بهرام ثقفیان

 بهرام ثقفیان

بهرام ثقفیان

Bahram Saghafiyan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.