دکتر یونس غلامی

دکتر یونس غلامی دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:جغرافیا و گردشگری دانشگاه کاشان

دکتر یونس غلامی

Dr. Yones Gholami

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:جغرافیا و گردشگری دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احیای بافت های درون شهری با رویکرد منطقه بندی+ فرم محور (مطالعه موردی:شهر برازجان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 2
2 ارزیابی آسیب پذیری بافت های فرسوده شهر کاشان ناشی از خطرات زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 21
3 ارزیابی اثر ابعاد توسعه گردشگری بر میزان شادی ساکنان نمونه موردی: شهر کاشان (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 15، شماره: 2
4 ارزیابی اثرات شیوع کرونا ویروس بر توسعه ی بازی های اندرویدی و شرایط سیاست-گذاری اجتماعی شهروندان در پساکرونا (نمونه موردی: شهر اراک) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 2، شماره: 5
5 ارزیابی ادراک شهروندان از توسعه گردشگری شهری و اثر آن بر شادمانی ذهنی نمونه موردی کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 1
6 ارزیابی تاثیرات کاربری اراضی شهری در ایجاد حجم ترافیک جهت ساماندهی و بازتوزیع فضایی آنها - مطالعه موردی: بافت مرکزی کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 109
7 ارزیابی تاثیرپذیری بازارهای هفتگی شهر شیراز از شیوع ویروس کرونا به منظور سیاست گذاری در دوران پسا کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 1، شماره: 3
8 ارزیابی شاخص های توسعه گردشگری پایدار شهری مطالعه موردی « شهر کاشان » (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 46
9 ارزیابی کیفیت مسکن در سطح نواحی شهر زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 3
10 امکان سنجی اجرای طرح پیاده مداری با تاکید بر شاخص حمل ونقل شهری؛ نمونه موردی: خیابان امام خمینی شهر دزفول (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 9، شماره: 2
11 اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه طبیعت گردی روستاهای بخش برزک-کاشان با تلفیق تکنیک های DEMATEL و ANP (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 44
12 اولویت بندی عوامل موثر در بهبود پایداری اجتماعی-کالبدی طرحهای بهسازی و نوسازی شهری (نمونه موردی مرکز شهر مشهد) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 2
13 Impact Assessment of Sprawling on Lands Use Change of Middle-Sized Cities (Case Study: Qorveh City) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 25
14 بررسی تاثیرات فقر شهری بر ساختار فضایی-کالبدی بافت قدیمی شهرها (مطالعه موردی: محلات سلطان میراحمد و درب اصفهان شهر کاشان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 4، شماره: 2
15 بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و التزام عملی به اعتقادات اسلامی، با سلامت روان دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 4، شماره: 7
16 بررسی عوامل موثر بر توسعه ی گردشگری روستایی با تاکید بر روستای هدف گردشگری (مطالعه موردی: روستای فش؛ شهرستان کنگاور) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 4، شماره: 2
17 بررسی مقایسه ای شاخص های کالبدی تاب آوری محلات بافت فرسوده در مقابل زلزله (نمونه موردی محلات بافت فرسوده شهر بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 19
18 برنامه ریزی اقتصادی - اجتماعی در روستاهای ایران (مطالعه ی موردی: بخش مرکزی شهرستان گناباد) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 19، شماره: 75
19 پتانسیل‌سنجی پیاده‌روی معابر شهر کاشان با تأکید بر شاخص‌های کالبدی ـ فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 9، شماره: 34
20 پیش بینی محل وقوع زلزله احتمالی در استان خراسان رضوی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 20
21 تاثیر عوامل اجتماعی اقتصادی در مشارکت شهروندان با تاکید برمدیریت پسماند خانگی (نمونه موردی شهر گرگان) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
22 تبیین مدل انگیزه گردشگران با استفاده از مدل سازی ساختاری در شهر طرقبه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 9، شماره: 4
23 تحلیل مکانی و قابلیتسنجی پهنههای مستعد توسعه گردشگری در شهرستان فسا (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 4
24 تدوین و اولویت بندی استراتژی های توسعه گردشگری با رویکرد پایداری (نمونه موردی: شهر کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 4، شماره: 2
25 سنجش ابعاد استراتژی توسعه شهری با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 1
26 سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی بافت‌های شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: محلات بافت فرسوده شهر بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 4
27 شناخت الگوی رشد کالبدی- فضایی کلان شهرهای ایران (مطالعه موردی: کلان شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 2
28 مدل سازی ساختاری تحرک اجتماعی بین نسلی مهاجرین افغانستانی (مطالعه موردی: شهر کاشان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 2
29 مدل سازی شاخص های موثر بر پذیرش پیاده روی شهروندان (نمونه موردی: شهر کاشان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 8، شماره: 2
30 مدلسازی و ارزیابی اصول نوشهرگرایی در محلات مرکزی شهرکاشان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 66
31 نقش اصالت بخشی در تغییر مکانی طبقات اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 20، شماره: 79
32 نقش پیاده مداری بر افزایش سرزندگی فضاهای شهری مطالعه موردی شهر گزبرخوار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 11، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امکان سنجی اجرای منطقه بندی فرم محور در احیای بافت های فرسوده شهری نمونه موردی شهر گناباد (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
2 اولویتبندی عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم در روستاهای بخش برزک- کاشان با تلفیق تکنیکهایANP و DEMATEL (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
3 بررسی پیاده مداری در احیای بافت های تاریخی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
4 پتانسیل سنجی مناطق نمونه گردشگری شهرستان اراک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
5 تاثیر روانی و اجتماعی بازیهای المپیک زمستانی بر گردشگری رومانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
6 تحلیل فضایی سکونتگاه های انسانی بر اساس اصول دفاع غیر عامل نمونه مورد شرق کشور (دریافت مقاله) دومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 (تربت حیدریه ،زاوه ،مه ولات )
7 تحلیل مکان گزینی مناطق مسکونی در منطقه جنوب شرق کشور وپهنه بندی آن با توجه به معیارهای ژیومورفولوژیکی با رویکرد دفاع غیرعامل با استفاده ازGISوRS (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
8 تعیین عوامل مؤثر بر توسعه طبیعتگردی با روشDEMATEL نمونه موردی: روستاهای بخش برزک- کاشان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
9 سکنی گزینی در مسکن ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
10 گردشگری مناطق گرم، گردشگری آینده جهان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
11 مفهوم شناسی بافت های شهری با تاکید بر بافت میانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بافت میانی شهرهای ایران
12 مقایسه تطبیقی علل شکل گیری سکونتگاههای غیررسمی و پیامدهای آن در کلانشهرهای قاهره و تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
13 نقش گردشگری خلاق شهری در بازآفرینی بافت های تاریخی شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار)