دکتر زهرا میلا علمی

دکتر زهرا میلا علمی استاد

دکتر زهرا میلا علمی

Dr. Zahra Mila Elmi

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون حباب های چندگانه در بازار ارز ایران: کاربردی از آزمون های ریشه واحد RTADF (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 27
2 آزمون هم گرایی باشگاهی بین استان های ایران: یافته های جدید با استفاده از تحلیل ناپارامتریک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 1
3 آلودگی زیست محیطی و اثر غیرخطی تولید سرانه بر هزینه های سلامت: مطالعه پویا برای کشورهای صادرکننده نفت (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 7، شماره: 2
4 اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 2، شماره: 2
5 اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران: رویکرد سری زمانی ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 3، شماره: 1
6 اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 16، شماره: 32
7 اثر نابرابری آموزشی بر اشتغال استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 23، شماره: 76
8 اثرتوسعه برمشارکت اقتصادی زنان کشورهای منا بااستفاده ازروش پانل پروبیت کسری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 4، شماره: 14
9 The Impact of Fiscal Policy on Macroeconomic Variables: New Evidence from a DSGE Model (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 9، شماره: 2
10 برآورد حباب قیمتی در بازار ارز ایران با استفاده از الگوی فضای حالت غیرخطی: کاربردی از فیلترکالمن نقطه سیگما (SPKF) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 25، شماره: 16
11 بررسی اثر تعیین کننده های اهرم بانکی در چرخه های اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 26، شماره: 88
12 بررسی ثبات تابع تقاضای پول در ایران: کاربرد روش جوهانسون-جوسیلیس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 1
13 بررسی عوامل موثر بر نرخ مشارکت زنان در کشورهای در حال توسعه گروه هشت (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 2، شماره: 6
14 تامین مالی از طریق بدهی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
15 تحلیل فضایی عوامل موثر بر نرخ اشتغال استان های ایران (با رویکرد داده های تابلویی فضایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 7، شماره: 4
16 تخمین کشش تقاضای نیروی کار بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط مقیاس با رویکرد پانل پروبیت کسری (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 5، شماره: 1
17 تخمین کشش تقاضای نیروی کار در کارگاه های صنعتی ایران با رویکرد پانل پروبیت کسری (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 91
18 تعیین کننده های فقر خانوارهای شهری ایران در سال ۱۳۸۸ کاربرد مدل داده های تابلویی با متغیر وابسته محدود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 13، شماره: 49
19 تکانههای قیمت نفت و رشد اقتصادی (شواهدی از کشورهای عضو اوپک) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
20 توسعه مالی و اشتغال زنان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 3، شماره: 10
21 حق الضرب (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
22 سرمایه اجتماعی و چگونگی تاثیر آن بر اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 40، شماره: 4
23 شبکههای اجتماعی و نقش آن در اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 22، شماره: 1
24 علل، آثار و روند فساد مالی اقتصاد ایران: رویکرد آثار عدیده - علل عدیده (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 4، شماره: 2
25 عوامل موثر بر شکل گیری شبکه مهاجرین داخلی: مطالعه موردی شهر ساری (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 3، شماره: 4
26 محاسبه شاخص قیمتی اصلاح فقر شهری و روستایی ایران در سال ۱۳۸۳ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 4
27 مقایسه الگوهای پیش بینی تورم در ایران: شواهد جدید از الگوی ترکیبی ARDL-D-LSTM (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 27، شماره: 93
28 مقایسه و ارزیابی رویکردها در زمینة نفرین منابع طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آزادسازی تجاری و ریسک سیاسی بر رشد درآمد سرانه کشورهای منتخب در حال توسعه با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
2 اثر آموزش بر درآمد ساکنین حاشیهی دریای خزر با استفاده از کوهورتهای مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
3 اثر امید به زندگی بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
4 اثر تکانه های ارزی بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
5 اثر تکانه های ارزی منفی بر رشد اقتصادی استان های ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
6 اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی با تاکید بر شاخص کاربران اینترنت (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
7 اثر متغیرهای درون بانکی و بیرونی بر اهرم مالی بانک ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
8 Determinants of Poverty in Iranian Urban Households in 0202:An Application of Panel Data with Limited Dependent Variable (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
9 The Effect of Education on Female-Headed Households'Earnings in Iran By Using Synthetic Cohort Data Set (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
10 عوامل موثر بر فقر در استانهای حاشیه دریای خزر با تاکید بر استان گیلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار