دکتر محمد سعیدی مهر

دکتر محمد سعیدی مهر استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد سعیدی مهر

Dr. Mohammad Saedi mehr

استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «اصالت وجود یا اصالت ماهیت؛ نزاعی لفظی یا معنوی؟» (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 18، شماره: 3
2 آگاهی مرتبه بالاتر در فلسفه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 21، شماره: 58
3 ابن سینا و نظریه میل (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 1، شماره: 2
4 ابن سینا و نوع یقین حاصل از تجربه: خوانشی نو (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 25، شماره: 66
5 اثبات وقوع معجزات از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی و ریچارد سویین برن (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 15، شماره: 55
6 ادله تجرد نفس از دیدگاه فخر رازی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 2، شماره: 6
7 ارزیابی و مقایسة نقادانه دیدگاه طباطبایی، مطهری و جوادی آملی در باب وحدت وجود و لوازم الهیاتی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 7، شماره: 1
8 استعاره های مفهومی علیت در دیدگاه لیکاف (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 7، شماره: 2
9 اصالت ماهیت و عینیت وجود از دیدگاه ملارجبعلی تبریزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 6، شماره: 3
10 اصالت وجود؛ مسیله ای بدیهی یا نظری (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 11، شماره: 23
11 اصول طبیعت شناسی ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 3، شماره: 6
12 امکان معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبارمعتزلی و فیلسوفان دین معاصر مسیحی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 4، شماره: 10
13 Muslim Philosophers on the Relation between Metaphysics and Theology (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 21، شماره: 81
14 THE MU‘TAZILITE QĀDĪ ‘ABD AL-JABBĀR ON THE DENOTATION OF MIRACLES (دریافت مقاله) دوفصلنامه پرسشهای دینی دوره: 1، شماره: 2
15 بازخوانی مفهوم مزاج برپایه پزشکی مدرن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 1، شماره: 2
16 بازخوانی نظریه «نظام احسن» ملاصدرا در سایه تحلیل مبادی هستی شناسانه آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 3، شماره: 5
17 بازسازی استدلال خطای ادراکی برای اثبات نظریه وجود ذهنی با نظر به ادله نظریه داده های حسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 9، شماره: 19
18 بازشناسی نسبت فرد و جامعه به مثابه مبنایی هستی شناسانه در آرای اجتماعی علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 8، شماره: 16
19 بررسی اشکالات پدیدارشناختی نظریه وجود ذهنی با نگاهی به نظریه داده های حسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 8، شماره: 1
20 بررسی انتقادی ادله روایی تبریزی بر اشتراک لفظی وجود و نفی صفات الهی (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 52، شماره: 1
21 بررسی انتقادی معرفت شناسی فضیلت ناب زگزبسکی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 18، شماره: 69
22 بررسی برهان علامه طباطبایی بر اتحاد عاقل و معقول (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 4، شماره: 2
23 بررسی برهان های ریاضیاتی ابطال تسلسل بر اساس نظریه مجموعه ها (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 42، شماره: 1
24 بررسی تحلیلی اصل علیت بر مبنای وحدت شخصی وجود در حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 4، شماره: 15
25 بررسی تطبیقی عقلانیت باور دینی در پرتو فرزانگی نزد سهروردی و زگزبسکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 12، شماره: 2
26 بررسی شرایط سه گانه تسلسل محال (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 46، شماره: 2
27 بررسی مبانی و روش های مشترک قاضی عبدالجبار معتزلی و ریچارد سویین برن در مبحث معجزه (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 13، شماره: 4
28 بررسی نظریه علامه طباطبایی در باب سازگاری ضرورت علی و اختیار انسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 3، شماره: 2
29 بررسی و نقد تفسیر کریپکی از استدلال زبان خصوصی ویتگنشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 10، شماره: 3
30 بررسی و نقد دلایل ابن سینا بر نفی قدم نفس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 8، شماره: 29
31 بررسی و نقد نظریه حذف گرایی ماده باور (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 3، شماره: 2
32 پاتنم، برون گرایی معنایی و استدلال مدل تئورتیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 9، شماره: 1
33 پاتنم، نسبیت مفهومی و ریالیسم متافیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 13، شماره: 49
34 پارادوکسهای سفر در زمان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 6، شماره: 12
35 پیش سمانتیک و سمانتیک ضمایر آنافوریک (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 8، شماره: 29
36 تبیین ابن سینا از استنباط آرای محموده (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 26، شماره: 67
37 تبیین سازگارترین الگو از تشکیک وجود صدرایی با مبانی معرفتی ملاصدرا بر اساس نظریه داده بنیاد (گرندد تئوریGrounded Theory) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 10، شماره: 22
38 تبیین عقلانی وحی از نظر ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 17، شماره: 50
39 تبیین ماهیت علم خداوند از دیدگاه ویلیام آلستون و بررسی تطبیقی آن با دیدگاه شیخ اشراق (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 7، شماره: 2
40 تبیین مایکل آلمیدا درباره تقریر پاسخ داده نشده مسئله منطقی شر در دفاع اختیارگرایانه (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 20، شماره: 1
41 تبیین نظریه اشراق در آگوستین با تکیه بر دیدگاه ژیلسون (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 10، شماره: 40
42 تبیین و ارزیابی انواع ناسازگارباوری اختیارگرا در حل تعارض بین اختیار انسان و جهان جبری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 20، شماره: 77
43 تبیین و تحلیل تربیت اخلاقی از منظر زیبایی شناختی با تاکید بر آرای متفکران عمل گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 3
44 تبیین وجودشناختی «حمل» از نظر ملاصدرا و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 47، شماره: 1
45 تحقیقی در سازمان نوافلاطونی اندیشه ابن سینا در اخلاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 15، شماره: 2
46 تحلیل انتقادی آرای شارحان اشارات در باب تعین واجب تعالی (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 49، شماره: 1
47 تحلیل انتقادی رابطه عمل و پاداش عمل در جهان آخرت، از دیدگاه مفسران قرآن؛ با تاکید بر تفاسیر معاصرانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 14، شماره: 52
48 تحلیل رابطه صفات الاهی با ذات باری در دیدگاه کلامی شیخ مفید (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 8، شماره: 22
49 تحلیل معنایی علیت در فلسفه ارسطو و ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 14، شماره: 44
50 تحلیل مفهوم معرفت از نظر ابن سینا براساس معرفت شناسی معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 18، شماره: 71
51 تحلیل منطقی برهان صدیقین علامه طباطبایی و بررسی انتقادی تقریرهای مختلف آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 12، شماره: 1
52 تحلیلی بر چیستی قوه عملی (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 48، شماره: 1
53 تحلیلی بر نظریه اشیاء ماینونگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 2، شماره: 2
54 تعابیر متفاوت ازماهیت نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی و تأثیر آن بر بداهت نظریه اصالت وجود (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 4، شماره: 8
55 تعالی و حلول در فلسفه ی اسپینوزا با تکیه بر عرفان اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 9، شماره: 31
56 تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه ابن سینا: بررسی تاثیر رساله اغراض مابعدالطبیعه فارابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 16، شماره: 47
57 تفاوت رویکرد ارسطو و ابن سینا در اثبات وجود خدا (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 3، شماره: 7
58 تفسیر فرازمانی از ازلیت خداوند (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 1، شماره: 2
59 تقریر آقا علی حکیم از برهان صدیقین در اثبات خدا (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 3، شماره: 2
60 تقریر نوین مسیله منطقی شر و دفاع اختیارگرایانه (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 15، شماره: 1
61 تمایز «وجود» و «موجود» در چارچوب نظریه دلالت غیرمستقیم (با تکیه بر آرای ملاصدرا و علامه طباطبایی) (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 48، شماره: 1
62 توحید صفاتی و بساطت ذات واجب تعالی از دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 50، شماره: 2
63 جایگاه نظریه عروض وجود بر ماهیت در اهلیات بالمعنی الاخص ابن سینا (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 13، شماره: 2
64 جایگاه وجود شناختی عقل فعال از نظر ارسطو (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 16
65 جهانهای ممکن بررسی دیدگاه سول کریپکی ، الوین پلنتینگا و دیوید لوئیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 6
66 جهت جمله ای و جهت شیئی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 2، شماره: 1
67 چرایی درد از دیدگاه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 20، شماره: 56
68 چیستی درد ازدیدگاه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 8، شماره: 2
69 حدوث ذاتی و نیازمندی به علت (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 5
70 حل مشکل گناه ذاتی بر مبنای دو اصل «ایمان» و «لطف» در نظام فکری آگوستین (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 2، شماره: 1
71 خوانش توصیفی-تحلیلی جایگاه عقل از دیدگاه ملاصدرا و ابن عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 8، شماره: 15
72 درنگی در روایت فلسفه دین از فلسفه دین (دریافت مقاله) مجله «نقدنامه فلسفه و کلام ادیان و عرفان» دوره: 1، شماره: 1
73 درنگی در روش فلسفی ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 7، شماره: 13
74 دلالت معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 11، شماره: 40
75 دیدگاه علامه حلی در باب معرفت شناسی کلی ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 13، شماره: 4
76 دیدگاه فخررازی و خواجه نصیرالدین طوسی درباب هستی شناسی کلی ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی دوره: 4، شماره: 1
77 دیدگاه معرفت شناختی فخررازی و خواجه نصیرالدین طوسی در باب کلی ها (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 56، شماره: 1
78 ذات در فلسفه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 12، شماره: 1
79 ذات گرایی ارسطویی- سینوی و ذات گرایی معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 14، شماره: 43
80 رابطه گزاره های پیشینی و ضروری (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 2، شماره: 7
81 رابطه ی خدا با آفرینش نخستین ؛تحلیل مفهومی مولفه های خوانش ابن سینا از قاعده ی الواحد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 11، شماره: 1
82 رابطه ی وجود، موجود و ذات با تصور خداوند در نظام فلسفی- الهیاتی توماس آکویینی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 17، شماره: 62
83 رمزگان و وجه: دو عامل متمایزکننده در سبک شناسی گفتمانی قصاید ناصرخسرو (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 4
84 رویکرد التفاتی به ادراک حسی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 11، شماره: 3
85 رویکرد علامه طباطبایی به مسئله نسبیت معرفت (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 6، شماره: 14
86 رویکرد نوخاسته گرایی به مسئله ذهن در پاسخ به چالش های آفرینش گرایی و فیزیکالیسم (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 8، شماره: 2
87 رویکردی معناشناختی به ضرورت خدا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 1، شماره: 1
88 سازگاری خودآیینی با آتوریته دینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 14، شماره: 31
89 سعادت از نظر ابن سینا؛ غایت جامع یا غالب (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 20، شماره: 55
90 سلطه الهی و حقایق ضروری، نقد برایان لفتو بر نظریات الوهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 9، شماره: 2
91 سلوک عملی در پرتو عرفان فلسفی،قرائت امام خمینی(ره) از منازل سلوکی فرغانی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 13، شماره: 52
92 شرط بندی پاسکال و اشکال خدایان متعدد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 4، شماره: 2
93 شناخت بی واسطه از خداوند در اندیشه اسپینوزا و ملاصدرا (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 20، شماره: 2
94 صدق های منطقی غیرضروری از منظر زالتا (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 5، شماره: 15
95 صفات فعل خداوند از دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 11، شماره: 1
96 صورت بندی برهان صدیقین ابن سینا در نجات بر پایه منطق محمولات مرتبه اول (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 17، شماره: 50
97 صورت بندی تمایز امور اعتباری از امور حقیقی براساس تفسیر علامه طباطبایی از ایده آلیسم (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 17، شماره: 66
98 عرفان به مثابه یک معرفت علمی مقایسه دیدگاه های قونوی و امام خمینی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 5، شماره: 11
99 عقلانیت ازنظر آگوستین و ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 17، شماره: 62
100 علم بالقوه نزد ابن سینا (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 50، شماره: 1
101 کارآمدی راه حل های فیلسوفان و متکلمان مسلمان در پاسخگویی به مساله عملی شر (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 12، شماره: 1
102 کریپکی و اینهمانی های نظری (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 2، شماره: 1
103 کمال گرایی اخلاقی در بوته نقد (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 13، شماره: 48
104 گذار ابن سینا از تحلیل معناشناختی مشتقات طبیعت به نتایج طبیعت شناسانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 18، شماره: 51
105 گذر از سیاق بیناشخصی دلیل به درونی گرایی: نکاتی انتقادی (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 52، شماره: 2
106 مبانی فلسفی توحید صفاتی از دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 9، شماره: 2
107 مبناگرایی در بوته نقد (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 3، شماره: 1
108 محکی موجود بما هو موجود از دیدگاه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 15، شماره: 45
109 مدل سازی ریاضی حرکت توسطی و حرکت قطعی (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 44، شماره: 1
110 مسئله «هست و باید» و پارادوکس پرایور (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 5، شماره: 2
111 مسئله شر، خیر برتر، و اشکال اخلاقی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 19، شماره: 1
112 مسئله وجود مجموع و فیلسوفان مسلمان (با تکیه بر آرای ابن سینا و ملاصدرا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 2، شماره: 7
113 مشهورات در اندیشه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 15، شماره: 46
114 معناشناسی اراده از منظر ابن سینا مشترک لفظی یا مشترک معنوی (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 56، شماره: 2
115 معناشناسی علم الهی از دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 9، شماره: 2
116 ملاحظاتی در باب گزاره های موجه و معنا شناسی آن در فلسفه اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 3، شماره: 2
117 ممعرفت شناسی دینی؛ مقایسه دیدگاه های قاضی عضدالدین ایجی و علامه حلی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 11
118 منشا شر از دیدگاه افلاطون (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 9، شماره: 2
119 ناسازگار باوری و اصل انتقال ضرورت (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 11، شماره: 43
120 نسبت نظریه اخلاقی خواجه نصیر و نظریات هنجاری فلسفه اخلاق معاصر با تاکید بر اخلاق فضیلت محور (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 7، شماره: 1
121 نظریه ابن سینا درباره علم خداوند به جزئیات: بررسی تفسیر مایکل مارمورا (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 16، شماره: 1
122 نظریه تکامل و آفرینش انسان؛ بررسی دیدگاه های محمد حسین طباطبایی و یدالله سحابی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 11، شماره: 2
123 نظریه چهاربعدگرایی لوئیس و مسئله تغییر (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 8، شماره: 15
124 نظریه حمل سید صدرالدین دشتکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 10، شماره: 2
125 نظریه مرحله‎ای و تحلیل بقا بر اساس نظریه مشابهت زمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 46، شماره: 2
126 نظریة عدمی شر؛ چالش‌ها و پاسخ‌ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 8، شماره: 1
127 نقد علامه طباطبایی بر رویکرد فروکاهشی حکمت متعالیه در مفهوم شناسی اراده ذاتی خداوند (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 8، شماره: 2
128 نقد و بررسی اشکالات علامه طباطبایی بر برهان تضایف در اثبات اتحاد عاقل و معقول (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 4، شماره: 3
129 نقد و بررسی جایگاه علیت نفس در فلسفه ی جورج بارکلی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 10، شماره: 36
130 نقدهای علامه طباطبایی بر نظریه های مفسران دیگر در تفسیر آیات مربوط به مسائل اجتماعی با تاکید بر نظریه اعتباریات (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 11، شماره: 2
131 نقش مسیله بساطت یا ترکب مشتق در شکل گیری استدلال شیخ اشراق بر اعتباریت وجود و پاسخ های آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 11، شماره: 24
132 نقش نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (ره) در تبیین صفت مالکیت خداوند (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 18، شماره: 1
133 واقعیت های منفی و مسئله صادق ساز گزاره های سالبه (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 11، شماره: 2
134 وییلیام کریک و تبیین ازلیت خداوند (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 8، شماره: 1
135 هستی شناسی رخدادها؛ تحلیلی بر استدلال دونالد دیویدسن (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آداب خوردن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
2 اصلاحات غذایی بر اساس روایات اهل بیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
3 ام الفسادی به نام آپارتمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
4 اهمیت مزاج شناسی در طب اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
5 تأثیر صنعت گردشگری در توسعه پایدار شهر زابل با استفاده از مدل Topsis (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
6 تربیت شیطانی با هدیه های شیطانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
7 جایگاه قلب در صفات روحی و اخلاقی انسان و توطئه غرب در نابود کردن قلوب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
8 جایگاه نظریه حرکت جوهری در جهان شناسی صدرایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
9 چهار شیوه درمانی در طب اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
10 حجامت نماد تقابل دو تمدن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
11 رهگیری اصول انسان شناختی ملاصدرا در سایه تحلیل متنی خداشناسی حکمت متعالیه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
12 طب و تربیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
13 عقل سالم در بدن سالم است (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
14 علل غیر مادی بیماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
15 مبانی طب اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
16 هفت قانون تغذیه سالم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی