دکتر حسین بنی فاطمه

دکتر حسین بنی فاطمه دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز

دکتر حسین بنی فاطمه

Dr. Hosein Banifatemeh

دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احساس امنیت اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 4، شماره: 12
2 استرس و خشونت فیزیکی مردان علیه زنان: یک تحقیق کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 16، شماره: 4
3 الگوسازی ساختاری رابطه بین بیگانگی و بی تفاوتی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 6، شماره: 2
4 بازسازی معنایی سازه خشونت علیه زنان به عنوان عامل بازدارنده توسعه و بسترهای موجده آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 8، شماره: 1
5 بازسازی معنایی نقش و جایگاه زنان در بنگاه های اقتصادی خانوادگی کوچک و متوسط (مطالعه موردی: بنگاه های اقتصادی خانوادگی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 15، شماره: 4
6 بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل در سازمان ها و ادارات دولتی شهر تبریز و عوامل مرتبط با آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 1
7 بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی¬ محیط زیستی در بین شهروندان شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 1، شماره: 2
8 بررسی تطبیقی میزان فقر در مناطق مختلف شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 3، شماره: 7
9 بررسی جامعه شناختی چالش های رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی خانوادگی در ایران (مورد مطالعه: بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 6، شماره: 1
10 بررسی جامعه شناختی میزان مشارکت مدنی و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 8، شماره: 29
11 بررسی درک و تصور کشاورزان از بحران دریاچه ارومیه با رویکرد نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 2
12 بررسی رابطه بین فرایند جامعه پذیری دانشگاهی با پایبندی به اخلاق پژوهش (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 1
13 بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با میزان مشارکت اجتماعی در بین دبیران زن شاغل در آموزش و پرورش شهرمیاندوآب (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 3، شماره: 9
14 بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان جرائم زنان زندان تبریز (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 2، شماره: 4
15 بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با میزان اطاعت زنان از مردان در مشکین شهر (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 7، شماره: 22
16 بررسی میزان بیگانگی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 1
17 بررسی میزان سرمایه اجتماعی در میان گروه های اجتماعی (منطقه حاشیه نشین و غیرحاشیه نشین) شهر مراغه (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 3، شماره: 6
18 بررسی میزان سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عوامل آن (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 4، شماره: 11
19 بررسی میزان قدرت طلبی مدیران پایه و میانی دانشگاه های دولتی شهر تبریز و عوامل مرتبط با آن (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 3، شماره: 8
20 تاثیر مداخله ای نگرش مسوولانه زیست محیطی بر رابطه بین دلبستگی مکانی و رفتار مسوولانه زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 2
21 تبیین تاثیر خشونت بر گرایش به خودکشی: مطالعه موردی دختران و زنان ۵۰-۱۵ ساله پیرانشهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 14، شماره: 2
22 تحلیل جامعه شناختی موانع اداری- مالی عقلانی سازی اقتصاد ایران در دوره ناصری (مطالعه موردی دوران زمامداری میرزا تقی خان امیرکبیر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 6، شماره: 1
23 تحلیل روایی نخبگان علمی و سیاسی از بحران دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 11، شماره: 1
24 تعیین عوامل اجتماعی – فرهنگی مرتبط با میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان متاهل شهر آذرشهر (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 2، شماره: 2
25 سلامت و عوامل اجتماعی تعیین کننده آن: مطالعه ای بر روی نابرابریهای سطوح سلامت بین شهروندان تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 4
26 سنجش اعتبار و پایایی مقیاس سازه هویت شهری(پژوهشی در میان شهروندان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 64
27 سنجش سطح سلامت شهروندان تبریزی و بررسی تاثیر تحصیلات وجنسیت بر آگاهی های بهداشتی، سبک زندگی سلامت محور و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 14، شماره: 1
28 شهروندی بوم شناختی و هوش معنوی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 3
29 طلاق عاطفی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان نقده (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 5، شماره: 17
30 عوامل اجتماعی موثر بر شدت جرایم در بین زنان مجرم زندان (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 1، شماره: 1
31 مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی اجتماعی رئالیسم انتقادی؛ با تاکید بر آراء روی بسکار (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 11، شماره: 44
32 مدل یابی ساختاری تاثیر تجربه زیست محیطی و نگرش زیست محیطیبر رفتار زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 13، شماره: 1
33 مردم شناسی دردهای کولبران پیرانشهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 11، شماره: 0
34 مصرف گرایی در جامعه و تاثیر آن بر محیط زیست شهری: رویکردی نوین (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 1، شماره: 1
35 مطالعه اخلاق مصرف؛ تعاملات شهروند-حکومت از منظری جامعه شناختی (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 1
36 مطالعه نقش مداخله گرایانه رضایت جنسی در تاثیرگذاری عشق ورزی بر رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 3
37 نقش سرمایه فرهنگی در تحقق شهروندی بوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی میزان احساس محرومیت نسبی دانش آموزان متوسطه دوم و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در شهر قره آغاج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی
2 بررسی و تبیین نقش آموزش سازمانی در توانمندی سرمایه انسانی و تولید ملی (دریافت مقاله) دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها
3 تعیین رابطه بین میزان استفاده از رسانه ها و شکل گیری هویت قومی شهروندان تبریز در سال 1390 (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
4 سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
5 گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز به هویت های چند گانهوعوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
6 مطالعه میزان بیگانگی از کار ، فاصله نقش و تأثیر آنها بر رضایت شغلی معلمان (مطالعه موردی: معلمان ابتدایی ناحیه 1 تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مدیریت، توسعه و علوم انسانی
7 میزان گرایش دانش آموزان دبیرستانی به هویت قومیدر شهرستان خداآفرین وعوامل مرتبط با آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
8 میزان گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز به هویت های چند گانه وترکیبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی