دکتر غلامرضا زمانی

دکتر غلامرضا زمانی دانشیار
دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران

دکتر غلامرضا زمانی

Dr. Gholamreza Zamani

دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استفاده از سیلیسیم بر ویژگی های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکرد آفتابگردان (Helianthus.annuus L.) در شرایط مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم به زراعی گیاهی دوره: 10، شماره: 1
2 اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی و عملکرد دانه ارقام پاییزه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 8، شماره: 26
3 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن ارقام مختلف گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 37
4 اثر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خلر (Lathyrus sativus L.) در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 3
5 اثر تراکم کاشت بر شاخص های رشدی چهار رقم سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 2
6 اثر تغییراقلیم برشدت و فراوانی خشکسالی در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 2
7 اثر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و وزن خشک ریشه گندم (.Triticum aesativum L) و چاودار (.Secale cereale L) در شرایط رقابت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
8 اثر تنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus.annuus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 4، شماره: 2
9 اثر تنش شوری بر صفات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت نخود (.Cicer arietinum L) رقم آزاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 3
10 اثر دیاتومیت بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 1
11 اثر دیاتومیت بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 12، شماره: 2
12 اثر رقابت درون و برون گونه ای بر برخی صفات مرفولوژیکی و رشدی گندم (Triticum aestivum L.) و چاودار (Secale cereale L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 3
13 اثر روش کاشت و وزن بنه بر عملکرد بنه و گل زعفران در منطقه قاینات (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 4، شماره: 1
14 اثر شوری و روش های کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
15 اثر نیتروژن بر رقابت یولاف وحشی (Avena fatua) با گندم (Triticum aestivum) در مرحله رشد رویشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
16 اثرات آللوپاتیک چاودار (L. Secale cereale) روی ذرت شیرین (Zea mays L.) و برخی علف های هرز مهم آن (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 1
17 اثرات آللوپاتیک عصاره و مقادیر پسماند گندم بر علف های هرز تاج خروس خوابیده (Amaranthus blitoides) و سلمه تره (Chenopodium album) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی دوره: 3، شماره: 2
18 اثرات بازدارندگی بذور سلمه (Chenopodium album) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های ذرت (Zea mays) و سورگوم (Sorghum bicolor) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 1
19 اثرات شوری و محلولپاشی آهن بر شاخص سطح برگ، درصد جذب نور و رابطه ی آنها با عملکرد دانه آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
20 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی کشاورزی به کمک شاخص های ETDI و SPI (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
21 ارزیابی اثر سیلیسیم بر صفات فیزیولوژی، کیفی و کمی لوبیا Phaseolus vulgaris در تنش شوری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 5، شماره: 2
22 ارزیابی خصوصیات رشدی بنه های دختری زعفران تحت تاثیر نظام های کشاورزی رایج و ارگانیک (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 2
23 ارزیابی رطوبت هفتگی خاک و خشکسالی کشاورزی برای دوره های آتی با استفاده از مدل DSSAT (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 3
24 ارزیابی رفتار سبز شدن ارزن معمولی (.Panicum miliaceum L) تاج خروس سفید (.Amaranthus albus)، سلمه تره (.Chenopodium album) و خرفه (.Portulaca oleracea L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 1
25 ارزیابی شاخصهای رقابتی گندم (Triticum astivum L.) و چاودار (Secale cereale) در شرایط تنش خشکی با استفاده از مدل عکس عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 2
26 ارزیابی کارایی و مطالعه دامنه میزبانی مگس بذرخوار Urophora xanthippe (Dipt.: Tephritidae) برای کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه در شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 5، شماره: 2
27 امکانسنجی تولید کینوا در شرایط اقلیمی خراسان جنوبی تحت تاثیر تاریخ و تراکم کاشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 33، شماره: 1
28 بررسی اثر آللوپاتیک گیاه Achillea wilhelmsii درکنترل علف هرز Amaranthus retroflexus و میزان عملکرد رشد Glycins max (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 2، شماره: 2
29 بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکردو درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 2
30 بررسی اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود Cicer arietinum L. رقم آزاد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 9، شماره: 1
31 بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب بذر علف هرز بزدندان (Tragus racemosus L. AlI.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 3
32 بررسی اثرات تنش شوری و خشکی ناشی از غلظت های مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز سوروف( Echinochloa crus-galli Var:oryzicola) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 1
33 بررسی اثرپسماندگندم و تراکم آفتابگردان برزیست توده علف های هرز وعملکرد آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 1
34 بررسی پاسخ آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) به الیسیتورهای کروناتین، متیل جاسمونات و سیکلودکسترین در سطوح مختلف تامین رطوبت در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 16، شماره: 2
35 بررسی تاثیر روش های مختلف شکستن خواب بذر و اثرات تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی علف هرز کهورک (Prosopis stephaniana Willd) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 8، شماره: 1
36 بررسی ساختار جوامع و ترکیب گونه ای علف های هرز در مزارع گندم آبی (Triticum aestivum L.) استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
37 بررسی سطوح مختلف تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دانه رست گندم (Triticum aestivum L.) و علف هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 3
38 بررسی صفات کیفی و تحلیل عملکرد گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) طی دوره رشد این گیاه در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 2
39 بررسی واکنش جوانه زنی بذر جودره ( Hordeum spontaneum Koch.) به تنش شوری و خشکی ناشی از غلظتهای مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 2، شماره: 1
40 پاسخ آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) به کروناتین، متیل جاسمونات و سیکلودکسترین در سطوح مختلف تامین رطوبت در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 37، شماره: 6
41 تاثیر پوترسین و نیترات کلسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد کنجد (.Sesamum indicum L) تحت تاثیر تنش رطوبتی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 2
42 تاثیر پوترسین و نیترات کلسیم بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی و پایداری غشاء سلول در کنجد (Seasamum indicum L.) تحت تنش رطوبتی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 36
43 تاثیر تنش خشکی بر فعالیت های آنتی اکسیدانی در سه ژنوتیپ ارزن دم روباهی (Setaria italica L.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 27
44 تاثیر دو نوع جلبک بر خصوصیات رشدی گیاه گندم و ریحان در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 3
45 تاثیر رقابت خلر (Lathyrus sativus L.) و تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.) تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 8، شماره: 2
46 تاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) و خردل هندی(B.juncea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 3
47 تاثیر شوری ناشی از کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های 12 رقم گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 1
48 تاثیر محلول پاشی پوترسین و نیترات کلسیم بر برخی صفات فیزیولوژی کنجد (Sesamum indicum L.) در سطوح مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 39
49 تأثیر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و اجزای آن در دو ژنوتیپ و یک رقم ارزن دم روباهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 1
50 رقابت تاج خروس سفید (.Amaranthus albus L)، خرفه (.Portulaca oleracea L) و ارزن معمولی (.Panicum miliaceum L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 2
51 مدیریت و برنامه ریزی آبیاری دو رقم گندم تحت تنشهای شوری و خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 1، شماره: 1
52 مطالعه اثر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک و عملکردی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 3
53 مطالعه زراعی نمودن چهار گونه مرتعی شورپسند تحت آبیاری با آبهای خیلی شور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 2
54 مقایسه غلظت عناصر غذایی پرمصرف در بنه زعفران در مزارع چندساله در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 7، شماره: 1
55 واسنجی و صحت سنجی مدل گیاهی AQUACROP جهت شبیه سازی عملکرد سه رقم گندم تحت تنش رطوبتی مختلف (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 6
56 واکنش برخی خصوصیات کیفی خلر (Lathyrus sativus L.)به تراکم و تاریخ کاشت در شرایط بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسموپرایمینگ بر شاخصهای جوانه زنی سویا (. Glycine max L ) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
2 اثر اسموپرایمینگ بر شاخصهای جوانهزنی کلزاBrassica napus L.)تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
3 اثر بر هم کنش شوری و کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
4 اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی و عملکرد دانه ارقام پاییزه گلرنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
5 اثر تراکم کاشت بر شاخص های رشدی چهار رقم سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر تغییر اقلیم بر دمای کمینه و بیشینه ایستگاه سینوپتیک بیرجند با استفاده از مدل های گزارش پنجم تغییر اقلیم (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
7 اثر تنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد دانه و روغن آفتابگردان(Helianthus.annuus L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
8 اثر تنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus.annuus L.) (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
9 اثر تنش شوری برصفات مورفولوژیک، غلظت عناصر سدیم و پتاسیم واجزای عملکرد نخود Cicer arietinum L رقم آزاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
10 اثر شرایط مختلف انبارداری بر روی شاخص های جوانه زنی بذور اسموپرایم شده سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
11 اثر غلظت های مختلف ورمی کمپوست و تراکم کشت گیاهچه بر اجزای عملکرد ریزغده سیب زمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
12 اثر کیفیت و حجم آب سمپاش برای کنترل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
13 اثر نسبتهای مختلف کشت مخلوط بر خصوصیات مورفولوژیکی ارقام سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
14 اثر نور و دماهای متناوب بر جوانه زنی بذور اسپند (Peganum harmala) منطقه مهمویی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
15 اثر نور و دماهای متناوب بر جوانه زنی بذور توده بومی اسپند (Peganum harmala) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
16 اثرات شوری و رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد پروتئین دانه در ارقام گندم (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
17 اثرات مقادیر بذر و شوری های مختلف آب آبیاری بر عملکرد وو اجزا عملکرد گندم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 اثرتنش خشکی بر ژنوتیپ های آفتابگردان در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
19 اثرتنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی برعملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
20 ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک ساقه تحت تاثیر تراکم کاشت در چهار رقم سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 ارزیابی ویژگی های سبز شدن گیاه شورزی خرفه تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
22 افزایش راندمان کاربرد آب در شرایط وجود محدودیت‌های کمی و کیفی آب در مناطق خشک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
23 Different aspects of epilepsy in children of and adults (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره بین المللی صرع ایران
24 برآورد بارش ایستگاه سینوپتیک بیرجند به کمک مدل ها و سناریو های گزارش پنجم تغییر اقلیم (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
25 برآورد مقادیربارش و دما با استفاده از داده های گزارش پنجم (مطالعه موردی شهرستان بهاباد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی
26 بررسی اثر پسماند گندم و مقادیر مختلف علفکش تریفلورالین (EC 48%)روی ترکیب گونهای و وزن خشک علفهایهرز آفتابگردان .(Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
27 بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ، اجزای عملکرد و درصد روغن ارقام گلرنگ در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
28 بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه و علوفه ذرت علوفه ای در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 بررسی اثر تنش آبی بر صفات شاخص برداشت، بهره وری آب و بیوماس سه رقم گندم نان در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
30 بررسی اثر تنش رطوبتی بر عملکرد نهایی سه رقم مختلف گندم در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
31 بررسی اثر تنش شوری بر غلظت عناصر سدیم و پتاسیم و زیست توده علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
32 بررسی اثر تنش شوری برخصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف هرز تاج خروس (Amaranthus retrofelxus L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
33 بررسی اثر تنش شوری و خشکی بر شاخصهای جوانه زنی بذور اسپند (Peganum harmala) منطقه سربیشه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
34 بررسی اثر تنش شوری و محلول پاشی روی بر خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annus L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
35 بررسی اثر سیلیکات سدیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
36 بررسی اثر فاصله آبیاری اول و دوم بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام پنبه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 بررسی اثر مواد افزودنی بر کارایی علفکش تری فلوکسی سولفورون سدیم در کنترل علف های هرز پنبه (.Gossypium hirsutumL) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
38 بررسی اثر میزان دینداری بر اعتماد سیاسی(مطالعه موردی افراد باسواد 18 سال به بالای شهرستان لامرد) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت
39 بررسی اثر ورمی کمپوست و تراکم کشت گیاهچه بر استولونزایی سیب زمینی در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
40 بررسی اثرآهن برعملکرد اجزاء عملکرد و صفات مورفولوژیک هیبرید اروفلور آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 بررسی اثرات تاریخ کاشت برعملکردو اجزای عملکردارقام جدید گلرنگ درمنطقه سیستان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
42 بررسی اثرتنش شوری و کاربرد سیلیس برخصوصیات فیزیولوژیکی مرتبط با عملکرددرلوبیا Phaseolus vulgaris (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 بررسی اثردما، کیفیت آب و مدت خیساندن بر خصوصیات جوانه زنی بذر علف هرز ازمک (. Cardaria draba L) و تلخه (. Acroptilon repens L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
44 بررسی ارتباط غلظت فسفر بنه زعفران با عملکرد ماده خشک در دو منطقه قاین و نهبندان در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
45 بررسی تاثیر بستر بذر زودهنگام بر زیست توده و تراکم علف های هرز مزرعه ذرت (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
46 بررسی تاثیر سطوح مختلف سولفات آهن برعملکرد اجزای عملکردوبرخی خصوصیات فیزیولوژیک آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 بررسی تاثیر میراث فرهنگی – تاریخی در حوزه گردشگری فارس )مطالعه موردی: تحقق آرمان توسعه پایذار شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
48 بررسی خصوصیات کیفی زرشک بی دانه ( Berberis Vulgaris L.) تحت تاثیر زمانهای مختلف برداشت میوه 1 در دو منطقه با آب و هوایی متفاوت (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
49 بررسی روابط همبستگی و رگرسیونی بین عملکرد و برخی صفات هیبرید ایروفلور آفتابگردان تحت شرایط محلول پاشی با سولفات آهن وتنش شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 بررسی کارایی علف کش تری فلوکسی سولفورون سدیم در کنترل علف های هرز پنبه (Gossypiumhirsutum L) در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
51 بررسی مزرعه ای اثر شوری روی صفات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی و عملکرد ارقام و لاینهای منتخب برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
52 بررسی میزان غلظت پتاسیم و آهن در بنه گیاه زعفران مزارع چندساله شهرستان های قاین و نهبندان در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
53 بررسی میزان غلظت فسفر در بنه گیاه زعفران مزارع چندساله شهرستان های قائن و نهبندان در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
54 بررسی میزان غلظت فسفر در بنه گیاه زعفران مزارع چندساله شهرستان های قائن و نهبندان در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
55 بررسی میزان غلظت نیتروژن در بنه گیاه زعفران مزارع چندساله شهرستانهای قائن و نهبندان در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
56 بهره‌برداری از منابع آب‌های شور در شرایط محدودیت کمّی آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
57 بهینه سازی مصرف آب در شرایط توأم شوری و کم آبی در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
58 تاثیر بستر بذر زودهنگام و زمان اعمال کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در شرایط رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
59 تاثیر تراکم و روش های متفاوت کنترل علفهرزذرت برعملکرد واجزای عملکرد ذرت در شرایط اقلیمی خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
60 تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
61 تاثیر سرمادهی مرطوب و جیبرلیک اسید بر شکستن خواب بذر علف هرز بزدندان Tragus racemosus (L.) AlI. (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
62 تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
63 تاثیر سطوح مختلف شوری بر روی صفات مرتبط با جوانه زنی چهار رقم آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
64 تاثیرسیلیس و شوری براجزاء عملکرددرگیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
65 تاثیرنوع خاکسترگیاهی برشاخصهای مرتبط با جوانه زنی دورقم گیاه Triticum aestivum L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
66 تأثیر باکتری های دارای فعالیت ACCدی آمیناز بر ارتفاع بوته ی سه رقم گندم تحت تش شوری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
67 تأثیر بیوپرایم با ریزوباکتری های محرک رشد گیاه بر سرعت جوانه زنی سه رقم گندم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
68 تأثیرپذیری عملکرد بیولوژیک گندم (Triticum aesativum L). و چاودار ( Secale cereale L) تحت رقابت در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
69 تعیین عمق بهینه آبیاری در شرایط مدیریتی مختلف آبیاری مزرعه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
70 عملکرد و کیفیت بذر ارقام سویا در کشت مخلوط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
71 فراوانی فصلی مگس بذر خوار تلخه Urophora xanthippe و جمع آوری پارازیتوئیدهای آن برای مدیریت علف هرز تلخه در شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
72 کاهش خسارات ناشی از شوری آب آبیاری با محلولپاشی سولفات آهن در گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
73 کمآبیاری با آب شور به منظور ارتقاء بهرهوری مصرف آب در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
74 مدیریت منابع آب در بخش توزیع (در شرایط توأم شوری و کم آبی) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
75 مطالعه خصوصیات جوانه زنی بذر علف هرز علف پشمکی ( Bromus tectorum ) و جوموشی ( Hordeum morinum ) تحت تأثیر دما، کیفیت آب و مدت خیساندن (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
76 مطالعه ی مزرعه ای بر قابلیت جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه بذر برخی از علف های هرز مشکل ساز ، تحت شرایط آبیاری با آبهای شور (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
77 مقایسه روش کنترل شیمیائی و تلفیقی علف های هرز و نقش آن ها بر عملکردواجزاءعملکرد ذرت درخرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
78 نقشه های مفهومی و اهمیت آنها در آموزش شیمی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران
79 واکنش جوانه زنی توده های اسپند در پاسخ به تنش شوری و خشکی ناشی از غلظت های مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران