پروفسور علی سلاجقه

پروفسور علی سلاجقه دانشیار دانشگاه تهران، رئیس سازمان محیط زیست

پروفسور علی سلاجقه

Prof. Ali Salajegheh

دانشیار دانشگاه تهران، رئیس سازمان محیط زیست

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر شدت و بزرگی سیلاب در دوره های آتی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 7، شماره: 4
2 ارزیابی تغییر کاربری و تاثیر آن روی رژیم هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز قزاقلی استان گلستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 3، شماره: 6
3 ارزیابی کارایی مدل هیدرولوژیکی WetSpa برای شبیه سازی رواناب در شرایط اقلیمی نیمه خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مندرجان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 2
4 ارزیابی همگنی سری های زمانی دمای بیشینه و کمینه سالانه و فصلی (مطالعه موردی ناحیه خزر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 57
5 اعتبارسنجی آزمایش های واگرایی در خاک های با خواص خمیری و پتانسیل واگرایی کم (مطالعه موردی بخشی از مناطق ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 80
6 انتخاب شاخص سیل خیزی مناسب با استفاده از مدل بارش- رواناب HEC-HMS و تکنیک هایGIS و RS (مطالعه موردی: حوزه سد جیرفت) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 4، شماره: 8
7 Determination of Best Fit Probability Distribution and Frequency Analysis of Threshold Rainfall under different Climate Change Scenarios (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب دوره: 4، شماره: 1
8 برآورد رواناب در حوزه های آبخیز شهری با استفاده از مدل های تحلیلی (مطالعه موردی: بخشی از منطقه ۲۲ شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 81
9 برآورد سهم واحدهای زمین شناسی به عنوان منابع تولید رسوب معلق رودخانه با استفاده از روش انگشت نگاری رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تول بنه، استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 10، شماره: 2
10 بررسی آزمایشگاهی تاثیر ابعاد تخلیه کننده تحتانی بر میزان رسوبات پشت سد در رسوب شویی تحت فشار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 1
11 بررسی آزمایشگاهی کاهش آبشستگی اطراف پایه های اسکله ساحلی با استفاده از سازه های مثلثی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 3
12 بررسی ارتباط بین سیگنال های اقلیمی (SOI ، MEI ، NINO ، NAO) و خشک سالی هواشناسی در استان کرمان (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
13 بررسی ارتباط متقابل بین پارامترهای هیدرو-اجتماعی در قاره آسیا با استفاده از روش های داده کاوی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 3
14 بررسی امکان استفاده از روش زمین شناسی برای مطالعات خاک در منابع طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 32، شماره: 39
15 بررسی انطباق دبی موثر بار معلق و دبی با دوره بازگشت ۱.۵ سال در رودخانه های حوزه آبخیز دریاچه نمک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 2، شماره: 3
16 بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر کیفیت آب رودخانه طالقان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 1
17 بررسی تاثیر سناریوهای مختلف تغییر اقلیم بر نوسانات آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: دشت کرمان) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 4
18 بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی دشت کرمان با استفاده از روش زمین آماری مناسب (طی یک دوره آماری ۱۰ ساله، ۱۳۷۵- ۱۳۸۵) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 1
19 بررسی سیل خیزی و تعیین عوامل موثر در آن در حوضه رودخانه بالقلی چای با استفاده از تکنیک GIS، RS و AHP (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 2
20 بررسی نقش اقدامات آبخیزداری در فرایند تبخیر-تعرق در حوضه زوجی زیدشت طالقان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 3
21 پیش بینی دبی اوج در نقاط پایین دست با استفاده از داده های ایستگاه های بالادست به کمک شبکه عصبی (مطالعه موردی: طالقان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 9، شماره: 1
22 پیش بینی سلامت حوضه آبخیز بر پایه متغیرهای کیفیت آب سطحی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 8، شماره: 1
23 تاثیر اندازه ذرات رسوبات رودخانه ای بر ویژگی های جذب فسفر (مطالعه موردی: رسوبات رودخانه کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 45، شماره: 3
24 تحلیل مفهوم امنیت آب در حوزه آبخیز دشت نیشابور با استفاده از چارچوب تعاملات نظام انسان- محیط زیست (HES) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 10، شماره: 1
25 تعیین شایستگی منابع آب برای چرای شتر با استفاده از GIS (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 14، شماره: 4
26 تغییرات کاربری اراضی و آثار آن بر کیفیت آب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کرخه) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 37، شماره: 58
27 شبکه اجتماعی، تصویرسازی مشترک و سازگاری در راستای حکمرانی آب (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 20
28 شناخت قدرت های اجتماعی و ارتباط آن با شکل گیری رفتار همکارانه در مدیریت تعارضات منابع آب در حوزه آبخیز سد درودزن، استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 9، شماره: 3
29 شناسایی عوامل موثر بر آسیب پذیری سیلاب شهری بندرعباس با تاکید بر مدیریت رواناب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 3
30 شناسایی کانون های گردوغبار با استفاده از مدل WRF - Chem و طرح واره های فرسایش بادی GOCART و AFWA (طوفان شبیه سازی شده ۲ خرداد ۱۳۹۷) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 2
31 مدل سازی رواناب با استفاده از داده های بارش ماهواره TRMM در حوزه آبخیز چهل چای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 14، شماره: 3
32 مدل‌سازی بارش-رواناب مبتنی بر رویکرد پویایی سیستم، مطالعه موردی: حوضه کارده مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 1
33 مدیریت و برنامه ریزی منابع آب با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 2
34 مقایسه روش های رگرسیونی چاو و استوکاستیک در برآورد دبی حداکثر سالیانه (مطالعه موردی: منطقه البرز مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 8، شماره: 1
35 واکاوی تغییرات زمانی و مکانی روزهای گردوغبار در فلات مرکزی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of rainfall-runoff relationships of complex storms by challenge matrix method (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
2 آنالیز رگرسیونی اثرات بارش و دبی ماهانه بر روی تولید رسوب معلق (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره چای رامیان استان گلستان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
3 آینده و اصول آبخیزداری حوضه های شهری و سدها با نگرش مهندسی سیستم ها(مطالعه موردی: آبخیز گرمابدشت گلستان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
4 اثر بخشی طرح های حفاظت خاک در ترسیب رسوبات حوضه بررسی موردی: حوزه آبخیز زیدشت طالقان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
5 ارائه چارچوب تعاملات نظام انسان- محیط زیست (HES) در مفهوم امنیت آب (منطقه مورد مطالعه: دشت نیشابور) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
6 ارزیابی داده های اقلیمی مرکز اروپایی پیشبینی های میان مدت جوی (ECMWF) (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
7 ارزیابی ریسک و خسارت سیلاب (مطالعه موردی؛ حوزه آبخیز گلوکان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب‌های شهری
8 ارزیابی کارایی مدل های رگرسیونی در پیش بینی دبی مازاد (مطالعه موردی: طالقان) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
9 اصلاح ضریب منطقه ای فرمول تجربی فولر برای برآورد دبی اوج روزانه (مورد مطالعه: حوضه آبخیز بالقلی چای) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
10 انتخاب مناسب ترین معادلات انتقال رسوب با مدل عددی HEC-RAS مطالعه موردی: رودخانه الله رامهرمز استان خوزستان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
11 انتخاب مناسب ترین معادله برآورد بار کف (مطالعه موردی رودخانه طالقان) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
12 اولویت بندی سیل خیزی در زیر حوزه های آبخیز تنکاب استان فارس، با استفاده از مدل اسکالوگرام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
13 Evaluation the role of mechanical structures on hydraulic and hydrologic characteristics of the watershed (Case Study: Sira-Kalvan watershed, Iran) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
14 Impact of climate change on annual stream and sediment flows (Case study: Karaj River basin) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
15 بازیافت اراضی حاشیه آبراهه های شهری با استفاده از مدل ازمایشگاهی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
16 برآورد رواناب با استفاده از دادههای بارش ماهواره ای و مدل داده مبنای رگرسیون بردار پشتیبان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور
17 برآورد غلظت رسوب معلق روزانه در رودخانه کرج با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
18 برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از دو روش EPM و PSIAC ، به روش ژئومورفولوژی در حوزه آبخیز قره آقاج (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
19 برآورد میزان رشد طولی فرسایش خندقی با استفاده از مدلها همراه با تعیین بهترین مدل ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز حبله رود ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
20 بررسی آزمایشگاهی تاثیر دبی برروی تغییرات مرفولوژی بستر (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
21 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه آبشکن در کاهش فرسایش کنارهای رودخانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
22 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه آبشکن در کاهش فرسایش کنارهای رودخانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
23 بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول آبشکن در کاهش فرسایش کنارهای رودخانه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
24 بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول و زاویه آبشکن در کاهش فرسایش کناره ای رودخانه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول وزاویه آبشکن در کاهش فرسایش کناره ای رودخانه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
26 بررسی آزمایشگاهی تاثیر موقعیت آبشکن در کاهش فرسایش کناره ای رودخانه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 بررسی آستانه خاک شناسی آبکندها در اقلیم خشک بیابانی سرد (مطالعه موردی: منطقه نی ریز استان فارس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
28 بررسی ارتباط بین تغییرات کاربری اراضی و میزان تبخیر و تعرق واقعی سالانه با استفادهاز تکنیک های RS و GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
29 بررسی ارتباط بین سیگنالهای اقلیمی (NAO,NINO,MEI,SOI) و نمایه استاندارد شده بارش (SPI) در مناطق نیم ه خشک و فراخشک در استان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
30 بررسی ارتباط بین سیگنالهای اقلیمی و خشک سالی هواشناسی در اقلیم هایخشک استان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
31 بررسی ارتباط پدیده های جوی اقیانوسی با نوسانات خشکسالی فصل بهار در رودخانه کرخه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
32 بررسی تاثیر احداث سدکرخه بروضعیت مئاندرینگ پایین دست سد با استفاده ازتصاویر سنجنده لندست (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
33 بررسی تاثیر الگوی زمانی بارندگی بر تولید رواناب و فرسایندگی باران با استفاده از شبیه ساز باران مطالعه موردی در حوزه الوند بر روی سه سازند حساس به فرسایش (آغاجاری، میشان و گچساران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
34 بررسی تاثیر پوشش خاک سطحی بر گسترش طولی ابکندها درمنطقه باباعرب جهرم (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
35 بررسی تغییرات مکانی نیترات در آب زیرزمینی با استفاده ازGIS (مطالعه موردی: دشت کردان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
36 بررسی توان انتقال رسوب در رودخانه کرج (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
37 بررسی حساسیت زیرحوضه های رودخانه بالقلی نسبت به عوامل موثر بر سیل خیزی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
38 بررسی دبی موثر انتقال رسوب معلق در رودخانه های جاجرود و طالقان (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
39 بررسی رابطه خصوصیات فیزیکی خاک و میزان رواناب و رسوب در پادگانه های آبرفتی با استفاده از باران ساز ( منطقه مورد مطالعه : زیر حوضه عباس آباد جاجرود ) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
40 بررسی سیل خیزی زیرحوضه های بالقلی چای از نظر خصوصیات فیزیکی با استفاده از تکنیکGIS (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
41 بررسی عوامل موثر بر روند تغیرات کمی سطح آب زیرزمینی دشت بم-نرماشیر با استفاده از نرم افزار کامپیوتری Gs+ (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
42 بررسی فاکتورهای موثر برشیب منحنی های سنجه رسوب در اقالیم مختلف ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
43 بررسی کارایی مدلHEC-HMSدر شبیه سازی دبی سیلاب حوزه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
44 بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار chemistry (مطالعه موردی: دشت یزد اردکان) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
45 بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار chemistry (مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
46 بررسی نقش عملیات آبخیزداری اجرا شده در حوزه آبخیز سیرا - کلوان بر زمان تمرکز و زمان تأخیر حوضه (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
47 بررسی نقش و نحوه اتصال تیرهای اتصالات خورجینی به یکدیگر (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
48 بررسی و اجرای تزریق آزمایشی سیمان در پرده آببند سدهای خاکی با یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
49 بررسی و تحلیل نتایج آزمایشهای مکانیک خاکبر روی توده سنگ ساختگاه سدمخزنی صفا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
50 بررسی و تعیین آستانه کنترل کننده خاک در گسترش طولی خندق ها در منطقه دژکرد اقلید استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
51 بررسی و تعیین آستانه ی کنترل کننده ی کاربری اراضی در گسترش حجمی آبکندها در منطقه ی باباعرب جهرم استان فارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
52 بررسی و تعیین آستانهی کنترلکنندهی کاربری اراضی در گسترش خندقها (مطالعهی موردی: منطقهی نیریز استان فارس) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
53 بررسی وتعیین بهترین مدل توزیع زمانی بارش 6 ساعته (مورد مطالعه، حوضه آبخیز بالقلی چای) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
54 بهترین محل جهت ایجاد سوراخ در جان تیر (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
55 پهنه بندی خطر و ارزیابی خسارت سیل با استفاده از مدل های هیدرولوژیکی وهیدرولیکی مطالعه موردی : بازه ای از رودخانه هلیل رود در شهرستان رابر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
56 پیش بینی دبی اوج لحظه ای و 24 ساعته سیلاب و تحلیل فراوانی وقوع آن در زیرحوزه های رودخانه بالقلی چای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
57 پیش بینی دبی رودخانه با استفاده از روش نزدیک ترین همسایه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
58 پیش بینی دبی سیل قبل از ورود به دریاچه سد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل رگرسیون چندمتغیره خطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
59 تاثیر ابعاد نبشی بالایی اتصال خورجینی متداول بر تمرکز تنش در جوشهای این نوع اتصال (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
60 تاثیر مکان بازشو در عملکرد دیوار های برشی بتن آرمه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 تحلیل منطقه ای سیلاب در حوزه های کوچک (مطالعه موردی حوزه بافت استان کرمان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
62 تحلیل توزیع خشکسالی فصلی در استان کرمان با استفاده از شاخص استاندارد بارش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
63 تحلیل خشکسالی با استفاده از شاخص SPI و زنجیره مارکف(مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
64 تحلیل گستره خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده در استان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
65 تحمین رسوب معلق رودخانه طالقانرود با استفاده از روش نوروفازی ANFIS (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
66 تخصیص بهینه سازه ه ای اصلاحی رسوب گیر به منظور حداقل تلفات خاک از حوضه با استفاده از مدل LP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زیدشت طالقان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
67 تخمین رسوب معلق سد سورکبا استفاده ازروش شبکه عصبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
68 تخمین ضریب زبری مانینگ در رودخانه های البرز مرکزی (رودخانه های طالقان و جاجرود) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
69 ترکیب پایدار و درخور کاربری های سرزمین جهت تامین حقابه محیط زیستی بر اساس خدمات اکوسیستم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
70 تعیین آستانه کنترل کننده کاربری اراضی در گسترش طولی آبکندها در منطقه نی ریز استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
71 تعیین آستانهی عوامل مؤثر خاک بر تعمیق آبکندها با استفاده از الگوریتمهای خوشهبندیTwoStep و درخت تصمیمCARTدر منطقهی دژکرد اقلید استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
72 تعیین آستانهی عوامل مؤثر خاک بر گسترش حجمی فرسایش خندقی با استفاده از نرمافزارClementineدر منطقهی دژکرد اقلید استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
73 تعیین حریم و بستر رودخانه با استفاده از نرم افزار AUTOCAD , HEC-RAS مطالعه موردی: بازه ای از رودخانه کرج (سیرا- پل خواب) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
74 تعیین دبی موثر جهت حمل رسوبات معلق در حوزه های آبخیز ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز مشرف بر سد وشمگیر ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
75 تعیین ضرایب خشکیدگی در چشمه های کارستی غرب ایران(مطالعه موردی چشمه های طاق بستان و روانسر) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
76 تعیین مناسبترین روش برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در حوزه آبخیز تنگاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
77 تعیین مناطق حساس به سیلاب های آنی در حوزه سد جیرفت با استفاده از مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
78 تهیه نقشه خطر حرکتهای تودهای با مدل CF (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
79 چالش ها و راهکارهای موجود در زمینه دسترسی به آب سالم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
80 حل مدل برنامه ریزی ریاضی مسئله برش موجودی با توسعه یک الگوریتم ابتکاری (مورد مطالعه:کارخانه نورد شرکت صنایع مس شهید باهنرکرمان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
81 روش جدید هم مبناسازی ومیانگین گیری نتایج آزمایشهای مختلف شناسایی پتانسیل واگرایی خاکها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
82 سناریو های توسعه اراضی مسکونی و اثرات آن برسیل خیزی، با استفاده از مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
83 سهم مشارکت اشکال فرسایش در میزان نسبی تولید رسوب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
84 شبیه سازی بارش‐ رواناب به روش نیمه توزیعی در حوزه های آبخیز با آمار کم مطالعه موردی:حوزه آبخیز لتیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
85 صحت سنجی و آنالیز حساسیت مدل HEC-HMS در حوزه سد جیرفت (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
86 ضوابط عمومی پایش و ارزشیابی طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
87 کاربرد تکنیک های GIS&RS به منظور تعیین کاربری اراضی درحوزه سدجیرفت (دریافت مقاله) همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389
88 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور جهت تهیه نقشه شماره منحنی ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز طالقان ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
89 کاربرد مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS در شبیه سازی جریان در حوزه سد جیرفت (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
90 کاربرد مهندسی ارزش در پیاده سازی رویکرد مدیریت جامع حوزه آبخیز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
91 مدلسازی منطقه ای مولفه های هیدروگراف با استفاده از پارامترهای فیزیکی حوزه آبخیز به روش تحلیل خوشه ای(مطالعه موردی: غرب حوزه آبخیز جازموریان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
92 مدلسازی منطقه ای مولفه های هیدروگراف بااستفاده ازپارامترهای فیزیکی حوزه آبخیز به روش تجزیه و تحلیل عاملی (مطالعه موردی: غرب حوزه آبخیز جازموریان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
93 مدلهای سطح زمین LSMs و نقش آنها در مدیریت بحران آب در شرایط تغییر اقلیم با تاکید بر معرفی مدل VIC-۳L (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
94 مدیریت سیلاب و ارائه راهکار جهت کاهش خسارات آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
95 مدیریت سیلابهای شهری با استفاده از نرم افزار SWMM و مبتنی بر اطلاعات حوزه آبخیز مشرف (مطالعه موردی بخشی از حوزه آبخیز شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
96 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی برنرخ انتقال باربستر (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
97 معرفی تبدیلات موجک و کاربرد آن درمدیریت منابع آب درحوزه های آبخیز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
98 معرفی روش های پیش بینی سیلاب های واریزه ای در مدیریت سیلاب (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
99 معرفی مدل توزیع هیدرولوژیکی URBS – MO برای مناطق شهری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
100 مقایسه روشهای کیفی ژئومورفولوژی و کمی Epm در برآورد فرسایش رسوب (مطالعه موردی زیر حوزه خسبان، حوزه آبخیز طالقان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
101 مقایسه سه روش برآورد تبخیر وتعرق پتانسیل در آب وهوای مرطوب (مطالعه موردی گیلان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
102 مکان یابی صحیح احداث مخازن و سازه های آبی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
103 منشاء یابی رسوبات با استفاده از روش انگشت نگاری رسوبات (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کچیک) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
104 نحوه جدید استخراج پتانسیل واگرائی خاکها ازآزمایش کرامب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
105 نقش تغییرات مکانی بارندگی بر روی سیل خیزی زیر حوضه های بالقلی چای (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
106 همگن بندی هیدرولوژیکی 24 حوزه آبخیز در مناطق خشک ایران با استفاده از تحلیل آماری(مطالعه موردی: استان های سمنان، مرکزی و یزد) (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک