دکتر حسن فیضی

دکتر حسن فیضی دانشگاه تربت حیدریه

دکتر حسن فیضی

Dr. Hassan Feizi

دانشگاه تربت حیدریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استفاده از نانو کود گاوی در مقایسه با کودهای شیمیایی و گاوی رایج بر عملکرد زعفران و برخی خصوصیات خاک (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 10، شماره: 4
2 اثر تراکم کاشت و منابع کودهای آلی و شیمیایی بر جذب فسفر توسط بنه های دختری زعفران طی دوره رشد گیاه (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 4
3 اثر تیمار بذر با میدان مغناطیسی بر خصوصیات جوانه زنی زیره سبز (Cuminum ciminum) در سطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 3
4 اثر ذرات دی اکسید تیتانیوم نانو و غیر نانو بر گلدهی و صفات مورفوفیزیولوژیک اطلسی ایرانی (Petunia x hybrida) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 32، شماره: 2
5 اثر ذرات نانو و غیر نانو دی اکسید تیتانیوم بر عملکرد جوانه زنی گیاه سرخارگل تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 4، شماره: 2
6 اثر زمان محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی نانو بر صفات کمی و کیفی در 18 ژنوتیپ گندم دوروم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 1
7 اثر شخم حفاظتی و آبیاری تابستانه بر عملکرد گل و شاخصه ای کیفی زعفران (Crocus Sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 4
8 اثر کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا Phaseolus vulgaris L.)) بر عملکرد ماده خشک و نسبت برابری زمین در شرایط کنترل و عدم کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
9 اثر نانوذره های تیتانیوم دی‌اکسید بر تنژگی و شاخص های رشد بذر بلوت در تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 4، شماره: 2
10 اثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علف های هرز جوموشی (Hordeum murinum L.) و خاکشیر (Descurainia sophia L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 2
11 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی نمونه های زعفران ایران با استفاده از مارکر RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 4
12 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
13 Magnetic fields and titanium dioxide nanoparticles promote saffron performance: A greenhouse experiment (دریافت مقاله) مجله باغبانی و تحقیقات پس از برداشت دوره: 4، شماره: 13
14 بررسی خصوصیات بوم‌شناختی، ریختی و میزان اسانس پونه (Mentha longifolia L.) در برخی مناطق استان فارس و خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
15 بررسی عرضه و مصرف گیاهان دارویی در عطاری های شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 8، شماره: 1
16 بررسی عملکرد و صفات کیفی ریشه چغندرقند تحت تاثیر میدان مغناطیسی و کاربرد نانو ذرات نقره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
17 بررسی عوامل مدیریتی و اقلیمی موثر در خلا عملکرد بین کشت مرسوم و آرمانی زعفران در استانهای خراسان رضوی و جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 7، شماره: 2
18 بررسی فلور و ساختار جوامع علف های هرز مزارع زعفران (.Crocus sativus L) استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 3
19 بررسی و مقایسه ترکیب های شیمیایی اسانس سرشاخه های گلدار گیاه دارویی (Mentha longifolia L. Hudson) در رویشگاه های مختلف استان فارس و خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 5، شماره: 1
20 تاثیر تراکم کاشت بر عملکرد گل و بنه دو نوع زعفران Crocus sativus L اسپانیایی و ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 1
21 تاثیر دگرآسیبی اندام های زعفران (.Crocus sativus L) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه زیره سبز و گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 2
22 تاثیر زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی بر خصوصیات بنه زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 3
23 تاثیر شدت و زمان های مختلف میدان مغناطیسی بر رفتار جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
24 تاثیر کود گاوی بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک زعفران تحت تنش شوری (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 2
25 تاثیر محلول پاشی برگی سیلیسیم دی اکسید نانو و غیر نانو بر عملکرد و توزیع مجدد ماده خشک گندم در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 2
26 تاثیر منابع تامین نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
27 تاثیر منابع مختلف کودهای هیومیکی، زیستی و نانو در سطوح مصرف کود نیتروژن بر عملکردگل زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 4
28 تاثیر میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره بر رشد، عملکرد و کیفیت سیلوی ذرت علوفه ای در مقایسه با کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرف (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
29 تحریک جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گوجه فرنگی با استفاده از میدان مغناطیسی و خیساندن بذر (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 3
30 تحلیل روابط بین عملکرد زعفران و مدیریت آبیاری کشاورزان زعفرانکار مناطق روستایی تربت حیدریه و فاروج (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 7، شماره: 3
31 کاربرد روش های تلفیقی فازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و سامانه استنتاج گر فازی در اکتشاف کانسار تیتانیم خانیک – غازان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
32 مطالعه اثر مدیریت آبیاری و محلول پاشی محرک های رشد بر عملکرد کمی و برخی ویژگی های کیفی زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 4
33 مقایسه تاثیر اکسید آهن نانو و غیر نانو بر گونه بندی و فراهمی فسفر در خاک های آهکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 3
34 مقایسه کودهای آلی، نانو و شیمیایی بر خصوصیات رویشی و زایشی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران دوره: 3، شماره: 1
35 واکنش خصوصیات کمی و کیفی گل زعفران به زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 1
36 واکنش زعفران به مقادیر دو نوع کود پتاسیم (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 3
37 واکنش عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) به مصرف کود نانوبیولوژیک در قیاس با کودهای رایج دامی و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر 1- متیل سیکلوپروپان، نیتروزاکسید و کلسیم کلرید بر پارامترهای کمی، کیفی و انبارمانی انار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
2 اثر افزودن نانو صفحه های Zno بر روی رفتار پیزوالکتریک PVDF برای شارژ باتری های لیتیومی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باتری لیتیومی
3 اثر تراکم کاشت و منابع کودهای آلی و شیمیایی بر روند تشکیل بنه های دختران زعفران Crocussativus L (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
4 اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیر زمینی (مطالعه موردی: موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
5 اثر تیمار بذر با میدان مغناطیسی بر خصوصیات جوانه زنی زیره سبز (Cuminum ciminum) در تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش بین ­المللی شورورزی
6 اثر ذرات نانو و غیر نانو دی اکسید تیتانیوم بر شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی خردل در تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی
7 اثر غلظت های مختلف کود زیستی فسفازت بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه شاهدانه ( Cannabis sativa) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
8 اثر ماندگاری تیمار مگنتوپرایمینگ بر صفات جوانه زنی بذرخردل سفید (L. Sinapis alba) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
9 اثر ماندگاری تیمار مگنتوپرایمینگ بر صفات وزنی گیاهچه خردل سفید (L. Sinapis alba) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
10 اثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علف های هرز جوموشی (.Hordeum murinum L.) و خاکشیر (.Descurainia Sophia L) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
11 ارزیابی اقتصادی و کارآیی انرژی نظام های زراعی تولید محصول جو در دشت مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
12 ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی عصاره های آبی و الکلی گلبرگ زعفران بر برخی از باکتریهای بیماریزای آبزیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
13 ارزیابی خاصیت ضدباکتریایی عصاره های آبی و الکلی گلبرگ زعفران (Crocus sativus) بر باکتری های بیماری زای غذایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
14 ارزیابی عملکرد و کیفیت ارقام گوجه فرنگی در روش کشت نشایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
15 ارزیابی کاربرد نانوذرات نقره و میدان مغناطیسی در مقایسه با کودهای تجاری بر عملکرد و کیفیت میوه خربزه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 استفاده از پساب شهری تصفیه شده به منظور تولید گندم، جو و تریتیکاله (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
17 Effect of bulk and nano Titanium dioxide particle concentrations on fennel (Foeniculum vulgare Mill) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
18 بررسی اثر آللوپاتیک برگ، بنه و ترکیب برگ و بنه زعفران بر پارامترهای رشدی در علف های هرز جوموشی، خاکشیر، سلمه تره و سوروف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 بررسی اثر آللوپاتیک برگ، بنه و ترکیب برگ و بنه زعفران زراعی Crocus sativus برپارامترهای رشدی در علفهای هرز جوموشی، خاکشیر، سلمه تره و سوروف (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20 بررسی اثر کاربرد کودهای سولفات آهن و سولفات روی بر عملکرد و کیفیت غده چغندرقند (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
21 بررسی اثرات ابیاری با فاضلابهای خانگی تصفیه شده بر کمیت و کیفیت ارزن علوفه ای (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
22 بررسی استفاده از 1-متیل سیکلو پروپان، نیتریک اکسید و زمان محلول پاشی بر کیفیت فلفل دلمه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
23 بررسی برخی ویژگی های جوانه زنی بذر زنیان تولید شده تحت تاثیر تنش خشکی، نانونقره و میدان مغناطیس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
24 بررسی برهمکنش غلظت های مختلف عصاره آبی گلبرگ زعفران و نانو ذره دی اکسید تیتانیوم بر رشد و شاخص های جوانه زنی بذر گیاه دارویی شاهدانه Cannabis sativa L. (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
25 بررسی برهمکنش غلظت های مختلف عصاره اتانولی گلبرگ زعفران و نانوذره اکسید تیتانیوم بر رشد(Cannabis sativa L.) (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
26 بررسی برهمکنش غلظتهای مختلف عصاره اتانولی گلبرگ زعفران و نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر رشد و شاخصهای جوانه زنی بذر شاهدانه (Cannabis sativa L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 بررسی تاثیر آللوپاتی عصاره آبی زعفران بر جوانه زنی ورشد زیره سبز(Cuminum cyminumL.) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
28 بررسی تغییرات زاویه تماس سنگ کربناته به وسیله سورفکتانت های آنیونی وکاتیونی و تاثیر آن بر ترشوندگی سیستم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار
29 بررسی رابطه مدیریت آبیاری تابستانه با بیمارهای بنه زعفران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان و داروهای گیاهی، طب سنتی و سلامت جامعه
30 بررسی روابط کمی بین عملکرد و مدیریت آبیاری تابستانه در مزارع زعفران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
31 بررسی سایه اندازی گیاه پوششی زیره سبز بر گلدهی و بنه زعفران Crocus sativus L. (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
32 بررسی شاخصهای مصرف انرژی در تولید پسته Pistacia vera L. شهرستان فیض آبادمه ولات (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
33 بررسی عملکرد کمی و کیفی در کشت پاییزه چغندرقندA study of Quantitative and Qualitive on autumn sown sugar beet (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
34 بررسی فناوری نانو ذرات بر اقتصاد وتوسعه بخش کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه، محور توسعه
35 بررسی کارایی مصرف انرژی در سیستم تولید گوجه فرنگی گلخانه ای در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
36 بررسی کاربرد پرایمینگ با اسپرمیدین و گابا بر تعدیل اثر تنش شوری در خیار (Cucumis sativus L.) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 بررسی و مقایسه خصوصیات زراعی چهار رقم گندم بهاره در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 بررسی ویژگی های بیوشیمیایی خاک در کشت زعفران تحت تاثیر شوری بلندمدت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان و داروهای گیاهی، طب سنتی و سلامت جامعه
39 بزرسی تاثیز شدت و زمان های میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
40 بهبود مقاومت به تنش شوری در بذر سرخارگل با استفاده از ذرات نانو و غیرنانو اکسید سیلیسیوم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
41 پایش کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی و اثر آن بر الگوی کشت (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
42 تاثیر استفاده از کودهای بیولوژیک بر رشد و خصوصیات مورفولوژیک گیاه همیشه بهار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
43 تاثیر تراکم کاشت بر عملکرد گل و بنه دو نوع زعفران Crocus sativus L اسپانیایی و ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
44 تاثیر شدت و زمان های میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
45 تاثیر کابری اراضی بر ذخیره کربن آلی خاک در منطقه نیمه خشک (مطالعه موردی: اراضی مختلف شهرستان بجستان، استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
46 تاثیر کادمیوم و بیوچار تفاله موم زنبور عسل بر وزن خشک اندامهای مختلف زعفران در سال دوم × (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
47 تاثیر کاربرد پساب شهری تصفیه شده بر عملکرد چهار گیاه علوفه ای و تجمع عناصر سنگین در خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
48 تاثیر کودهای هیومیک در سطوح مصرف نیتروژن بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
49 تاثیر نانو ذرات سیلیسیوم دی اکسید بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه بلوط تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی
50 تعدیل اثرات سمیت کادمیوم توسط اسید اسکوربیک بر صفات جوانه زنی بذر ریحان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
51 تغییر اقلیم و مطالعه عوامل موثر بر گسترش کشت زعفران در منطقه تربت حیدریه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
52 روش های نوین دوستدار طبیعت در تولید محصولات زراعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
53 کاربرد میدان مغناطیسی در رشد و تولید گیاهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
54 کاربرد نانوذرات نقره و میدان مغناطیسی در تحریک رشد وعملکرد گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
55 کاربردهای فناوری نانو در مدیریت بحران آب (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
56 لزوم کشت و بهره برداری از گیاهان دارویی به منظور توسعه اقتصادی کشور (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه، محور توسعه
57 مروری بر تاثیر پارامترهای اقلیمی مختلف بر گیاه زعفران Crocus sativus (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
58 مروری بر ترکیبات بیوشیمیایی و خواص دارویی انار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
59 مروری بر خواص دارویی و ترکیبات شیمیایی فلفل دلمه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
60 مطالعه بنیه بذر ژنوتیپ های ذرت با استفاده از شاخص متوسط زمان جوانه زنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
61 مطالعه خاصیت ضد باکتریایی و بررسی تاثیر بازدارندگی عصاره متانولی گلبرگ زعفران در مقایسه با آکاربوز بر روی آنزیم آلفا آمیلاز پانکراسی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
62 مطالعه کاربرد میدان مغناطیسی و نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه بامیه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
63 مقایسه تأثیر سیستم های مختلف کودهای زیستی، شیمیایی و دامی بر عملکرد کمی و کیفی زنیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
64 مقایسه مدیریت تلفیقی و شیمیایی آفات خربزه به منظور کاهش مصرف سموم و تولید محصول سالم (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه
65 نقش سرانه ی فضای شهری درجذب آلاینده های ناشی ازترافیک درشهرمشهدبه عنوان عاملی درایجادتوسعه ی پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
66 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در افزایش بهره وری تولید محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
67 نقش نانو پرایمینگ بذر در مواجه با تنش های غیرزنده و رهیافتی جدید به سوی کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
68 نگاهی به تولید و عوامل موثر بر کاهش عملکرد در کشت زعفران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی
69 واکنش بذر گندم به غلظت های مختلف نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) د رمقایسه با ذرات غیر نانو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
70 واکنش عملکرد و اجزا عملکرد پنبه به کاربرد کودهای اسید آمینه و ریز مغذی (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
71 واکنش عملکرد و کیفیت میوه خربزه به کاربرد فناوری نانو و میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه
72 وضعیت کشت و تولید محصولات ارگانیک (زیستی) منطقه تربت حیدریه در کشور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404