محمود سلوکی

 محمود سلوکی دانشیار،عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

محمود سلوکی

Mahmoud Solouki

دانشیار،عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر منگنز و اسید سالیسیلیک بر بیان ژن منتون ردوکتاز و میزان منتولدر گیاه دارویی نعناع فلفلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 3، شماره: 1
2 بررسی برخی ویژگی های کمی و فیزیولوژیک گیاه دارویی رزماری تحت تاثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی در چین های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 4
3 بررسی برخی ویژگیهای کیفی گیاه رزماری تحت تاثیر محلولپاشی انواع ترکیبات غذایی در زمانهای برداشت مختلف (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 4
4 بهینه سازی کالوس زایی و تاثیر الیسیتور های زیستی و غیر زیستی بر میزان ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی سیاه دانه در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 8، شماره: 2
5 تجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های جولخت (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
6 جداسازی و آنالیز عملکرد ژن افزایش جذب فسفر (PSTOL1) از گونه وحشی برنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 1
7 شناسایی نواحی ژنومی کنترل کننده صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گندم نان در شرایط تنش گرمای انتهای فصل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 2
8 شناسایی، جداسازی و بررسی توالی پیشبراختصاصی بذر β- کانگلایسینین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 5، شماره: 2
9 فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز (Cm APX)و میزان بیان ژن کدکننده آن تحت تنش شوری در توده های خربزه .(Cucumis melo L)بومی سیستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 2، شماره: 2
10 کالوس زائی و اندام زائی از جداکشت های مختلف گیاه علف مار Capparis spinosa L تحت شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی و اسید آبسزیک بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دو ژنوتیپ ماریتیغال (Silybum marianum L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
2 اثر محلول پاشی هورمون اسید آبسزیک بر ارتفاع بوته، تعداد کاپیتول در بوته و پرولین در شش ژنوتیپ ماریتیغال در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
3 ارزیابی اثرات Bacillus amyloliquefaciens 1732 و اسید سالیسیلیک بر الگوی بیان ژن لیمونن هیدروکسیلاز (lim3h) و آنزیمهای آنتی اکسیدانی در نعناع سبز تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
4 ارزیابی الیسیتورھای زیستی و غیر زیستی بر روند تغییرات پلی فنل اکسیداز ژنوتیپ ھای گیاه دارویی مرز Satureja horthensisL (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت
5 ارزیابی تنش خشکی بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی ارقام گندم (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
6 ارزیابی لاینهای دابل هاپلوئید جو تحت تنش بور در شرایط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 استخراج DNA برای آنالیز RAPD در انگور (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
8 امکان سنجی مهندسی متابولیت های ثانویه گروه بنزیل ایزوکوئینولین در گیاه خشخاش Papaver somniferum L.) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
9 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و نوع ریز نمونه بر کالزایی فندق (Corylus Avellana) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 بررسی اثر شوری روی فعالیت آسکوربات پراکسیداز و گایاکول پراکسیداز در خربزه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
11 بررسی اثر ضد میکروبی عصاره بادرشبو (Dracocephalum moldavica) علیه پاتوژنهای مهم انسانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
12 بررسی اثر متقابل سالیسیلیک اسید و تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیک گیاه خربزه (Cucumis melo L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
13 بررسی اثرات آنیاگونیستی باکتری های استرپتومایسس برعلیه قارچ آلترناریا آلترناتا و آلترناریا سولانی در شرایط in vitro (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
14 بررسی اهمیت تالاب هامون در رفع فقر و بیکاری و کاهش مهاجرت حاشیه‌نشینان تالاب هامون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
15 بررسی پرولین و کربوهیدرات گیاه دارویی نعناع فلفلی(Mentha piperita L.)در واکنش به تنش منگنز و اسید سالیسیلیک (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
16 بررسی تاثیر آبیاری با آب شور بر عملکرد و اجزای آن در لاین های جو به روش تجزیه علیت (Path Analysis) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
17 بررسی تاثیر غلظت آگار و تیمار هورمونی بر ریز ازدیادی و تولید جوانه انتهایی در حسن یوسف (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
18 بررسی تاثیر گونه های میکوریزا بر رشد زایشی و مورفولوژیکی گیاه دارویی کارلا Momordica charantia تحت سطوح کود دامی (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
19 بررسی تاثیرات باکتری محرک رشد و اسید سالیسیلیک بر رنگدانههای فتوسنتزی در گیاه نعناع سبز Mentha spicata L تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
20 بررسی تاثیرات باکتری محرک رشد و اسید سالیسیلیک بر صفات فیزیولوژیکی در گیاه نعناع سبز Mentha spicata L تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
21 بررسی تاثیرگونه های میکوریزا وکود دامی برعملکرد و اجزای عملکرد خیارتلخ Momordica charantia (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
22 بررسی تنوع آللی و شناسایی زیر واحدهای سنگین گلوتنین در ارقام زراعی گندم نان ایران با استفاده از نشانگرهای اختصاصی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
23 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام انگور سیستان با استفاده از مارکر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
24 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از تودههای بابونه Matricaria inodora L با استفاده از تکنیک RAPD (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
25 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از تودههای بابونه رومی Anthemis cotula L. and A. altissima L. با استفاده از تکنیک RAPD (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
26 بررسی تنوع ژنتیکی بین توده ای ارقام بومی خربزه سیستان با استفاده از نشانگرهایISSR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
27 بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های بومی خلر با استفاده از نشانگر مولکولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
28 بررسی تنوع ژنتیکی زیرواحدهای سنگین گلوتنین در برخی از گندم های دوروم ایران با استفاده از نشانگرهای اختصاصی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
29 بررسی صفات کمی مرتبط با اجزاء عملکرد روی4 رقم لوبیای معمولی(Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
30 بررسی صفات کمی موثر بر عملکرد و اجزاء آن روی لوبیا سیاه تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 بررسی کارایی نشانگرهای مورفولوژیکی و ملکولی در تفکیک گونههای بابونه آلمانی(Matricaria sp.) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
32 بررسی همبستگی‌ فنوتیپی و ژنتیکی و تجزیه علیت عملکرد دانه و علوفه در خلر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
33 بیوتکنولوژی کشاورزی و نقش آن درتوسعه پایدارکشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
34 پرایمرهای بلند برای نشانگر مولکولی RAPD در انگور (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
35 تاثیر تنظیم کننده های رشد در جایگزینی پتاسیم با سدیم در کشت بافت توتون (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 تاثیر کودهای آلی،زیستی و شیمیایی بر قابلیت های بذر گیاه دارویی اسفرزه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
37 تاثیر کینتین بر روی فاکتورهای رشدی گیاه دارویی سیاهدانه تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی
38 تأثیر استعمال آهن در شرایط تنش شوری بر فعالیت آنزیم های کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز در خربزه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
39 تأثیر سطوح مختلف مس بر جوانه زنی و رشد گیاهAgropyron desertorum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
40 تجزیه به عامل ها در جوهای ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 جنین زایی گیاه دارویی مشگک (Ducrosia anethifolia) از طریق کشت سوسپانسیون سلولی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
42 طراحی و ساخت پلاسمید نوترکیب pBI-HG-CSF حامل فاکتور محرکه کلنی گرانولوسیت انسانی برای تراریزش گیاهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 کشت ریشه گیاه دارویی مشگکDucrosia anethifolia (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
44 مطالعه اثرات اسید جیبرلیک ، اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر القاء تنش اکسیداتیو و مکانیسم های مقاومت به آن در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
45 مطالعه تنوع ژنتیکی صفات کمی و کیفی برخی ژنوتیپ های لوبیا سفید (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 مطالعه صفات کمی موثر بر عملکرد و اجزاء آن روی لوبیا تحت شرایط تنش خشکی با کمک تجزیه چند متغیره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
47 مقایسه ساختار جمعیت 110 ژنوتیپ مرکبات با استفاده از داده های نشانگر ریزماهواره و AFLP (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
48 مقایسه کارایی نشانگرهایRAPDو نیمهتصادفی در ایجاد چندشکلی وبررسی تنوع ژنتیک بابونه آلمانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
49 مقایسه لاینهای دابل هاپلوئید جو در شرایط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
50 مقدمه ای برخواص درمانی و ضدمیکروبی عصاره های آبی، اتانولی و متانولی گیاه مرزه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
51 مقدمهای بر خواص درمانی و ضد میکروبی اسانس (عطرمایه) گیاه دارویی مرزه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
52 مهار گلدهی در انگور یاقوتی توسط ژن FLC (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
53 نحوه سنتز و ویژگی های رزمارینیک اسید(مروری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
54 نقش بیوتکنولوژی درزندگی انسان و چالشهای پیش رو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم