عبدالکریم چهرگانی

 عبدالکریم چهرگانی دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان

عبدالکریم چهرگانی

Abdolkarim Chehregani

دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی هوا و تغییرات ساختاری و کروموزومی در دانه های گرده گیاهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
2 اثر زمان محلو لپاشی استرپتومایسین، ایندول استیک اسید و کینتین بر ویژگی های دانه انار رقم ملس یزدی (دریافت مقاله) همایش ملی انار
3 اثر غلظت و زمان محلو لپاشی جیبرلیک اسید بر ویژگی های دانه انار رقم ملس یزدی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 ارزیابی توانایی قارچ های . Acromonium sp. Aspergillus sp در زیست پالایی آلودگی های نفتی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
5 امکان سنجی کاربرد قارچهای رایزوسفری جهت زیست پالایش خاکهای آلوده بهنفت خام (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
6 امکانسنجی کاربرد قارچ های رایزوسفری Ulocladium sp.Alternaria sp., Aspergillus sp. جهت زیست پالایش خاکهای آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
7 بررسی اثر تنش فلز سنگین مس و سالیسیلیک اسید بر سرعت و درصد جوانهزنی در دو رقم گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
8 بررسی اثرات آلومینیوم بر فعالیت آنزیمی ومیزان کربوهیدرات فیزیولوژیکی گیاه Phaseolus vulgaris L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
9 بررسی تنوع درون گونه ای گیاه Achilleaaleppica دراستانهای کردستان و همدان با استفاده ازمارکرفلوریستیک با تاکید برتاثیر عوامل اکولوژیکی برویژگیهای ریخت شناسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
10 بررسی تنوع فلوریستیک - اکولوژیک گونه گیاه دارویی Thymus fallax Fisch & C. A. Mey با استفاده از روش D.S.S در استان همدان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
11 بررسی غلظت سرب دربرخی گونه های گیاهی اطراف معدن سنگ آهن همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
12 بررسی فعالیت ضد میکروبی گیاه دارویی آلویه ورا Aloe vera L بومی ایران (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
13 بررسی مراحل تکوینی بساک و دانه گرده در فلفل دلمه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
14 بررسی ویژگی های تکوینی تخمک در گیاه دارویی Chrysanthemum coronariumL. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
15 شناسایی گیاهان دارویی و مرتعی معدن آهن گلالی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
16 گیاه پالایی کادمیوم توسط شبدر سفید وتاثیر EDTA بر میزان جذب (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
17 مطالعه تنوع درون گونه ایAfanAchilleabiebersteinii با استفاده ازمارکرفلوریستیک - اکولوژیک دراستان های همدان و سنندج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
18 مطالعه مراحل تکوین دانه گرده در گیاه داودی (Chrysanthemum coronarium L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
19 مطالعه ویژگی های آناتومیکی برگ گونه دارویی Thymus fallax Fisch & C. A. Mey با استفاده از روش D.S.S در استان همدان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
20 معرفی برخی گونه های انباشته ساز در منطقه آلوده به فلزات سنگین (مطالعه موردی: معدن سنگ آهن گلالی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
21 معرفی گونه های گیاهی با پتانسیل زیست پالایی خاکهای آلوده بهنفت خام (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
22 مگاسپورزایی و بررسی مگاگامتوفیت در Anthemis odontostephana Boiss (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
23 میکروسپورزایی و تکوین دانه گرده در Matricaria chamomilla L (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
24 میکروسپورزایی و نمو بساک در Taraxacum officinale F. H. Wigg. از تیره آفتابگردان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی