دکتر رامین رحمانی

دکتر رامین رحمانی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر رامین رحمانی

Dr. Ramin Rahmani

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط انبوهی تاج پوشش با مواد آلی و تنفس میکربی خاک در جنگل راش آمیخته شصت کلاته گرگان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 3
2 ارزیابی بوم شناختی تنک کردن سوییسی و دانمارکی جنگل کاری کاج بروسیا در منطقه نکا - استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 15
3 Dynamics and Structural characteristics of a natural unlogged oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stand during a 5-years period in Shast Kalate Forest, Northern Iran (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع زیست محیطی دوره: 1، شماره: 2
4 تنوع گونه ای درختان و گیاهان کف جنگل در تیپ های جنگل راش جنگل آموزشی-پژوهشی شصت کلاته گرگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 16
5 روند تغییرات تنوع گونه های چوبی در طبقه های سنی جنگل کاری های کاج بروسیا و سرو زربین در منطقه قپان، شرق استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 6، شماره: 11
6 شاخص های هندسی و تنوع گونه ای زادآوری در روشنه های طبیعی و انسان ساخت پوشش تاجی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 28، شماره: 1
7 کربن آلی و ذخیره کربن آلی خاک در توده‎های مدیریت شده و مدیریت نشده راش-ممرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 0
8 ویژگی های ساختاری خشکه دار در یک جنگل دست نخورده طبیعی راش آمیخته (مطالعه موردی: جنگل شصت کلاته گرگان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر دو گونه افرا پلت Acer velutinum و بلوط بلندمازو Quercus castaneifolia بر چرخه هیدرولوژیکی طی فصل پاییز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
2 ارزیابی کاربرد سیستم موقعیت یاب جهانی در مساحی و شبکه بندی عرصه های جنگلی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
3 ارزیابی کاربرد سیستم موقعیت یاب جهانی در مساحی و شبکه بندی عرصه های جنگلی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
4 ارزیابی و مقایسه متوسط فراوانی و زی وزن کرم های خاکی در جنگل های هفت خال نکا (قطعات مدیریت شده و شاهد) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
5 الگوی پراکنش و تنوع زیستی سرخسهای شاخص جنگل شصت کلاته (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
6 اندازه گیری و مدلسازی اجزاء بارش در طبقات قطری مختلف درختان راش در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
7 بررسی تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر تنوع گونه های درختی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
8 بررسی و تحلیل شاخص های تنوع زیستی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
9 تاثیر اندازه حفره برروی فراوانی نونهالهای گونه های درختی در یک توده راش آمیخته طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
10 تاثیر تاج دو گونه افرا پلت Acer velutinumو بلوط بلندمازو Quercus castaneifolia بر میزان تاج بارش و آبشویی پوشش کف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
11 تاثیر سهم بارندگی بر تاج بارش و باران ربایی گونه های افرا پلت Acer velutinum و بلوط بلندمازو Quercus castaneifolia در فصل زمستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
12 تاثیر عرصه های بازجنگلی برتنوع زیستی گیاهان زیراشکوب درجنگل شصت کلاته - گرگان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
13 تأثیر رقابت برالگوی پراکنش مکانی درختان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
14 تأثیر کرم خاکی در تجزیه ماده آلی و چرخه عناصر غذایی در خاک جنگل (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 چالش های نظام آموزش عالی در ارتباط با اشتغال فارغ التحصیلان (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
16 رابطه تنفس خاک و تنفس میکروبی در جنگلهای طبیعی و مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
17 رابطه رطوبت گل اشباع خاک و تنفس میکروبی در جنگل طبیعی انجیلی ممرز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
18 ضرورت تحلیل اجزای چرخه آب درمدیریت منابع آب حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
19 مدیریت منابع آب درحوزه آبخیز با استفاده ازمهاراجزای بارش: مطالعه موردی درجنگلکاری های زربین و کارج بروسیا و توده طبیعی بلندمازو کوهمیان آزادشهر (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
20 مقایسه الگوی پراکنش مکانی درختان در جنگل پهن برگان و سوزنی برگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
21 مقایسه تعداد و زیتوده کرم خاکی در جنگل های پهن برگ و سوزنی برگ (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 مقایسه تنوع زیستی گونه های درختی در جنگل سوزنی برگان و پهن برگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
23 مقایسه زی توده و فراوانی کرم خاکی در توده تولیدی و کم بازده انجیلی- ممرز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
24 مقایسه کارایی شاخصهای تعیین الگوی پراکنش مکانی درختان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
25 نقش تاج پوشش در مدیریت منابع آبی جنگل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
26 نقش توده های جنگلی بر توزیع اجزای بارش در اقلیم نیمه خشک (مطالعه موردی: جنگل های گلیداغی استان گلستان) (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
27 همبستگی شاخص های رقابت با متغیرهای فاصله و قطر درختان (دریافت مقاله) دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری