دکتر سعید مینایی

دکتر سعید مینایی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتر سعید مینایی

Dr. Saeid Minaee

گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ساخت قفل دیفرانسیل نیمه اتوماتیک برای تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 30
2 ساخت قفل دیفرانسیل نیمه اتوماتیک برای تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 4
3 اثر نوع دستگاه سفیدکن، رقم و مدت زمان سفیدکنی بر درصد شکست،درجه سفیدشدگی و شاخص سفیدشدگی برنج (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 39، شماره: 1
4 ارزیابی الگوهای شناسایی برای تشخیص ناخالصی روغن کنجد توسط سامانه ماشین بویایی مبتنی بر تحلیل چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 23، شماره: 81
5 ارزیابی سامانه تعیین موقعیت خودرهیاب غیرماهواره ای و مقایسه با گیرنده GNSS به منظور مسیریابی بهینه تراکتور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
6 ارزیابی عملکرد دستگاه اندازه گیر جریان پیوسته جرمی برای ماشین های برداشت محصولات غده ای جهت کاربرد در کشاورزی دقیق (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 2
7 ارزیابی عملکرد دستگاه ساقه کن پنبه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 7، شماره: 4
8 ارزیابی عملکرد دستگاه ساقه کن پنبه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 4
9 ارزیابی غیرمخرب تازگی تخممرغ با طیفسنجی UV-IR و تعیین تاثیرگذارترین ناحیه طیفی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 44، شماره: 2
10 ارزیابی و مقایسه روش های زمین آماری در تهیه نقشه مدیریت اعمال نرخ-متغیر (VRA) علف کش پیش رویشی سیانازین (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
11 ارزیابی و مقایسه عملکرد مزرعه ای دو سامانه کنترل کشش خودکار برای تراکتور مسی فرگوسن مدل ۳۹۹ (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 41، شماره: 2
12 استخراج موثرترین طول موجهای طیف تخممرغ با استفاده از الگوریتم ژنتیک و طبقهبندی آنها با روابط رگرسیونی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 2
13 Quantity and Quality of Hyssop (Hyssopus officinalis L.) Affected by Precision Harvesting (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 8، شماره: 3
14 بازشناسی الگوی اسپکتروسکوپی فرو سرخ نزدیک برای تفکیک غیر مخرب پرتقال ها براساس شاخص مزه (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
15 برآورد حجم سیب زمینی با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 4
16 برآورد حجم سیب زمینی با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 4
17 بررسی اثر پیش پردازش های مختلف طیفی بر ارزیابی غیر مخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک (NIRS (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 15، شماره: 2
18 بررسی اثر پیش پردازش های مختلف طیفی بر ارزیابی غیر مخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک (NIRS) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 15، شماره: 2
19 بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک زن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 4
20 بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک زن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 4
21 بررسی بسامدهای طبیعی میوه سیب با استفاده از روش آنالیز مودال اجزای محدود (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
22 بررسی تاثیر بافل عمودی بر رفتارهای هیدرودینامیکی مخازن همزن دار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 12، شماره: 4
23 بررسی تاثیر دما و رطوبت بر ضریب هدایت حرارتی غلاف سویا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
24 بررسی تاثیر فرآیند خشک کردن بر ویژگی های رنگی گلبرگ زعفران با استفاده از ماشین بینایی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 1
25 بررسی خواص مکانیکی گوجه فرنگی تحت بارگذاری فشاری طی مراحل مختلف رسیدگی پس از برداشت (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 42، شماره: 2
26 بررسی رفتار ارتعاشی تسمه زمانبندی تحت عیوب مختلف به کمک روش های داده کاوی و هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 36، شماره: 36
27 بررسی روش‌های متعادل‌سازی هیستوگرام و آستانه‌گیری برای بخش‌بندی گل محمدی در تصاویر رنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
28 بررسی سینتیک خشک شدن و انرژی مصرفی لایه نازک ذرت (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
29 بررسی عوامل مکانیکی موثر بر مقاومت برشی ساقه های نشای گوجه فرنگی و بادنجان در مرحله پیوندزنی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 19، شماره: 71
30 بررسی عوامل موثر بر ایجاد ترک و خرده برنج در اثر خشک کردن شلتوک طی فرآیند تبدیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 1
31 بررسی عوامل موثر بر ایجاد ترک و خرده برنج در اثر خشک کردن شلتوک طی فرآیند تبدیل۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 6، شماره: 1
32 بررسی عوامل موثر در ذخیره سازی رطوبت خاک، با استفاده از زیر شکن تبدیلی (طراحی تیغه و مکانیزم تزریق سبوس برنج در خاک، در کابرد زیرشکن تبدیلی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 2
33 بررسی عوامل موثر در ذخیره سازی رطوبت خاک، با استفاده از زیر شکن تبدیلی (طراحی تیغه و مکانیزم تزریق سبوس برنج در خاک، در کابرد زیرشکن تبدیلی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 16
34 بررسی فرآیند خشک کردن میوه آلبالو در خشک کن مایکروویو – خلاء (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 41، شماره: 2
35 بررسی میدانی و آزمایشگاهی قابلیت حسگرهای فراصوتی USS3 برای سنجش غیرتماسی ساختار هندسی توده درخت پسته (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
36 بررسی میزان تاثیر فیلم های حاوی ذرات نانو در جلوگیری از هدر رفتن رطوبت نان حجیم بسته بندی شده (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 42، شماره: 2
37 بررسی و تعیین تاثیر رطوبت و دمای دانه بر خواص مکانیکی فشاری دانه برنج قهوه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 3
38 بررسی و تعیین تاثیر رطوبت و دمای دانه بر خواص مکانیکی فشاری دانه برنج قهوه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 3
39 بررسی ویژگی های مکانیکی فیلم های نانویی نقره- رس برای بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 11، شماره: 2
40 بررسی ویژگی های مکانیکی فیلم های نانویی نقره- رس برای بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 11، شماره: 2
41 بررسی ویژگی های مکانیکی میوه به ( Cydonia oblonga ) تحت بارگذاری شبه استاتیک به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 21، شماره: 2
42 بکارگیری پردازش تصویر دیجیتال در تعیین ویژگی های فیزیکی بذر مصنوعی ارکیده با مقایسه بین مدل های مختلف شبکه عصبی مصنوعی و روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
43 به کارگیری ماشین بینایی به منظور اصلاح عملکرد و کاهش ضایعات در دستگاه پوست کن شلتوک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 16، شماره: 65
44 پیش بینی ضریب تبدیل شلتوک به برنج سفید در خشک کردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 2
45 پیش بینی ضریب تبدیل شلتوک به برنج سفید در خشک کردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 2
46 پیش بینی غیرمخرب سفتی سیب در طول دوره انبارداری بر پایه تصاویر نقطه ای دینامیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
47 تاثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر فرایند خشک شدن و کیفیت کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 1
48 تاثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر فرایند خشک شدن و کیفیت کلزا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 1
49 تاثیر خاک ورزی و سر زنی بوته بر خواص فیزیکی و سختی سطحی غده های سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
50 تاثیر دما، سرعت جابه جایی هوا، و روش آماده سازی در فرایند خشک شدن انگور بیدانه سفید (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 4
51 تاثیر دما، سرعت جابه جایی هوا، و روش آماده سازی در فرایند خشک شدن انگور بیدانه سفید (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 4
52 تاثیر فیلتر غشایی تحت خلا بر ویژگی های کیفی و بازده استخراج پکتین از پوست مرکبات (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 22، شماره: 1
53 تحلیل انرژی و سینتیک خشک شدن برگ های نعناع به روش بستر شناور ارتعاشی مجهز به پمپ حرارتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
54 تخمین ضریب تبدیل شلتوک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در خشک کردن بستر سیال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 48
55 تخمین ضریب تبدیل شلتوک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در خشک کردن بستر سیال (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 50
56 تدوین و ارزیابى مدل هاى عصبى مصنوعى به منظور برآورد مقادیر *L؛ *a و *b با استفاده از مقادیر G، R و B تصاویر رنگى به کمک بینایى رایانه اى (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 5، شماره: 1
57 تشخیص خودکار ردیف های کشت گیاه توسط ربات به کمک بینایی ماشین (مطالعه موردی: گیاه ریحان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
58 تعیین انرژی سفیدکردن، شاخص انرژی مصرفی و شاخص سفیدشدگی در سه رقم برنج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 11، شماره: 2
59 تعیین انرژی سفیدکردن، شاخص انرژی مصرفی و شاخص سفیدشدگی در سه رقم برنج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 11، شماره: 2
60 تعیین برخی خواص فیزیکی دانه کلزا (واریته لیکورد) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 4
61 تعیین برخی خواص فیزیکی دانه کلزا (واریته لیکورد) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 7، شماره: 4
62 تعیین کمیت های موثر در رابطه ی خطی سازی شده ی جریان برای سوپاپ های کنترل جهت هیدرولیکی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 1
63 تعیین منحنی های هم دمای جذب رطوبت برگ گیاه علف چای (.Hypericum perforatum L) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 1
64 تهیه نقشه رقومی مدیریتی کاربرد علف کش با استفاده از GPS جهت به کارگیری در سامانه سمپاشی میزان متغیر (VRA) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 10، شماره: 3
65 تهیه نقشه رقومی مدیریتی کاربرد علف کش با استفاده از GPS جهت به کارگیری در سامانه سمپاشی میزان متغیر (VRA) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 10، شماره: 3
66 خواص مکانیکی کششی دانه برنج در رطوبت ها و دماهای مختلف خشک کردن (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 39، شماره: 1
67 رهیافتی برای به دست آوردن پارامترهای زیست سنجی و نگاشت منحنی رشد ماهی قزل آلا بوسیله آنالیز تصویر دیجیتالی تحت شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 20، شماره: 73
68 سنجش غیرمخرب عیار چغندرقند با بهره گیری از ترکیب طیف سنجی فروسرخ نزدیک (NIR) با روش های شیمی سنجی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 49، شماره: 1
69 سیستم اپتوالکترونیک تشخیص رنگ محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 4
70 طراحی پروب فراصوت و بررسی اثر امواج فراصوت بر باکتری اشرشیاکلی آب آلبالو (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
71 طراحی و ارزیابی عملکرد الگوریتم تشخیص مسیر در تصاویر جاده ای با استفاده از تبدیل هاف (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 1
72 طراحی و ساخت دستگاه اپتوالکترونیک جداساز میوه ها براساس رنگ (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 39، شماره: 1
73 طراحی و ساخت دستگاه برش دقیق ساقه سبزی های خوراکی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 52، شماره: 2
74 طراحی و ساخت دماغه مخصوص جمع آوری کشمش و بررسی آسیب مکانیکی وارد بر محصول حین جمع آوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
75 طراحی و ساخت سامانه سنجش فراصوتی و بررسی عوامل موثر در اندازهگیری شاخصهای فراصوتی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 10، شماره: 1
76 طراحی و ساخت سامانه سنجش فراصوتی و بررسی عوامل موثر در اندازهگیری شاخصهای فراصوتی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 10، شماره: 1
77 طراحی و ساخت گلخانه هیدروپونیک کشت خیار مجهز به سامانه کنترل فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
78 طراحی، ساخت و آزمایش متمرکز کننده نمایی به منظور اندازه گیری ویژگی های فراصوتی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
79 طراحی، ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی یک واحد کارنده مالچ زنده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 22، شماره: 79
80 طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه گرمایش خورشیدی با عدسی فرسنل خطی برای گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 1
81 طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه میدان الکتریکی ضربانی برای فرآوری مواد غذایی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 52، شماره: 3
82 طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه نیمه خودکار اندازه گیری موضعی مقدار محصول یونجه خشک ویژه دستگاه بسته بند علوفه (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 41، شماره: 1
83 طراحی، ساخت و ارزیابی کمباین مکشی برای برداشت بذرهای مرتعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 14، شماره: 2
84 طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه ی سمپاشی نرخ-متغیر (VRA) بر مبنای نقشه ی خاک برای یک سمپاش بوم دار تراکتوری (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 43، شماره: 2
85 طراحی، ساخت، و ارزیابی نقاله نیوماتیکی دانه کلزا در فاز رقیق (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 4
86 طراحی، ساخت، و ارزیابی نقاله نیوماتیکی دانه کلزا در فاز رقیق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 4
87 عملکرد سامانه گرمایش خورشیدی مجهز به عدسی فرسنل خطی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 16، شماره: 65
88 کیفیت سنجی میوه گلابی رقم شاه میوه به صورت غیر مخرب با استفاده از امواج فراصوتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
89 مدل برآورد عملکرد محصولات اساسی بر پایه شاخص سطح مکانیزاسیون کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
90 مدل سازی ریاضی و آزمون تزریق در یک سامانه آزمایشگاهی سمپاش تزریق مستقیم (DI) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 14، شماره: 1
91 مدل سازی ریاضی و آزمون تزریق در یک سامانه آزمایشگاهی سمپاش تزریق مستقیم (DI) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 14، شماره: 1
92 مروری بر حسگرها و فناوری شبکه حسگر بی سیم در بهینهسازی مصرف آب و نهاده های کشاورزی (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
93 مطالعه اثر پیش پردازش های مختلف طیفی بر مدل های پیش بینی غیرمخرب عیار چغندرقند و طراحی سامانه تشخیص مبتنی بر طیف سنجی مرئی/ فروسرخ نزدیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
94 مقایسه چهار روش مکان یابی در کشاورزی به کمک سامانه موقعیت یاب جهانی و واحد اندازه گیری ماند (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
95 منحنی های هم دمای دفع و جذب رطوبت گل گیاه علف چای Hypericum perforatum L. (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 12، شماره: 4
96 منحنی های هم دمای دفع و جذب رطوبت گل گیاه علف چایHypericum perfratum L. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 12، شماره: 4
97 ویژگی های فیزیکی و نیروی جداسازی گل های نر نخل خرمای رقم غنامی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 42، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز چند متغره طیف های Vis/NIR بازتابی بر پایه تبدیل موجک برای تشخیص غیر مخرب و همزمان رنگ و pH پرتقال (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
2 اثر خواص مکانیکی گوجه فرنگی تحت آزمون ضربه بر مراحل مختلف رسیدگی پس از برداشت (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
3 اثر روشهای کاشت و تراکم کلزا بر تلفات دانه کلزا هنگام برداشت با کمباین (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
4 اثر سرعت پیشروی برمقاومت حرکتی چرخهای لاستیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
5 اثر لغزش چرخ بر مقاومت حرکتی تایر های لاستیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
6 ارزیابی و بهینه سازی یک خشک کن باز گردشی کنترل خودکار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
7 ارزیابی و مقایسه تاثیر چهار روش مختلف کاشت بر عملکرد گندم آبی در گچساران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 ارزیابی و مقایسه عملکرد مزرعه ای دو سامانه کنترل کشش خودکار برای تراکتورMF 399 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
9 ارزیابی و مقایسهی روش های زمین آماری در تهیهی نقشهی مدیریت اعمال میزان متغیر علف کش پیش رویشی سیانازین (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
10 اسپکتروسکپی Vis/NIR برای طبقه بندی غیر مخرب پرتقال ها بر اساس واریته (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
11 استفاده از توربین بادی در ایستگاه پمپاژ آب (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
12 استفاده از ماشین بینایی برای دسته بندی، تخمین وزن و حجم سیب درختی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
13 اصلاح عملکرد دستگاه پوستکن شلتوک با بکارگیری سامانه های کنترل خودکار و ماشین بینایی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
14 اطلس وضعیت مکانیزاسیون کشت گندم در ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
15 امکان سنجی استفاده از سامانهای هوشمند بر پایه ماشین بویایی و ماشین بینایی به منظور بررسی کیفیت و تعیین مواد موثر فرآورده های گیاهان داروئی (مطالعه موردی زعفران) (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
16 امکان سنجی تشخیص تقلب روغن کنجد به کمک سامانه ماشین بویایی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
17 امکانسنجی تشخیص اجزای خون دام به کمک حسگر تشخیص رنگ و آموزش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
18 اندازه گیری پیوسته پارامترهای خاک در کشاورزی دقیق (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
19 اندازه گیری صوتی حجم گردو مبتنی بر امواج ایستای تشدید کننده هلمهولتس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
20 اندازه گیری غیرمخرب نیتروژن برگ نیشکر با استفاده از شاخص طیفی استخراج شده از ماهواره Sentinel-2 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی آزمون های غیرمخرب ایران
21 Determination of some mechanical properties of parsley stems related to design of processing machines (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
22 Energetic and economic assessment of electrocoagulation-flocculation process for separation of microalgae biomass (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
23 Energy Consumption and Hypericin content in Drying leaves of St John’s Wort (Hypericum Perfoatum (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24 Maturity detection of apricot fruit using the extraction of Gabor imaging features (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
25 بازشناسی الگوی اسپکتروسکوپی فرو سرخ نزدیک برای تفکیک غیر مخرب پرتقال ها بر اساس شاخص مزه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
26 بازیافت پوست سبز پسته از طریق آماده سازی توسط دستگاه پرس پیوسته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
27 برآورد رطوبت محصول نیشکر با مدل RF و تحلیل داده های تصاویر ماهوارهای سنتینل-۲ (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
28 برخی ویژگی های فیزیکی پس از برداشت میوه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
29 برخی ویژگیهای فیزیکی 6 رقم هسته خرمای ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
30 برخی ویژگیهای فیزیکی بذر کلزا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
31 بررسی آزمونهای آکوستیک و کاربرد آن درپژوهشهای کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
32 بررسی آماری تغییرات خواص مکانیکی پوست طی انبارداری با پوشش نانوکامپوزیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
33 بررسی اثر فیلم های نانویی ساخته شده در کشور بر بیاتی نان به روش آزمون برش (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
34 بررسی اثر فیلمهای نانویی ساخته شده در کشور بر بیاتشدن نان حجیم (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
35 بررسی اثرات استفاده از پارافین برای ذخیره انرژی خورشیدی در گلخانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
36 بررسی اثرمیزان رطوبت و مصرف انرژی برمیزان کوبش غلاف سویا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
37 بررسی استخراج اسانس رازیانه با تیمار فراصوت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
38 بررسی برخی خواص فیزیکی دانه پسته دهان بسته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
39 بررسی پارامترهای موثر بر تلفات خرمنکوبی گندم توسط خرمنکوب تیلری small-scale (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
40 بررسی پراکندگی نوری چند طیفی قند محلول در نوشیدنی مالت (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
41 بررسی تاثیر برداشت دقیق بر برخی ویژگی های کیفی گیاه دارویی زوفا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
42 بررسی تاثیر پیش تیمار میدان الکتریکی پالسی بر زمان خشک کردن و میزان ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی پوست سیب زمینی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
43 بررسی تاثیر تیغه عمودی بر رفتارهای هیدرودینامیکی مخازن همزن دار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
44 بررسی تاثیر رطوبت زاویه تیغه بر خواص برشی ساقه جعفری (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
45 بررسی تاثیر فاکتورهای مختلف بر مصرف سوخت تراکتور ITM399-4WD در خاک ورزی با هرس بشقابی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
46 بررسی تغییرات آهنگ تبخیر، ضریب موثر انتشار رطوبت و انرژی فعالسازی برای خشککردن میوه آلبالو درخشککن مایکروویو – خلا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
47 بررسی تغییرات خواص کیفی سیب زرد (Golden Delicious) دماوند طی شرایط مختلف انبارداری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
48 بررسی تغییرات رنگ و میزان قندهای محلول ژل آلوئه ورا به روش خشک کردن مایکروویو (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
49 بررسی تولید سوخت بریکت با استفاده از ضایعات چوب وکشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
50 بررسی چالش ها و رویکردهای استفاده از ایستگاه های هواشناسی انرژی - خنثی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
51 بررسی خواص مکانیکی برگ صبر زرد (Aloe Vera) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
52 بررسی درجه کشسانی، درصد پسماند و برخی خواص فیزیکی میوه کیوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
53 بررسی رفتار ویسکوالاستیک دانه پسته دهان بسته تحت بارگذاری شبه استاتیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
54 بررسی روشهای مختلف تعیین حجم محصولات کشاورزی به کمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
55 بررسی سطح مکانیزاسیون کشاورزی و دانش فنی کشاورزان آفتابگردان کار در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی مطالعه موردی در مزارع آفتابگردان استان قم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
56 بررسی طیف بازتاب مرکبات برای شناسایی غیر مخرب ترکیبات شیمیایی درونی با اسپکتروسکوپی VIS/NIR (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
57 بررسی عملکرد خشک کن خورشیدی برگ گیاهان دارویی مجهزه به سامانه CHP (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
58 بررسی کاهش ضایعات استخراج اسانس بذر زیره سبز با تیمار مایکروویو (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
59 بررسی کمی ضایعات فرآوری چای در کارخانه های چایسازی شهرستان تنکابن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
60 بررسی کیفیت میوه گلابی رقم شاه میوه در شرایط عمر قفسه ای با استفاده از امواج فراصوتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
61 بررسی متغیرهای موثر در استخراج پکتین از پوست مرکبات توسط فیلتراسیون تحت خلاء (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
62 بررسی میدان الکتریکی ضربانی با رویکرد کاهش ضایعات (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
63 بررسی نیروی بوته کنی و ضریب اصطکاک ساقه ی نخود پاکوتاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
64 بررسی و تعیین میزان تلفات برداشت گندم توسط کمباین های جان دیر و کلاس (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
65 برسی تاثیر افزودن تفاله روغن کشی شده کلزا بر برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
66 بسط یک الگوریتم ماشین بینایی برای شناسایی میوه سیب تحت شرایط نور طبیعی روز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
67 بکارگیری GPS در سیستم راهنمای مسیر تراکتور و بررسی تأثیر آن بر عملیات تراکتور در مزرعه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
68 بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند خشکاندن شلتوک با استفاده از خشک کن عمودی لایه نازک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی
69 بهینه سازی مصرف سوخت های فسیلی در گلخانه با استفاده از سیستم ذخیره حرارت و جمع کننده خورشیدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
70 پیش بینی تغییرات خواص الاستیک پوست سیب طی انبارداری با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
71 پیش بینی واکنش پذیری بین فردی بر اساس مولفه های تنظیم شناختی هیجان و هوش معنوی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
72 تاثیر بسته بندی با فیلم های نانویی برشمارش میکروبی نان حجیم جهت کاهش ضایعات آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
73 تاثیر پی شتیمار مایکروویو بر انرژی مصرفی در خشککردن لایه نازک دانه انار (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
74 تاثیر رطوبت بر برخی ویژگ یهای فیزیکی بذر بامیه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
75 تاثیر رطوبت بر برخی ویژگی های فیزیکی بذر کتان (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
76 تاثیر زیرشکنی بر تراکم خاک و عملکرد پنبه در منطقه مغان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
77 تاثیر سامانه جاذب رطوبت بر فرایند خشک شدن لایه نازک ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
78 تاثیر سرعت بارگذاری بر خواص مکانیکی و ضریب کشسانی ظاهری سیب زمینی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
79 تاثیر سرعت پیشروی تراکتور ITM399-4WD بر پارامترهای عملکردی تراکتور در خاک ورزی با هرس بشقابی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
80 تاثیر سنگین کننده و فشار باد لاستیک بر توان مالبندی، مصرف سوخت، بکسوات و زمین گیرایی تراکتورITM399-4WD در خاک ورزی با هرس بشقابی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
81 تاثیر شرایط مختلف نیم جوش کردن شلتوک بر برخی از خواص کیفی برنج (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
82 تاثیر کاربرد ضایعات چای بعنوان کمپوست بر برخی از خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
83 تاثیر میزان سنگین کننده و سرعت بر بازده کششی و نیروی مالبندی تراکتورITM285 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
84 تاثیرات شرایط مختلف خشک شدن بر ضریب نفوذ موثر، میزان انرژی فعال سازی و میزان انرژی مصرفی درخشک کردن لایه نازک گیاه دارویی عناب (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
85 تأثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر سینتیک خشک شدن کلزا (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
86 تخمین پیوسته فشردگی خاک با حسگرهای آکوستیک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
87 تخمین رطوبت غلاف گیاه نیشکر با کمک تصاویر ماهواره سنتینل (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
88 تدوین مدل کامپیوتری تعیین نیروی مورد نیاز یک خاک ورز ارتعاشی (دریافت مقاله) سومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
89 تدوین مدل مبتنی بر منطق فازی به منظور درجه بندی کیفی دانه های برنج (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
90 تدوین مدلهای رگرسیون چندمتغیره دراندازه گیری پیوسته فشردگی خاک به روش صوتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
91 تشخیص تقلب در گوشت چرخ کرده به روش گرمانگاری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
92 تشخیص تقلبی بودن روغن کنجد با استفاده از طیف سنجی امپدانس الکتریکی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
93 تعیین انرژی پیوندی و مدل مناسب جذب بادام کامل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
94 تعیین خواص رئولوژیکی کودهای گاوی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
95 تعیین ضریب اصطکاک استاتیکی کود جامد بدست آمده از دستگاه جداساز کود روی سطوح مختلف (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
96 تعیین ضریب انتشار حرارت برگ گیاه دارویی مریم گلی به روش حل یک بعدی معادله فوریه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
97 تعیین ضریب کشسانی ظاهری دانه پسته دهان بسته (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
98 تعیین ظرفیت گرمای ویژه و ضریب هدایت حرارتی رزماری به ترتیب با روش اختلاطو روش انتقال حرارت گذرا (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
99 تعیین مدل ریاضی ، ضریب نفوذ موثر و انرژی فعال سازی برای خشک کردن ژل آلوئه ورا در خشک کن مایروویو (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
100 تعیین نطفه داری تخم مرغ محلی با طیف سنجی فروسرخ نزدیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
101 تعیین و بررسی برخی ویژگ یهای فیزیکی بذر بادمجان (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
102 تعیین ویژگی های مکانیکی سه رقم گردو تحت بارگذاری شبه ایستا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
103 تکمیل کارنده‌های خلایی موجود به منظور کاهش ضایعات در کاشت ریزدانه‌ها (دریافت مقاله) اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی
104 توسعه و آزمون یونجه خردکن موتوری برای واحدهای دامی کوچک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
105 توسعه و ارزیابی یک روش هوشمند بمنظور استخراج مقادیر L*a*b* از مقادیر RGB تصاویر رنگی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
106 تهیه نقشه رقومی مدیریتی اعمال علف کش با استفاده از سامانه GPS جهت کاربرد در سامانه سمپاشی میزان متغیر (VRA) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
107 دستیابی به سفتی میوه گلابی با استفاده از آنالیز طیف ارتعاشی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
108 ساخت و ارزیابی سامانه کنترل مقدار کوددهی بر اساس جابه جایی دستگاه فاروئر-کودکار (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
109 سامانه اندازهگیری بیدرنگ هدایت الکتریکی برای پیش بینی آنلاین مقدار ژلاتینهشدن نشاسته برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
110 سمپاشی تیمار متغیر راهکاری برای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
111 سنجش عملکرد کمی محصول چغندر قند با استفاده از پایشگر جرمی در بیرون از شاسیماشین برداشت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
112 سنجش میزان رطوبت لیموشیرین با استفاده از طیفسنجی فروسرخ نزدیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
113 سنجش میزان ویتامین ث لیموشیرین با استفاده از طیفسنجی فروسرخ نزدیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
114 شبیه سازی خواص مکانیکی سیب گلدن دلیشز با شبکه مصنوعی عصبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
115 شناسایی آلودگی های قارچی گیاهان با استفاده از ماشین بینایی و مدل سازی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
116 طراحی اطلس مکانیزاسیون کشاورزی ایران به کمک نرم افزار gis برای تعیین پارامترهای مکانیزاسیون کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
117 طراحی ایستگاه پمپاژ آب با استفاده از توربین بادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
118 طراحی جعبه استاندارد جهت کاهش ضایعات میوه انجیر در حین حمل و نقل و انبارداری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
119 طراحی جعبه مناسب برای کاهش خسارت میوه توت در حین حمل و نقل و انبارداری (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
120 طراحی ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه گیری پیوسته مقاومت مکانیکی خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
121 طراحی سیستم بازیافت انرژی در مجتمع صنعتی تولید تخم مرغ (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
122 طراحی سیستم نورپردازی مناسب برای مواد غذایی نیمه شفاف با استفاده از توصیف گرهای ماتریس هم-وقوعی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
123 طراحی و پیادهسازی سامانه کنترل فازی به منظور کنترل دمای خشککن خورشیدی مجهزبه متمرکزکننده سهوی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
124 طراحی و تحلیل استاتیکی شاسی و مخزن ماشین خودکار جمع آوری محصول کشمش (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
125 طراحی و ساخت توربین بادی برای پمپاژ آب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
126 طراحی و ساخت دستگاه تست الکترونیکی موزع ردیف کارها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
127 طراحی و ساخت دستگاه جداساز گلهای نر نخل خرما (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
128 طراحی و ساخت ربات اختصاصی سمپاش گلخانه ای و آزمون عملکرد آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
129 طراحی و ساخت سامانه ماشین بینایی و سمپاشی موضعی بیماریهای سفیدک پودری و کپکخاکستری رز با استفاده از ترکیب تصاویر حرارتی و مرئی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
130 طراحی و ساخت سامانه متمرکز کننده خورشیدی مجهز به لنز فرسنل خطی برای گرمایش گلخانه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
131 طراحی و ساخت سامانه میراکننده مجموعه چرخ گاوآه نهای دوطرفه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
132 طراحی و ساخت سیستم ذخیره حرارت به منظور کاهش مصرف انرژی فسیلی درگلخانه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
133 طراحی، توسعه و ارزیابی سامانه کنترل الکترونیکی درصد لغزش برای تراکتورMF 399 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
134 طراحی، ساخت ارزیابی کارگاهی یک سامانه ی سمپاشی نرخ-متغیر (VRA) بر مبنای نقشه ی خاک برای یک سمپاش بوم دار تراکتوری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
135 طراحی، ساخت ارزیابی کولتیواتور-کودکار نرخ متغیر نقشه مبنا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
136 طراحی، ساخت و آزمایش سامانه میدان الکتریکی ضربانی برای کاربردهای فرآوری مواد خوراکی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
137 طراحی، ساخت و آزمایش متمرکز کننده نمایی به منظور اندازه گیری ویژگی های فراصوتی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
138 طراحی، ساخت و آزمون دستگاه جداساز گل های نر نخل خرما (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
139 طراحی، ساخت و ارزیابی جداساز مارپیچ- فشاری کودهای گاوی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
140 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه استخراج ژل گیاه صبر زرد (Aloe vera) (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
141 طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه برداشت دقیق گیاهان دارویی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
142 طرح کنترل خودکار دستگاه پوست کن شلتوک به منظور حفظ کیفیت برنج خروجی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
143 طیف غالب پاسخ آکوستیک گردو به ضربه غیرمخرب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
144 فیلمهای نانویی، راهکاری نوین در جهت حفظ و بهبود کیفیت نان حجیم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
145 کاربرد MCA بهعنوان روشی نوین دربهینه سازی سامانه های ماشین های کشاورزی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
146 کاهش ضایعات نان حجیم قالبی با استفاده از فیلم های نانویی در سال اصلاح الگوی مصرف (دریافت مقاله) همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف
147 کوتاه ترین زمان خشک کردن پوست سیب زمینی با پیش تیمار میدان الکتریکی پالسی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
148 کیفیت سنج فراصوتی برای محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
149 کیفیت سنجی میوه گلابی رقم شاه میوه به صورت غیر مخرب با استفاده از امواج فراصوتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
150 مدل ریاضی خشک شدن دانه های انار در خشک کن فروسرخ (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
151 مدل سازی خواص فیزیکی سیب با پوشش نانوکامپوزیت طی شرایط مختلف انبارداری باشبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
152 مدل سازی رفتار نوری پلاکت در پلاسمای خون دام به کمک روش کدورت سنجی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
153 مدل سازی ریاضی و اعتبار سنجی فرآیند خشک شدن بستر عمیق ذرت در یک خشک کن بازگردشی کنترل خودکار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
154 مدلسازی سیستم پیشامد گسسته برای جداسازی پسته خندان و غیر خندان توسط سامانه هوشمند ماشین بینایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
155 مروری بر توسعه ی سامانه های روشنایی خورشیدی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
156 مروری بر روش های استخراج پکتین از ضایعات غذایی و گیاهی: فراصوت، ریزموج و آنزیمی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
157 مروری بر فرایندهای جداسازی و کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در آن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
158 مروری بر کاربرد طیف سنجی امپدانس الکتریکی در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی و دامی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
159 مشاهدات حرارتی بیماریهای سفیدک پودری و کپک خاکستری رز (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
160 مطالعه برخی از مهم ترین پارامترهای اثرگذار در فرآیند استخراج با سیال فوق بحرانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
161 مطالعه پارامترهای موثر بر مقاومت مکانیکی خاک با استفاده از حسگر افقی در انباره خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
162 مطالعه رفتار گاز CO۲ در محفظه استخراج دستگاه فوق بحرانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
163 مطالعه رفتار میوه بامیه تحت بارگذاری (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
164 مطالعه رفتار میوه خرمالو تحت بارگذاری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
165 مطالعه سایش در نقاط مختلف تیغه برش خاک ورز برگردان دار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
166 معادلات زمانی فرایند خشک شدن پسته در خشک کنهای مخزنی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
167 معرفی روشی کارآمد به منظور استخراج گیاه از تصاویر حرارتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
168 مقایسه بازدهمصرف گرما درروشهای مختلف خشک کردن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
169 مقایسه پیشبینی مدلهای ریاضی و شبکههای عصبی در خشککردن دانه انار (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
170 مقایسه خواص فیزیکی و شیمیایی بیودیزل با دیزل رایج(مطالعه موردی: میکروجلبک وسالیکورنیا (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
171 مقایسه خوشخوراکی پلت های تولید شده از پس ماندهای جامد کارخانه عرقیا تگیاهی به عنوان خوراک دام (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
172 مقایسه دقت دو روش کنترل موزع کودکار تیمار متغیر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
173 مقایسه روش های تجربی و اجزاء محدود برای بررسی نیروی لهیدگی برگ گیاه صبر زرد (Aloe Vera) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
174 مقایسه مدل های رگرسیونی با شبکه عصبی در پیش بینی خواص کیفی سیب با پوشش خوراکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
175 مقایسة ویژگی های فیزیکی هسته و مغز زردآلوی دو رقم تبرزه و سنتی سلماس (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
176 نقش سپراتورهای کود دامی در مدیریت کودهای گاوی و چرخه تولید بیوگاز (دریافت مقاله) سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
177 نقش ویژگی های کمیته حسابرسی در گزارشگری پایداری شرکت ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی