دکتر مرتضی سامتی

دکتر مرتضی سامتی استاد دانشگاه اصفهان

دکتر مرتضی سامتی

Dr. Morteza Sameti

استاد دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Approximate Economic Behavior Analysis Of Support Vector Machines And Neural Networks Models (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 15، شماره: 26
2 Analysing the Effect of Financial Development and Symmetric Information on Economic Growth of European Union Members (دریافت مقاله) مطالعات بین المللی اقتصاد دوره: 45، شماره: 1
3 اثر جایگزینی درآمد نفت با مالیات بر رفاه طول عمر با تاکید بر نقش نهادهای حاکمیتی (الگوی نسل های همپوشان) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 1
4 اثر روابط متقابل اجتماعی برسطح تمکین مودیان مالیاتی (مطالعه موردی استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 26، شماره: 86
5 اثر کیفیت نهادها بر رفاه بیننسلی در ایران (رویکردی به الگوی نسلهای همپوشان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 14، شماره: 27
6 اثر نهادهای سیاسی بر رشد اقتصادی ازطریق ایجاد انحرافات نرخ ارز (رهیافت نظریه بازی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی دوره: 9، شماره: 2
7 اثرات درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد بر توزیع درآمد: مطالعه ی موردی کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 6، شماره: 4
8 اثرات صرفه های تجمع صنعتی و شهرنشینی بر رشد اقتصادی: شواهدی از بازارهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 27
9 اثرمنابع طبیعی براقتصادکشورهای اوپک وچندکشورمنتخب (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 4، شماره: 7
10 انتخاب مسکن با تاکید بر ویژگی های جمعیتشناختی خانوار مالکنشین با استفاده از روش آزمون گسسته انتخابتجربی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 10، شماره: 37
11 انتخاب مسکن براساس رابطه جایگزینی بین ویژگی های مکان (موقعیت) مسکونی و کیفیت مسکن با استفاده از روش انتخاب تجربی از دیدگاه خانوار مالک نشین در شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 4، شماره: 1
12 Economic Freedom, Economic Growth And Governments Tax Revenue In (MENA) (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 11، شماره: 17
13 Estimating the Underground Economy in Iran (1965-2005): A MIMIC Approach (دریافت مقاله) مطالعات بین المللی اقتصاد دوره: 35، شماره: 2
14 Official Development Assistance and Economic Growth in Iran (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
15 The Effect of Economic Sanctions on Iran's Export (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 20، شماره: 1
16 برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ طبیعی (با تاکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 39، شماره: 4
17 بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی مطالعه موردی با رویکرد Panel Data (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 28
18 بررسی اثر ترکیب بودجه دولت بر رفاه اجتماعی در ایران: دوره زمانی (1382-1360) (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 1، شماره: 2
19 بررسی اثر تکانه های پولی بر رابطه درآمد مخارج دولت ایران با رویکرد TVPFAVAR (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 10، شماره: 36
20 بررسی اثر شوک های موثر بر رشد اقتصادی ایران در فضای نهادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 14، شماره: 52
21 بررسی اثر متقابل فساد مالی و شاخص های جنسیتی: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای جهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 55، شماره: 3
22 بررسی اثرات پویای تکانه های اقتصادی در قالب الگوی اقتصاد سنجی بلندمدت ساختاری ایران در بستر جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 46، شماره: 2
23 بررسی تاثیر هزینه ی آموزش بر سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 2، شماره: 5
24 بررسی جایگاه ایران در تجارت بین المللی: یک رهیافت شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 50، شماره: 4
25 بررسی رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 26
26 بررسی کارایی دانشگاههای بزرگ دولتی ایران با استفاده از روش DEA (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 36، شماره: 2
27 بررسی مقایسه ای تاثیر توسعه مالی بررشد اقتصادی تحت اطلاعات نامتقارن مورد مطالعه کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 9
28 بررسی نقش هزینه مبادله برتورم رکودی درایران 1350-1379 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 1، شماره: 1
29 تاثیر پذیری رشد اقتصادی از ساختار نهاد های سیاسی و اقتصادی کشورهای نفتی با توجه به تعیین حجم دولت (رهیافت نظریه بازی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 15، شماره: 29
30 تاثیر توسعه مالی و مخارج عمومی بر درآمد ملی ایران: (یک مطالعه اقتصادسنجی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 9، شماره: 35
31 تاثیر عوامل درآمدی و غیردرآمدی بر ارتقای شادی در کشورهای EU (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 7، شماره: 23
32 تاثیر مالیات عایدی سرمایه بر انباشت سرمایه، توسعه مالی و رشداقتصادی، مورد مطالعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 13، شماره: 4
33 تاثیر نرخ مشارکت و نرخ بیکاری بر اقتصاد زیرزمینی در کشورهای OECD (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 6، شماره: 2
34 تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت؛ مطالعه کشورهای منتخب آسیایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 2، شماره: 6
35 تجمع جغرافیایی فعالیت های صنعتی و رشد بهره وری: شواهدی از صنایع تولیدی استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 10، شماره: 34
36 تحلیل اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 15، شماره: 59
37 تحلیل اقتصاد سنجی تابع تقاضای پول در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 10، شماره: 39
38 تحلیل تاثیر تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق مرابحه عام بر متغیرهای رشد اقتصادی و تورم به روش خودرگرسیون برداری بیزین (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 20، شماره: 40
39 تحلیل تاثیر متغیرهای نهادی بر ساختار اقتصاد کلان ایران (با تاکید بر شاخص آزادی اقتصادی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 7، شماره: 1
40 تحلیل تأثیر شاخصهای حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 4
41 تحلیل تئوریک و تجربی تاثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله: مطالعه موردی کشورهای OECD (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 10، شماره: 37
42 تحلیل روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی، به منظورکاهش نرخ بهره در ایران با روش نقشه علی بیزین (BCM) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 44، شماره: 1
43 تحلیل فضایی توسعه شهری در ایران (رشد اندازه شهرها) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 1
44 تحلیل نقش ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رویکرد (P-VAR): مورد کشورهای صادر کننده نفت (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 6، شماره: 12
45 تعادل استراتژی مختلط نش و بازیکنان فوتبال: مطالعه موردی ضربات پنالتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 15
46 تعیین اثرگذاری مالیات سبز بر رشد صنایع آلاینده شهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فضا و مکان در شهر دوره: 1402، شماره: 27
47 تمرکززدایی و منافع تشکیل دولت‎های محلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 1
48 جهت گیری مناسب هزینه های جاری و عمرانی دولت به منظور دست یابی به رشد بهینه اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 5، شماره: 15
49 رابطه مخارج سلامت و رشد اقتصادی در استان های ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 7
50 رشد بهینه اقتصادی پایا و هزینه های عمومی در ایران: یک تحلیل پویا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 8، شماره: 30
51 شبیه سازی تاثیر عوامل موثر بر رکود اقتصادی در ایران: مقایسه دو رهیافت زنجیره مارکوف مونت کارلو و بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 36
52 شبیه سازی تاثیر فساد بر رشد اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 9، شماره: 2
53 شناسایی عوامل موثر بر رکود اقتصادی در ایران: شبیه‌سازی مونت‌کارلو و الگوریتم متروپلیس هاستینگس (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 6، شماره: 3
54 عدم تعادلهای مالی دولت و نرخ تورم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 24
55 کاربرد مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تعیین معیارهای موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 7، شماره: 5
56 کلید حل معمای فسادمالی: جنسیت، نهاد دولت، ادیان و تاثیر آنها بر هم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 16، شماره: 32
57 کنترل همزمان کسری بودجه و کسری تجاری در اقتصاد ایران با هدف رشد اقتصادی
DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۲۲۸۵۹۵۴.۱۳۹۹.۱۱.۴۱.۱.۹ (دریافت مقاله)
فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 11، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و نقش شاخصهای کارایی و مشارکت مردمی (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز
2 اثر هدفمندی یارانه ها بر فقر و بیکاری (فاز اول هدفمندی یارانه ها) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی»
3 The impact of climate change on tourism: A SIMULATION STUDY (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
4 The Role of Money and Capital Market in Private Sector Economic Growth Studied by Vector Autoregressive Model (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
5 بررسی اثرات سرریز ناشی از پاندمی ویروس کرونا بر بازار سهام منتخبی از کشورها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در حسابداری
6 بررسی تاثیر زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی و تورم در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
7 بررسی نقش بازار پول سرمایه بر رشد اقتصادی بخش خصوصی با استفاده از رهیافت خود توضیح برداری (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
8 بررسی نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژی های منابع انسانی(مطالعه موردی: شعب بانگ قرض الحسنه مهر ایران اصفهان) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
9 تاثیرپذیر ی کوتاه مدت و بلند مدت الودگی محیط زیست از شاخص های اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
10 تعدیل تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه ی اجتماعی اقتصادیهمراه با حکمرانی خوب در گروه کشورهای منتخب OECD و OPEC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
11 تقویت نظام بانکی ایران و اثر آن بر آزاد سازی و رشد اقتصادی کشور (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی
12 شناسایی و رتبه بندی شاخص های برند برتر بانکداری از دیدگاه مشتریان(مطالعه موردی: بانک قرض الحسنه مهر ایران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
13 عوامل مؤثر بر مهاجرت نیروی کار متخصص آسیای جنوب شرقی با تاکید براثر اندازه دولت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
14 عوامل مؤثر بر مهاجرت نیروی کار متخصصایران با تاکید بر اثر اندازه دولت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
15 عوامل موثر بر تامین مالی بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
16 عوامل موثر بر مهاجرت سرمایه های فکری ایران با تاکید بر اثر اندازه دولت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
17 کنترل هزینه اجتماعی ناشی ازآلودگیهای زیست محیطی از طریق اوراق قرضه آلودگی (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
18 مالیات، اقتصاد رانتی و دولت مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری