دکتر مجید افیونی

دکتر مجید افیونی استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر مجید افیونی

Dr. Majid Afyouni

استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی غلظت نیترات در آب های زیرزمینی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 3
2 بررسی غلظت نیترات در آب های زیرزمینی استان اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 29
3 آثار تجمعی و باقی مانده لجن فاضلاب شهری بر غلظت روی و مس در خاک و گیاه گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
4 آثار تجمعی و باقی مانده لجن فاضلاب شهری بر غلظت روی و مس در خاک و گیاه گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
5 آلودگی خاک حاشیه خیابان های شهری به سرب و کادمیوم (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 43
6 آنالیز آماری آلودگی فلزات سنگین در گرد و غبار اتمسفری استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 76
7 اثر آلودگی مواد نفتی در خاک بر جوانه زنی و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum) برای استفاده در فضای سبز (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 11
8 اثر آلودگی نفتی بر آب گریزی و پایداری ساختمان خاک در منطقه بختیاردشت اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
9 اثر باقی مانده و تجمعی کودهای آلی بر غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک و گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
10 اثر باقی مانده و تجمعی کودهای آلی بر غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک و گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
11 اثر بخش معدنی و آلی کود گاوی و لجن فاضلاب غنی شده بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 60
12 اثر تجمعی لجن فاضلاب بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 75
13 اثر تفاله های پسته بر برخی خواص فیزیکی و تراکم پذیری دو نوع خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 55
14 اثر رطوبت خاک و کود دامی بر تراکم پذیری خاک مزرعه لورک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 3، شماره: 4
15 اثر رطوبت خاک و کود دامی بر تراکم پذیری خاک مزرعه لورک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 10
16 اثر روشهای خاک ورزی بر ویژگی های فیزیکی خاکی و حرکت برومید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 2
17 اثر روشهای خاک ورزی بر ویژگی های فیزیکی خاکی و حرکت برومید (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 16
18 اثر سیدروفور دسفروکسامین بی ((DFO-B بر جذب سرب بوسیله کانی مونت موریلونایت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
19 اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر ویژگی های فیزیکی، هیدرولیکی، رطوبتی خاک و عملکرد گیاه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
20 اثر قارچ اندوفایت Piriformospora indica بر افزایش مقاومت گیاه جوبه فلز سرب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
21 اثر کاربرد پساب و لجن فاضلاب صنعتی بر غلظت برخی عناصر و عملکرد گندم، جو و ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
22 اثر کاربرد پساب و لجن فاضلاب صنعتی بر غلظت برخی عناصر و عملکرد گندم، جو و ذرت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 37
23 اثر کاربرد لجن فاضلاب کارخانه پلی اکریل، کمپوست زباله شهری و کودگاوی بر قابلیت جذب آهن و روی در خاک و جذب آنها توسط ذرت، یونجه و گل جعفری در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 56
24 اثر کاربرد لجن فاضلاب و بیوچار آن بر آب گریزی و پایداری ساختمان در دو خاک آهکی تحت کشت ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 13، شماره: 1
25 اثر کمپوست حاوی زئولیت اصلاح شده با منیزیم بر برخی صفات ریخت شناسی و کلروفیل ذرت در خاک لوم شنی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 27
26 اثر کودگاوی ، لجن فاضلاب و کلرید کادمیم بر جذب کادمیم در شاخساره ذرت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 76
27 اثر لجن فاضلاب بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 4
28 اثر لجن فاضلاب بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 22
29 اثر لجن فاضلاب بر عملکرد و جذب فلزات سنگین به وسیله کاهو و اسفناج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 2، شماره: 1
30 اثر لجن فاضلاب بر عملکرد و جذب فلزات سنگین به وسیله کاهو و اسفناج (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 3
31 اثر لجن فاضلاب بر غلظت تعدادی از عناصر غذایی و ویژگی های شیمیایی خاک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 53
32 اثر لجن فاضلاب بر غلظت جیوه خاک و گیاه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 52
33 اثر لجن فاضلاب و pH خاک بر قابلیت جذب عناصر کم مصرف و فلزات سنگین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 3
34 اثر لجن فاضلاب و pH خاک بر قابلیت جذب عناصر کم مصرف و فلزات سنگین (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 24
35 اثر مواد آلی بر خواص شیمیایی خاک، جذب عناصر به وسیله ذرت و عملکرد آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 4
36 اثر مواد آلی بر خواص شیمیایی خاک، جذب عناصر به وسیله ذرت و عملکرد آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 13
37 اثرات تجمعی و باقی مانده لجن فاضلاب شهری بر شکل های معدنی فسفر و ارتباط آنها با قابلیت دسترسی فسفر در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 64
38 اثرات تجمعی و باقی مانده لجن فاضلاب شهری بر غلظت عناصر سرب و کادمیم در خاک و گیاه گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
39 اثرات تجمعی و باقی مانده لجن فاضلاب شهری بر غلظت عناصر سرب و کادمیم در خاک و گیاه گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
40 ارزیابی خطر ناشی از فلزات سنگین در خاک و گیاهان زراعی خوارکی عمده در استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 74
41 ارزیابی شاخص کیفیت خاک تحت تاثیر تیمارهای مختلف کود روی و ارتباط آن با غلظت روی در دانه گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
42 ارزیابی غلظت سرب در خاک و بذر مزارع تحت کشت گندم و تاثیر برخی ویژگی های خاک بر آن (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 65
43 ارزیابی مبادله محصولات غذایی و آب مجازی با توجه به منابع آب موجود در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
44 ارزیابی مبادله محصولات غذایی و آب مجازی با توجه به منابع آب موجود در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
45 استخراج پهنه های شوری خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از نظریه زمین آمار (استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 7
46 انتقال برماید در خاک های زیر کشت گیاهان مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 4
47 انتقال برماید در خاک های زیر کشت گیاهان مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 22
48 بررسی آلودگی برخی فلزات سنگین خاک های سطحی استان همدان با استفاده از شاخص های آلودگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 72
49 بررسی آلودگی نیترات در آب های زیرزمینی حاشیه رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
50 بررسی پارامترهای مؤثر بر افزایش راندمان زوال طبیعی سیانور در خاک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 58
51 بررسی پتانسیل خطر فلزات سنگین بر سلامت انسان در برخی محصولات کشاورزی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 67
52 بررسی تغییرات غلظت نیترات آب های زیرزمینی حاشیه زاینده رود در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 32، شماره: 39
53 بررسی تغییرات مکانی فلورید محلول خاک در مناطق کشاورزی، غیر کشاورزی، شهری و صنعتی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
54 بررسی توزیع وانادیوم در اراضی با کاربری های کشاورزی و صنعتی در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 43، شماره: 2
55 بررسی راندمان کانی گارنت در صافی سه لایه ای در حذف کدورت و موجودات بیولوژیکی در تصفیه خانه آب اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 73
56 بررسی کاربرد زغال زیستی تهیه شده از شلتوک برنج در شوری زدایی آب آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
57 پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در یک خاک آهکی تیمار شده با دو نوع کود آلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
58 پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در یک خاک آهکی تیمار شده با دو نوع کود آلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
59 پتانسیل نهشته های رسی طبیعی در جلوگیری از ورود کادمیم به گیاه کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 67
60 پهنه بندی غلظت فلزات سنگین کروم، کبالت و نیکل در خاک های سه زیر حوزه آبخیز استان همدان با استفاده از فناوری های GIS و زمین آمار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 58
61 پیامد آبیاری با پساب تصفیه شده بر برخی ویژگیهای مکانیکی خاک فضای سبز مجتمع فولاد مبارکه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
62 تاثیر آبیاری بارانی و سطحی با پساب تصفیه شده بر شوری خاک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 14، شماره: 1
63 تاثیر آنتیموان، فسفر و شوری بر عملکرد شاخساره، غلظت برخی عناصر و نفوذپذیری غشاء ریشه ذرت در محیط آبکشت (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 1، شماره: 2
64 تاثیر استفاده از ابزار LCC در افزایش راندمان مصرف کود نیتروژن در شالیزار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
65 تاثیر اسیدهای آلی کربوکسیل دار سبک و برخی کلات های مصنوعی بر جذب و انتقال روی در دو رقم گندم با روی- کارآیی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 4، شماره: 3
66 تاثیر افزودن لجن فاضلاب بر شدت نیتریفیکاسیون و جذب نیتروژن به وسیله گیاه ذرت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 52
67 تاثیر برخی کودهای آلی بر شکل های شیمیایی روی در فاز جامد خاک و ارتباط آن با جذب روی در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 70
68 تاثیر تغذیه نیکل بر عملکرد، انباشت اوره و فعالیت آنزیم اوره آز در کاهو (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 2، شماره: 1
69 تاثیر تغذیه نیکل و منبع نیتروژن بر رشد و عملکرد کاهو در محیط آبکشت (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 3، شماره: 1
70 تاثیر جاذب های معدنی بر تحرک آرسنیک و فسفر در یک خاک آلوده به آرسنیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
71 تاثیر زیولیت و بنتونیت بر دسترسی زیستی روی، کادمیم و سرب در یک خاک آلوده تحت کشت آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
72 تاثیر سطوح مختلف روی لجن فاضلاب بر کاهش خسارت اکسیداتیو ناشی از سمیت کادمیم در کاهو (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 27
73 تاثیر سطوح هیدروکربن های نفتی بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو رقم برموداگرس (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 2
74 تاثیر سیستم های خاک ورزی و کود آلی بر مقاومت فروروی خاک تحت کشت ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 51
75 تاثیر قارچ میکوریز آربسکولار بر غلظت گلومالین و کربوهیدرات های خاک در سطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
76 تاثیر کاربرد بقایای برخی گیاهان پیش کاشت بر غلظت کل و قابل جذب روی و غلظت اسید فیتیک در دانه گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 64
77 تاثیر کود گاوی بر برخی خصوصیات فیزیکی و ضرایب هیدرولیکی و انتقال برماید در یک خاک لوم شنی در کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 3
78 تاثیر کود گاوی بر برخی خصوصیات فیزیکی و ضرایب هیدرولیکی و انتقال برماید در یک خاک لوم شنی در کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 33
79 تاثیر گلرنگ و کاربرد مس، کادمیم، روی و سرب بر تحرک این چهار عنصر در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
80 تاثیر گلرنگ و کاربرد مس، کادمیم، روی و سرب بر تحرک این چهار عنصر در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
81 تاثیر لجن فاضلاب بر پروفیل شوری خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 22، شماره: 2
82 تاثیر لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کود گاوی بر رشد و عملکرد و جذب آهن، روی، منگنز و نیکل در گل جعفری (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 1، شماره: 2
83 تاثیر موقعیت شیب و کاربری اراضی بر برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
84 تحلیل حساسیت، واسنجی و اعتبارسازی مدل یوروسم برای پیش بینی رواناب در حوزه آبخیز کارون جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 62
85 تخمین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 53
86 تخمین ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دایم از روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 1
87 تخمین ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دایم از روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 11
88 تغییرات مکانی آرسنیک در اراضی با کاربردهای مختلف در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 50
89 توزیع مکانی فلوراید در آب های زیرزمینی و خاک بخشی از اراضی دشت اراک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
90 توزیع مکانی کادمیوم و سرب کل در خاکهای سطحی جنوب غرب اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 77
91 جذب فلوراید توسط اسفناج و یونجه در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 72
92 جذب و واجذب فلورید و پسماند هم دما در یک خاک آهکی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
93 حرکت کادمیم ، کروم و کبالت در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب و نمک این فلزات و جذب آن توسط سبزیجات در منطقه شرق اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 67
94 شبیه سازی حرکت فلوراید در یک خاک آهکی با استفاده از مدل HYDRUS-۱D (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 72
95 شکل های مختلف سرب، نیکل و کادمیم در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
96 شکل های مختلف سرب، نیکل و کادمیم در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
97 غلظت نیترات در برخی از فرآورده های گیاهی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 31، شماره: 37
98 فرآیند تبادل آنیونی به منظور حذف نیترات و رهاسازی آن با استفاده از زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 63
99 قابلیت جذب برخی عناصر سنگین در خاکهای آهکی تیمارشده با لجن فاضلاب بوسیله گیاه سورگوم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 7، شماره: 4
100 کاربرد روشهای رگرسیونی و شبکههای عصبی به منظور تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک منطقه زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
101 کاربرد مدل SWAT۲۰۰۰ در تخمین رواناب و رسوب حوضه بهشت آباد از زیرحوضه های کارون شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
102 کاربرد مدل SWAT۲۰۰۰ در تخمین رواناب و رسوب حوضه بهشت آباد از زیرحوضه های کارون شمالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
103 گیاه پالایی هیدروکربن های نفتی لجن فاضلاب پالایشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 56
104 مدل سازی آب شویی نیترات از خاک تحت کشت سیب زمینی با استفاده از شبکه استنتاج تطبیقی فازی- عصبی در ترکیب با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 70
105 مدل سازی توازن جرمی عناصر کادمیوم و سرب در زمین های زراعی منطقه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
106 مدل سازی توازن جرمی عناصر کادمیوم و سرب در زمین های زراعی منطقه اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
107 مدل سازی روند انباشتگی روی و عدم قطعیت آن در خاک های کشاورزی برخی مناطق خشک و نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 61
108 مدل سازی میزان انباشتگی روی و عدم قطعیت آن در زمین های کشاورزی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
109 مقایسه گیاه پالایی روی توسط گیاه آفتابگردان، تالاسپی سیرلسنز، شبدر قرمز و تاج خروس وحشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
110 واکنش برخی از گیاهان به آلاینده های نفتی موجود در خاک های اطراف پالایشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
111 واکنش برخی از گیاهان به آلاینده های نفتی موجود در خاک های اطراف پالایشگاه تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
112 وضعیت تغذیه ای خیار و فلفل دلمه ای گلخانه ای در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 1، شماره: 4
113 وضعیت روی و کادمیم در خاک های شالیزاری و برنج استان های اصفهان، فارس و خوزستان و تاثیر آنها بر امنیت غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 60
114 وضعیت و مدل سازی روی در دانه گندم در رابطه با ویژگی های اکوسیستم کشاورزی در برخی مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 64
115 یک روش آسان و سریع جهت سنجش پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در زمینهای تیمار شده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 54
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی سرب و کادمیم ناشی از مصرف لجن فاضلاب در خاک (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
2 آلودگی کادمیوم در شالیزارها و محصول برنج سه استان اصفهان، فارس و خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
3 آلودگی واقعی فلزات سنگین خاکها در شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
4 آیا می توان از گیاه لولیوم دارای قارچ اندوفایت در گیاه پالایی روی استفاده کرد؟ (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
5 اثر بیوسالید در حضور و عدم حضور اسیدهومیک بر ویژگیهای شیمیایی خاک و عملکرد گندم (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
6 اثر تجمعی کاربرد پنج ساله کمپوست زباله شهری بر غلظت بعضی عناصر سنگین در خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 اثر تجمعی کاربرد پنج ساله لجن فاضلاب بر غلظت بعضی عناصر ضروری در خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
8 اثر کاربرد کود گاوی، کمپوست زباله شهری و کلرید کادمیوم بر غلظت کادمیوم در شبدر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
9 اثر لجن فاضلاب در جذب و تجمع فلزات سنگین در گیاهان ذرت ،لوبیا وریحان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
10 اثر لجن فاضلاب و بیوچار آن بر آبشویی نیترات از ستون های دو خاک تحت کشت ذرت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 اثر لجن فاضلاب و بیوچار آن بر پایداری ساختمان خاک به روش HEMC (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
12 اثر متقابل افزایش دی اکسیدکربن و اندوفایت بر گیاه پالایی کادمیم توسط فستوکا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
13 اثرات باقیمانده و تجمعی لجن فاضلاب بر حرکت کادمیوم، روی، سرب و مس در خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
14 اثرات تجمعی و باقی مانده مواد آلی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
15 اثرپساب ولجن صنعتی روی برخی خصوصیات شیمیایی وتجمع عناصرسنگین خاک در اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
16 ارزیابی آلودگی آرسنیک در خاک تحت تیمار لجن فاضلاب (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
17 ارزیابی تخمین رواناب با استفاده از مدل SWAT2000 در زیر حوزه ونک از حوزه آبخیز کارون شمالی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
18 ارزیابی خطر غیر سرطانی برخی عناصر سنگین در سبزیجات شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
19 ارزیابی خطر غیر سرطانی سرب، نیکل و مس در سبزیجات اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
20 ارزیابی کیفیت خاک با استفاده از شاخص نسبت لایه بندی کربن آلی خاک در کاربری های مختلف (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 استفاده از روش های زمین آماری به منظور تهیه نقشه پراکندگی شوری در استان اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
22 استفاده از لجن فاضلاب به عنوان کود در کشاورزی و تأثیر آن بر عملکرد گیاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
23 استفاده از نهشته های رسی حاوی اسمکتایت و پالیگورسکایت بعنوان بستر کشت ذرت و کانولا برای جلوگیری از ورود کادمیوم به داخل این گیاهان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
24 افزایش کارایی گیاه پالایی برخی آلاینده های آلی و معدنی در خاک با استفاده از قارچهای اندوفایت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
25 بررسی آلودگی خاک و گیاه به سرب در مزارع تحت کشت گندم استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
26 بررسی اثر آب گریزی بر انرژی های واکنش بین ذرات شن و باکتری ایکولای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
27 بررسی اثر برهمکنش نیکل و منبع تامین نیتروژن بر رشد و عملکرد کاهو در محیط آبکشت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
28 بررسی اثرات مثبت و منفی کاربرد لجن فاضلاب شهری در خاکهای کشاورزی (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
29 بررسی برخی ویژگی های الکتروسینتیک باکتری های شاخص در پژوهش های آلودگی خاک و آب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 بررسی تاثیر اندوفایت بر تنش حاصل از بیشبود روی در گیاه لولیوم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
31 بررسی تاثیر برخی فاکتورهای خاک، تناوب کاشت و کودهای حیوانی بر میزان آغشتگی میکوریزی و گره زایی لوبیا چیتی تلاش در راستای سلامت جامعه و کیفیت مواد غذایی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
32 بررسی تاثیر لجن فاضلاب بر قابلیت جذب تعدادی از فلزات سنگین در گیاه ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
33 بررسی تاثیرتناوب زراعی برکیفیت خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
34 بررسی تاثیرمدیریت پسماندهای آلی(کمپوستو کودگاوی) برغلظت فلزات سنگین دردو خاک تحت کشت گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
35 بررسی تغییرات غلظت نیترات آبهای زیرزمینی حاشیه زاینده رود در استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 بررسی توانایی زیست پالایی گیاه ذرت در کاهش غلظت سرب و نیکل از خاک تیمار شده با لجن فاضلاب شهری استان اصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
37 بررسی جذب آرسنیک بوسیله پنج گیاه در سه نوع خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
38 بررسی راندمان استفاده از کانی گارنتدرصافی سه لایه ای در تصفیه خانه آب اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
39 بررسی غلظت فلزات سنگین و ارزیابی پتانسیل خطر در برنج و گندم در استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
40 بررسی فرایند کاتیونهای اصلی موجود در شیرابه زباله توسط زئولیت طبیعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
41 بررسی کاربرد پساب ولجن صنعتی روی تجمع عناصرسنگین خاک جهت استفاده درفضای سبز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
42 بررسی نرخ ترسیب گردوغبارومیزان ورودعناصرسنگین روی ومس همراه آن به استان کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
43 بررسی وضعیت روی در خاک و گیاه مزارع تحت کشت گندم استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
44 برهمکنش نیکل منبع و مقدار نیتروژن بر نفوذپذیری غشای ریشه کاهو (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
45 بهینه سازی پارامتر های موثر در حذف Pb(II) از محلول های آبی توسط دولومیت به عنوان جاذب ارزان قیمت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 پالایش خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی به روش تحریک گیاهی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
47 پالایش خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی به روش های گیاه پالایی و مکانیکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
48 پهنه بندی آلودگی خاک به وانادیوم با استفاده از GIS و زمین آمار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
49 پهنه بندی توزیع مکانی سرب و نیکل کل دو قطب صنعتی منطقه اصفهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
50 پیامد آبیاری با پساب تصفیه شده بر برخی ویژگی های هیدرولیکی خاک فضای سبز مجتمع فولاد مبارکه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
51 پیامد آبیاری با پساب تصفیه شده بر هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر اشباع خاک فضای سبز مجتمع فولاد مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
52 تاثیر استفاده از سه نوع پسماند آلی بر غلظت و تغییرپذیری زمانی عناصر آهن، روی و مس در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
53 تاثیر تغییرپذیری خصوصیات فیزیکی خاک در طی زمان بر مدل سازی حرکت کلراید در خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
54 تاثیر خاک ورزی و ابعاد برکه باطله بر زوال طبیعی سیانور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
55 تاثیر غلظت عناصر بر سلامت خوراکی میوه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
56 تاثیر قارچ های اندوفایت بر گیاه پالایی کادمیم در خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
57 تاثیر قارچهای اندوفایت (Neotyphodium sp.) بر جذب آرسنیک به وسیله دو گونه گیاه فسکیو در محیط هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
58 تاثیر کاربرد لجن فاضلاب صنعتی، کمپوست زباله شهری و کودگاوی بر رشد و عملکرد گل جعفری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
59 تاثیر کودهای آلی بر فاکتور تحرک عناصر آهن، مس و روی در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
60 تاثیر همزیستی اندوفایت و لولیوم بر گیاه پالایی روی از خاک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست
61 تاثیرسطوح مختلف فسفر وروی برغلظت فسفروعملکرد اندام هوایی گیاه ذرت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
62 تاثیرسطوح مختلف کود فسفره برغلظت کادمیوم درخاک و گیاه ذرت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
63 تاثیرکاربرد کوتاه مدت کمپوست زباله شهری بر غلظت روی و مس در خاک وگیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
64 تأثیر آبیاری بارانی و سطحی با پساب بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
65 تأثیر آنتیموان، فسفر و شوری بر نفوذپذیری غشاء ریشه ذرت در محیط آبکشت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
66 تأثیر استفاده از لجن فاضلاب بر غلظت جیوه در خاک و گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
67 تأثیر سطوح مختلف فسفر و روی بر غلظت عنصر روی در اندام هوایی گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
68 تأثیر سطوح مختلف کاربرد کود گاوی و مرغی بر غلظت کادمیم در دانه گندم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
69 تأثیر سیستم های خاک ورزی و کود دامی بر حرکت برمید در خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
70 تأثیر عنصر روی بر غلظت کادمیوم در اندام هوایی گیاه ذرت با سطوح مختلف کود فسفره (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
71 تأثیر لجن فاضلاب بر پروفیل شوری خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
72 تأثیر مقدار و سالهای کاربرد کود گاوی در یک خاک آهکی بر قابلیت جذب فسفرآلی و معدنی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
73 تعیین شکل های مختلف سرب و کادمیم درخاکهای آلوده به نفت خام منطقه شادگان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار
74 تغییر پذیری برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک تحت تاثیر کاربری اراضی و موقعیت شیب در منطقه کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
75 توزیع عنصر وانادیوم در خاک های سطحی استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
76 توزیع غلظت کل و قابل جذب عناصر روی و آهن در بخشی از اراضی کشاورزی اطراف قم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
77 توزیع مکانی کادمیم و سرب در خاک های کشاورزی لنجانات اصفهان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
78 تهیه نقشه برخی از پارامترهای خاک سطحی شهرستان نهاوندبا استفاده از gis و زمین امار (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
79 تهیه نقشه پراکندگی آرسنیک و وانادیوم در استان اصفهان (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
80 جذب کادمیوم توسط ریشه و انتقال آن به شاخساره یونجه از خاک تیمار شده با لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کود گاوی (دریافت مقاله) سومین کنگره عناصر کمیاب ایران
81 جذب مس در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
82 جوانه زنی و رشد برخی ازگیاهان در خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
83 جیوه در خاک و گیاه تیمارشده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
84 حذف Pb(II) از محلول های آبی توسط تراورتن به عنوان جاذب ارزان قیمت معدنی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
85 رابطه بین کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
86 سطوح آلودگی گردوغباراتمسفری به برخی عناصرسنگین دراستان کرمانشاه طی فصل بهار 1392 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
87 ضرورت کاهش آلودگی نیترات در محصولات گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
88 غلظت آهن، روی و کادمیم در خاک و محصول تولیدی گلخانه های استان صافهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
89 غلظت سرب در خاک اطراف برخی اتوبان های خروجی کلانشهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
90 غلظت سرب در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب وجذب آن بوسیله گیاه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
91 غلظت سرب و کادمیم در خیار، فلفل دلمه ای و گوجه فرنگی تولید شده در برخی گلخانه های اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
92 غلظت نیترات در برخی از گیاهان در اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
93 قابلیت جذب سرب توسط آفتابگردان در یک خاک تیمار شده با نیترات سرب، لجن فاضلاب شهری و کود گاوی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
94 کارایی قارچ اندوفایت Piriformospora indica در گیاه پالایی خاک‌های آلوده به روی توسط دو گونه گیاه خاکشیر (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
95 کاربرد ارزیابی ریسک سلامتی فلزات سنگین برای پایش محصول سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
96 کاربرد روشهای رگرسیونی و شبکه های عصبی در تشکیل توابع انتقالی خاک به منظور تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک منطقه زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
97 کاربرد سوپر جاذبهای زئولیت، کود دامی و پودر لاستیک در توسعه پایدارکشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
98 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر لجن فاضلاب و بیوچار آن بر برخی ویژگی های شیمیایی و بیولوژیک دو خاک آهکی تحت کشت ذرت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
99 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- تغییرات رس قابل پراکنش، هدایت هیدرولیکی اشباع و آب قابل دسترس گیاه در دو خاک آهکی تیمارشده با لجنفاضلاب و بیوچار آن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
100 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- تعیین بهترین متغیرهای پیش بینی کننده برای نقشه برداری رقومی کربن آلی خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
101 مدل سازی آلودگی خاک سطحی شهر اصفهان به کادمیم و سرب به روش کریجینگ ناپیوسته (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
102 مدل سازی توزیع مکانی کل سرب و کل کادمیوم در خاک سطحی شهر اصفهان بروش کریجینگ ناپیوسته (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
103 مطالعه آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه اطراف تصفیه خانه شاهین شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
104 مقایسه شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره در برآورد مقاومت برشی سطح خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
105 مقایسه کاربرد کود کمپوست و کود دامی بر غلظت سرب در خاک تحت کشت گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
106 نرخ فرونشت گرد و غبار اتمسفری در استان کرمانشاه در بهار و تابستان 1392 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
107 نقش کاربری اراضی بر غلظت وانادیوم و آرسنیک در منطقه مرکزی اصفهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
108 وضعیت روی در خاک های شالیزاری و برنج تولیدی سه استان اصفهان، فارس و خوزستان و تاثیر آن بر امنیت غذایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
109 وضعیت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در گلخانههای استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
110 ویژگی های هیدرولیکی و آبگریزی خاک های تیمارشده با لجن فاضلاب و بیوچار آن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
111 همبستگی بین عناصر کم مصرف موجود در خاک های تیمار شده با پسماندهای آلی و تاثیر آن در تجمع و جذب توسط گیاه ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران