دکتر مجتبی یمانی

دکتر مجتبی یمانی استاد دانشگاه تهران

دکتر مجتبی یمانی

Dr. Mojtaba Yamani

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Evaluation of a GIS-Based Floodplain Height Difference Model for Flood Inundation Mapping, Case Study: Rudbar, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه روشهای تصفیه محیط دوره: 5، شماره: 3
2 بازسازی تغییرات شبکه هیدروگرافی پیرامون دماوند براساس داده های مورفومتری و رسوب شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 2
3 پهنه بندی آمایشی با استفاده از مدل های ANP و AHP جهت توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان اشنویه (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 102
4 اثرات تغییر کاربری اراضی بر بیلان هیدرولوژیکی حوضه کردان با استفاده از مدل HEC- HMS (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 2، شماره: 3
5 ارتباط دینامیک امواج و جهات توزیع ماسه درکرانه دریای خزر (محدوده رودخانه های بابلرود و هراز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 1، شماره: 4
6 ارزیابی اثرات زمین ساخت گسلی بر ژئومورفولوژی حوضه زنجان رود با استفاده از تکنیک های دورسنجی و ژئومورفومتری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 55، شماره: 2
7 ارزیابی پتانسیل های ژیومورفوتوریسمی دره ی الموت (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 2، شماره: 3
8 ارزیابی پویایی تپه های ماسه ای حاشیه پلایای دامغان (کویر حاج علی قلی) با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و طبقه بندی شیءگرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 53، شماره: 2
9 ارزیابی تاثیر تغییرات هیدروژئومورفولوژی و کاربری زمین در پایداری آبراهه ی زنجان رود (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 16
10 ارزیابی تغییرات الگوی پیچان رودی رودخانه مارون و تحلیل هیدروژئومورفولوژی منطقه مطالعه موردی: رودخانه مارون (از سرچشمه تا ورودی آن به رودخانه جراحی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 10، شماره: 35
11 ارزیابی توسعه یافتگی آبخوان های کارستی در ارتباط با ژئومورفولوژی دولین ها و ویژگی های هیدرودینامیکی (مطالعه ی موردی: توده ی کارستی شاهو) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 6، شماره: 19
12 ارزیابی توسعه یافتگی توده های کارستی دیمه و پیرغار براساس تحلیل هیدروگراف چشمه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 16، شماره: 4
13 ارزیابی حساسیت زمین نسبت به فرسایش خندقی با تکنیک داده کاوی گروهی (مطالعه موردی: حوضه شاهرود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 111
14 ارزیابی دقت و صحت شاخص های ژئومورفولوژیکی با استفاده از داده های ژئودینامیکی( مطالعه موردی : حوضه آبریز جاجرود در شمال شرق تهران ) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 2
15 ارزیابی رفتار هیدرودینامیکی و توسعهیافتگی کارست در محدوده تاقدیس گرین (مطالعه موردی: بلوکهای الشتر و نورآباد) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 3
16 ارزیابی سیل خیزی زیرحوضه های آبریز گادر بر اساس پارامترهای مورفومتری و همبستگی آماری (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 12، شماره: 1
17 ارزیابی قابلیت اراضی حوضه ی رودخانه ی شور (شهرستان قروه) برای توسعه ی مناطق شهری با استفاده از مدل های فازی و ANP (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 4، شماره: 12
18 ارزیابی مخاطرات محیطی و مورفوژنز فعال در جاده کرج - چالوس (تا تونل کندوان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 22
19 ارزیابی مدل منطق فازی در مقایسه با سایر مدل های مفهومی در پهنه بندی سیل خیزی با تاکید بر ویژگی های ژئومورفولوژیک، مورد شناسی: حوضه داورزن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 2، شماره: 5
20 ارزیابی و مقایسه دقت داده های گسلی و لرزه ای در تحلیل فرکتالی زمین ساخت زاگرس شمال غرب (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 3
21 اصطلاحات و واژه شناسی مدیریت بحران حمل و نقل و طوفان ماسه(۱) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 17، شماره: 68
22 اطلاعات نقشه های ژئومورفولوژی تفصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 14، شماره: 53
23 اندازه گیری حرکت سالیانه یخچال های علم کوه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 41، شماره: 67
24 انطباق شاخصهای مورفوتکتونیک با کانونهای زمینلرزه در زاگرس شمال غرب (حوضههای سیروان و قرهسو) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 31، شماره: 4
25 انواع جریان های سیلابی رخ داده در رودخانه مادرسو (در اثنای سیلاب های کاتاستروفیک مرداد ماه سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 42، شماره: 72
26 Seismic Hazards and risk assessment of Badakhshan region (northeast Afghanistan) (دریافت مقاله) فصلنامه ی سنجش از دور راداری و نوری دوره: 5، شماره: 2
27 Seismic Hazards and risk assessment of Badakhshan region (northeast Afghanistan) (دریافت مقاله) فصلنامه ی سنجش از دور راداری و نوری دوره: 5، شماره: 3
28 Tectonic Setting and Seismicity of the Badakhshan Region, Afghanistan (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 23، شماره: 2
29 بازسازی برف مرزهای پلیوستوسن در حوضه‎ی جاجرود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 43، شماره: 76
30 بازسازی پالئوهیدرولوژی و پالئواکولوژی دریاچه ی ارومیه در کواترنری (با مطالعه ی پادگانه های دریاچه ای) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 2، شماره: 4
31 بازسازی تغییرات بارش اکتبر تا می‎ شهر کرمانشاه، طی دوره‎ی ۲۰۱۰- ۱۷۰۵ با استفاده از حلقه های درختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 44، شماره: 1
32 بازسازی حدود گسترش پلایای میقان در کواترنری پسین براساس شواهد رسوبی و ژئومورفیک (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 29، شماره: 116
33 بازسازی دیرینه مورفومتری دریاچه های سدی ناشی از رخداد زمین لغزش کبیرکوه(مطالعه موردی: دریاچه جایدر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 7، شماره: 2
34 بازسازی سطوح دیرینه دریاچه ارومیه در کواترنری با مطالعه پادگانه های دریاچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 1
35 برآورد دامنۀ فعالیت زمین‌ساختی تاقدیس خویز از طریق معیارهای مورفومتری (زاگرس خوزستان) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 37
36 برآورد سیل با استفاده ازآنا لیز GIUH ( مطالعه موردی حوضه امامه ) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 3، شماره: 3
37 برآورد فرسایش و رسوب از طریق ارزیابی متغیرهای تاثیرگذار در حوضه ی آبخیز وزنه با استفاده از GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 7، شماره: 16
38 بررسی تأثیر متقابل نوسانات سریع دریای خزر و بیلان رسوبی در تغییرات خط ساحلی محدوده مورد مطالعه (سواحل رودخانه تجن) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 3
39 بررسی تغییرات سریع خط ساحلی قاعده دلتای سفیدرود به‎روش تحلیل نیمرخ‎های متساوی‎البعد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 2
40 بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه اترک در بازه زمانی 20 ساله (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 14
41 بررسی تکتونیک فعال در حوضه سمنان (جنوب سمنان) با استفاده از شاخص های ژئومورفیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 6، شماره: 1
42 بررسی توسعه یافتگی و ویژگی های هیدرودینامیکی سامانه های کارستی با استفاده از تجزیه و تحلیل منحنی فرود هیدروگراف (مورد مطالعه: آبخوان های کارستی حوضه رودخانه الوند) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 3
43 بررسی جاذبه های مورفودینامیک و ویژگی های آسایش اقلیمی اکوسیستم های بیابانی جهت توسعه ی اکوتوریسم مطالعه ی موردی: حاشیه ی غربی دشت لوت (شهداد) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 6
44 بررسی روند تغییرات شوری خاک با استفاده از داده های سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی در ناحیه گرم و خشک جنوب شرقی شهرستان سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 4، شماره: 7
45 بررسی زمین باستان شناسی محوطه پیش از تاریخ چالتاسیان در مخروط افکنه جاجرود با استفاده از تکنیک میکرومورفولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 1، شماره: 2
46 بررسی ساختار مورفولوژیکی - زمین ساختی ارتفاعات سیاه کوه در ناحیه دامغان با استفاده از پارامترهای تندی و فرورفتگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 14، شماره: 2
47 بررسی سیستماتیک ادبیات علمی میراث ژئومورفولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 1
48 بررسی شرایط گذشته محیطی مسلط بر چاله درانجیر بر اساس تحلیل داده های رسوبی نبکاها (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 5، شماره: 3
49 بررسی علل ناپایداری آبراهه‎ها در سطح دلتای رود کل (غرب بندرعباس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 43، شماره: 78
50 بررسی عوامل کنترل کننده پاسخ رودخانه های کوهستانی به واقعه سیلاب شدید (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 1
51 بررسی عوامل موثر در توسعه یافتگی و پهنه بندی کارست حوضه چله با استفاده از منطق فازی و AHP، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 88
52 بررسی فعالیت های نوزمین ساخت حوضه آبخیزکرج از طریق شاخص های ژئومورفیک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 9، شماره: 31
53 بررسی قابلیت‎های ژئوتوریسمی ژئومورفوسایت‎های منطقه‎ی سیمره با استفاده از روش پرالونگ (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 2، شماره: 1
54 بررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی های باد و دانه سنجی ذرات ماسه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 4
55 به کارگیری الگوریتم ماشین های پشتیبان بردار در پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبریز درکه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 3
56 به کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچا نرودی دلتای مند - بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 93
57 بهینه سازی نقشه حساسیت نسبت به فرسایش آبکندی با استفاده از روش های تلفیقی آماری داده محور (مطالعه موردی: حوضه طرود- نجارآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 10، شماره: 1
58 پتانسیل سنجی توسعه ژئوتوریسم در مناطق پیرامونی شهرهای مناطق خشک (مطالعه موردی: شهر جدید ایوانکی) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 2
59 پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی "AHP" (مطالعه موردی: حوضه آباده اقلید فارس) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 1، شماره: 1
60 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل های ارزش اطلاعاتی، تراکم سطح و LNRF درحوضه چالکرود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 3، شماره: 1
61 پهنه بندی زمین لغزش در حوضه ی آبخیز توتکابن با استفاده از مدل های کمی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 19
62 پهنه بندی فرونشست زمین در حوضه ی آبخیز قره چای همدان (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 3، شماره: 9
63 پهنه بندى خطر زمین لغزش در حوضه آبریز رامیان (استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 8، شماره: 2
64 تاثیر جهت دامنههای کوهستانی ایران بر تفاوت ارتفاع خط تعادل آب و یخ کواترنر (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 21، شماره: 4
65 تاثیر شیب و شبکه آبراهه ها بر شکل گیری انواع خاک ها، مطالعه موردی حوضه آبخیز شازند-اراک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 6، شماره: 1
66 تاثیر عوامل اکوژئومورفولوژیک برکیفیت شیمیایی آب مطالعه موردی: رودخانه کر و دریاچه سد درودزن (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 21، شماره: 1
67 تاثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر رسوبزایی حوضه قزقنچای (زیر حوضه حبله رود در بالا دست سد نم رود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 1، شماره: 1
68 تاثیر نو زمین ساخت بر ژئومورفولوژی گالی ها در دشت سرهای جنوب البرز شرقی (محدوده گرمسار- سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 12، شماره: 1
69 تاثیر وزش همگرای بادها در مورفولوژی و استقرار ریگ های پیرامون دشت کویر (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 1، شماره: 2
70 تاثیر ویژگی های رسوب شناسی در توسعه فرسایش تونلی در سازند فلیش مکران (مطالعه موردی: محدوده شهرستان جاسک) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 7
71 تاثیر ویژگی های هیدروژئولوژی بر میزان جابه جایی تپه های ماسه ای (مطالعه موردی: چاله درانجیر) (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 4، شماره: 2
72 تاریخچه نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه در پلیوستوسن پایانی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 38
73 تأثیر ویژگی‌های هیدروژئولوژی بر مورفومتری نبکاها (مطالعه­ی موردی: چاله دراَنجیر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 8، شماره: 30
74 تبیین مقیاس مطالعه در تعیین سلول های رسوبی (مطالعه موردی: سواحل استان هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 19، شماره: 2
75 تجزیه و تحلیل شبکه های عصبی مصنوعی ژئومورفولوژیکی در برآورد رواناب مستقیم (حوضه جاجرود، زیرحوضه امامه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 41، شماره: 68
76 تجزیه وتحلیل ارتباط تغییرات خط ساحلی و کاربری اراضی در قالب سلول های ساحلی، مطالعه موردی تالش تا انزلی (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 10، شماره: 36
77 تحلیل اثر پذیری تغییرات خط ساحلی خزر در ارتباط با تغییرات کاربری اراضی، موردمطالعه: خط ساحلی بابل رود (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 8، شماره: 26
78 تحلیل اثرات محسوس و نامحسوس زمین‌لرزه منطقه ازگله کرمانشاه بر لندفرم‌ها (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 10، شماره: 2
79 تحلیل پالینولوژیکی رسوبات دریاچه‎ی نئور به‎منظور بازسازی فازهای رطوبتی دیرینه دریاچه‎ی نئوردر اواخر پلئیستوسن و اوایل هولوسن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 1
80 تحلیل تاثیر دینامیک رودخانه های ساحلی بر ویژگی های رسوب شناسی و جهات نقل و انتقال آنها در کرانه خط ساحلی (مطالعه موردی: ساحل غربی جلگه مکران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 1
81 تحلیل تاثیر عوامل مورفودینامیک خشکی بر شکل گیری و گسترش دلتای مند - استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 8، شماره: 27
82 تحلیل تغییرات خط ساحلی کرانه غربی دریای خزر در قالب سلولهای ساحلی (تالش تا انزلی) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 15، شماره: 1
83 تحلیل تغییرات محدوده جنگلهای مانگرو شمال و شرق تنگه هرمز متاثر از مورفولوژی ساحلی و هیدرودینامیک خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 25
84 تحلیل روند تغییرات آماری دبی و رسوب حوضه آبریز مند و کاربرد آن در برنامه ریزی محیطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 1، شماره: 2
85 تحلیل روند تغییرات مورفولوژیکی الگوی آبراهه بابل رود از طریق نیمرخ های متساوی البعد (ترانسکت) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 2، شماره: 3
86 تحلیل ژئومورفیک در تعیین سلول های ساحلی و نقش آن در مدیریت ساحلی (مورد مطالعه: سواحل بندر انزلی تا چالوس) (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 5، شماره: 4
87 تحلیل عوامل تاثیرگذار بر سکانس های پادگانه ای رودخانه جاجرود طی کواترنری پسین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 54، شماره: 3
88 تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه فرسایش خندقی (مطالعه موردی: حوضه دشت کهور در استان فارس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 1، شماره: 1
89 تحلیل عوامل موثر بر هیدرودینامیک خط ساحلی طی بازه زمانی ۱۹۵۵-۲۰۱۶ (مطالعه موردی: قاعده دلتای اروندرود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 2
90 تحلیل فرآیندهای مورفودینامیکی مؤثر در تغییرات خط ساحلی دریای خزر در غرب گیلان. مطالعه موردی: دلتای رودخانه‌ای کرگانرود (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 36
91 تحلیل فرآیندهای مورفودینامیکی موثر در عمیق شدگی آبراهه های جلگه جنوب غربی دریای خزر، مطالعه موردی: رودخانه های لیسار، کرگانرود و شفارود در استان گیلان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 38
92 تحلیل مخاطرات فرآیندهای جریانی خشکی مناطق ساحلی خلیج فارس مطالعه موردی : ازکنگان تا بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 24
93 تحلیل نقش کانال های دیرینه رودخانه جاجرود در مکان گزینی محوطه باستانی چالتاسیان در دشت ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 5، شماره: 4
94 تحلیل واکنش تعادلی رودهای منطقه دامغان در برابر رخدادهای تکتونیکی و فرسایشی با استفاده از مدل SPL (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 4
95 تشکیل دریاچه سدی سیمره و تاثیر آن بر الگوی استقرار محوطه های باستانی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 2، شماره: 2
96 تطبیق لندفرمی و ارزیابی پتانسیل فعالیت های تکتونیکی و لرزه خیزی بخش شمالی زون گسلی قم- زفره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 2
97 تعیین ارتفاع خط تعادل (ELA) در دره ی هراز در آخرین دوره ی یخچالی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 2، شماره: 4
98 تعیین پهنه های سیل گیر با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی: بالادست سد طالقان از پل گلینک تا پل وشته) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 1
99 تعیین حدود گستره دریاچه پلویال پلایای دامغان براساس پادگانه های دریاچه ای در کواترنری (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 13، شماره: 1
100 تعیین حریم توسعه نوار ساحلی خزر با استفاده از داده های ژئومورفولوژیک و تغییرات تراز سطح آب دریا (مطالعه موردی: خط ساحلی بابل رود تا تالار) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 19
101 تعیین حریم سیلاب و نقش آن در پایداری توسعه سکونتگاهی (مطالعه موردی: رودخانه توتشامی) (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 3، شماره: 4
102 تعیین عرصه های حساس به لغزش با استفاده از روش ترکیبی نوین آنتروپی شانون-ارزش اطلاعات (مطالعه موردی: حوزه سرخون کارون) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 17
103 تعیین قلمروهای مورفوکلیماتیک هولوسن در بلندی های غرب استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 4
104 تعیین مرز پهنه های خطر زمین لغزش در مسیرآزادراه خرم آباد- پل زال با روش تحلیل سلسله مراتبی- فازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 32
105 تعیین مناطق مستعد جهت توسعه اراضی کشاورزی بر مبنای پارامترهای هیدروژئومورفولوژی: مطالعه موردی: شهرستان سنندج (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 23
106 تغییرات محیطی بعد از رخداد زمین لغزش کبیرکوه و تاثیر آن در شکل گیری محوطه های باستانی محدوده دریاچه جایدر (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 1، شماره: 1
107 تکامل بخش ایرانی دلتای اروند طی هولوسن با استفاده از شواهد رسوبشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 3، شماره: 4
108 تلفیق روش GIUH و مدل های اصلاح شده SCS-CN پارامتر متغیر در برآورد رواناب روزانه حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشکان، استان لرستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 6
109 دماوند، آنتی سیکلون ارضی حوضه هراز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 2
110 دیرینه ژئومورفولوژی سکانس های دریاچه ای و تاثیرات آن بر مدنیت منطقه سیمره (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 3، شماره: 2
111 رتبه بندی پتانسیل سه مخاطره زلزله، سیل و لغزش در غرب کشور با استفاده از آنالیز تاکسونومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 1، شماره: 1
112 روش های بررسی تغییرات بستر و الگوی رودخانه بابل در محدوده جلگه ساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 2، شماره: 2
113 زمین‎لغزش بزرگ سیمره و توالی پادگانه های دریاچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 44، شماره: 4
114 ژئومورفوتوریسم و توان سنجی ژئومورفوسایت های شهرستان سردشت با مقایسه روش های کامنسکو و رینارد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 3، شماره: 4
115 ژئومورفوتوریسم و مقایسه ی روش های ارزیابی ژئومورفوسایت ها در توسعه ی گردشگری (مطالعه ی موردی: استان هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 1، شماره: 1
116 ژئومورفولوژی و عوامل موثر در فرسایش کناری رودخانه هر رود در استان لرستان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 1
117 سیکلون حرارتی لوت و تاثیر آن در لندفرم های بادی (ایده ای درحوزه دانش ژئومورفولوژی ایران) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 1
118 شناسایی منابع ماسههای بادی ارگ نوق با استفاده از تحلیل باد و مورفومتری ذرات ماسه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 3
119 شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی خورهای شرق تنگه هرمز به منظورتوسعه پایدار گردشگری (از میناب تا جاسک) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 51
120 شناسایی، بررسی ژئوشیمی و تعیین منشا رسوبات گلفشان های سواحل مکران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 98
121 شواهد تغییرات سطح اساس پلایای میقان در کواترنری و تاثیر آن بر مورفولوژی و توالی مخروط افکنه ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 1
122 شواهد ژئومورفولوژیک تغییرات سطح اساس دریای خزر طی کواترنری پسین در محدوده‎ی رودخانه‎ی گرگان‎رود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 44، شماره: 2
123 شواهد ژئومورفولوژیکی رویداد های هنریچ در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 55
124 شواهد مورفولوژیکی و مورفومتریکی تاثیر تکتونیک فعال بر مخروط‎افکنه‎های شمال دامغان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 44، شماره: 2
125 طبقه بندی ژئومورفولوژیکی الگوی آبراهه طالقان‎رود در محدوده شهرک طالقان از طریق روش رزگن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 46، شماره: 2
126 طبقه بندی ژئومورفیکی آثار سیلاب‌ کاتاستروفیک رودخانه گادر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 73
127 طبقه بندی مورفولوژیکی آبراهه رودخانه تلوار بر اساس روش رزگن و کارایی آن (حد فاصل روستای کچی گرد تا حسن خان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 6، شماره: 3
128 فرآیند های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده های ماسه ای جلگه خوزستان مطالعه موردی : ریگ شمال اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 2
129 فرایندهای غالب شکل زا در تشکیل توده های ماسه ای مناطق ساحلی، مطالعه موردی: جلگه غربی مکران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 15، شماره: 2
130 کارایی آنالیز کمی پارامترهای ژئومورفومتریک در تهیه نقشه حساسیت فرسایش خاک (مطالعه موردی: حوضه منج) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 2
131 مدل سازی آماری حجم پیکان های ماسه ای گونه Seidlitzia Florida (مطالعه موردی: ریگ نجارآباد) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 2
132 مدل سازی فضایی زمین لغزش: ارزیابی کارایی ترکیب روش داده محور EBF و روش دانش محور AHP (مطالعه موردی: حوضه فریدون شهر) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
133 مدل سازی و تهیه نقشه پتانسیل آب های زیرزمینی با استفاده از روش ترکیبی داده محور تابع شواهد قطعی- شاخص آنتروپی (مطالعه موردی: حوزه نجف آباد) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
134 مقایسه تحلیلی وضعیت مورفوتکتونیکی حوضه های سوبسیدانسی با استفاده از نظریه هندسه فرکتالی (مطالعه موردی: پلایای دامغان و جازموریان) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 2
135 مکان یابی اسکان موقت مبتنی بر مخاطره سیل در شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 53، شماره: 4
136 مکان یابی بهینه دفن زبالههای جامد شهری منطقه هشتگرد به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP )و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 96
137 مکان یابی محل های مناسب تغذیه مصنوعی آبخوان دشت شریف آباد قم با تاکید بر ویژگی های هیدروژئومرفولوژیکی منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 13، شماره: 1
138 مکانیابی دفع پسماند شهرخرم آباد با تاکید بر روش دفع زمین شناسی پسماند های بیمارستانی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 17
139 مورفوتکتونیک ناحیه دهشیر با استفاده از تکنیک های ژئومورفومتری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 42، شماره: 71
140 مورفوتکتونیک و تاثیر آن بر تغییرات بستر و الگوی رودخانه ی قره سو (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 9، شماره: 2
141 مورفومتری لغزش بزرگ سیمره و بازسازی تاثیرات لندفرمی آن در کواترنری پسین (رشته کوه زاگرس در ایران) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 16
142 نقش باد و الگوهای جوی در مکان گزینی و جهت ریگزارهای دشت کویر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 2
143 نقش تغییرات اقلیمی کواترنر در تحول ژئومورفولوژیکی فروچاله های کارستی (مطالعه موردی: ناهمواری شاهو، غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 42، شماره: 4
144 نقش تکتونیک جنبا و رسوب گذاری در تغییرات بستر رودخانه سطح دلتای جگین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 13، شماره: 2
145 نقش مورفودینامیک دیرینه رودخانه کرخه در تجلی ساختار فضایی دشت آزادگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 4
146 نقش مورفودینامیک دیرینه رودخانه کرخه در تجلی ساختار فضایی دشت آزادگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 8
147 نقش نوزمین‎ساخت در تحولات ژئومورفولوژیک مرز ساختاری البرز جنوبی ایران مرکزی (مطالعه‎ی موردی: حوضه‎ی حبله‎رود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 44، شماره: 4
148 نقشه پهنهبندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز کارون بزرگ با استفاده از مدل AHP درمحیط GIS (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 4
149 هیدرودینامیک آب های سطحی ونقش آن درپایداری راه هراز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 9، شماره: 7
150 هیدرومورفومتری دلتاهای بخش شمالی تنگه ی هرمز و ناپایداری بستر رودها (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 7، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات خطوط ساحلی شمال کشوربا استفاده ازتکنیکهای GIS,RS مطالعه موردی خلیج گرگان (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
2 اثر تغییرات کاربری اراضی بر ضریب رواناب درحوضه آبخیز کردان با استفاده از مدل SCS (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
3 اثرات زیست محیطی برداشت شن و ماسه از رودخانه های گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
4 ارتباط توالی جریان های یخچالی اشترانکوه و تشکیل و تحول دریاچه های کاسکیدی دره گهر (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
5 ارزیابی اثرات تغییر کاربری اراضی بر مولفه های هیدرولوژیکی حوضه آبریز گیلان غرب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6 ارزیابی تغییرات زمانی وسعت اراضی کشاورزی در حوضه آبریز میناب با تاکید براستفاده بهینه از منابع محیطی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
7 ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی لندفرم های ژئومورفولوژیکی با تاکید بر ژئوتوریسم پایدار مطالعه موردی: شهرستان آبدانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
8 ارزیابی عملگرهای مدل منطق فازی در تهیه شکل سیمای فرسایش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز داورزن شهرستان سبزوار) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
9 ارزیابی کارایی مدل هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژی (مورد مطالعه: حوضه کشکان در استان لرستان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
10 ارزیابی کارایی مدل هیدروگراف واحد لحظهای ژئومورفولوژی (مورد مطالعه: حوضه کشکان در استان لرستان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
11 ارزیابی محیطی پتانسیل های ژئومورفوتوریسم شهرستان کوهدشت با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
12 ارزیابی میراث ژئومورفولوژیک منطقه ورزنه در راستای ایجاد ژئوپارک (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
13 ارزیابی نوزمین ساخت حوضه زنجان رود (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
14 ارزیابی و پهنه بندی کیفیت آب زیرمینی با استفاده از استاندارد WHO مطالعه موردی آبخوان کارستی نورآباد (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
15 برآورد توان لرزه زایی گسل های فعال دامنه های جنوبی البرز مرکزی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
16 برآورد سطح ریسک و مخاطرات طبیعی به وسیله ارزیابی مدلها (مورد مطالعه: پنج حوضه آبخیز کشور) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
17 بررسی رفتار آلومتریک سیرک های یخچالی اشترانکوه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
18 بررسی منابع آب تجدیدپذیر به منظور ارائه استراتژی های مدیریتی (مطالعه موردی شهرستان قروه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
19 بررسی و مقایسه ویژگیهای اکوژئومورفولوژیکی خورهای تیاب و آذینی درشرق تنگه هرمز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
20 پتانسیلیابی ژئوتوریسم مناطق کوهستانی استان لرستان بااستفاده از تکنیکهای چندمعیاره (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
21 پهنه بندی قلمروهای هوازدگی استان کرمانشاه با استفاده از روش پلتیر (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
22 تاثیر زمانی و مکانی پدیده گردخاک براقلیم استن کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
23 تجزیه و تحلیل عوامل موثر در تغییرات خط ساحلی دلتای سفیدرود (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
24 تحلیل پاسخ کوتاه مدت چشم انداز رودخانه ای به متغیرهای کنترل کننده با استفاده از نیمرخ های نرمال شده در محیط GIS (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
25 تحلیل مورفوتکتونیکی دشت گرگان با استفاده از تداخل سنجی راداری (روش سری زمانی SBAS-InSAR) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
26 تحلیل و منشاءیابی رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر با استفاده از گرانولومتری (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
27 تعیین حریم سیل گیری با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی: بالادست سد طالقان) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
28 چالش های پیش رو در مدیریت و حفاظت میراث ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی: آتشفشان دماوند) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
29 رابطه بین انحنای زمین و ویژگی های یخچال ها (مطالعه موردی: کوه سهند) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
30 روش مبتنی بر توپوگرافی در محاسبه و تحلیل انرژی تابشی خورشید (مطالعه موردی: کوه بزمان جنوب شرق ایران) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
31 شناخت توانمندیهای محیطی منطقه درز و سایبان با تاکید بر منابع طبیعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
32 شناسایی قابلیت های ژئوتورسیمی مناطق برای اهداف توسعه گردشگری در پیرامون مناطق شهری (مطالعه موردی جاده هراز) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
33 طبقه بندی لندفرمی در نقشه های ژئومورفولوژی به منظور برنامهریزی محیطی در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: بشرویه) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
34 فرسایش بستر و ساحل رودخانه ها در اثر برداشت مصالح رودخانه ای مطالعه موردی: رودخانه زرینگل استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
35 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در مطالعات پهنه بندی سیل (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
36 کاربرد فناوری نوین پهپاد فتوگرامتری در تهیه اطلاعات ژئومورفولوژی (محدوده: بخشی از جاده ارتباطی قلع گنج- تمگران) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
37 لزوم پایش رفتار مورفوتکتونیک مناطق پیرامونی شهرها برای توسعه و مکان گزینی شهری (آثار فعالیت مورفوتکتونیکی گسل های دامغان و دهملا در نزدیکی شهر دامغان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
38 مقدمه ای بر توسعه ژئوتوریسم شهری و چالش های پیش روی آن (مطالعه موردی: شهر خرم آباد) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
39 هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز دشت گرو(استان هرمزگان) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار