دکتر مصطفی عاصی

دکتر مصطفی عاصی استاد/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر مصطفی عاصی

Dr. Mostafa Assi

استاد/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پیکره بنیاد مفروضات نظریه استعاره مفهومی : بررسی موردی استعاره «بحث به مثابه جنگ» در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 1
2 استانداردهای آوانویسی و نویسه گردانی مورد پذیرش متخصصان دو حوزه زبان شناسی و کتابداری و اطلاع رسانی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 14، شماره: 55
3 استعاره های مفهومی جهتی در زبان فارسی: تحلیلی شناختی و پیکره مدار (دریافت مقاله) فصلنامه پازند دوره: 10، شماره: 37
4 استعاره های مفهومی شادی در زبان فارسی: یک تحلیل پیکره مدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 5، شماره: 9
5 بررسی تحول استعاره های مفهومی شجاعت در زبان فارسی در دو بازه زمانی تاریخی و معاصر (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 4
6 بررسی حرف اضافه (از) در چارچوب معناشناسی شناختی و مقایسه آن با رویکرد سنتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 5، شماره: 10
7 بررسی معنایی پسوندهای «دارندگی» در فارسی: رویکرد ساختواژه شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 11، شماره: 1
8 بررسی و تحلیل رشد ابزار انسجام واژگانی در گفتمان نوشتاری دانش آموزان فارسی زبان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 1
9 بررسی واژ واجی ستاک گذشته در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 4
10 بعد تعاملی کلام در روایت«جوان مشت زن» سعدی: تحلیل نشانه – معنایی یک گفتمان روایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 9، شماره: 17
11 به سوی طراحی شبکه واژگانی صفات زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 2، شماره: 4
12 تاثیر عوامل اجتماعی بر کاربرد تنوعات گونه ای از دیدگاه زبان شناسی اجتماعی-شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 4
13 تحلیل سبک شناختی شعر اخوان (آن گاه پس از تندر)؛ رویکردی نقش گرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 2، شماره: 4
14 تحلیل معنایی فعل «گفتن» در چارچوب نظریه معناشناسی قالبی: یک بررسی پیکره بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 4
15 توصیف اصطلاحات در فرهنگ های لغت فارسی و کاربرد آن در فرهنگ نگاری براساس رویکرد معناشناسی شناختی چکیده (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 12، شماره: 1
16 توصیفی رده شناختی از تصریف فعل در زبان لارستانی بر مبنای فرضیه پیوندی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 12، شماره: 1
17 رده بندی واژه های مرکب (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 14، شماره: 46
18 رویکرد شناختی به چند معنایی دل در اصطلاحات و ضربالمثل های فارسی در تطبیق با صاحبدلان در نگارگری ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 46
19 زایایی فرایند ترکیب در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 4، شماره: 7
20 فرهنگ های عمومی یک زبانه فارسی از منظر برآورده کردن نیاز کاربران (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 4، شماره: 8
21 کاربرد رویکرد شناختی فیلمور در تعیین قالب های معنایی افعال در زبان فارسی: مطالعه موردی فعل «شدن» (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 13، شماره: 1
22 مقایسه سبک شناسی شناختی دو رمان جزیره سرگردانی و رود راوی با استفاده از نظریه استعاره مفهومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 14، شماره: 2
23 واژه در کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: پژوهشی پیکره بنیاد (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش زبان، زبان شناسی و فّناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دومین همایش آموزش الکترونیک