احمد زارع شحنه

 احمد زارع شحنه استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

احمد زارع شحنه

Ahmad Zare shahne

استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استرادیول/ اکسی توسین، سنسی بلکس و دینوپروستون بر باز شدن سرویکس، مدت زمان باز ماندن سرویکس و بازده تولیدمثلی در گوسفندان نژاد زندی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 2
2 اثر افزودن منابع مختلف چربی به جیره گشتن افزایی بر تولید مثل میشهای زندی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 61، شماره: 2
3 اثر رقیق کننده انجماد اسپرم و تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش های تلقیح شده با اسپرم منجمد (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 30، شماره: 1
4 اثر روش تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش های زندی تلقیح شده با اسپرم تازه و منجمد (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 30، شماره: 1
5 اثر کورکومین خوراکی بر فراسنجه های بافت شناسی بیضه خروس های مادر گوشتی مسنن (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 3
6 اثر مکمل سازی محیط کشت با اسید فولیک بر بلوغ برون تنی تخمک های گاو (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 3
7 اثرات پرتوتابی گاما بر تجزیه پذیری شکمبهای و قابلیت هضم روده ای پروتیین کنجاله منداب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 39، شماره: 1
8 اثرات جایگزینی ذرت با گندم در جیره حاوی سطوح مختلف فسفر و آنزیم فیتاز بر عملکرد مرغهای تخمگذار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 1
9 اثرملاتونین و ویتامین E برویژگی های منی یخ زده خروسهای بومی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 3
10 اثرهای سطوح مختلف پروبیوتیک بر مرفولوژی،جمعیت میکربی دستگاه گوارش و خصوصیات سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 23، شماره: 3
11 ارتقاء عملکرد و افزایش تکثیر سلول های بنیادی اسپرماتوگونی با ماتریکس نانوفیبر پلی آمیدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 3
12 بررسی اثرات تغذیه ال آرژنین برعملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجه های خونی درجوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 2
13 بررسی تجربیه کارایی مکمل های آلی معدنی کروم در تغذیه بره های پرواری شال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 4
14 بررسی و مقایسه عوامل تغذیه ای موثر برکاهش کلسترول تخم مرغ درمرغهای تخمگذارتجاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 1
15 بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای نارس شتر یک کوهانه در محیط هامزاف 10 همراه با غلظت های مختلف سرم گوساله جنینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 2
16 بهبود بازده تلقیح مصنوعی درمیشهای نژادزندی بااستفاده ازهورمونهای استرادیول و اکسی توسین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 3
17 بهبود فراسنجه های بافت شناسی و بیان نسبی ژن StAR در بیضه خروس های تغذیه شده با کریسین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 50، شماره: 3
18 تاثیر افزودن سرما محافظ های نفوذی گلیسرول، دی متیل استامید و دی متیل فرمامید و غیر نفوذی تره هالوز و ساکارز بر انجماد پذیری اسپرم اسب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 49، شماره: 1
19 تاثیر ال آرژنین بر رشد، روده کوچک و سامانه ایمنی در جوجه های گوشتی در دوره آغازین پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 3
20 تاثیر GnRH در ایجاد موج فولیکولی در گاوهای کیستی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 1
21 تاثیر پرکاری درازمدت تیروئید بر وزن بدن، تولید تخم مرغ و ویژگی های تولید مثلی مرغ های مادر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 49، شماره: 2
22 تاثیر تغذیه پیوگلیتازون بر تخمک ریزی و برخی بیماری های پس از زایش در گاوهای هولشتن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 4
23 تاثیر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید در سه هفته پایانی دوره پرورش بر عملکرد رشد بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 2
24 تاثیر غلظت های مختلف ژل رویال در رقیق کننده بر برخی از فراسنجه های کیفی و کمی اسپرم بز مهابادی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 4
25 تاثیر کورکومین بر پروفیل لیپیدهای پلاسما و برخی فراسنجه های کیفیت اسپرم خروس های مادرگوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 50، شماره: 1
26 تاثیر کورکومین بر فراسنجه های کیفی و باروری اسپرم خروس های مادرگوشتی پس از یخ گشایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 50، شماره: 4
27 تاثیر لتروزل بر کیفیت و باروری اسپرم منجمد- ذوب شده در خروس های مادر گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 1
28 تاثیرات تغذیه سطوح بالای ال آرژنین در دوره آغازین بر تولید و کیفیت گوشت و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 2
29 تاثیرات سطوح گوناگون ویتامین E دررقیق کننده برکیفیت اسپرم اسبچه خزرطی فرایندسردسازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 1
30 تاثیروزن لاشه و جنس برکیفیت گوشت وترکیب اسیدهای چرب گوسفندان نژاد زل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 2
31 تعیین نیازلیزین بلدرچین های ژاپنی براساس صفات مرتبط باعملکردواجزاءلاشه درطی دوره 3-24روزگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 2
32 توانایی پاداکسنده آنزیمی کاتالاز در بهبود انجمادپذیری اسپرم اسب ترکمن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 2
33 مطالعه اثر اسید لینولییک مزدوج بر تولید و ترکیب شیر،توازن انرژی و فراسنجههای خون گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 2
34 مطالعه اثر تزریق استرادیول، اکسیتوسین، ریلاکسین و شیاف پروستاگلندین ای- 1 بر بازشدن سرویکس و درصد آبستنی در گوسفندان زندی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 2
35 مطالعه تغییرات متابولیت های خونی و هورمون های تیروئیدی مرغ های مادر گوشتی پس از اوج تولید (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 2
36 مقایسه اثر دو ترکیب گیاهی یا سنتتیک موثر بر متابولیسم چربی و فراسنجه های خونی مرغ های مادر گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 3
37 نرخ رقیق سازی بالا بر نتایج حافظت انجمادی منی گاو اثر میگذارد: فراسنجه های حرکتی و فلوسایومتری (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودن آنتی اکسیدان کوئرسیتین در بهبود انجمادپذیر اسپرم اسب ترکمن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 اثر افزودن سطوح مختلف ترکیب غنی از انرژی به رقیق کننده اسپرم خروس در دمای 4 و37 درجه سانتی گراد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
3 اثر افزودن سطوح مختلف دی متیل سولفوکسید (DMSO) و دی متیل استامید (DMA) بر بهبود انجماد پذیری اسپرم خروس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 اثر افزودن سطوح مختلف دی متیل سولفوکسید (DMSO) و دی متیل استامید (DMA) بر بهبود فراسنجه های جنجایی اسپرم خروس های نژاد راس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 اثر افزودن منابع مختلف چربی به جیره گشن افزایی بر تولید مثل میشهای زندی (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
6 اثر ال- آرژنین بر رشد، کاهش چربی لاشه، فراسنجه های خون و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
7 اثرات آب پنیر تخمیرشده و پودر آب پنیر خشک روی عملکرد و جمعیت میکروبی روده در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
8 اثرمصرف دانه کتان اکسترود شده در دوره ی انتظار زایمان برتولید و ترکیب شیر در گاو های هلشتاین (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
9 ارتباط متابولیت های خونی با وزن بدن در مرغ های مادر گوشتی بعد اوج تولید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
10 بررسی اثر پیه گاوی و روغن پالم بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
11 بررسی اثر دوره ی شیردهی و میزان تولید شیر بر صفات تولید مثلی گاوهای شیری هلشتاین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
12 بررسی اثر غلظت های مختلف زرده تخم مرغ بر قابلیت تحرک اسپرم بز مهابادی پس از انجماد و یخ گشایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
13 بررسی اثرات سطوح مختلف عصاره کرفس بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
14 بررسی ارتباط ارزش اصلاحی مادری وزن شیرگیری با خصوصیات کمی و کیفی آغوز و شیر گوسفند لری بختیاری (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
15 بررسی تاثیر کم کاری و پرکاری کوتاه مدت غده تیروئید بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
16 بهبود بازده تلقیح مصنوعی در گوسفند با استفاده از اکسیتوسین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
17 تاثیر استفاده روزانه سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید بر ترکیب لاشه و برخی از فراسنجه های خونی بلدرچین های ژاپنی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
18 تاثیر کاهش عملکرد غده تیرویید بر وزن بیضه و بیان ژن کانکسین 43 ماکیانها متعاقب تحریک نوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
19 تاثیر مدت و میزان استفاده از پودر سیر بر عملکرد و فاکتورهای خونی (CBC) در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
20 تعیین تغییرات ماهانه غلظت پلاسمایی هورمونهای تری یدوتیرونین، تیروکسین و تستوسترون در سه نژاد از قوچهای دنبه دار ایرانی در طول یک سال (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
21 توانایی آنتی اکسیدان آنزیمی کاتالاز در بهبود انجماد پذیری اسپرم اسب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
22 مطالعه ی اثرپروبیوتیک تجاری بایوساف برعملکردلاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
23 مطالعه ی اثرپروبیوتیک تجاری بایوساف برغلظت کلسترول و تری گلیسیرید جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
24 مقایسه صفات مختلف کیفیت لاشه در بر ههای خالص و آمیخته کردی (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور