دکتر حسین آذرنیوند

دکتر حسین آذرنیوند استاد، دانشگاه تهران

دکتر حسین آذرنیوند

Dr. Hossein Azarnivand

استاد، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of groundwater quality and its suitability for irrigation using hydrogeochemical properties (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع زیست محیطی دوره: 10، شماره: 2
2 Assessment of the relationship between drought and vegetation cover using remote sensing (دریافت مقاله) مجله بررسی زمین پایدار دوره: 2، شماره: 2
3 اثر شدت چرا بر فرم رویشی گونه های گیاهی در مناطق نیمه خشک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 4
4 اثرگیاهان شهدزاوگرده زا دربرنامه ریزی کاربری مرتع ازجنبه زنبورداری درحوزه طالقان میانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 1
5 ارائه راهکارهای مدیریتی برای حوزه آبخیز الولک استان قزوین مبتنی بر رویکرد DPSIR (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 14، شماره: 28
6 ارائه مدل طبقه بندی شایستگی مرتع برای چرای بز با استفاده از GIS )حوزه قره آقاچ- سمیرم( (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 3
7 ارزیابی سریع پیشبرهای بذری در برگ با استفاده از فاکتور رونویسی LEC2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 7، شماره: 2
8 ارزیابی و آینده نگری تغییرات زمانی و مکانی شوری خاک با استفاده از مدل ترکیبیCA-Markov در مناطق خشک (مطالعه موردی: دشت میناب) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 2
9 ارزیابی و پایش پوشش گیاهی مبتنی بر منطق فازیبا استفاده از تصاویر ماهوار های(مطالعه موردی: پارک ملی بمو - شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 100
10 ارزیابی و تحلیل بیابان زایی با استفاده از روش تحلیل بردار تغییر (منطقه مورد مطالعه: شهرستان قلعه گنج) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 29، شماره: 1
11 ارزیابی و مقایسه شاخص های اکولوژیکی مراتع مناطق خشک، تحت دو نوع رویکرد مدیریتی اکولوژیک محور و اجتماعی- اکولوژیک محور (منطقه مورد مطالعه: شهرستان سربیشه خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 1
12 انتخاب روش های مرتع داری و سیستم های چرایی مناسب در تیپ های گیاهی مراتع استان مازندران (مطالعه موردی مرتع لار آبسر) (دریافت مقاله) نشریه مدیریت اکوسیستم دوره: 1، شماره: 1
13 اولویت بندی، پهنه بندی و ارزیابی آسیب پذیری جهت کاهش مخاطرات محیط زیست، مطالعه موردی استان البرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 15، شماره: 3
14 Functional assessment of CODM gene in different cultivar of Papaveraceous species via in silico analysis (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 5
15 GENETIC DIVERSITY AMONG POPULATIONS OF THE TAMARIX SPECIES USING CDDP MOLECULAR MARKER (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 26، شماره: 2
16 Phenological effects on forage quality of Salvia limbata in natural rangelands (دریافت مقاله) مجله علوم محیط زیستی و نوآوری تکنولوژی آسیای مرکزی دوره: 2، شماره: 1
17 Vegetation and soil properties of a sandy desert affected by shrub (Haloxylon aphyllum) plantation and oil mulching (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع زیست محیطی دوره: 2، شماره: 1
18 برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در مراتع خشک و نیمه خشک (منطقه مورد مطالعه : شهرستان ملارد) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 2
19 برآورد ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت خاک (مطالعه موردی: تهم زنجان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 1
20 براورد آب مجازی و نیاز آبی گیاهان حاشیه بیابان با استفاده از تصاویر ماهوارهای (مطالعه موردی: دشت ورامین) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
21 بررسی اثر زمان بر جوانه زنی بذرهای برخی از گونه های جنس درمنه (Artemisia) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 1
22 بررسی اثر کلرور سدیم بر جوانه زنی دو گونه مرتعی Artemisia scoparia, Artemisia vulgaris (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 14، شماره: 3
23 بررسی اثرات گرادیان چرا بر روی تنوع پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع حاجی آباد، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 2، شماره: 1
24 بررسی اثرهای آللوپاتیک (بازدارندگی) گونه درمنه کوهی (Artemisia aucheri) بر خصوصیات جوانه زنی بذر و گیاهچه گونه علف بره (Festuca ovina) در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 2
25 بررسی اثرهای تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهک سه ژنوتیپ گیاه مرتعی Agropyron trichophorum (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 2، شماره: 2
26 بررسی اثرهای تنش خشکی بر شاخصهای جوانه زنی سه گونه مرتعی از جنسBromus (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 4
27 بررسی ارتباط رشد گیاه سیاه تاغ (Haloxylon ammodendron C.A. Mey) با خصوصیات خاک در دشت سگزی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
28 بررسی ارتباط رشد گیاه سیاه تاغ (Haloxylon ammodendron C.A. Mey) با خصوصیات خاک در دشت سگزی اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
29 بررسی تاثیر برخی تیمارها بر شکست خواب و بهبود جوانه زنی بذر گیاه جاشیر (Prangos ferulacea) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 2
30 بررسی تاثیر کشت گیاه بربیابانی شدن اراضی دشت سگزی اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 4
31 بررسی تاثیر مرحله فنولوژیکی برکیفیت علوفه دوازده گونه مرتعی، در مراتع استان همدان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 1
32 بررسی تاثیر ویژگیهای اکولوژیک (خاک و ارتفاع) بر کمیت و کیفیت اسانس گل و برگ Achillea millefolium L. subsp. Millefolium (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 4
33 بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Artemisia sieberi Besser و ارزش اقتصادی آن در مناطق قرق و چرا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 4
34 بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Diplotaenia cachrydifolia Boiss. به عنوان عامل ضد کیفیت علوفه در دو حالت سبز و خشک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 1
35 بررسی تغییرات مورفولوژیک- فیزیولوژیک دو گونه مرتعی Puccinellia distance و Aeluropus littoralis برای مقابله با خشکی و شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 1
36 بررسی توجیه اقتصادی شترداری در فلات ایران مرکزی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 2
37 بررسی خصوصیات بوم شناختی گونه نتر (Astragalus squarrosus) در رویشگاه های کاشان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 3
38 بررسی خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه چهار ژنوتیپ گونه Bromus inermis در شرایط تنش خشکی در دو محیط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 4
39 بررسی خصویات فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش گیاهی به منظور یافتن گیاهان معرف در وردآورد کرج (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 25، شماره: 23
40 بررسی رابطه بین تنوع گونه ای و عوامل محیطی در مراتع سرچاه عماری بیرجند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 1
41 بررسی رابطه عوامل محیطی با پراکنش جوامع گیاهی مراتع سرچاه عماری شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 2
42 بررسی رفتار چرایی شتر در مراتع حاشیه کویر طبس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 1
43 بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی متاثر از خشکسالی در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از تکنیک سنجش از دور (مطالعه موردی: استان هرمزگان) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 9، شماره: 28
44 بررسی سیتوژنتیکی گیاه دم گاوی (Smirnovia iranica Sabeti) در رویشگاه های مختلف (مطالعه موردی: ماسه زارهای کاشان) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 6، شماره: 15
45 بررسی شور شدن خاک و دامنه تاثیر آن در اثر تاغکاری در دشت سگزی اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 2
46 بررسی عوامل محیطی موثر بر پراکنش اجتماعات گیاهی مراتع در منطقه حفاظت شده بیجار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 1
47 بررسی عوامل محیطی ناپایداری سرزمین و پتانسیل بیابان زایی (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 7، شماره: 18
48 بررسی مقاومت به خشکی و کارایی مصرف آب در دو گونه مرتعی DACTYLIS GLOMERATA AND ERAGROSTIS CURVULA (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 26، شماره: 25
49 بررسی نقش ویژگی های خاک، پستی و بلندی و زمین شناسی در پراکنش پوشش گیاهی منطقه کوهین قزوین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز آبادین) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 2، شماره: 5
50 بهینه سازی کالوس زایی و بازایی مستقیم گلرنگ با استفاده از قطعات ریشه، لپه و محور زیر لپه (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 3
51 پاسخ شاخص های غنا و تنوع پوشش گیاهی به تیمارهای متفاوت بهره برداری دام در مراتع کلاشک (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 12
52 تاثیر پخش سیلاب بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک ایستگاه تحقیقاتی تنگستان - استان بوشهر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 12، شماره: 3
53 تاثیر پیش تیمارهای مختلف پرایمینگ بر صفات مورفولوژی و فیزیولوژی دو گونه Sanguisorba minor و Elymus hispidus در شرایط کوتاه مدت گلخانه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 30، شماره: 2
54 تاثیر توده های چوبی بر تراکم بذور موجود در بانک بذر خاک مراتع مشجر در کرمان (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 4، شماره: 6
55 تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و بازیابی بذر سه گونه مرتعی استان مرکزی (Salsola rigida, Kochia prostrata, Eurotia ceratoides) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 4، شماره: 10
56 تاثیر متفاوت درختان و درختچه ای ها بر غنا و تنوع بانک بذر خاک زیر اشکوب (مطالعه موردی: استان کرمان، شهربابک) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 5
57 تاثیرتغییرپذیری های کاربری و پوشش سرزمین بر کیفیت هوای شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 3
58 تعیین ارتباط بین گونه های گیاهی غالب با عوامل محیطی و داده های ماهواره ای به کمک رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: مراتع رینه استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 3
59 تعیین اندازه واحد دامی و برآورد نیاز روزانه گوسفند نژاد ماکویی در مراتع استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 2
60 تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند فراهانی با استفاده از انرژی متابولیسمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 2، شماره: 2
61 تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد دالاق در مراتع آق قلا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 3
62 تعیین برخی ویژگی های خاک موثر بر پراکنش تیپ های گیاهی و گونه های Rheum ribes و Dorema ammoniacum در مراتع منطقه باغدر در شهرستان بافق (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 3، شماره: 4
63 تفکیک سطوح پیشایندهای رفتاری بر مبنای شاخص های پایداری و خصوصیات فردی کشاورزان (موردمطالعه: شهرستان قلعه گنج) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 13، شماره: 3
64 تهیه‎ی نقشه‎ی پیشبینی مکانی گونههای گیاهی با استفاده از رگرسیون لجستیک (مطالعه‎ی موردی: مراتع رینه، کوه دماوند) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 44، شماره: 1
65 دستورالعمل تناسب سامان عرفی مرتع برای گردشگری (مطالعه موردی مرتع لار آبسر مازندران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 10، شماره: 2
66 سنجش و مقایسه خصوصیات ساختاری سرمایه ی اجتماعی بهره برداران در راستای حکمرانی مرتع (منطقه موردمطالعه: شهرستان سبزوار، استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 2
67 شبیه سازی آینده تغییرات مکانی و زمانی کاربری و پوشش اراضی در مناطق خشک (مطالعه موردی: دشت میناب) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 3
68 شبیه سازی و پیش بینی مولفه های اقلیمی دما و بارش در مناطق خشک (مطالعه موردی: دشت میناب) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 66
69 شناسایی ترکیب های شیمیایی اسانس اندام های هوایی گیاه دارویی Bidens bipinnnata L. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 3
70 شناسایی و تعیین شایستگی گیاهان دارویی مراتع حوزه آبخیز لاسم هراز، شهرستان آمل- استان مازندران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 6
71 فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره قسمت های هوایی گیاه Bidens bipinnata L. در مرحله میوه دهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 4
72 مدل شایستگی مرتع از جنبه زنبورداری با استفاده از GIS (مطالعة موردی: مراتع طالقان) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 3
73 مدل طبقه بندی شایستگی مراتع سبزوار برای چرای گوسفند (مطالعه موردی، حوضه چاه تلخ سبزوار) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 3
74 مدیریت بهینه مرتع در راستای بهبود معیشت مرتعدار (مطالعه موردی مرتع لار آبسر مازندران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 30، شماره: 1
75 مطالعه اثر احداث فارو بر میزان ترسیب کربن و تثبیت ازت در درمنه زارهای ( Artemisia sieberi) استان سمنان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 2
76 مطالعه ترکیب و تنوع گیاهی در طول گرادیان شوری خاک مراتع حاشیه دق پترگان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 6، شماره: 16
77 مطالعه ویژگیهای آناتومیکی گونه هایی از جنس درمنه (Artemisia L.) در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 4
78 معادل واحد دامی و انرژی مورد نیاز روزانه گوسفند نزاد ترکی قشقایی در مراتع استان فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 3
79 معادل واحد دامی و انرژی مورد نیاز روزانه گوسفند نژاد کبوده در مراتع ییلاقی و قشلاقی استان فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 4
80 معادل واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد بلوچی چراکننده در مراتع قشلاقی جنوب استان کرمان (حوزه آبریز هلیلرود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 4
81 معرفی آستانه عملکردی با توجه به تغییرات فرایندهای اکولوژیک در طول گرادیان چرا در بوته زارهای ییلاقی استان کرمان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 2
82 مقایسه پلات ویتاکر و پلات ویتاکر اصلاح شده در تعیین غنای گونه ای مراتع طالقان (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 5، شماره: 12
83 مقایسه ذخیره کربن خاک در دو تیپ گیاهی Stipa barbata و Salsola rigida در منطقه اخترآباد شهریار (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 2، شماره: 3
84 مکان یابی اجرای پروژه های پیتینگ و فاروئینگ به کمک سیستم تصمیم یار مکانی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 1
85 مکان یابی عرصه های مناسب عملیات اصلاح و مدیریت مرتع در حوزه آبخیز چاه تلخ سبزوار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 31، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر جنگلکاری توأم با قرق بر روی ترکیب گیاهی در مناطق نیمه خشک (مطالعه موردی: پارک میلاد و منطقه اله آباد، بوئین زهرا، استان قزوین) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
2 اثرات تغییر اقلیم بر منابع طبیعی نقش آن در بیابان زایی و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
3 ارزیابی اثر کاربری های مختلف زراعی، باغی و مرتعی برخصوصیات شمیایی وفیزیکی خاک (مطالعه موردی استان همدان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
4 ارزیابی ذخیره کربن خاک درتیپ های مختلف گیاهی درمنطقه شهریار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
5 ارزیابی شدت بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA مطالعه موردی حوزه آبخیز تربت جام خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
6 ارزیابی شدت بیابانزایی منطقه کاشان از منظر معیار خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 استفاده از سیلاب به منظور کاهش خطرات ناشی از خشکسالی با ارائه تکنیکهای ارزان قیمت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
8 استفاده از مدل های پیش بینی رویشگاه گونه های گیاهی در انتخاب گونه مناسب برای برنامه های بیولوژیک آبخیزداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
9 اکوتوریسم و جاذبه های طبیعی در جلب گردشگران در مناطق کویری (دریافت مقاله) همایش منطقه ای معماری کویر
10 Effect of nano Fe3O4 on Growth Parameters, Chlorophyll Content of Haloxylon aphyllum (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
11 Morphophysiologycal change of Stachys multicaulis Benth. Plant species under domestication process (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
12 Study of flower essential oil compounds of Achillea millefolium subsp. Elbursensis (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
13 The introduction of a caravan park as a new way to The beter life (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
14 The ranking of land use criteria using PROMETHEE II, a Case Study of Eshtehard, Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
15 The relationship between climate factors and vegetation index in different land uses on Ilam, Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
16 The relationship between precipitation and NDVI on Golestan, Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
17 برآورد ارزش اقتصادی آب در اکوسیستم های طبیعی با استفاده از روش هزینه جایگزین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
18 برآورد و تحلیل ارزش اقتصادی گیاهان دارویی به عنوان فرصتی برای توانمند سازی بهره برداران مرتعی (منطقه موردمطالعه: مراتع سینک چال و ویسر، شهرستان آرادان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
19 بررسی اثر پتانسیل منفی اسمزی بر جوانه زنی و برخی صفات گونه Bromus inermis (گامی در جهت تنوع زیستی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
20 بررسی اثر دو فاکتور زمان و شوری بر جوانه زنی دو گونه Artemisia spicigera و Artemisia fragrans (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
21 بررسی اثر فاصله ردیف کاشت و چین بر روی تعداد شاخه های جانبی در گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
22 بررسی اثرات چرای دام بر روی ترکیب و تنوع پوشش گیاهی مرتع لار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
23 بررسی ارتباط پوشش گیاهی شورروی استان بوشهر با عمق سطح ایستایی و عوامل شوری (مطالعه موردی منطقه میرمحمد اهرم) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
24 بررسی برخی از خصوصیات رویشگاهی گونه برگ بویی زاگرسی (Daphne mucronata)در مراتع روستای قلعه قدم سمیرم (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی تاثیر عملیات بیولوژیکی بر حاصلخیزی خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
26 بررسی تاثیرگوراب بر عناصر مغذی خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
27 بررسی تأثیر اجرای طرح های مرتعداری بر تولید، وضعیت و گرایش مراتع (مطالعه موردی: مراتع استان گلستان- شمال گنبد کاووس) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
28 بررسی تصاعد کربن از خاک در کاربریهای مختلف اراضی (مطالعه موردی:قطعه چهار شهریار) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
29 بررسی جذابیت گیاهان مرتعی در راستای توسعه گردشگری بر مبنای ارزشزیبایی شناختی از دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی مرتع لار آبسر مازندران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه
30 بررسی خصوصیات رویشگاهی موسیرایرانی(Allium hirtifolium Boiss) در گلستانکوه خوانسار (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 بررسی رابطه خصوصیات خاک با پراکنش گونه های گیاهی در مراتع طالقان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
32 بررسی فلور، شکل زیستی و کوروتیپ های گیاهان مناطق بیابانی (مطالعه موردی: جنوب پلایای دامغان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
33 بررسی میزان خاکستر برخی از گیاهان فورب مراتع طالقان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 بررسی میزان ذخایر کربن آلی درمنه زار های مناطق خشک(مطالعه موردی: استان سمنان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
35 بررسی میزان فسفر، منیزیم و روی چند گونه مرتعی (مطالعه موردی: مراتع طالقان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
36 بررسی وضعیت آتش سوزی در مراتع و راهکارهای کنترل آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
37 بررسی ویژگیهای اکولوژیکی و فیتوشیمیایی گونه صنعتی- دارویی کشتوک Pergularia tomentosa (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
38 تاثیر خشکسالی بر دریاچه هامون و پیامدهای آن در منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
39 تاثیر سرمادهی مرطوب بر شکست خواب و القا جوانه زنی در بذر گیاه وشاء (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
40 تحلیل رابطه پوشش گیاهی با برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: جنوب کویر دامغان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
41 تحلیل فرصت ها و راهبردهای توسعه اکوتوریسم در مناطق خشک با استفاده از الگوی SWOT و QSPM (مطالعه موردی: استان کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
42 تعیین اهمیت نسبی میزان رسوبات معلق به پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی حوضه اهرچای) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
43 تعیین اهمیت نسبی میزان رسوبات معلق به پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه اهرچای) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
44 تعیین پتانسیل مرتع لار آبسر مازندران برای گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه
45 تعیین تناسب مرتع برای زنبورداری (مطالعه موردی مرتع لار آبسر مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
46 تعیین وزن معیار های محیطی مدلIMDPA با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(ANN) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
47 تفسیر کیفی نقشه تلفیقی رژیم های رطوبتی-حرارتی خاکها و جوامع گیاهی ایران (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
48 توانمندی مناطق بیابانی شمال استان فارس درزراعت گیاه دارویی وشاء (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
49 جذابیت های گردشگری در مرتع (مطالعه موردی مرتع لار آبسر مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
50 راهکارهای توسعه پایدار گیاهان دارویی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
51 طراحی، ساخت و اعتبارسنجی سیستم استخراج آب گیاه و خاک برای ردیابی منابع آبی به روش آنالیز ایزوتوپی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
52 قابلیت های باند پاتروماتیک و تکنیک فیوژن (ادغام داده های ماهواره ای) در ارزیابی پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: منطقه چمستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
53 کاربرد توأمان باندهای اولیه، شاخصهای گیاهی و باندهای فیوژن جهت تهیه نقشه درصد پوشش گیاهی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
54 گیاه دارویی سیاه کینه (Dendrosterella lessertii) یک پتانسیل نهان درمناطق خشک و نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در گیاهان دارویی، شیمی و زیست شناسی ایران
55 گیاه سیاه کینه (Dendrostellera lessertii)، هم سم و هم دارو (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
56 معرفی برخی گونه های گیاهی مقاوم به خشکی برای منظرسازی حاشیه بزرگراه های استان تهران (دریافت مقاله) همایش آبخیزداری شهری
57 معرفی گیاه دارویی صنعتی - Pergularia tomentosa (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
58 معرفی گیاهان دارویی منطقه لار آبسر در استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
59 مقایسه تغییرات عناصر خاک رویشگاه دو گونه Salsola rigida, Stipa barbata در حالتهای قرق و خارج قرق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
60 مقایسه صفات جوانه زنی بذر سه گونه مرتعی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
61 مقایسه غنا و تنوع گونها ی در تیپ های گیاهی حاشیه پلایای میقان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
62 نقش گیاهان علوفه ای ومرتعی درچرخه تولید و ارتباط آن با برنامه ها و سیاست ها درحفظ و تقویت منابع طبیعی کشور (دریافت مقاله) همایش مدیریت مراتع مناطق خشک