دکتر کیومرث حبیبی

دکتر کیومرث حبیبی دانشیار

دکتر کیومرث حبیبی

Dr. kyoumars habibi

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه الگوی مفهومی انسجام بخشی شبکه فضاهای شهری و به کارگیری آن در منطقه 6 شهر تهران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 48
2 ارزیابی پایداری گردشگری در اماکن تاریخی فرهنگی با استفاده از مدل جاپای بومشناختی (مطالعه موردی: خانه کرد، شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 2، شماره: 2
3 ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در پارک جنگلی آبیدرسنندج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 1، شماره: 3
4 ارزیابی جاپای بوم شناختی وسایل حمل و نقل شهری؛ رویکردی نوین به منظور برنامه ریزی حمل و نقل پایدار، نمونه موردی:شهر ارومیه (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 2، شماره: 5
5 ارزیابی سرمایه اجتماعی در خیابان نمونه موردی: خیابان های چلیپایی هسته مرکزی شهر سنندج (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 6، شماره: 9
6 ارزیابی سطح پایداری محلات غیر رسمی با استفاده از مدل ردپای اکولوژیک (نمونه مطالعاتی: محله عباس آباد شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 7، شماره: 26
7 ارزیابی شاخص های کمی و کیفی مسکن شهری در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 8، شماره: 1
8 ارزیابی کیفیت زندگی در مرکز شهر با استفاده از فنSAW (نمونه موردی: مرکز شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 4، شماره: 13
9 ارزیابی محورهای مطلوب پیاده مداری به‌منظور ارتقای گردشگری شهری مطالعه موردی: بافت مرکزی و تاریخی شهر سقز (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 3
10 ارزیابی میزان خطرپذیری ایستگاه های مترو شهر تهران هنگام وقوع زمین لرزه با رویکرد کاهش آسیب پذیری کالبدی از طریق مدیریت هوشمند شهری(مطالعه موردی ایستگاه های تجریش،دروازه شمیران و نواب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 11، شماره: 19
11 امکان سنجی احداث و توسعه خطوط حمل ونقل عمومی متناسب با ساختار کالبدی و زیست محیطی شهر و پیرامون (مطالعه موردی: مترو در شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 5، شماره: 19
12 بررسی آسیب پذیری شبکه های ارتباطی شهرها در مقابل زلزله با استفاده از روش IHWP و GIS (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 7، شماره: 13
13 بررسی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله با استفاده از مدل MIHWP (مطالعه موردی منطقه ۱۰ تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 58
14 بررسی راهکارهای طراحی شهری جهت خلق فضای شهری کودک مدار نمونه موردی: شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 4، شماره: 14
15 برنامه ریزی طراحی محور به عنوان رویکردی نوین در شهرسازی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 35
16 پیاد هرا ه، محرک توسعه در بافت کهن شهری بررسی نقش محور استروگت در شهرکپنهاگ (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 15
17 پیاده سازی الگوریتم های سلسله مراتبی/ فازی جهت تعیین آسیب پذیری چند عامله ی هسته ی مرکزی شهرها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 1، شماره: 2
18 تبیین شاخص های جانمایی پیاده راه های شهری بر اساس اهداف توسعه پایدار اجتماعی با استفاده از روش ANP (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر رشت) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 9، شماره: 22
19 تبیین مدل مفهومی شاخص های محیطی موثر بر حضور پذیری و طراحی آن در فضای شهری اقلیم گرم و خشک؛ مطالعه موردی: خیابان حکیم شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 8، شماره: 1
20 تبیین وارزیابی بازآفرینی اقتصاد مبنای فضاهای خلاق شهری مستعد توسعه با رویکرد برندسازی (مطالعه موردی: شهرسنندج ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 9، شماره: 1
21 تحلیل و ارزیابی سیاست های پیاده محوری در بافت های تاریخی با تاکید بر پیاده راه ها (مطالعه موردی: پیاده راه خیام جنوبی اورمیه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 21
22 تحلیل همبستگی تحرکات فضایی جمعیت و چالش های زیست محیطی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 11، شماره: 41
23 تدوین الگوی مدیریت یکپارچه حوزه مادر شهری با تاکید بر حکمروایی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 6، شماره: 16
24 تهیه یک مدل پیش بینی ناپایداری بافت های کهن شهری در برابر زلزله با منطق سلسله مراتبی وارون (IHPW) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 87
25 دلایل تغییر کاربری ها در طرح های تفصیلی شهری و تبعات آن در کاربری های عمومی ( مطالعه موردی: منطقه یک شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 9، شماره: 33
26 سنجش پایداری محله های شهری در بافت های سکونتی با استفاده از سیستم استنتاج منطق فازی(نمونه موردی: محلات شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 2، شماره: 7
27 سنجش کیفیت های محیطی در دروازه شهر و اولویت بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 10، شماره: 17
28 سنجش و ارتقای کیفیت نمایانگرهای کارکردی و اجتماعی دروازه های ورودی و خروجی شهر در راستای توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر بانه) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 4، شماره: 3
29 سنجش و مقایسه تطبیقی کیفیت سکونت در بافت های قدیم و جدید شهری (نمونه موردی بافت قدیم و جدید شهر کرمان) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 18
30 سنجش وضعیت بافت مرکزی شهرهای کوچک برای ایجاد پیاده راه (نمونه مطالعاتی: شهر خوانسار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 2، شماره: 6
31 عوامل موثر بر پراکنده رویی شهری در شهرهای ایران(نمونه موردی شهر رشت) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 28
32 فرایند شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی نمونه موردی - محله سهرابیه کرج (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 30، شماره: 133
33 کاربست تئوری زمینه گرایی در طراحی ورودی شهرکرمانشاه از سمت همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره: 2، شماره: 4
34 کاربست شاخص جاپای بوم شناختی در سنجش پایداری محلات شهری از منظر عوامل اجتماعی- اقتصادی (نمونه مطالعاتی محله قطارچیان شهر سنندج) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 16
35 مدل پارادایمی ‎مدیریت ‎نواحی مادرشهری با استفاده از نظریه تئوری زمینه ای نمونه موردی: ناحیه ی مادرشهری مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 10، شماره: 1
36 مقایسه تطبیقی قابلیت پیاده مداری در محلات مسکونی طراحی شده از دیدگاه ساکنین نمونه مطالعاتی: محله هف تحوض و فاز یک شهرک اکباتان در شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 5، شماره: 8
37 مقایسه تطبیقی کیفیت پیاده راه ها در ایران و خارج کشور با مدل ANP (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 9، شماره: 15
38 نقش امنیت تصرف بر کیفیت کالبدی مسکن در سکونتگاه های غیررسمی نمونه مورد مطالعه: محله اسلام آباد ۲ شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 1، شماره: 2
39 نقش مدیریت هوشمند در برنامه ریزی کالبدی شهر برای کاهش آثار زمین لرزه (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرگذاری و اثرپذیری صنعت گردشگری در رابطه با سایر علوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
2 ارائه چارچوب طراحی شهری جهت ارتقاء ایمنی و امنیت محیط شهری مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
3 ارزیابی اثرات خشکسالیها بر منابع آبهای زیرزمینی ( مطالعه موردی دشتهای شمال همدان ) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
4 ارزیابی اثرات خشکسالیها بر منابع آبهای زیرزمینی (مطاله موردی دشتهای شمال همدان) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
5 ارزیابی اثرات کاربری اراضی بر سرزندگی محلات شهری (نمونه موردی: محلات 17 / 1 و 19 / 1 سنندج) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
6 ارزیابی انواع شبکه های حمل و نقل منطبق بر ساختار کالبدی فضایی شهر با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
7 ارزیابی تاثیرات اجرای پروژه های بهسازی بر اساس مدل مفهومی کیفیت زندگی مطالعه موردی: محله درب الاحمر - قاهره (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
8 ارزیابی تاثیرات اجرای پروژه های بهسازی بر اساس مدل مفهومی کیفیت زندگی مطالعه موردی: محله درب الاحمر- قاهره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
9 ارزیابی سیاستها و راهکارهای مداخله در بافتهای کهن شهری جهان در بخش حمل و نقل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
10 ارزیابی کیفی تغییر عناصر شهرکهن ایرانی به شهر مدرن در جهت احیای مکان های شهری با هویت ایرانی - اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
11 ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاه های شهری (نمونه موردی: محله آقازمان شهر سنندج) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
12 ارزیابی نقش گردشگری محور چند عملکردی آبیدر در شهر سنندج با استفاده از تکنیک SWOT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
13 اصول تجربی ایجاد محورهای پایدار و با هویت سواره- پیاده خیابان رجنت لندن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
14 الزامات ساماندهی پیادهروهای شهری به منظور ارتقاء سلامت روان شهروندان نمونه مطالعه بخشی از پیاده روی خیابان شهید مدنی ناحیه 1 منطقه 7 شهرداری تهران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
15 Evaluation of quality of life in downtown (Case study: downtown in Sanandaj) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
16 Studying the Status of Growing Complexes and Commercial Spaces in Border City of Baneh (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
17 بازآفرینی خلاقیت محور در بافت تاریخی (نمونه موردی: بافت تاریخی ارومیه) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
18 بازآفرینی شهری مبتنی بر ایجاد فضاهای اوقات فراغت شهروندان (بررسی پروژه سوپرکیلن، کپنهاگ و خطوط کالا، سیدنی) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
19 باززنده سازی و احیاء بافتهای فرسوده در رویکرد مشارکتی (مطالعه موردی بهسازی بافت فرسوده شهر آسیلا- مراکش) (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
20 بررسی آسیب پذیری بافت مرکزی شهر تهران دربرابر وقوع زلزله با استفاده از gis (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
21 بررسی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی معکوس(IHWP) و GIS مطالعه موردی منطقه 6 شهرداری تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
22 بررسی حریم و حریم گذاری حفاظت ارزش ها بافتهای تاریخی و تحلیل برنحوه مواجهه با آن دربافت تاریخی شهرشیراز (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
23 بررسی رابطه بین توسعه پایدار اکوتوریسم و محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
24 بررسی رابطه ی بین گردشگری پایدارومحیط زیست بااستفاده ازتکنیک SWOT و AHP نمونه موردی: پاک کوهستانی گنجنامه همدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
25 بررسی شاخصها و معیارهای آسیب پذیری شهر در برابر زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
26 بررسی عوامل تاثیرگذار بر میزان حس تعلق با تکیه بر خاطرات جمعی (نمونه موردی: محله سرچشمه شهرگرگان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
27 بررسی مفاهیم باززنده ساززی باتاکید بر پروژه باززنده سازی رودخانه فاس مراکش (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
28 بررسی میزان انطباق پذیری شهرسازی اسلامی با شهرهای معاصرایران نمونه موردی:بافت تاریخی گرگان (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
29 بررسی میزان انطباق پذیری شهرسازی اسلامی با شهرهای معاصرایران نمونه موردی:بافت تاریخی گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
30 پهنه بندی آسیب پذیری شهردربرابر زلزله با استفاده از منطق IO و مدل دلفی درمحیط GIS نمونه مورد مطالعه شهربابلسر (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
31 پیاده سازی الگوریم تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS جهت مکان گزینی بهینه فضاهای عمومی شهری ( نمونه مورد مطالعه : فضاهای ورزشی منطقه شش شهر تهران ) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
32 پیاده سازی ماتریس های همجواری در سیستم اطلاعات مکانی به منظور تعیین و یا تغییر کاربری های شهری ( نمونه موردی : محله خاک سفید تهران ) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
33 تاثیر بازطراحی فضاهای شهری آبکنار با رویکرد حفاظت تاریخی بر محیط پیرامون (نمونه مورد مطالعه: میدان گیراردلی) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
34 تحلیل فضایی مکانی کشتارگاه شهر سنندج و مکان یابی کشتارگاه جدید به کمک منطق فازی و مدل شاخص های وزنی (دریافت مقاله) سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی
35 تحلیل منطقه ای توسعه و توسعه یافتگی در ایران با استفاده از شاخص ناموزون موریس (دریافت مقاله) همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین
36 تعیین آسیب پذیری مناطق مسکونی در برابر زلزله در محیط GIS و ارائه راهکارهایی جهت افزایش پایداری آن (مطالعه موردی محله قرادیان شهر سنندج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
37 تعیین مراکز و محورهای بهینه خدمات رسانی در برنامه ریزی ناحیه ای با استفاده از GIS (دریافت مقاله) همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84
38 تلفیق مدل AHP و منطق IO در محیط GIS جهت مکان گزینی تجهیزات جدید شهری (مورد مطالعه: مکانیابی آرامستان جدید شهر سنندج) (دریافت مقاله) سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی
39 تنوع اقتصادی موجود، یک دارایی ترکیبی برای توسعه پایدار محلات شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
40 توسعه کالبدی شهر سنندج (حاشیه بر علیه متن و یا رشد شهر از برون و فرسودگی از درون) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران شهری
41 تهیه مدلی یکپارچه بوسیله تلفیق روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) با GIS به منظور حل مسائل تصمیم گیری در شهرسازی ( نمونه موردی : انتخاب سایت بهینه برای استقرار تجهیزات جدید شهری ) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
42 سنجش درجه توسعه یافتگی استانهای مشور (دوره زمانی 1382-1365) با استفاده از آنالیز تاکسونومی (دریافت مقاله) اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان
43 سنجش عوامل موثر در آسیب پذیری بافت های قدیمی و فرسوده شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی معکوس GIS&IHWP مطالعه موردی محله سرتپوله شهر سنندج) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
44 سنجش و ارزیابی میزان پایداری شیوه های حمل و نقل شهری با استفاده از مدل جاپای بوم شناختی ( نمونه موردی : شهر ارومیه) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
45 طراحی شهری و مداخله تاریخی در بافت قدیم شهر همدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس
46 ظرفیتسنجی میزان جذب سفرهای شهری از طریق تحلیل معیارهای مؤثر بر جذب سفر، مطالعه موردی منطقه شش شهرداری تهران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
47 عوامل مؤثر در کاهش تولید زباله های شهری با تأکید بر توسعه پایدار و مشارکت شهروندان (نمونه موردی: مناطق 3و 10 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
48 کاربرد سامانه های اطلاعات مکانی تحت وب WebGIS در تحقق مدیریت شهری یکپارچه در شهرداری ها (نمونه موردی : شهر مریوان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری
49 کاربرد منطق فازی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای با استفاده از پیاده سازی آن در محیط GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
50 کاربرد منطق فازی دربرنامه ریزی شهری ومنطقه ای با استفاده از پیاده سازی آن در محیط GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
51 مدل ارزیابی تاب‌آوری مراکز درمانی در برابر زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
52 مدل سازی سند چارچوب برنامه ریزی و طراحی شهری در شهرسازی نمونه مطالعاتی: ورودی شهر بانه از سمت سقز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
53 معرفی شاخص جاپای بوم شناختی به عنوان رویکردی نوین در سنجش پایداری اجتماعات شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
54 معیارهای ساماندهی خیابانهای شهری براساس رویکرد مکانسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
55 مقایسه پروژه های كاتالیست و پرچمدار در شهرسازی باتوجه به معیارهای بازآفرینی شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
56 مقایسه تطبیقی خیابان‌های تاریخی در حوزه گردشگری با رهیافت پیاده‌مداری نمونه مطالعاتی: خیابان چهارباغ عباسی اصفهانی و خیابان رامبلا بارسلونا (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
57 نقش و اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک