دکتر عاطفه پرورش ریزی

دکتر عاطفه پرورش ریزی دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

دکتر عاطفه پرورش ریزی

Dr. Atefeh Parvaresh Rizi

دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پارامتر شیب کف بر تعیین بهینه ضرایب و عملکرد کنترل کننده PID در کانال های آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 66
2 ارتقای فرایند تعمیر و نگهداری دریچه های آبگیر در کانال های آبیاری بر اساس پایش و تحلیل وضع موجود (موردکاوی شبکه آبیاری شمال بهبهان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 21، شماره: 79
3 ارزیابی عملکرد توزیع آب در کانال اصلی شبکه آبیاری کوثر با کنترل خودکار در جهت بالادست و پایین دست (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 1
4 ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سازه های تنظیم و توزیع آب در شبکه آبیاری ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 12، شماره: 3
5 ارزیابی کمی عملکرد ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی به روش تحلیل پوششی داده ها (بررسی موردی: ایستگاه پمپاژ اصلی سبیلی استان خوزستان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 3
6 استفاده از شاخص های خارجی فرآیند ارزیابی سریع در شبکه آبیاری قزوین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 3
7 امکان سنجی فنی و به گزینی اقتصادی روش های مختلف رسوب زدایی در مخازن سدهای برق آبی؛ مطالعه موردی: سد باراسونا اسپانیا (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 1، شماره: 3
8 QFD (کاربرد عملکرد کیفیت)، ابزاری در بهبود مدیریت و ارائه خدمات در شبکه های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 44، شماره: 1
9 بررسی اثر میزان استغراق و فاصله لوله مکش از کف، بر الگوی جریان درون حوضچه مکش (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 43، شماره: 3
10 بررسی اصلاح و بازطراحی هیدرولیکی فرآیند آبگیری در ایستگاه های پمپاژ آب کشاورزی (مطالعه موردی: ایستگاه پمپاژ ویس استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 19، شماره: 73
11 بررسی عملکرد ترکیبی پمپ های دور متغیر و دور ثابت در مدیریت انرژی سامانه های آبیاری کم فشار (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 3
12 بررسی عملکرد و پیشنهاد مناسب ترین سازه های کنترل در کانال های آبیاری با مدل هیدرودینامیک CanalMan (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 1
13 بررسی نقش روش های بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ آب کشاورزی در مصرف انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
14 بررسی نقش روش های بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ آب کشاورزی در مصرف انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
15 برنامه ریزی پویا برای کنترل نوسانات فشار در ایستگاه های پمپاژ آبیاری مجهز به پمپ های دور متغیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 16، شماره: 65
16 بهبود ضرایب کنترلکننده تناسبی-انتگرالی بر اساس فرآیند شناسایی سامانهدر شبکه آبیاری دوستی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
17 تحلیل خطر و آسیب پذیری در برابر سیل در شبکه های آبیاری، موردکاوی دشت شعیبیه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 13، شماره: 4
18 تحلیل فنی-اقتصادی آبیاری خورشیدی: مقایسه با منابع متداول انرژی در آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 4، شماره: 2
19 تحلیل ماتریس همبست تعاملات آب های فرامرزی در حوضه آبریز هیرمند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 1
20 تحلیل مصارف انرژی در روشهای مختلف بهرهبرداری از ایستگاههای پمپاژ آب کشاورزی (مطالعه موردی: سامانه آبیاری کشت و صنعت اشرفیه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
21 تحلیل هزینه- فایده پمپ های دور متغیر در سامانه های آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی: سامانه ی آبیاری کشت و صنعت اشرفیه) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 4
22 تطبیق آزمایشگاهی مدل هیدرودینامیکFLDWAV برای کاربرد در کانال های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
23 توسعه آب محور ترکیه در حوضه آبریز فرامرزی ارس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 14، شماره: 1
24 توسعه روش روندیابی هیدرولیکی معکوس سیل در خشک رودها با درنظر گرفتن میزان نفوذ یا نشت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 6
25 توسعه سامانه فازی پشتیبانی از تصمیم برای بهره برداری از شبکه های آبیاری در شرایط کم آبی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 10، شماره: 4
26 سرریز ارتفاع متغیر چرخان (VHW): طراحی و عملکرد هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 16، شماره: 3
27 شبیه سازی سه بعدی الگوی جریان در مجاورت ورودی کانال آبگیر سد انحرافی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 3
28 طراحی و ارزیابی الگوریتم کنترل پایین دست خودکار در بخشی از شبکه آبیاری دشت سرخس (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 1
29 کاربرد پمپ های دور متغیر در طراحی و بهره برداری سامانه های تقاضامدار آبیاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 1
30 گزینه یابی طرح هیدرولیکی و اجرای خط دوم انتقال پساب تصفیه شده به دشت ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 17، شماره: 2
31 مدلسازی دینامیک پمپ های دور متغیر در سامانه های آبیاری تحت فشار با رویکرد به تحلیل مصرف انرژی (مطالعه موردی: سامانه آبیاری کشت و صنعت اشرفیه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 18، شماره: 68
32 مروری بر روش ها ی بهره برداری خودکار در سامانه های آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
33 مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن گوگردی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 13، شماره: 1
34 مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن گوگردی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 13، شماره: 1
35 مطالعه آزمایشگاهی جریان دوگانه غیرماندگار در کانال مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 1، شماره: 1
36 ممیزی انرژی در سامانه های آبیاری بارانی: روش شناسی و کاربرد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مهندسی آب ایران دوره: 2، شماره: 2
37 نگرشی بر مفهوم بازده انرژی درایستگاه های پمپاژ آب کشاورزی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 1
38 واکاوی خصوصی سازی طرح های آبیاری و زهکشی از دیدگاه قوانین و سیاست ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 82
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT IN ZAYANDEROOD WATERSHED: A HISTORICAL REVIEW (CASE STUDY: LENJAN REGION) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
2 آنالیز تشخیصی، ابزاری برای بهبود عملکرد شبک ههای آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
3 اثر ضریب زبری بر ویژگیها و شرایط مرزی پرش هیدرولیکی متحرک در کانال مستطیلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 ارزیابی مدیریت توزیع آب در واحد عمرانی D2 در شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 اشاره ای به فرآ یند امنیتی سازی در زمینه آب های فرامرزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
6 امکان‌سنجی استفاده از بتنهای گوگردی جهت پوشش کانالهای آبیاری (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
7 اهمیت یون کلر در تخریب بتن مسلح (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
8 ایجاد پایگاه های اطلاعات مدیریتی در شبک ههای آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
9 Water and Sediment Management Alternatives In Semi Arid Region (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
10 بررسی آزمایشگاهی تاثیر درصد دبی انحراف و عمق آب در کانال اصلی بر آبگیری و تغییرات بستر در دهانه آبگیر در آبگیر 60 درجه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 بررسی اثر تغییرات پارامتر استغراق بر الگوی عمومی جریان درون حوضچه مکش ایستگاههای پمپاژ (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 بررسی الگوی سه بعدی جریان در حوضچه مکش ایستگاههای پمپاژبا استفاده از سرع تسنج داپلر صوتی (ADV) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 بررسی تأثیر کاربرد تکنیک دیکوپلینگ در کنترل کنندههای تناسبی انتگرالی مطالعه موردی: کانال EPC شبکه آبیاری دوستی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 بررسی تأثیر کاربرد منطق پیشخورد علاوه بر پسخورد در کنترل کنندههای تناسبی –انتگرالی مطالعه موردی: کانال EPC شبکه آبیاری دوستی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 بررسی عددی و مقایسه سازه های تبدیل در کانالهای انتقال آب با کاربرد نرم افزار فلوئنت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
16 بررسی عملکرد پمپ های دور متغیر در مدیریت انرژی سامانه های آبیاری کم فشار (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 بررسی عملکرد تعاونی آب بران در شبکه آبیاری دشت قزوین (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
18 بررسی عملکرد کنترل کننده موضعی بالادست PI با منطق پس خورد + پیش خورد در ابتدای کانال با بروز اختلال در دبی ورودی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
19 بررسی عملکرد هیدرولیکی و اقتصادی پمپهای دور متغیر در ایستگاههای پمپاژ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
20 بررسی وضعیت تحویل و توزیع آب از دیدگاه کشاورزان (مطالعه شبکه آبیاری بهبهان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
21 بررسی وضعیت سازه‌های اندازه‌گیری جریان در شبکه‌های آبیاری کشور (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
22 بررسی هیدرولیک آبگیری برای تأمین رقوم آب در ایستگاه های پمپاژ (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 پردازش و گزینش داده های حاصل از ADV در حوضچه مکش پمپاژ (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 تاثیر طول و مکان آبشکن بر میزان آبگیری و تغییرات بستر در دهانه ی آبگیر با استفاده از صفحات مستغرق در آبگیر ٧٥ درجه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 تجارب خصوصی سازی شبکه های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
26 تعیین دانه بندی بهینه و طرح اختلاط بتن و ملات گوگردی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب
27 دسته بندی مطالعات در بازسازی و بهسازی شبکه های آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
28 روند توسعه یک سامانه پشتیبانی تصمیم مبتنی بر وب برای مدیریت بهره برداری شبکه های آبیاری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
29 شبیه سازی عملکرد هیدرولیکی نوارهای آبیاری تحت فشار با استفاده از فلوئنت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 طراحی کنترلگر تناسبی- انتگرالی در کانال EPC شبکه آبیاری دوستی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
31 عملکرد و واسنجی جریان سنج صوتی داپلر در کانالهای روباز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
32 کاربرد انرژی خورشیدی درتامین و انتقال آب (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 کاربرد روش توسعه عملکرد کیفیت QFD و مفهوم خانه کیفیت درمدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
34 کاربرد روش های جایگزین ماسکینگام - کونژ در روندیابی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
35 کاربرد مدل هیدرودینامیک FLDWAV در شبکه های آبیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
36 کاربرد مدل هیدرودینامیکی CanalMan درتعیین اثرتنظیم کننده های مختلف برعملکرد آبگیرها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
37 کاربرد و طراحی دریچه یکطرفه Flapgate به عنوان سازه تنظیم در شبکه های آبیاری روباز (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
38 مبانی ممیزی انرژی در ایستگاه های پمپاژ آبیاری (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
39 مدیریت توزیع آب در شبکه های آبیاری براساس شبیه سازی هیدرولیکی مطالعه موردی: شبکه فومنات (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 مدیریت توزیع در شبکه های آبیاری در شرایط کمبود منابع آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
41 مروری بر مطالعات ارزیابی ریسک سیستم توزیع آب، تحت اثر زلزله (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
42 مطالعه کاربرد روش ماسکینگام-کونژ اصلاح شده در روندیابی سیلاب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
43 مناقشه و همکاری، دو روی سکه در آب های فرامرزی (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
44 نقش استفاده از پمپهای دور متغیر در تغییرات راندمان سیستم های پمپاژ موازی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران