حمیدرضا شاکرین

 حمیدرضا شاکرین دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

حمیدرضا شاکرین

Hamidreza Shakerin

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.