دکتر امیر موسوی

دکتر امیر موسوی دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دکتر امیر موسوی

Dr. Amir Mousavi

دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بیان فراوان ژن Δ۱ – پرولین- ۵-کربوکسیلات سنتتاز( p۵cs ) ، با هدف افزایش مقاومت به تنش های اسموتیک در گیاه تراریخت توتون ( Nicotiana tabacum cv. Xanthi ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 30
2 بیان فراوان ژن Δ۱ – پرولین- ۵-کربوکسیلات سنتتاز( p۵cs ) ، با هدف افزایش مقاومت به تنش های اسموتیک در گیاه تراریخت توتون ( Nicotiana tabacum cv. Xanthi ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 4
3 آنالیز مولکولی و بررسی بیان ژن استیل ترانسفراز مخمریAYT1 ) ) جهت سم زدایی توکسین فوزاریومی DON در لاین های نسل دوم گندم تراریخته (Triticum aestivum ) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 4
4 ارزیابی ‏‏تولید ‏‏داکسی ‏‏نیوالنول ‏‏در ‏‏جدایه‏ های ‏‏Fusarium graminearum ‏‏دارا ‏‏و ‏‏فاقد ‏‏dsRNA ‏‏ با ‏‏استفاده ‏‏از ‏‏توتون‏ های ‏‏تراریخت ‏‏با ‏‏ژن ‏‏AYT۱ (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 4، شماره: 15
5 ایجاد مقاومت به ویروس Y سیب زمینی (PVY) با استفاده از سازه سنجاق سری حاوی ژن پروتئین پوششی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 9، شماره: 2
6 Diversity and Broad Sense Heritability of Phenotypic Characteristic in Almond Cultivars and Genotypes (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 8، شماره: 3
7 THE EFFECT OF DIFFERENT STRAINS OF AGROBACTERIUM RHIZOGENES AND TYPES OF EXPLANT IN CREATION OF HAIRY ROOTS FOR HYOSCYAMUS RETICULATUS (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات علمی دوره: 1، شماره: 2
8 بررسی تغییرات کمی و کیفی میزان پروتئین، کلروفیل و کاروتنوئید در کلزای تراریخت شده با آنتی سنس ژن گلوتامین سنتتاز (GS۱) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 2
9 بررسی تغییرات کمی و کیفی میزان پروتئین، کلروفیل و کاروتنوئید در کلزای تراریخت شده با آنتی سنس ژن گلوتامین سنتتاز (GS۱) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 28
10 بیان فاکتور رشد استخوانی نوترکیب انسانی2 (rhBMP2) در ریشه های موئین تراریخت توتون (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
11 تاثیر دو روش پوشاندن با کاغذ مومی در مهار آسیب های ناشی از سرمازدگی میوه انار ’ملس ساوه‘ در سردخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 2
12 تأثیر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر تولید رزمارینیک اسید و کافئیک اسید در کشت کالوس نوروزک (Salvia lerrifolia Benth.) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 10، شماره: 1
13 تراریختی گیاه کلزا با ساختار ترکیبی حاوی ژن جهش یافته epsps و ترادف نشانه کلروپلاستی به منظورافزایش تحمل به علف کش گلیفوسیت (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
14 حفاظت و امنیت اطلاعات با ارائه الگوی مفهومی مهندسی اجتماعی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 4، شماره: 14
15 ریزازدیادی خرما از طریق جنین زایی رویشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
16 ریزازدیادی خرما از طریق جنین زایی رویشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 47
17 سنجش کمی بذور تراریخت سویای مقاوم به رانداپ با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز در زمان واقعی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 1، شماره: 2
18 طراحی، ساخت و انتقال سازه های ژنی جهت خاموش سازی ژن های F3′5′H و F3′H در انگور رقم شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 1
19 عامل های موثر بر موفقیت ریزپیوند ex vitro در گیاه لیموترش (Citrus aurantifolia) به منظور نجات شاخساره های بدون ریشه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 2
20 کاربرد نانوذره‌های نقره ساخته شده به کمک عصاره آبی پوست نارنج جهت کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicon L.) (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 19، شماره: 4
21 مطالعه اثر ورمی کمپوست و بیوچار بر رشد، عملکرد وکارایی مصرف آب بادنجان (Solanum melongena L.‎) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 52، شماره: 1
22 واکنش ریزنمونه های مختلف یک رقم گل داوودی (Chrysanthemum morifolium) به تنظیم کننده های رشد گیاهی در محیط درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز گیاهان نسل سومT2 کلزای تراریخت شده با ژن های EPSPS جهش دار (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
2 آنالیز مولکولی گیاهچ ههای تراریخت شده نخل خرما ( Phoenix dactylifera L) از طریق بمباران ذره ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
3 آنالیز نسل دوم کلزای تراریخت با ژنهای5-انول پیروویل شیکیمات-3-فسفات سنتاز به منظور ایجاد مقاومت به علفکش گلیفوسیت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
4 اثر تنش های حرارتی و سرمایی ، بر القای ساختارهای چندسلولی در کشت میکروسپور فلفل(Capsicum annum L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 ارزیابی استیل ترانسفراز مخمر (AYT1) در سم زدایی توکسین فوزاریومی دی اکسی نیوالنول در گیاهان تراریخت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
6 ارزیابی عملکرد پپتیدهای نشانه پلاستیدی در بیان ژنهای گزارشگر درگیاهان تراریخت سیب زمینی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
7 ارزیابی کارایی ژن epsps جهش یافته به عنوان نشانگرانتخابی درباززایی گیاهان کلزای تراریخت (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
8 استفاده از مکانیسم خاموشیRNA در ایجاد مقاومت به ویروس Y سیبزمینی (PVY) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 افزایش بیان ژن p5cs ، در گیاه تراریخت توتون با هدف افزایش تحمل به تنش‌های اسموتیک و بررسی اثر تیمارهای مختلف شوری بر روی مراحل جوانه زنی و رویشی نسل T2 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
10 افزایش کارایی انتقال ژن به سلول های گیاهی به روش زیست پرتابیبا استفاده از میکروذرات کاتیونی شده طلا (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
11 القای ساختارهای شبه جنینی در کشت بساک ژنوتیپهای ذرت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
12 القای کالوس و باززایی گیاهچه های گندم از ریزنمونه جنین بالغ (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
13 اندامزایی درون شیشهای از طریق کاربرد تنظیم کنندههای رشد گیاهی و ریزنمونههای مختلف در داوودی(Chrysanthemum morifolium Ramat.) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
14 ایجاد گیاه تراریخت توتون جهت مقاومت به مایکوتوکسین DON (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
15 cannabis ) در گیاهچههای شاهدانه (ols) اثر تیمار آبسزیک اسید بر بیان ژن اولیوتول سنتاز(sativa L. (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
16 Designing and construction of appropriate genetic elements for production of glyphosate tolerant transgenic rice (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
17 Early flowering in Fragaria vesca through gene silencing (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
18 Selection the most appropriate signal peptides for chloroplast targeting of the reporter protein based on bioinformatic tools (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
19 Selection the most appropriate signal peptides for chloroplast targeting of the reporter protein based on bioinformatic tools and comparison with in vitro data (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
20 Study of E2Fa and RBR1 Gene Expression in the Callus Culture of Medicinal Plant Lithospermum officinale L. (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
21 باززایی درون شیشه ای جداکشت گلبرگ در داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat) رقم Reagan Elite Salmon (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
22 باززایی درون شیشه ای در فلفل دلمه ای (Capsicum annum L) از طریق اندام زایی مستقیم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
23 باززایی گیاه دارویی Dracocephalum kotschyi پس از القای ریشه مویی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
24 برای افزایش بیان آن در گیاه (gox) طراحی و بهینه سازی توالی ژن گلیفوسیت اکسیدورداکتاز کلزا (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
25 بررسی اثر ریزنمونه و تنظیم کننده های رشد بر باززایی فلفل دلمه ای(Capsicum annuum L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
26 بررسی اثر فلزات سنگین بر خصوصیات جوانهزنی گلرنگ Catthamus tinctorius L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
27 بررسی بیان آنتی بادی مونوکلونالscFvIMPدر توتون تراریخت (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
28 بررسی بیان ژن استیل ترانسفراز مخمری (AYT1) در لاین های نسل دوم گندم تراریخته(aestivum Triticum) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
29 بررسی پروموتر ژن pap9 در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
30 بررسی تاثیر آنتی‌بیوتیک‌های کانامایسین و سفوتاکسیم بر خصوصیات رشدی ریزنمونه‌های طالبی سمسوری در شرایط درون‌شیشه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
31 بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف بنزیل‌آدنین و سفوتاکسیم بر باززایی گیاه طالبی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
32 بررسی تاثیر هورمون های GA3 و BAP بر ریزازدیادی و پرآوری شاخساره های لیمو ترش(aurantifolia Citrus) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
33 بررسی تأثیر تفکیک میکروسپورهای زنده و مرده و اثر تراکم میکروسپورها در محیط کشت، برجنین زایی میکروسپورهای گندم هگزاپلوئید (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
34 بررسی تغییرات میزان کلروفیل های a و b و کاروتئوید در مراحل مختلف رشدی کلزای تراریخت شده آنتی سنس ژن گلوتامین سنتاژ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 بررسی توسعه کالوس جداکشت ها و تعیین حد آستانه تحمل گیاهچههای تراریخت در محیط واجد گزینشگر گلایفوسیت با هدف بهینه سازی غربالگری با ناقل های جدید واجد ژن گزینشگرEPSPS (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
36 بررسی جنبه های ایمنی زیستی در روش RNAi (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
37 بررسی کارایی ناقل های بیانی جدید گیاهی واجد هفت و نه جایگاه منحصر به فرد شناسایی آنزیمهای برشی بین پیشبرCaMV35Sو خاتمه دهندهNOS (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
38 بررسی نتایج استخراج آر ان آ و مقدمات بیان ژن های مقاومت چهار رقم کاندید پایه انگور ایرانی (Vitis vinifera L) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
39 بررسی و معرفی مهمترین پایگاه های داده جهت ارزیابی بیوانفورماتیکی حساسیتزایی موجودات تراریخته (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
40 بهینه سازی انتقال ژن به کالوس جنین زای نیشکر (Nco310) به روش بمباران ذره ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
41 پرآوری شاخساره و بهینه سازی باززایی درون شیشه ای از طریق فناوری TCL در داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
42 تاثیر 5،4،2 – تری کلروفنوکسی استیک اسید بر کالزایی ارقام شاخه بریده گل رز (L.Rosa hybrida ) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
43 تأثیر تراکم سیر (Allium sativum L.) در کشت مخلوط با گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
44 تراریختی ژنوم کلروپلاستی گیاه توتون به روش زیست پرتابی و با سازهی ژنی پلی سیسترونیک (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
45 تراریختی گیاه سیب زمینی جهت مقاومت به ویروس PVY با استفاده از مکانیسم RNAi (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
46 تعیین تعداد نسخ ژنی ژن AYT1 و انجام آزمون ارزیابی زیستی در گیاه استراتژیک گندم تراریخته Triticum aestivum (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
47 تعیین تعداد نسخه و میزان بیان ژن در گیاه لزای تراریخت با ژن مصنوعی گلیفوسیت اکسیدورداکتاز توسط روش کمی رقابتی PCR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
48 تولید گیاه کلزای تراریخت از طریق آگروباکتریوم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 جداسازی ژن 5 انول پیروویل شیکیمات - 3 - فسفات سنتاز (epsps) مقاوم به علف کش گلیفوسیت از باکتری جنس سودوموناس بومی ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
50 جنبه های ایمنی زیستی گیاهان تراریخت مقاوم به ویروس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
51 در کالوس جنین زای نیشکر uidA بهینه سازی پارامترهای بیولوژیکی و فیزیکی برای بیان موقت ژن (Saccharum officinarum) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
52 روش های کارآمد برای شناسایی و تایید عملکردAgrobacterium tumefaciens (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
53 ریزازدیادی درون شیشه ای رقم اصفهان گل محمدی (Rosa hybrida cv. Ispahan) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
54 ریزازدیادی نسترن Rosa canina (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
55 ساخت سازه القاء مقاومت به عامل Candidatus Phytoplasmaaurantifolia و انتقال آن به گیاه مدل توتون (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
56 ساخت سازه ژنی pBI170-gox-epsps به منظور ورود هم زمان ژن گلایفوسیت اکسیدوردو کتاز بهینه شده و 5-انول پیروویل شیکیمات -3- فسفات سنتاز با هدف افزایش میزان تحمل گیاه کلزا به علت کش گلایفوسیت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
57 سالسلیک اسید ، بیان ژن h6h و pmt را درگیاهچه های ریزازدیادی شده تاتوره تماشایی (Datura innoxia) افزایش می دهد (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
58 شناسایی و طبقه بندی پایگاه های اطلاعاتی بر خط گیاهان تراریخته (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
59 غربالگری باکتری های جداشده از خاک برخی باغات ایران در راستای صفت مقاومت به علف کش گلیفوسیت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
60 کالوس زایی و اندام زایی در گیاه دارویی سنگدانه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
61 مطالعه ی تاثیر تیمار اتانول در محل تاج میوه ی انار با هدف کاهش بروز آلودگی به منظور بهینه سازی امکان استفاده از دماهای بالاتر انبار در راستای کاهش آسیب های ناشی از تنش سرمازدگی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
62 مطالعه ی مقدماتی اثر دمای انبار برحفظ کمیت وکیفیت میوه ی کامل انار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
63 معرفی روش الکتروپوریشن جهت تراریخت سازی سلول سرخدار(Taxusbaccata. L) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
64 معرفی و بررسی الگوی بیان ژن AUX1، موثر در ایجاد ریشه های نابجا در قلمه های زیتون (Olea europaea L.) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
65 نقص تعیین کننده تنفس سلولی در فیزیولوژی پس از برداشت میوه انار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
66 همسانه سازی و بیان ژن گلایفوسیت اکسیدوردواکتاز(gox)در کلی باسیل در راستای ارزیابی قابلیت تجزیه گلایفوسیت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران