد یک مدل ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن و حداکثر راستنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 44، شماره: 4
10 بررسی اثرگذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در افق بلندمدت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 4
11 بررسی رابطه جرائم اجتماعی و متغیرهای اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 19، شماره: 3
12 بررسی روش های مختلف تخمین بتا در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 14، شماره: 1
13 بررسی و تحلیل منحنی فیلیپس و تعیین نرخ طبیعی بیکار در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 35، شماره: 2
14 پویایی‌های رابطۀ متغیرهای کلان و شاخص بازار سهام (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 5، شماره: 1
15 پیش بینی دوره های رونق و رکود قیمت مسکن با استفاده از تجزیه موجک و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 18
16 تاثیر سیاست های پولی بر نوسان قیمت دارایی های مالی و حقیقی از طریق گشتاورهای تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
17 تجمع‎های صنعتی در توسعه صنعتی و منطقه‎ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 1
18 تحلیل آشوب، تجزیه موجک و شبکه عصبی در پیش بینی شاخص بورس تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 2، شماره: 8
19 تحلیل سیکل های تجاری ایران با استفاده از نظریه موجک ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 4
20 تحلیل و پیش بینی اثرات غیرخطی در بازار نفت (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 18، شماره: 3
21 تخمین اثر نهاده ای انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 32، شماره: 1
22 دستاوردهای علمی جیمز هکمن و دانیال مک فادن که منجر به اخذ جایزه نوبل سال ۲۰۰۰ گردید ( گرداوری و اقتباس) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 35، شماره: 2
23 محاسبه ی بازده‎ی بدون ریسک بازارهای مالی ایران به روش فیلتر کالمن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 46، شماره: 3
24 مدل سازی اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات بانکی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 3
25 نظریه کاتاستروف و کاربرد آن در اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 4، شماره: 12
26 هزینه رفاهی تورم در ایران با رویکرد مدل حداقل مربعات معمولی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 16، شماره: 62