احمد افضل زاده

 احمد افضل زاده استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

احمد افضل زاده

Ahmad Afzal Zadeh

استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثارمنابع مختلف کربوهیدرات های غیرالیافی برتخمیر وتولید گازمنابع علوفه ای درشرایط برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 3
2 اثر افزودن یونجه خشک به عنوان جاذب ر طوبت بر کیفیت تخمیر و تولید پساب در سیلاژ ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 15، شماره: 1
3 اثر سطوح مختلف پنبه دانه در جیره بر عملکرد پرواری و فراسنجه های خونی بره های نر نژاد زندی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 1
4 اثر مصرف روغن سویا و اسید چرب آن بر عملکرد، خصوصیات لاشه و خون جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
5 اثر نانو ذرات نقره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 2
6 اثرات جایگزینی کنجاله سویای فرآوری شده با کنجاله سویا در سطوح مختلف پروتئین خام جیره بر عملکرد گاوهای شیرده در تنش حرارتی خفیف (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 4
7 استفاده از پنبه دانه در جیره غذایی گوساله های نر پرواری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
8 استفاده از کاه جو خیسیده و یونجه در جیره گاوهای شیرده (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 2
9 بررسی اثر سطوح مختلف پنبه دانه در جیره بر عملکرد پرواری و صفات مورفولوژیک روده باریک بره های نر نژاد شال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 1
10 بررسی اثر سطوح مختلف پنبه دانه در جیره بر عملکرد پرواری وصفات مورفولوژیک روده باریک بره های نر نژاد شال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 4
11 بررسی اثر طول مدت پروار و صفات رشد، لاشه و بازده اقتصادی بره های نر نزاد شال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 1
12 بررسی اثر طول مدت پروار و صفات رشد، لاشه و بازده اقتصادی بره های نر نژاد شال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 1
13 بررسی ارزش غذایی ضایعات برگ چای در تغذیه دام (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
14 تاثیر افزودن خوراک گلوتن ذرت خشک بر روی ترکیب شیمیایی و گوارش پذیری ذرت علوفه ای سیلو شده به روش های آزمایشگاهی و دام زنده ( برون تنی و درون تنی) (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 22، شماره: 1
15 تاثیر جایگزینی یونجه با علوفه کنگرفرنگی بر گوارش پذیری، عملکرد و خصوصیات لاشه بره های پرواری لری بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 16، شماره: 1
16 تاثیر منابع مختلف مکمل مس بر فراسنجه های تولید گاز و قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند زندی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 16، شماره: 2
17 ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و تجزیه پذیری تفاله گل محمدی و تاثیر آن بر تعادل ازت در نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 2
18 تعیین ارزش غذایی علوفه کاهوی وحشی قبل و بعد گلدهی و مقایسه مدل های مختلف برآورد زمان تاخیری آن (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 2
19 طراحی و ساخت دستگاه اتوماتیک خوراک دهنده ساعتی برای گوسفند (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
20 کارآیی سیدر و ه ورمون گونادوتریپن کوریونی مادیان بر همزمان کردن فحلی و درصد دوقلوزایی میشهای نژاد زندی در فصل جفتگیری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از ضایعات نانوایی در جیره بره های پرواری (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور