دکتر بهرام ثقفیان

دکتر بهرام ثقفیان استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر بهرام ثقفیان

Dr. Bahram Saghafian

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل ریسک احتمالاتی حوادث سیل با استفاده از تابع مفصل سه متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 85
2 اثر تراکم ایستگاه و تفکیک منطقه ای در براورد توزیع مکانی بارندگی روزانه (مطالعه مورد ی برروی بارندگی جنوب غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 24، شماره: 1
3 اثر تراکم ایستگاه و تفکیک منطقه ای در براورد توزیع مکانی بارندگی روزانه (مطالعه مورد ی برروی بارندگی جنوب غرب ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 24، شماره: 1
4 اثر تغییر اقلیم بر بارش های حدی مناطق خشک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 9
5 اثر تغییرات اقلیمی و انسانی بر آبدهی رودخانه راوند با استفاده از مدل ون لون (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 1
6 اثرات تغییر اقلیم بر بیلان آبی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 1
7 ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرود (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
8 ارزیابی پایداری حوضه های آبریز با تلفیق تئوری بازی و شاخص های پایداری ترکیبی در طرح انتقال آب بین حوضه ای بهشت آباد (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 2
9 ارزیابی تاثیر به کارگیری سیلاب های استثنایی در تحلیل فراوانی سیلاب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 3
10 ارزیابی تاثیر پس پردازش بر بهبود مهارت پیش بینی های همادی فصلی بارش و دما پایگاه داده C۳S در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 18، شماره: 4
11 ارزیابی شبیه های مختلف شبکه ی عصبی مصنوعی و روشهای زمین آمار درتکمیل داده های مفقود بارش روزانه (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 8، شماره: 26
12 ارزیابی عملکرد سطوح آبگیر پشت بام ساختمان های مسکونی در تامین نیاز غیرشرب ساکنین در شهرهای ساحلی کشور (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 6، شماره: 4
13 ارزیابی کارایی روش های پس پردازش و اصلاح اریبی بر پیش بینی های ماهانه بارش و دما در حوضه کارون (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 4
14 ارزیابی و بهینه یابی شبکه ایستگاه های باران سنجی بر مبنای روش کریجینگ احتمالاتی (مطالعه موردی: حوضه گرگان رود) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 9، شماره: 2
15 برآورد توزیع مکانی بارندگی با کمک تئوری مجموعه های فازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 3، شماره: 2
16 برآورد جریان های کم در نقاط فاقد ا یستگاه هیدرومتری با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 1، شماره: 1
17 بررسی اثر تغییر اقلیم بر توزیع زمانی جریان رواناب ناشی از ذوب برف در حوزه ی کارون (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 3، شماره: 9
18 بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر سیل خیزی حوزه آبریز سد گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 1
19 بررسی انواع مد لهای مفهومی بیلان آب ماهانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 1
20 بررسی تاثیر اصلاح اریبی بر بهبود کیفی داده های بارش ریز مقیاس سازی شده NEX-GDDP (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 18، شماره: 1
21 بررسی تاثیرعوامل انسانی و اقلیمی بر تغییرات تراز و کیفیت آب زیرزمینی در مناطق نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 2
22 بررسی تغییرات منطقه ای بارش سالانه باکاربرد روش های زمین آمار(مطالعه ی موردی: استان فارس) (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 4، شماره: 9
23 بررسی خشک سالی های هواشناسی در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 1، شماره: 3
24 بررسی خشکسالی های هواشناسی (اقلیمی) در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از نمایه SPI و مدل زنجیره مارکف (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 3، شماره: 1
25 بررسی روند بارندگی سالانه در مناطق خشک و نیمه خشک مرکزی و شرقی ایران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 54
26 بررسی کاربرد مدل SRM در شبیه سازی رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از داده های ماهواره ای در حوزه های بدون آمار برف (مطالعه موردی حوزه خرسان در کارون) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 1
27 بررسی میزان تأثیر پدیده ال نینو - نوسانات جنوبی بر سیلابهای حداکثر سالانه جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 64
28 به کارگیری سطوح آبگیر باران برای مدیریت منابع آب شهری (مطالعه موردی: رشت) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 2، شماره: 1
29 بهنگام سازی زمان واقعی در مدل پیش بینی سیل با بکارگیری روش عمومی عدم قطعیت تشابهات (GLUE) بخش اول: متدولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 2، شماره: 1
30 بهنگام سازی زمان واقعی در مدل پیش بینی سیل با بکارگیری روش عمومی عدم قطعیت تشابهات (GLUE) بخش دوم: کاربرد (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 2، شماره: 2
31 بهینه سازی شبکه ایستگاههای باران سنجی برمبنای بارش ماهانه و سالانه (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 4، شماره: 12
32 بهینه یابی مبتنی بر ریسک سیستم انحراف سیلاب سد کارون ۴ تحت عدم قطعیت های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 10
33 پایش سطح برف حوضه سد شاه چراغی با استفاده از تصاویر NOAA-AVHRR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 3
34 پایش و ارزیابی ویژگی های خشکسالی آب زیرزمینی در آبخوان های با بیلان منفی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 3
35 پس پردازش خروجی مدل های پیش بینی عددی بارش پایگاه داده TIGGE با مدل میانگین گیری بیزین (BMA) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 4
36 پهنه بندی سیلاب در شبکه رودخانه های استان گلستان با استفاده از GIS (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 2، شماره: 2
37 پیش بینی تغییرات مساحت دریاچه بختگان و طشک با استفاده از تصاویر ماهواره ای و عوامل اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 1
38 تاثیر انحنای نیمرخ بستر بر پاسخ آبشناسی دامنه های موازی با استفاده از شبیه موج جنبشی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 5، شماره: 13
39 تحلیل حساسیت جامع پارامترهای گیاهی مدل WOFOST برای گیاهان ذرت و گندم در شبیه سازی عملکرد محصول (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 4
40 تحلیل عدم قطعیت پیش بینی سیل با پیش بینی گروهی بارش هفت مدل عددی برای سیل گلستان در بهار ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 1
41 تحلیل عدم قطعیت در برآورد مولفه های بیلان آب در دو مزرعه فاریاب در منطقه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 5
42 تحلیل فراوانی دبی سیلاب براساس شبیه سازی مدل بارش رواناب و توزیع های آماری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 44، شماره: 1
43 تخمین تلفات جانی سیلاب های آنی در مناطق مسکونی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 1
44 تعیین آستانه خشکسالی ابزار مدیریت واقع بینانه منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 10، شماره: 3
45 تعیین پاسخ هیدرولوژیک حوضه آبریز با استفاده از حل عددی و تحلیلی معادله موج جنبشی بر اساس داده های مدل فیزیکی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 3
46 تعیین پنجره همسایگی مناسب برای تحلیل همسایگی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 3، شماره: 4
47 تعیین دمای سطح با استفاده از فن آوری سنجش از دور در منطقه سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 3، شماره: 2
48 تعیین ضرایب اصلاحی هیدروگراف رواناب در شرایط احداث بندهای کوتاه آبخیزداری در آبراهه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 15، شماره: 3
49 تغییرات مکانی شدت سیل خیزی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 4، شماره: 1
50 تلفیق تئوری بیز با روش مونت کارلو جهت ارتقاء نتایج واسنجی مدل های هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 3
51 توسعه مدل بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با تاکید بر کمیت و کیفیت منابع آب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 4
52 توسعه مدل ریاضی سیستم کنترل فازی پایین دست در کانال های آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 3، شماره: 4
53 توسعه یک مدل عامل بنیان برای بررسی سیاست مدیریتی اعمال جریمه در سامانه ی کشاورزی-آبخوان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 3
54 تولید خطوط همزمان پیمایش جریانهای همگرا به منظور استفاده در روش زمان - مساحت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 3، شماره: 3
55 روش نوین پیاده سازی روابط منطقه ای بده ی سیل در شبکه ی رود ها (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 8، شماره: 24
56 روشی نوین برای شناسایی پراکنش مکانی نمایشنامه های زیستی مهارکردن سیل (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 5، شماره: 14
57 شبیه سازی جریان روزانه حوضه آب ریز در شرایط کمبود داده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 17، شماره: 1
58 شناسایی نواحی همگن هیدرولوژیک با استفاده از روش میان مرکز فازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 2
59 عوامل موثر‎ ‎بر رسوب دهی معلق حوزه های آبخیز جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 1، شماره: 3
60 کاربرد روش های تحلیل چند معیاره جهت انتخاب بهترین برازش توزیع فراوانی سیل (مطالعه موردی: رودخانه مهاباد چای) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
61 لزوم استفاده از ارتباطات منابع آب و غذا در ارائه آمار با استفاده از رویکرد همبست آب- غذا (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 34، شماره: 3
62 مبانی رویکرد همبست منابع، همبست آب- انرژی- غذا و مقایسه آن با مدیریت به هم پیوسته منابع آب(IWRM) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 2
63 مدل سازی پیوسته جریان روزانه رودخانه کارون به کمک مدل تابع تلفات SMA (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 9، شماره: 2
64 مروری بر مفاهیم مدل ساز ی هیدرولوژی:بخش دوم، مبانی تحلیل عدم قطعیت (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 1
65 مقایسه روش های استخراج خطوط همزمان پیمایش برای استفاده در روش روندیابی زمان – مساحت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 3
66 مقایسه روش های تعیین دمای آستانه و مناطق پتانسیل ریزش برف در حوضه های آبریز کرخه، دز، کارون و مارون (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 4
67 مقایسه روشهای درونیابی و برونیابی برای برآورد توزیع مکانی مقدار بارندگی سالانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 2
68 مقایسه عملکرد مدل های شبکه عصبی و فازی در تعیین دبی ماهانه جریان با استفاده از آمار کوتاه مدت. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 33، شماره: 2
69 مقایسه کارایی روش های برآورد تلفات در شبیه سازی فرایند بارش رواناب حوضه ی آبخیز کارون۳ (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 6، شماره: 4
70 واسنجی اتوماتیک مدل بارش رواناب با استفاده از روش بهینه سازی SCE (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 2
71 واسنجی خودکار مدل بارش- رواناب مفهومی ARNO (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 3، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات تغییر اقلیم برروی بهره برداری از نیروگاه برقابی کارون 3 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
2 اثرمصالح مختلف فونداسیو برانتشارترک درسدهای بتنی وزنی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 ارتقاء عملکرد مدلهای هوشمند جهت پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از داده های سطح برف حاصل از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
4 ارزیآبی روشهای زمین آمار در برآورد توزیع مکانی بارندگی توفانهای بزرگ حوضه آبریز سد دز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 ارزیابی اثرات عدم قطعیت ذوب برف بر حداکثر سیلاب محتمل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
6 ارزیابی امکان بکارگیری روش های ریزمقیاس سازی آماری در تطویل اطلاعات ایستگاهی بارش و ارزیابی خشکسالی در حوضه ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
7 ارزیابی تاثیر روشهای تجمیع (Aggregation) بر روی استخراج شبکه آبراهه ی و متغیرهای هیدرو ژئولوژیک (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
8 ارزیابی دقت توده‌های برفی استخراج شده از تصاویر ماهواره NOAA نسبت به ماهواره MODIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
9 ارزیابی سیستمهای استحصال آب باران در مناطق مسکونی درکاهش آبگرفتگی و سیلاب شهری (منطقه مورد مطالعه: رشت) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
10 ارزیابی قدرت تفکیک پذیری اطلاعات ماهواره ای در تعیین سطح تحت پوشش برف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
11 ارزیابی ماهانه اثرات تغییر آب و هوا بر رواناب با استفاده از داده کاوی:حوضه مورد بررسی رودخانه بازفت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
12 ارزیابی مدل های پیش بینی برای بارش های سیل زا در شمال ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
13 ارزیابی مدل های درون یابی و برون یابی در تعیین توزیع مکانی بارش روزانه و سالانه در حوزه های کوهستانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
14 استخراج منحنی های SAF زیرحوضه کارون به کمک شاخص SPI درمحیط GIS (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
15 استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در تعیین بهینه BMPS جهت کنترل و مدیریت سیلاب و ارائه شاخصی جهت تحلیل حساسیت در روش AHP فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
16 اعمال اثر موج سینماتیک در هیدروگراف واحد خطی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 Impact of Drought on Runoff River Hydropower Generation (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
18 با استفاده از روش بلوکهای متناوب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
19 برآورد توزیع مکانی فرسایش و رسوبگذاری بر اساس مدل RUSLE در محیط GIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
20 برآورد رواناب با استفاده از روش GIUH (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
21 برآورد رواناب حاصل از ذوب برف حوزه آبریز بادآور لرستان با استفاده ازمدل توزیعی هیدرولوژیکی WetSpa (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
22 برآورد رواناب ذوب برف و رسوب حوزه آبریز سکانه لرستان با استفاده ازمدل توزیعی هیدرولوژیکی WetSpa (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
23 برآورد هیدروگراف سیل با استفاده از مدل SWMM با درنظر گرفتن عدم قطعیت توزیع مکانی بارش به روشمونت کارلو (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
24 برآورد هیدروگراف سیل با دوره های بازگشت مختلف (مطالعه موردی:حوضه شهرچای ارومیه) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
25 براورد مقادیر ثابت نهایی نفوذ از طریق برخی معادلات نفوذ و مقایسه آن با مقادیر اندازه گیری شده هدایت هیدرولیکی خاک اشباع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
26 براورد مقادیر ثابت نهایی نفوذ از طریق برخی معادلات نفوذ و مقایسه آن با مقادیر اندازه گیری شده هدایت هیدرولیکی خاک اشباع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
27 براورد و بررسی توزیع مکانی حداکثر بارش محتمل 24 ساعته مطالعه موردی حوضه آبریز قره قوم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
28 بررسی آسیب ها ومرمت واستحکام بخشی بنای تاریخی حمام حسن خان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
29 بررسی اثر توزیع مکانی داده های اقلیمی و شاخص های اقلیمی بر عملکرد مدلهای هوشمند در پیش بینی جریان ماهانه (مطالعه موردی حوضه کارون) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
30 بررسی انواع پوشش ها در سرای وکیل الدوله کرمانشاه و بحث آسیب شناسی وحفاظت و استحکام بخشی و طرح مرمت بنا (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
31 بررسی انواع پوشش ها در سرای وکیل الدوله کرمانشاه وبحث آسیب شناسی وحفاظت واستحکام بخشی وطرح مرمت بنا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
32 بررسی اولیه تأثیر پدیده انسو ، بارش ، سطح برف و دما بر دبی متوسط رودخانه کارون در ایستگاه هیدرومتری پل شالو (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
33 بررسی تاثیر اندازه شبکه سلولی بر دقت مدل رقومی ارتفاع DEM) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
34 بررسی تاثیر اندازه شبکه سلولی در استخراج پارامترهای هیدرولوژیکی از مدل ارتفاعی (DEM) رقومی زمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
35 بررسی تاثیرات سدهای گابیونی برروی دبی پیک و زمان رسیدن به دبی پیک با استفاده ازمدل MIKE 11 مطالعه موردی: رودخانه گلابدره (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 بررسی تدوین برنامه راهبردی خشکساتلی در کشاورزی و منابع طبیعی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
37 بررسی ترسالی و خشکسالی با استفاده از شاخص کمبود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
38 بررسی تغییر اقلیم بر مقادیر حداکثر بارش محتمل در حوضه سدگلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
39 بررسی تغییرات منطقه‌ای بارش سالانه با استفاده از تکنیک زمین آماری کریجینگ، مطالعه موردی: استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
40 بررسی تغییراتمنطقه ای شاخص خشکسالی SPI سه ماهه با استفاده از تکنیک زمین آماری کریجینگ مطالعه موردی استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
41 بررسی خطاهای مدل ارتفاعی رقومی حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش و رسوب
42 بررسی روند تغییرات شماره منحنی به کمک GIS و RS در سرشاخههای حوزه آبخیز رودخانه خشک شیراز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
43 بررسی روند خشکسالی در دشت سیستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
44 بررسی عملکرد دو نرم افزارSSIIM و SHARC و انتخاب بهینه آن ها به منظور شبیه سازی جریان هیدرولیکی در رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه دز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
45 بررسی عوامل موثر بر تغییرات تراز آب زیرزمینی در دشت مهاباد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
46 بررسی کارایی جدیدترین نسل محصولات بارش ماهوارهای با وضوح زمانی-مکانی بالا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
47 بررسی کاربرد روش فازی کریگینگ در برآورد توزیع مکانی بارندگی سالانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
48 بررسی کاهش دوره ریزش برف سالانه با استفاده از تصاویر ماهواره ای در حوزه دز (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
49 بررسی و تحلیل شاخص های کیفی در مدیریت و پهنه بندی آبهای سطحی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
50 بررسی وقوع خشکسالی آبشناختی در حوضه رودخانه کرخه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
51 بررسی همبستگی شاخص خشکسالی SPI و شاخص NDVI در منطقه فریدون شهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
52 برسی اثر اقلیم بر توزیع زمانی جریان رواناب ناشی از ذوب برف در حوضه دز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
53 بهینهسازی مخازن سطوح آبگیر منازل مسکونی در شهرها (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
54 پایش پدیده خشکسالی در ایران مرکزی با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
55 پایش سطح برف با استفاده از تصاویر NOAA-AVHRR حوضه سد مغان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
56 پهنه بندی فراوانی خشکسالیهای حوزه کارون به کمک شاخص بارش استاندارد (SPI) در محیط GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
57 پهنه بندی کیفی منابع تامین آب شهرستان قروه با استفاده از روش های زمین آمار و GIS (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
58 پیاده سازی روابط منطقه ای رسوب در حوضه ها با استفاده از GIS (مطالعه موردی: حوضه های کرخه، کارون و دز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
59 پیش بینی خشکسالی بر اساس شاخص کمبود: (مطالعه موردی سد کرج) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
60 پیش بینی کمی بارش با استفاده از داده های جو بالا- مطالعه موردی حوضه سد گلستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
61 پیش یابی وضعیت بارشهای سیلزای اقلیم تغییر یافته آینده در تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
62 تاثیر تغییر اقلیم برخصوصیات آب وهوایی پارک ملی گلستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
63 تامین آب در مناطق نیمه خشک از سطوح آبگیر با استفاده از شبیه سازی ریاضی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
64 تبیین راهکارهای سازهای و غیر سازهای جهت کنترل خسارتهای ناشی از سیل در حوضههای شهری با توجه به محدودیتها و خصوصیا ت هر راهکارها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
65 تجزیه و تحلیل منطقه ای رسوب معلق بر مبنای پردازش تصاویر ماهواره ای و تحلیل های GIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
66 تحلیل خشکسالی جریان رودخانه با استفاده از داده‌های دبی روزانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
67 تحلیل دو متغیره خشک سالی بر اساس روش آنتروپی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
68 تخمین جریان رودخانه کارون با استفاده از مدلهای فازی و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
69 تعیین شدت سیلخیزی حوزههای آبخیز با استفاده از روش عکسالعمل سیل واحد و مدل ModClark (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
70 توزیع مکانی شدت سیل خیزی در واحدهای هیدرولوژیکی(مطالعه موردی حوزه رود زرد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
71 توسعه شاخص آسیب پذیری خشکسالی با استفاده ازمدل تصمیم گیری چند معیاره فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
72 توسعه مدل توزیعی زمان تمرکز حوزه های آبخیز با بکارگیری GIS و برنامه نویسی شی گرا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
73 توسعه مدل شبیه ساز- بهینه ساز به منظور مکانیابی اقدامات مناسب کنترل سیلاب در حوضه های آبخیز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
74 تهیه مدل بیلان آبی مناطق آبیاری با استفاده از اطلاعات سنجش از دور (Remote sending) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل CROPWAT (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
75 تهیه نقشه فرسایش با استفاده از مدل GeoWEPP (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
76 حفاظت و استحکام بخشی آثار تاریخی کرمانشاه (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
77 روش جدیدو تحلیلی برای حل معادلات امواج سینماتیک جریانهای همگرا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
78 روش های نوین مقاوم سازی بناهای تاریخی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار
79 روش های نوین مقاوم سازی بناهای تاریخی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
80 روشهای غیرسازه ای کنترل سیلاب و ارزیابی خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم در حوضه های درون شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
81 سناریوهای مختلف تغییر کاربری اراضی و ارزیابی کمی تاثیر تغییرات در دبی اوج خروجی حوضه بر اساس مدل توزیعی مدکلارک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
82 شبکههای عصبی مصنوعی دربرآورد جریان رودخانه و بررسی اثر شاخص نوسان جنوبی بر عملکرد آنها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
83 شبیه سازی بلند مدت شاخص خشکسالی هواشناسی به منظور ارزیابی توسعه پایدر در حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
84 شبیه سازی جریان روزانه با استفاده از مدل پیوسته بارش رواناب برای حوضه کارون (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
85 شبیه سازی زمان جریان رواناب ناشی از ذوب برف تحت شرایط تغییر اقلیم در نیم قرن آینده (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
86 شبیه سازی عدم قطعیت ناشی از خطای DEM در نتایج مدل بارش - رواناب مبتنی بر روش توسعه یافته کلار کبه روش مونت کارلو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
87 شبیه‌سازی جریان روزانه رودخانه در حوضه کارون با استفاده از مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
88 ضرورت جایگزینی گیاه چمن در جهت کاهش نیاز آبی فضای سبز تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
89 طرح احیا،ساماندهی وحفاظت از گذر تاریخی صاحب جمع کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
90 کاربرد GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی در مکان یابی بهینه پلهای رودخانه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
91 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در روندیابی زمان واقعی سیلاب رودخانه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
92 مدل سازی بهرهبرداری از مخزن سد برقابی با در نظر گرفتن نیاز زیست محیطی رودخانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
93 مدلسازی سیلاب در حوضه آبریز رودخانه کن بوسیله مدل توزیعی ADHM (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
94 مروری بر پزوهش های اثر تغییر اقلیم بر منابع آب و خاک (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
95 معرفی روش «احتمال پذیرش » در ارزیابی عملکرد و تقویت شبکه ایستگاه های باران سنجی در حوضه های آبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
96 معرفی و مقایسه مدل های کامپیوتری پر کاربرد در مباحث آب و کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
97 معرفی یک روش جدید اعمال تاثیر روانش درهیدروگراف رواناب سطحی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
98 مقایسه تحلیل فراوانی حداکثردبی سیل از دو روش گشتاور معمولی و گشتاور خطی (L)(مطالعه موردی : حوضه های دزوکرخه ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
99 مقایسه روش های برنامه ریزی ژنتیک و موج دینامیکی در تخمین تلفات انتقال رودخانه های فصلی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
100 مقایسه روشهای تولید نقشه های رقومی_ برداری از نقشه های آنالوگ (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 84
101 مقایسه عملکرد مدل مفهومی بیلان آب جزیم با شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین رواناب (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
102 مقایسه مقدار پارامتر جذب پذیری S براورد شده از طریق معادله نفوذ فیلیپ و توابع انتقالی خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
103 مکان یابی مناطق مناسب تغذیه مصنوعی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به منظور مدیریت آبهای زیرزمینی در منطقه شهریاری استان یزد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
104 نحوه تعیین شکل و راستای پنجره همسایگی، قابل استفاده در استخراج پارامترهای ژئوهیدرولوژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
105 واسنجی مدل نفوذ هورتون در اراضی حوزه آبخیز نمرود فیروزکوه ، استان تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب