دکتر بهمن حاجی پور

دکتر بهمن حاجی پور

دکتر بهمن حاجی پور

Dr. Bahman Hajipour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Phenomenological Study of Customer Disvalue (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 13، شماره: 3
2 اثر «شهرت از دیدگاه مشتری» بر ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 4
3 اثرات پیمان های راهبردی بر روابط بین یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد مالی شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 64
4 ارائه الگوی بازآفرینی برند ملی سوریه در حوزه گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 49
5 ارائه چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد در شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 14، شماره: 1
6 ارائه چارچوبی در راستای پایداری پیمان های صنعت و دانشگاه (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 27، شماره: 108
7 ارایه مدل زنجیره تامین بیمارستانی رقابت پذیر در بیمارستان های خصوصی تهران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 15، شماره: 3
8 ارزیابی شرکت های نوآفرین مبتنی بر استراتژی رفتاری با استفاده از نظریه چشم داشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 2
9 ارزیابی قابلیت های محوری منابع انسانی دانشگاه امام صادق (ع) براساس تیوری منبع محور (مدل VRIO) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 2
10 الگوسازی عوامل اثرگذار بر قابلیت نوآوری در صنعت مواد غذایی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 261
11 الگوی گونه شناسی رهیافت های کلان سازمان ها در تخصیص منابع بازاریابی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 29
12 الگوی مبنایی تخصیص بهینه منابع بازاریابی: رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 3
13 انعطاف پذیری سازمانی و عملکرد: مطالعه موردی شرکت های تولیدی ناحیه صنعتی اراک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 17، شماره: 62
14 اولویت بندی انواع فرهنگ سازمانی (طبق مدل کویین) بر مبنای میزان اثرگذاری آنها بر یادگیری سازمانی مطالعه موردی: شرکت های زیرمجموعه هولدینگ سرمایه گذاری غدیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 1
15 بازاریابی گردشگری: تکنیک، پارادایم یا رویکرد( با نگاهی انطباقی بر سایر مفاهیم بازاریابی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 55
16 بازشناسی رویکرد منبع محور نسبت به منابع سازمان و مزیت رقابتی پایدار مورد مطالعه: شرکت تولیدی ساران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 1
17 بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 3، شماره: 5
18 بررسی به کارگیری شاخص های بازاریابی راهبردی بر مزیت رقابتی پایدار و عملکرد بازار (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 19
19 بررسی پاسخ های سازمانی به فشارهای نهادی؛ موردکاوی: دانشگاه امام صادق(ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 3، شماره: 7
20 بررسی تاثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد مشتریان از فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 2
21 بررسی تاثیر سبک و مقیاس ورود به بازار بر سودآوری شرکت ها در صنایع غذایی و شیمیایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 16، شماره: 63
22 بررسی تاثیرپذیری عملکرد شرکت های بیمه از گزینه های راهبردی مدل دلتا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 2
23 بررسی عوامل موثر بر اطاعت کردن مشتری در خدمات پر تماس بر اساس تئوری اجتماعی _ شناختی بندورا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 3، شماره: 4
24 برنامه ریزی استراتژیک پژوهشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 1
25 برنامه ریزی راهبردی و عملکرد: تبیین نقش انعطاف پذیری (مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 6، شماره: 3
26 پیشایندها و پیامد های شهرت بانک از دیدگاه مشتری (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 4
27 تاثیر ارتباطات سازمانی بر مشروعیت سازمانی با نقش میانجی گری مسئولیت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 36، شماره: 1
28 تاثیر جهت گیری راهبردی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادراتی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 23
29 تاثیر قابلیت بازاریابی مشتری محور بر عملکرد شرکت با میانجی گری قابلیت بازاریابی محصول محور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 9، شماره: 2
30 تبیین اثر تغییر در میزان تمرکز توان های کنشی سکوی دیجیتال بر تمایل کاربران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 55
31 تبیین استراتژی محصول- بازار و قابلیت های بازاریابی شرکت بر عملکرد بازار (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 7
32 تبیین الگوی بهبود ساز و کارهای کسب وکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 29
33 تبیین و تحلیل استراتژی تبلیغات در بازسازی تصویر ذهنی گردشگران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 28
34 تعیین مهمترین ویژگی های شرکت های دانش محور موفق ایرانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 8، شماره: 1
35 تناقض رشد و شکست؛ نوع شناسی شکست SME ها در مرحله رشد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 4
36 توانمندسازی و عملکرد زمینه ای با مطلوبیت حرفه ای (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 1، شماره: 4
37 چارچوب محرک های نوآوری مدل کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 31، شماره: 103
38 چارچوب مفهومی بازیابی خدمات مبتنی بر نظریه فرهنگ مصرف کننده: رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 18، شماره: 72
39 چارچوبی برای راهبرد نظام مند نوآوری: مطالعه موردی بخش گیاهان داروئی ومعطر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 51
40 شایستگی های محوری دانشگاه مطلوب با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 1، شماره: 2
41 شبکه های همکاری علمی در مجلات مدیریت راهبردی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 1
42 شناسایی ابعاد اثرگذاری هویت سازمانی بر استراتژی سازمان: رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 1
43 شناسایی الگوی همکاری رقابت در صنعت خودروسازی ایران بر اساس رویکرد سیستمی: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 47
44 شناسایی الگوی همکاری-رقابت در صنعت خودروسازی ایران بر اساس رویکرد سیستمی: مطالعه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 16، شماره: 88
45 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در رقابت انتخاباتی با استفاده از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری(ISM) (مورد مطالعه: رقابت انتخاباتی مجلس شورای اسلامی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 19، شماره: 70
46 شناسایی محرک های نوآوری مدل کسب و کار‎ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 40
47 شناسایی و الگوپردازی انگیزه های مصرف کنندگان برای مشارکت در خلق مشترک ارزش در صنعت نوشیدنی؛ شرکت زمزم ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 2
48 شناسایی و تبیین رویکردهای خلق استراتژی (مطالعه نظری و تجربی در شرکت های منتخب ایرانی) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 33
49 شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های چند کسب و کاره ناهمگون (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 48
50 شناسایی و تبیین عوامل موثر بر چسبندگی روابط درون شبکه های کسب وکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 2
51 شناسایی و طراحی الگوی پیکربندی بازاریابی یکپارچه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 47
52 طراحی و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی ایران با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 21، شماره: 81
53 طراحی استراتژی تبلیغاتی بازآفرینی تصویر ذهنی رفتار برنامه ریزی شده گردشگران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 52
54 طراحی الگوی بازاریابی سیاسی در انتخابات محلی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 3
55 طراحی چارچوب چابکی راهبردی با رویکرد قابلیت های پویا: بررسی نقش تفکر، یادگیری راهبردی و قابلیت فناوری اطلاعات (مطالعه موردی صنعت فولاد استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 41
56 طراحی و تبیین الگوی برندسازی مراکز تجاری در ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 34
57 طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 21، شماره: 83
58 طراحی و تبیین الگوی عوامل موثر بر عملکرد در بازارگرایی در دانشگاه فنی و حرفه ای کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 1
59 طراحی و تبیین الگوی همکاری-رقابت: مورد مطالعه گروه سایپا (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 20
60 طراحی و تبیین مدل توانمندی بین المللی شرکت های صادرکننده محصولات کشاورزی برای ورود به بازارهای جهانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 41
61 طراحی و تبیین مدل رفتار مصرف کنندگان کالاهای تقلبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 2
62 طراحی و تبیین مدل رفتار مصرف کنندگان کالاهای تقلبی (محصولات موردمطالعه: کفش ورزشی، عطر و ادکلن، عینک آفتابی و قطعات یدکی خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 5، شماره: 4
63 طراحی و تبیین مدل زمینه های سازمانی تداوم گرایش کارآفرینانه: رویکرد پژوهش آمیخته (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 19، شماره: 42
64 فراترکیب عوامل موفقیت تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 5، شماره: 4
65 فهم جوهره پدیده «پشیمانی استراتژیک»: مطالعه پدیدارشناسانه در حوزه استراتژی رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 2
66 کاربرد روش ردیابی فرایند در پژوهش‎های سازمان و مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 28، شماره: 112
67 کارکردهای ریسک در تدوین استراتژی رشد بنگاه ها در صنایع با فناوری پیشرفته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 37
68 گونه شناسی شکل گیری استراتژی در سازمانهای دولتی فعال در عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 1
69 مدل سازی قابلیت نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 3، شماره: 4
70 مدیریت هم رقابتی، حلقه مفقوده در دستیابی رقبا به نوآوری مشترک: یک مطالعه مرور نظام مند پیشینه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 12، شماره: 1
71 مرور نظام مند خطاهای شناختی مدیران در ورود به بازار اشباع شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 16، شماره: 1
72 مطالعه تاثیرپذیری عملکرد سازمان از پاسخگویی و مشروعیت داخلی واحد بازاریابی (مطالعه موردی شرکت های تولیدی صاحب برند) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 1، شماره: 1
73 موانع دستیابی زنان به سطوح مدیریتی میانی و ارشد (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 4، شماره: 14
74 نارسایی در ارائه خدمات، استراتژی های احیاء خدمات و تاثیر آنها بر رفتار مصرف کننده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 1، شماره: 1
75 نقد و تبارشناسی شکست در مراحل مختلف چرخه عمر سازمان (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 3
76 نقشه برداری نظام مند از مطالعات شبکه های کسب وکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 47
77 همبستگی برون سپاری استراتژیک با عملکرد زنجیره تامین بیمارستانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی استراتژی ها در تجارت گل و گیاه ایران (مورد مطالعه: بازار صادرات گل و گیاه خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
2 ارائه یک مدل پیش بینی جدید برای تصمیم گیری و استدلال مرتبط با قیمت گذاری هنگام تعامل با عدم قطعیت در محیط: با استفاده از مدل های خاکستری مرتبه جزئی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
3 استراتژی توسعه بازار و مقابله با رقبا در صادرات گل وگیاه خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
4 بررسی تاثیر عوامل پذیرش فناوری بر رضایت کاربران از خدمات دولت الکترونیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
5 بررسی رابطهی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی با رضایت شغلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
6 بررسی سبک مدیریتی موفق در سازمان های فرهنگی و هنری (مطالعه موردی: مؤسسه فرهنگی هنری صبا) (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
7 بررسی نقش تعدیل کننده الگوی استراتژی در رابطه بین قابلیت های سازمانی و عملکردشرکت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
8 تعیین و اولویت بندی عوامل و شاخص های موثر بر توسعه صادرات در مناطق آزادتجاری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
9 توسعه استراتژی های گردشگری استان اصفهان با رویکرد بخش بندی بازار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
10 توسعه مفاهیم استراتژی ترکیبی در محیط های پویا(مبتنی بر رهبری هزینه و تمایز پورتر) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
11 خصوصی سازی موفق مفاهیم و مولفه ها (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
12 شناسایی عوامل موثر بر بازسازی تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری (مورد مطالعه: کشور سوریه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر
13 شناسایی فاکتورهای کلیدی ریسک در پروژه های ساخت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
14 شناسایی معیارهای انتخاب بهترین تأمینکننده با روش تحلیل عاملی تاییدی در شرکت فولاد خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
15 شناسایی و رتبه بندی موانع پیاده سازی موفق استراتژی های سازمانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
16 طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
17 عوامل استراتژیک موثر به منظور موفقیت سرمایه گذاری در حوزه آبزی پروری از دیدگاه کارشناسان و آبزی پروران شیلات خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
18 عوامل ساختاری و محتوایی سازمان سه آی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
19 مدیریت سرمایه گذاری در بخش آبزی پروری : بررسی وضعیت ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
20 مروری بر مفاهیم تجاریسازی با تاکید بر نقش و جایگاه پارکهای علم و فناوری در پیشرفت کشور (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
21 مروری بر مفهوم ارزش دوره عمر مشتری و روش های محاسبه آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب و کار و بازرگانی
22 مطالعه و بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر مدیریت عملکرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
23 معرفی چارچوبی برای ارزیابی سازمان های دانش محور (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
24 ناکارآمدیهای موثر در صادرات گل و گیاه (مورد مطالعه: بازار صادرات گل و گیاه خوزستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
25 نقش رضایت و پشیمانی در قصد خرید مجدد آنلاین (دریافت مقاله) کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال
26 نوعشناسی استراتژی های سازمانی و تحلیل تناسب آنها با سبک رهبری، فرهنگ و ساختار سازمان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
27 همنوایی استراتژی و تکنولوژی: راز موفقیت سازمان ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران