دکتر احمد زارع شحنه

دکتر احمد زارع شحنه استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دکتر احمد زارع شحنه

Dr. Ahmad Zarehshehneh

استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر سرعت رشد جنین بر غلظت متابولیت های پلاسمای میش رگامه های پایانی آبستنی و پس از زایش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 4
2 تاثیر سرعت رشد جنین بر غلظت متابولیت های پلاسمای میش رگامه های پایانی آبستنی و پس از زایش (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 30
3 اثر استرادیول/ اکسی توسین، سنسی بلکس و دینوپروستون بر باز شدن سرویکس، مدت زمان باز ماندن سرویکس و بازده تولیدمثلی در گوسفندان نژاد زندی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 2
4 اثر استفاده از نسبت های مختلف اسید آمینه ایده آل بر عملکردجوجه های گوشتی نر و ماده در دوره ۲۱ تا ۴۲ روزگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 2، شماره: 2
5 اثر افزودن منابع مختلف چربی به جیره گشتن افزایی بر تولید مثل میشهای زندی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 61، شماره: 2
6 اثر پروپیل تیویوراسیل بر بروز بلوغ و تولید اسپرم در خروس های گله مادر گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 2، شماره: 2
7 اثر رقیق کننده انجماد اسپرم و تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش های تلقیح شده با اسپرم منجمد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 30، شماره: 1
8 اثر روش تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش های زندی تلقیح شده با اسپرم تازه و منجمد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 30، شماره: 1
9 اثر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید به روش دو روز مصرف دو روز استراحت برعملکرد، کیفیت لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه بلدرچین های ژاپنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 3
10 اثر غلظت های مختلف بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول بر بهبود فراسنجه های کمی و کیفی اسپرم بز مهابادی در طی فرآیند انجماد- یخ گشایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 16
11 اثر فاکتور رشد شبه انسولین- یک بر قابلیت تکوین رویان های گاوی تولید شده از اووسیت های تحت تنش گرمایی در محیط کشت آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 2، شماره: 4
12 اثر کورکومین خوراکی بر فراسنجه های بافت شناسی بیضه خروس های مادر گوشتی مسنن (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 3
13 اثر متاپروترنول، یک بتاآدرنرژیک اگونیست، بر رشد، ضریب تبدیل غذایی و ترکیب لاشه بره های ماده ورامینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 3
14 اثر متاپروترنول، یک بتاآدرنرژیک اگونیست، بر رشد، ضریب تبدیل غذایی و ترکیب لاشه بره های ماده ورامینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 17
15 اثر مکمل سازی محیط کشت با اسید فولیک بر بلوغ برون تنی تخمک های گاو (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 3
16 اثرات پرتوتابی گاما بر تجزیه پذیری شکمبهای و قابلیت هضم روده ای پروتیین کنجاله منداب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 39، شماره: 1
17 اثرات جایگزینی ذرت با گندم در جیره حاوی سطوح مختلف فسفر و آنزیم فیتاز بر عملکرد مرغهای تخمگذار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 1
18 اثرات مکمل ال-آرژنین بر رشد، تولید ماهیچه و ذخیره چربی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 5، شماره: 4
19 اثرملاتونین و ویتامین E برویژگی های منی یخ زده خروسهای بومی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 3
20 اثرهای تغذیه ای ال-آرژنین بر برخی شاخص های کیفی گوشت، بافت روده و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی ۴۶ روزه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 2
21 اثرهای سطوح مختلف پروبیوتیک بر مرفولوژی،جمعیت میکربی دستگاه گوارش و خصوصیات سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 23، شماره: 3
22 ارتباط پروفایل لیپیدی پلاسما با شاخص های بافت شناسی بیضه در خروس های مادر گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 9، شماره: 22
23 ارتقاء عملکرد و افزایش تکثیر سلول های بنیادی اسپرماتوگونی با ماتریکس نانوفیبر پلی آمیدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 3
24 ارزیابی شاخص های تولیدی و کیفی در مرغ تخم گذار مسن با استفاده از مهارکننده گیرنده های بتا آدرنرژیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 31
25 ارزیابی عملکرد بتا آدرنرژیک آگونیست تئوفیلین در کاهش التهاب بر متابولیت های خونی و صفات کیفی تخم مرغ در مرغ تخمگذار در اواخر دوره تولید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 37
26 ارزیابی عملکرد تولید و برخی از ویژگی های کیفی تخم مرغ در اواخر دوره تولید مرغ تخم گذار با اعمال برخی از راه کارهای پیش و ضد التهابی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 26
27 ارزیابی فلوسایتومتریک اسپرم گاو بعد از انجماد- یخ گشایی در رقیق کننده منی حاوی اتانول (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 1
28 بررسی ۲۴ روز تغذیه ال-آرژنین بر عملکرد، کیفیت گوشت و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 3
29 بررسی اثرات تغذیه ال آرژنین برعملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجه های خونی درجوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 2
30 بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای هلشتاین استان های تهران والبرز (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 3
31 بررسی تجربیه کارایی مکمل های آلی معدنی کروم در تغذیه بره های پرواری شال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 4
32 بررسی و مقایسه عوامل تغذیه ای موثر برکاهش کلسترول تخم مرغ درمرغهای تخمگذارتجاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 1
33 بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای نارس شتر یک کوهانه در محیط هامزاف 10 همراه با غلظت های مختلف سرم گوساله جنینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 2
34 بهبود بازده اسپرم منجمد در قوچ با استفاده از آنتی اکسیدان گلوتاتیون (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 33، شماره: 3
35 بهبود بازده تلقیح مصنوعی درمیشهای نژادزندی بااستفاده ازهورمونهای استرادیول و اکسی توسین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 3
36 بهبود فراسنجه های بافت شناسی و بیان نسبی ژن StAR در بیضه خروس های تغذیه شده با کریسین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 50، شماره: 3
37 پاسخ جوجه های گوشتی نر و ماده به نسبت های مختلف اسیدآمینهایدآل در دوره آغازین (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 35
38 پاسخ جوجه های گوشتی نر و ماده به نسبت های مختلف اسیدآمینهایدآل در دوره آغازین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 1
39 تاثیر استفاده همزمان ایمونوگلوبولین Y، پروبیوتیک و الکترولیت بر عمکرد، سلامت و اسهال در گوساله های شیرخوار هلشتاین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 2
40 تاثیر اسید رتینوئیک بر بلوغ برون تنی تخمک های نابالغ کومولوس دار گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 2، شماره: 3
41 تاثیر افزودن سرما محافظ های نفوذی گلیسرول، دی متیل استامید و دی متیل فرمامید و غیر نفوذی تره هالوز و ساکارز بر انجماد پذیری اسپرم اسب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 49، شماره: 1
42 تاثیر ال آرژنین بر رشد، روده کوچک و سامانه ایمنی در جوجه های گوشتی در دوره آغازین پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 3
43 تاثیر GnRH در ایجاد موج فولیکولی در گاوهای کیستی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 1
44 تاثیر پرکاری درازمدت تیروئید بر وزن بدن، تولید تخم مرغ و ویژگی های تولید مثلی مرغ های مادر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 49، شماره: 2
45 تاثیر تغذیه پیوگلیتازون بر تخمک ریزی و برخی بیماری های پس از زایش در گاوهای هولشتن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 4
46 تاثیر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید در سه هفته پایانی دوره پرورش بر عملکرد رشد بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 2
47 تاثیر غلظت های مختلف ژل رویال در رقیق کننده بر برخی از فراسنجه های کیفی و کمی اسپرم بز مهابادی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 4
48 تاثیر کورکومین بر پروفیل لیپیدهای پلاسما و برخی فراسنجه های کیفیت اسپرم خروس های مادرگوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 50، شماره: 1
49 تاثیر کورکومین بر فراسنجه های کیفی و باروری اسپرم خروس های مادرگوشتی پس از یخ گشایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 50، شماره: 4
50 تاثیر لتروزل بر کیفیت و باروری اسپرم منجمد- ذوب شده در خروس های مادر گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 1
51 تاثیرات تغذیه سطوح بالای ال آرژنین در دوره آغازین بر تولید و کیفیت گوشت و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 2
52 تاثیرات سطوح گوناگون ویتامین E دررقیق کننده برکیفیت اسپرم اسبچه خزرطی فرایندسردسازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 1
53 تاثیروزن لاشه و جنس برکیفیت گوشت وترکیب اسیدهای چرب گوسفندان نژاد زل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 2
54 تعیین بهترین سطح تغذیه ال-آرژنین در بهبود عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی در دوره های (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 12
55 تعیین نیازلیزین بلدرچین های ژاپنی براساس صفات مرتبط باعملکردواجزاءلاشه درطی دوره 3-24روزگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 2
56 توانایی پاداکسنده آنزیمی کاتالاز در بهبود انجمادپذیری اسپرم اسب ترکمن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 2
57 تولید مخمر غنی از سلنیوم و ارزیابی اثر سطوح مختلف آن بر ریختشناسی و بیومتری اندامهای ‏داخلی و تولیدمثلی در مرغهای مادر گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 51، شماره: 1
58 مطالعه اثر اسید لینولییک مزدوج بر تولید و ترکیب شیر،توازن انرژی و فراسنجههای خون گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 2
59 مطالعه اثر تزریق استرادیول، اکسیتوسین، ریلاکسین و شیاف پروستاگلندین ای- 1 بر بازشدن سرویکس و درصد آبستنی در گوسفندان زندی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 2
60 مطالعه تغییرات متابولیت های خونی و هورمون های تیروئیدی مرغ های مادر گوشتی پس از اوج تولید (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 2
61 مقایسه اثر دو ترکیب گیاهی یا سنتتیک موثر بر متابولیسم چربی و فراسنجه های خونی مرغ های مادر گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 3
62 مقایسه خصوصیات مورفولوژی امواج فولیکولی در چرخه فحلی طبیعی با یک برنامه همزمانی در گاوهای شیری هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 24، شماره: 3
63 نرخ رقیق سازی بالا بر نتایج حافظت انجمادی منی گاو اثر میگذارد: فراسنجه های حرکتی و فلوسایومتری (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودن آنتی اکسیدان کوئرسیتین در بهبود انجمادپذیر اسپرم اسب ترکمن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 اثر افزودن سطوح مختلف ترکیب غنی از انرژی به رقیق کننده اسپرم خروس در دمای 4 و37 درجه سانتی گراد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
3 اثر افزودن سطوح مختلف دی متیل سولفوکسید (DMSO) و دی متیل استامید (DMA) بر بهبود انجماد پذیری اسپرم خروس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 اثر افزودن سطوح مختلف دی متیل سولفوکسید (DMSO) و دی متیل استامید (DMA) بر بهبود فراسنجه های جنجایی اسپرم خروس های نژاد راس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 اثر افزودن منابع مختلف چربی به جیره گشن افزایی بر تولید مثل میشهای زندی (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
6 اثر ال- آرژنین بر رشد، کاهش چربی لاشه، فراسنجه های خون و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
7 اثرات آب پنیر تخمیرشده و پودر آب پنیر خشک روی عملکرد و جمعیت میکروبی روده در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
8 اثرمصرف دانه کتان اکسترود شده در دوره ی انتظار زایمان برتولید و ترکیب شیر در گاو های هلشتاین (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
9 ارتباط متابولیت های خونی با وزن بدن در مرغ های مادر گوشتی بعد اوج تولید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
10 بررسی اثر پیه گاوی و روغن پالم بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
11 بررسی اثر دوره ی شیردهی و میزان تولید شیر بر صفات تولید مثلی گاوهای شیری هلشتاین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
12 بررسی اثر غلظت های مختلف زرده تخم مرغ بر قابلیت تحرک اسپرم بز مهابادی پس از انجماد و یخ گشایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
13 بررسی اثرات سطوح مختلف عصاره کرفس بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
14 بررسی ارتباط ارزش اصلاحی مادری وزن شیرگیری با خصوصیات کمی و کیفی آغوز و شیر گوسفند لری بختیاری (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
15 بررسی تاثیر کم کاری و پرکاری کوتاه مدت غده تیروئید بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
16 بهبود بازده تلقیح مصنوعی در گوسفند با استفاده از اکسیتوسین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
17 تاثیر استفاده روزانه سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید بر ترکیب لاشه و برخی از فراسنجه های خونی بلدرچین های ژاپنی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
18 تاثیر کاهش عملکرد غده تیرویید بر وزن بیضه و بیان ژن کانکسین 43 ماکیانها متعاقب تحریک نوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
19 تاثیر مدت و میزان استفاده از پودر سیر بر عملکرد و فاکتورهای خونی (CBC) در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
20 تعیین تغییرات ماهانه غلظت پلاسمایی هورمونهای تری یدوتیرونین، تیروکسین و تستوسترون در سه نژاد از قوچهای دنبه دار ایرانی در طول یک سال (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
21 توانایی آنتی اکسیدان آنزیمی کاتالاز در بهبود انجماد پذیری اسپرم اسب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
22 مروری بر تاثیر كوركومین روی كیفیت اسپرم و باروری در گله های مادر گوشتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
23 مطالعه ی اثرپروبیوتیک تجاری بایوساف برعملکردلاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
24 مطالعه ی اثرپروبیوتیک تجاری بایوساف برغلظت کلسترول و تری گلیسیرید جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
25 مقایسه صفات مختلف کیفیت لاشه در بر ههای خالص و آمیخته کردی (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور