دکتر رضا درویش زاده

دکتر رضا درویش زاده گروه ژنتیک و تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

دکتر رضا درویش زاده

Dr. Reza Darvishzadeh

گروه ژنتیک و تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyses of genomic regions linked with resistance to basal stem rot in sunflower (Helianthus annuus L.) under field conditions (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 9، شماره: 1
2 Association analysis of salt tolerance in sunflower (Helianthus annuus L.) using retrotransposon markers (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 11، شماره: 2
3 Association mapping for resistance to powdery mildew in oriental tobacco (Nicotiana tabaccum L.) germplasm (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 3، شماره: 1
4 اثر کاربرد برگی گاما آمینو بوتیریک اسید بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و بیان ژن های PAL وCHS در انگور رقم قزل اوزوم (Vitis vinifera L) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 30، شماره: 1
5 اثر محلول پاشی عناصر آهن و روی بر صفات گیاهی و میزان اسانس آنیسون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
6 اثرتنش کم آبی بر ترکیب شیمیایی، جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه در بابونه آلمانی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 4
7 اثرقارچ میکوریزا برعملکردو اجزای عملکردتوده های محلی کنجد (.Sesamum indicum L)در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 25، شماره: 3
8 ارتباط تغییرات عوامل ژئوگرافیکی و مورفولوژیکی با ویژگی های فیتوشیمیایی جمعیت های سماق ایرانی (Rhus coriaria L.‎) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 7، شماره: 4
9 ارزیابی بیان نسبی ژن های دهایدرین، آکواپورین و Ha-L۱L در ژنوتیپ های آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 23، شماره: 1
10 ارزیابی پایداری عملکرد لاین های اینبرد آفتابگردان در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 30
11 ارزیابی تحمل به تنش کمبود فسفر در لاین های خالص آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 34، شماره: 3
12 ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های بومی مختلف انگور (Vitis vinifera) با استفاده از نشانگرهای ISSR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 1
13 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط نرمال و تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 11، شماره: 3
14 ارزیابی تنوع ژنتیکی و تحمل تنش کمبود روی در ارقام گندم بهاره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 48
15 ارزیابی تنوع ژنتیکی و شناسایی QTLهای کنترل کننده صفات زراعی- مورفولوژیک در جمعیت ۲:۳F توتون شرقی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 1
16 ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی لاین های پیشرفته آفتابگردان (Helianthus annus L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
17 ارزیابی تنوع ژنتیکی و واکنش ژنوتیپ های ذرت (Zea mays L.) تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 13، شماره: 3
18 ارزیابی تنوع مورفولوژیکی جمعیت های سماق (Rhus coriaria ) در ارتباط با متغیرهای محیطی با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 6، شماره: 4
19 ارزیابی ژنوتیپ های آفتابگردان دانه روغنی با استفاده از بای پلات ژنوتیپ-صفت تحت شرایط آبیاری معمول و محدود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 55، شماره: 1
20 ارزیابی ژنوتیپ های توتون شرقی (Nicotiana tabacum L.) با استفاده از شاخص های گزینش، تحت شرایط حضور و عدم حضور گل جالیز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 3
21 ارزیابی شاخص های انتخاب فنوتیپی و مولکولی برای بهبود عملکرد دانه در ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 13، شماره: 2
22 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های جو بهاره تحت شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی آخر فصل (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 23
23 ارزیابی لاین های خالص آفتابگردان روغنی در شرایط بهینه و کمبود فسفر قابل جذب بر اساس برخی صفات فیزیولوژیک و شاخص تحمل چندمتغیره MFDV (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 8، شماره: 1
24 ارزیابی نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون ها در شناسایی مکان های مرتبط با صفات مهم زراعی و مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) تحت شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 1
25 ارزیابی واکنش لاین های خالص آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) در شرایط کمبود فسفر (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 33
26 ارزیابی همبستگی و تحلیل ضرایب مسیر صفات مرتبط با عملکرد میوه در توده های فلفل (Capsicum annum L.) ایرانی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 37، شماره: 3
27 استفاده از تجزیه ارتباطی برای شناسایی نشانگرهای ISSR پیوسته با ویژگی های مرفولوژیکی در گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum copticum) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 14، شماره: 4
28 استفاده از شاخص های گزینش برای بهبود عملکرد دانه در توده های بومی کنجد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 8، شماره: 2
29 افزایش بیان ژن های درگیر در مسیر بیوسنتز تانشینون ها در گیاهان تتراپلوئید مریم گلی (Salvia officinalis L.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 41
30 انتخاب ارقام متحمل به خشکی در جو بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 105
31 انتخاب لاین های متحمل به خشکی در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) با استفاده از شاخص های تحمل به تنش (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 28
32 Clinical manifestations and disease activity score of rheumatoid arthritis in southeast of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روماتولوژی دوره: 2، شماره: 2
33 Detection of Theileria equi and Babesia caballi using microscopic and molecular methods in horses in suburb of Urmia, Iran (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 5، شماره: 2
34 Effects of drought stress on grain qualitative traits in Iranian confectionary sunflower (Helianthus annuus L.) landraces (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 2، شماره: 2
35 Estimating the breeding value of some pomological traits in grape cultivars of West Azarbaijan (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 5، شماره: 1
36 Genetic analysis of castor (Ricinus communis L.) using ISSR markers (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 3، شماره: 1
37 Genetic Variability and Resistance to Orobanche in Oriental Nicotiana tabacum L. (دریافت مقاله) فصلنامه فنون زراعی در گیاهان صنعتی دوره: 3، شماره: 1
38 Impact of Drought Stress on Photosynthetic Response of Some Pear Species (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 8، شماره: 4
39 Impact of mycorrhizal fungi and water stress on oil and protein harvest index in sesame (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 8، شماره: 2
40 Investigation on the reaction of Iranian oriental and semi oriental tobacco genotypes to Potato Virus Y (PVY) under controlled conditions (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 3، شماره: 1
41 Mapping QTLs associated with chloride accumulation in leaves of oriental tobacco (Nicotiana tabacum L.) using F۲:۳ population of Basma Seres ۳۱ × SPT ۴۰۶ cross (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 7، شماره: 2
42 Morphological and molecular responses of sunflower (Helianthus annuus L.) lines to drought stress (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 5، شماره: 1
43 Physio-biochemical and Enzymatic Responses of Sunflower to Drought Stress (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 7، شماره: 1
44 Study of interactions between sunflower genotypes and black stem (Phoma macdonaldii) isolates using GGE biplot approach (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 1
45 The effects of sodium chloride stress on some biochemical characteristics and antioxidative enzymes activities in two sunflower (Helianthus annuus L.) genotypes (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 8، شماره: 2
46 The multi-walled carbon nanotubes induced anatomical and morphological changes in root and shoot of two cultivars of Okra (Hibiscus escolentus L.) seedlings (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 34
47 Transcript analysis of telomerase enzyme gene in sunflower infected by sclerotinia stem rot disease (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 7، شماره: 1
48 Unraveling genotype-isolate interaction in sunflower (Helianthus annuus L.)- Sclerotinia pathosystem using GGE biplot method (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 11، شماره: 1
49 Variability in antioxidant activity and phenolic profile in different parts of sunflower (Helianthus annuus L.) genotypes (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 3، شماره: 2
50 Variation in phytochemical characteristics and some relevant gene expression in chromosome doubled Salvia officinalis L. (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 12، شماره: 55
51 برآورد اجزاء واریانس و وراثت پذیری عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام تجاری کنجد در سطوح مختلف آبیاری و قارچ های میکوریزا (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 44
52 برآورد ارزش اصلاحی صفات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های ذرت (.Zea mays L) با استفاده از روش BLUP (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 24، شماره: 4
53 برآورد وراثت پذیری محتوای روغن و پروتئین دانه در توده های بومی آفتابگردان آجیلی در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 19
54 برآورد وراثت پذیری محتوای روغن و پروتئین دانه در لاین های کنجد (Sesamum indicum L.) در رژیم های مختلف آبیاری و تلقیح با گونه های قارچ میکوریزا (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 34، شماره: 4
55 بررسی اثر کاربرد سوپرجاذب و کم آبیاری بر صفت های مورفولوژیک و فیزیولوژیک آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 3
56 بررسی الگوی بیان ژن های PMP۳ و Dehydrin در لاین های AS۵۳۰۵ و ۹CSA۳ آفتابگردان روغنی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 35
57 بررسی الگوی بیان ژن های مرتبط با مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان دانه روغنی (.Helianthus annuus L) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 1
58 بررسی الگوی بیان عوامل رونویسی مرتبط با مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 1
59 بررسی بیان ژن تلومراز در آفتابگردان روغنی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
60 بررسی تجمع کلر و پایداری عملکرد لاین های امیدبخش توتون شرقی (Nicotiana tabacum L.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 40
61 بررسی تحمل به خشکی در توده های محلی کنجد (Sesamium indicum L.) بر اساس شاخص های تحمل به تنش خشکی در سطوح مختلف آبیاری و میکوریزا (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 26
62 بررسی تغییرات الگوی پروتئوم برگ گیاه توتون ).(Nicotiana tabacum L تحت تنش شوری با استفاده از الکتروفورز دوبعدی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 23
63 بررسی تغییرات بیان ژن HaRIC_B و عامل رونویسی از تیپ MYB در پاتوسیستم آفتابگردان-اسکلروتینیا (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 9، شماره: 2
64 بررسی تغییرات بیان نسبی ژن های SOS۲، MYB-related و HD-ZIP در آفتابگردان روغنی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 39
65 بررسی تنوع ژنتیکی برای صفات شیمیایی در جمعیت لاین های خالص نوترکیب توتون شرقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 4، شماره: 1
66 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های توتون شرقی و تنباکو تحت تنش گل جالیز با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 34
67 بررسی تنوع ژنتیکی توده های آفتابگردان آجیلی بر اساس صفات آگرومورفولوژیک با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 17
68 بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی کدوی شمال غرب ایران از نظر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 1
69 بررسی تنوع ژنتیکی لاین های ذرت (Zea mays L.) بر اساس صفات اگرومورفولوژیک با استفاده از تحلیل عاملی تحت شرایط کمبود روی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 13، شماره: 1
70 بررسی تنوع فنوتیپی توده های بومی کنجد در شرایط آب و هوایی ارومیه (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 36
71 بررسی تنوع فنوتیپی میزان فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی توده های بومی ریحان (Ocimum basilicum L.) ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 2
72 بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی از توده های فلفل شیرین(Capsicum annuum L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
73 بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی توده های هندوانه (.Citrullus lanatus Thunb) بومی ایران (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 2
74 بررسی توان خود بازیابی ژنوتیپ های حساس و متحمل آفتابگردان بعد از اعمال تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 54، شماره: 4
75 بررسی روابط میان برخی صفات درژنوتیپ های توتون شرقی (Nicotiana tabacum L.) در شرایط استقرار گل جالیز (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 5، شماره: 1
76 بررسی ژنتیکی تجمع کلر در برگ توتون شرقی (.Nicotiana tabacum L) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 22
77 پاسخ عملکرد دانه و اسانس زیره سبز به رژیم های مختلف آبیاری و سطوح سوپرجاذب در شرایط آب و هوایی ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 1، شماره: 1
78 تاثیر پرتو گاما پیش از جوانه زنی و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد بابونه آلمانی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 2
79 تاثیر پیش تیمار بذر با اشعه گاما و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) در تولید پروتئین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 2
80 تاثیر تنش خشکی بر بیان ژن های کدکننده آنزیم های فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL)، اوژنول سینتاز 1 (EGS1) و کافئیک O- متیل ترانسفراز (COMT) در ریحان (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
81 تاثیر تنش شوری بر صفات ریخت شناسی و الگوی الکتروفورزی پروتئین های رگه های خویش آمیخته نوترکیب آفتابگردان روغنی حاصل از تلاقی PAC2 × RHA266 (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 2
82 تاثیر تنش شوری بر ویژگی های بیوشیمیایی ژنوتیپ های بومی، غیربومی و هیبرید انگور (Vitis vinifera) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 6، شماره: 1
83 تاثیر غلظت های مختلف متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و محتوی پروتیین کل ریحان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
84 تاثیر کودهای ریزمغذی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد آنیسون (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 1
85 تاثیر مرحله نموی تخمک و محلول پاشی پوترسین بر نجات جنین انگور رقم پرلت (Vitis Vinifera L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 1، شماره: 2
86 تاثیر مقادیر مختلف زئولیت و کود نیتروژنه بر عملکرد و شاخص برداشت گل، دانه، اسانس و روغن همیشه بهار Calendula officinalis (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 2
87 تاثیرکاربرد سوپرجاذب در رژیم های مختلف آبیاری بر رنگیزه های فتوسنتزی و ارتباط آن با عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 3
88 تأثیر تنش شوری بر هورمون‌های اکسین، جیبرلین، ویژگی‌های فیزیولوژیکی، ریخت‌شناختی و آناتومیکی دانه‌رست‌های گیاه بامیه (Hibiscus esculentus L.) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 11، شماره: 4
89 تجزیه و تحلیل ترنسکریپتوم با رهیافت شبکه در ژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش شوری ذرت (.Zea mays L) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 24، شماره: 1
90 تجزیه ارتباط برای مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی REMAP (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 50، شماره: 1
91 تجزیه ارتباطی صفات آگروموفولوژیک در لاین های ذرت با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون IRAP و REMAP (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 38
92 تجزیه ارتباطی صفات زراعی آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) با نشانگرهایREMAP و IRAP تحت شرایط نرمال و تنش کمبود فسفر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 4
93 تجزیه ارتباطی صفات کمی در به نژادی مولکولی غلات (مقاله مروری) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 9، شماره: 3
94 تجزیه ژنتیکی صفات مورفولوژیک در توتون شرقی (Nicotiana tabacum L.) با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 3، شماره: 2
95 تجزیه ساختار و تنوع ژنتیکی آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) بر اساس نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 2، شماره: 2
96 تجزیه علیت صفات موثر بر عملکرد روغن و پروتئین در ژنوتیپ های کنجد در شرایط مختلف رطوبتی و استفاده از میکوریزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 1
97 تجزیه میانگین نسل‌ها برای مقاومت به بیماری ساقه سیاه در آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با استفاده از مدل‌های خطی مخلوط (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 4، شماره: 2
98 تجزیه و تحلیل قابلیت ترکیب پذیری عملکرد دانه در آفتابگردان (Helianthus annuus) تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش کم آبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 10
99 تخمین ارزش اصلاحی صفات زراعی در ژنوتیپ های توتون شرقی تحت شرایط نرمال و تنش گل جالیز (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 7، شماره: 1
100 تخمین ارزش اصلاحی صفات زراعی- زیستی ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط نرمال و تنش شوری بر اساس نشانگر چند شکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 11، شماره: 1
101 تخمین ارزش اصلاحی صفات مورفوفیزیولوژیک مرتبط با عملکرد در ذرت تحت شرایط نرمال و تنش شوری براساس نشانگر SNP (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 54، شماره: 1
102 تنش خشکی و راهکارهای مقابله با آن در گیاهان زراعی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 17، شماره: 67
103 تنوع ژنتیکی توتون های شرقی با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
104 تنوع قدرت تهاجمی جدایه های Sclerotinia sclerotiorum و S. minor در استان آذربایجان غربی و برهمکنش اختصاصی لاین های آفتابگردان با جدایه های این بیمارگرها (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 7، شماره: 1
105 توسعه شاخص گزینش برای بهبود عملکرد دانه در ذرت تحت شرایط نرمال و تنش کمبود فسفر (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 16، شماره: 49
106 تهیه سازه برای ایجاد مقاومت همزمان به سه ویروس PLRV، PVX و CMV در سیب زمینی از طریق RNA Silencing (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 53، شماره: 2
107 راه کارهای مقابله با تنش شوری و اکسیداتیو در گیاهان زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 5، شماره: 1
108 روش های مولکولی تجزیه و تحلیل بیان ژن در گیاهان در سطح ترنسکریپتوم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 45
109 سنجش فعالیت ضداکسایشی و محتوی فنل کل در قسمت های مختلف دانه چهار ژنوتیپ آفتابگردان (.Helianthus annus L) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 10، شماره: 38
110 شاخص انتخاب برای بهبود عملکرد آفتابگردان در شرایط نرمال و تنش شوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 25
111 شاخص گزینش برای بهبود عملکرد دانه ذرت تحت شرایط نرمال و تنش شوری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 10، شماره: 1
112 شناسایی QTL های کنترل کننده عملکرد و اجزای عملکرد در آفتابگردان در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 1
113 شناسایی جایگاه های رتروترنسپوزونی (IRAP) مرتبط با مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه (.Sclerotinia spp) در آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
114 شناسایی نشانگرهای DNA مرتبط با ویژگی های فیتوشیمیایی میوه سماق (Rhus coriaria L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
115 شناسایی نشانگرهای رتروترنسپوزونی مرتبط با صفات آگرومورفولوژیک در جمعیت های مختلف آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.)تحت شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 20
116 شناسایی نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی در ارقام سیب بومی ایران (Malus × domestica .Borkh) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
117 شناسایی نشانگرهای میکروساتلیت پیوسته با نواحی ژنومی دخیل در مقاومت به جدایه های عامل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 5، شماره: 2
118 شناسایی نواحی بین ریزماهواره ای مرتبط با صفات اگرو-مورفولوژیک در ژنوم ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 8، شماره: 1
119 غربالگری لاین های ذرت (.Zea mays L) با استفاده از شاخص های گزینش برای تحمل به تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 16، شماره: 4
120 کارایی لاین های خالص ذرت (Zea mays L.) از لحاظ جذب و مصرف فسفر خاک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 9، شماره: 4
121 گذر از رئالیسم به مدرنیسم در رمان «الحب فی المنفی» اثر بهاء طاهر (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 18، شماره: 64
122 گروه بندی هتروتیک و پیش بینی عملکرد هیبریدهای ذرت با استفاده از نشانگرهای SNP (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 11، شماره: 4
123 گزینش ژنوتیپ های متحمل به تنش گل جالیز Orobanche cernua در توتون های شرقی Nicotiana tabacum با استفاده از شاخص های تحمل به تنش (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 9، شماره: 4
124 گزینش لاین های متحمل به شوری در آفتابگردان روغنی با استفاده از برخی صفات فیزیولوژیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 31
125 مطالعات پروتئومیکس در تنش های غیرزیستی (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 12، شماره: 1
126 مطالعه واکنش ژنوتیپ های توتون (Nicotiana tabacum L.) به علف هرز گل جالیز (Orobanche cernua L.) با استفاده از شاخص های تحمل به تنش (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 32
127 مطالعه الگوی بیان نسبی ژن های ZmNHX۱، ZmHKT۱ و ZmMYB۳۰ در ذرت تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
128 مطالعه برخی شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمایی گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus L.) تحت تنش شوری در حضور نانوذره کیتوزان (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 14، شماره: 1
129 مطالعه بیان ژن های فنیل آلانین آمونیالیاز و پروتیین شبه توماتین در گیاه آفتابگردان آلوده به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 1
130 مطالعه بیان عوامل رونویسی AP۲-Domain، HD-ZIP، WRKY و MYB در آفتابگردان روغنی (.Helianthus annuus L) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 3
131 مطالعه بیان عوامل رونویسی WRKY و AP2Domain در آفتابگردان روغنی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 8، شماره: 2
132 مطالعه بیان عوامل رونویسی مرتبط با مقاومت به بیماری ساقه سیاه درآفتابگردان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 3، شماره: 2
133 مطالعه تنوع ژنتیکی توده‌های بومی آفتابگردان‌ آجیلی (Helianthus annuus L.) ایران با استفاده از نشانگر‌های رتروترنسپوزونی IRAP (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
134 مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های گل جالیز (Orobanche spp.) مزارع توتون شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
135 مطالعه ژنتیکی صفات زراعی در توتون (Nicotiana tabacum L.) با استفاده از تجزیه گرافیکی دای‌آلل به روش هیمن (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 6، شماره: 1
136 مقایسه ترکیبات فنولی و فعالیت ضد اکسایشی دو رقم انگور رشه و قزل اوزوم (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 18، شماره: 111
137 مکان یابی ارتباطی صفات پومولوژیک انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 2
138 مکان یابی QTLهای پیوسته با شاخص های تحمل شوری در ژنوم آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 1
139 مکان یابی QTLهای مرتبط با شاخص های تحمل به خشکی در آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 20
140 نقش مطالعات ژنومیکس کارکردی در شناسایی پاسخ های مولکولی گیاهان زراعی به تنش های غیرزیستی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 25، شماره: 3
141 نقشه یابی ارتباطی صفات زراعی در توتون های شرقی (Nicotiana tabacum L.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 18
142 نقشه یابی ارتباطی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گندم با استفاده از نشانگرهای SNP در شرایط بهینه و تنش کمبود روی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 12، شماره: 2
143 نقشه یابی ارتباطی و تجزیه مسیر ترتیبی بین عملکرد و صفات آگرومورفولوژیک در توده های آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 19
144 واکاوی دلالت مکان به عنوان رمزگان فرهنگی در رمان «الحب فی المنفی» اثر بهاء طاهر (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 15، شماره: 55
145 واکنش زنجیره ای پلی مراز: انواع، کاربرد ها، ابزارهای بیوانفورماتیک و راهنمای طراحی آغازگر (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات دوره: 2، شماره: 3
146 همسانه سازی و تحلیل بیوانفورماتیکی ژن کد کننده فاکتور رونویسی MYB۴۴ آفتابگردان تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Allvation anatomical and morphological responses okra (Hibiscus escolentus L.) seedlings to Multi wall carbon nanotubes treatment (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
2 اثر عصاره مریمگلی Salvia officinalis برجوانه زنی و رشد گیاهچه خرفه Portulaca oleracea (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
3 اثر قطع آبیاری و مقادیر مختلف نیتروکسین بر روی برخی ویژگی های فیزیولوژیک گیاه دارویی همیشه بهار (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
4 اثر نیتروژن و زئولیت روی ویژگی های فیزیولوژیک و شاخص های مورفولوژیک برگ همیشه بهار (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
5 اثر نیتروکسین روی ویژگی های مورفولوژیک برگ و ضریب خاموشی برگ همیشه بهار تحت شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
6 اثرات دگرآسیبی عصاره برگ گردو روی جوانه زنی و رشد گیاهچه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
7 اثرقطع آبیاری و نیتروژن بیولوژیک روی درصد و عملکرداسانس همیشه بهار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثرقطع آبیاری و نیتروژن بیولوژیک روی مورفولوژی و عملکردگل خشک گیاه دارویی همیشه بهار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثرمحلول پاشی پوترسین بر توسعه و جوانه زنی تخمک انگور رقم پرلت توسط تکنیک نجات جنین (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
10 اختصاص فتوسینتات در گیاهان بابونه آلمانی حاصل از بذرهای تولیدشده در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
11 ارزیابی تنوع ژنتیک لاین های افتابگردان روغنی با استفاده از نشانگر های ریز ماهواره (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
12 ارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی (.(Helianthus annuus L) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی IRAP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
13 ارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuss L.) ایران با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
14 ارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی ایران (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی و ریزماهواره (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
15 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی بخش هوایی 42 ژنوتیپ فلفل ( Capsicum spp). (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های آفتابگردان آجیلی(Helianthus annuus L.)ایران با استفاده ازنشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
17 ارزیابی تنوع ژنتیکی فلفل Capsicum spp با استفاده از خصوصیات فیزیولوژیکی ومورفولوژیکی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های نخود برای مقاومت به خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
19 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای گندم نان توسط نشانگرهای IRAP و REMAP (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
20 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای مختلف گندم نان با استفاده از نشانگرهای ISSR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
21 ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در دانه رستهای آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
22 ارزیابی تنوع ژنتیکی میوه هندوانه ایران (Citrulus lannatus L) با استفاده از صفات آگرومورفولوژیک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 ارزیابی تنوع فنوتیپی درجه روز رشد تجمعی (GDD) و عملکرد دانه در ارقام گندم بهاره تحت شرایط بهینه و کمبود روی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ارقام مختلف آفتابگردان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
25 ارزیابی شاخص های کمی مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های توتون گرمخانه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 ارزیابی واکنش لاین های اینبرد نوترکیب آفتابگردان Helianthus annuus l به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 Effect of iron sulfate foliar spray on enzymatic and non-enzymatic defense of Dracocephalum moldavica L. under salinity stress (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
28 Grouping of sunflower inbred lines under no use and consumption of phosphorus fertilizer conditions (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
29 Study of expression of PMP genes and dehidrin in salt stress resistance in oilseed sunflower (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
30 Study of transcription factors expression in oily sunflower under salt stress (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
31 بررسی اثر سطوح مختلف فسفر بر واکنش دانه روغنی آفتابگردان تحت شرایط تنش غیرزیستی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 بررسی اثر غلظت های مختلف بنزیل آدنین موجوددر محیط کشت برمیزان جوانه زنی غیرمستقیم و چند جنینی تخمک های متلاشی شده حاصل از نجات جنین انگور رقم پرلت (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
33 بررسی اثر کاربرد سوپر جاذب A200 و تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک آفتابگردان در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
34 بررسی اثر کاربرد همزمان هورمون -۲۴اپی براسینولید و نانوذره کیتوزان بر شاخصهای رشدی در گیاه بامیه تحت تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زیست شناسی
35 بررسی ارقام بهاره گندم ایرانی در مرحله جوانه زنی تحت شرایط نرمال و تنش شوری با استفاده از شاخص های تحمل به تنش (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
36 بررسی بیان ژن های فنیل آلانین آمونیا- لیاز 2 و پروتئین شبه توماتین درآفتابگردان در پاسخ به جدایه های مختلف قارچ عامل بیماری ساقه سیاه (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
37 بررسی بیان ژنهای دخیل درمقاومت جزیی آفتابگردان به بیماری اسکلروتینیا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
38 بررسی تأثیر سه نوع آهن بر میزان کلروفیل برگ های گیاه دارویی مریم نخودی کلپوره (.Teucrium polium L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
39 بررسی تنوع درمیزان فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی درتوده های بومی ریحان ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 بررسی تنوع ژنتیکی آفتابگردان Helianthus annuus L. با استفاده از نشانگر مولکولی SSR (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
41 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام توتون با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (SSR) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
42 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام توتون تیپ ویرجینیا با نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
43 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام سیب بومی ایران بر اساس نشانگرهای ریز ماهواره SSR (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
44 بررسی تنوع ژنتیکی تنباکو های ایرانی با نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
45 بررسی تنوع ژنتیکی توده های زنیان با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 بررسی تنوع ژنتیکی توده های کرچک بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
47 بررسی تنوع ژنتیکی توده های گل جالیز ایران با استفاده از نشانگر ISSR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
48 بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی برخی یونجه های زراعی تتراپلوئید با استفاده از نشانگرهایISSR (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
49 بررسی تنوع ژنتیکی کدوهای بومی شمال غرب ایران با استفاده از صفات بذر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
50 بررسی تنوع ژنتیکی لاین های اینبرد نوترکیب آفتابگردان با استفاده ازخصوصیات مورفولوژیک دانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 بررسی تنوع ژنتیکی لاین های مختلف آفتابگردان با استفاده ازنشانگرهای مولکولی میکروساتلیت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 بررسی تنوع ژنتیکی لاینهای آفتابگردان روغنی بر اساس عملکرد و سایر ویژگیهای زراعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
53 بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیک درPapaver bracteatumو Papaver somniferum (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 بررسی تنوع فنوتیپی جمعیت F2 آفتابگردان با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
55 بررسی تنوع مورفولوژیکی بذر توده های هندوانه ((Citrulus lannatus L) ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
56 بررسی تنوع مورفولوژیکی میوه در 42 توده فلفل Capsicum spp (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
57 بررسی چندشکلی ادغامی رتروترنسپوزون های LTR و تنوع ژنتیکی آفتابگردانHelianthus annuus L با استفاده ازنشانگرهای IRAP REMAP (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
58 بررسی ژنتیک مقاومت به گل جالیز در توتونهای شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
59 بررسی شاخص های رشدی گیاه بامیه در حضور شوری و غلظت های مختلف نانوذره ی کیتوزان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
60 بررسی فعالیت پرولین آزاد و پروتئین محلول در دو لاین حساس و مقاوم آفتابگردان در واکنش به بیماری اسکلروتینیای ساقه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
61 بررسی فعالیت مالون دی آلدهید و آنزیم های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز در دو لاین حساس و مقاوم آفتابگردان در واکنش به بیماری اسکلروتینیای ساقه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
62 بررسی قدرت بیماریزایی جدایه های قارچ اسکلروتینیا بررویآفتابگردان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
63 بررسی واکنش ارقام توتون تیپ شرقی دربرابر ویروس وای سیب زمینی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
64 بررسی واکنش های فتوسنتزی برخی گونه های گلابی (.Pyrus spp) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
65 بررسی واکنشهای فتوسنتزی برخی گونه های گلابی (Pyrus spp.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
66 بررسی ویژگی های مورفولوژیک گیاه بابونه آلمانی حاصل از بذرهای تولیدشده در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
67 برهمکنش ژنوتیپ ـ جدایه در مقاومت به بیماری اسکلروتینیا در آفتابگردان Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
68 بهینه سازی القای ریشه های مویین توسط باکتری Agrobacterium rhizogenes در گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
69 بیان اختصاصی بافت ژن cry3Aa تحت کنترل پیشبر PEPC ذرت در گیاهان تراریخته چغندرقند (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
70 پایگاه داده اصلاحی و ژنتیکی توتون (TGB) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
71 تاثیر اشعه ی ماورای بنفش UV-A بر رشد گیاهچه 4 رقم از بذور آفتابگردان (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
72 تاثیر تنش آبی بر میزان جذب آهن و روی در بابونه آلمانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
73 تاثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد ارقام جدید آفتابگردان (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
74 تاثیر کاربرد آهن و روی برعملکرد و شاخص برداشت آنیسون (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
75 تاثیر محلول کلرید سدیم مغناطیسی بررشد و جوانه زنی گیاهچه خللر(Lathyru sativus (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
76 تاثیراشعه گاما وکودنیتروژن برعملکردوشاخص برداشت پروتئین برگی بابونه آلمانی Chamomilla recutita L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
77 تاثیرتابش گاما روی بذردررشد و عملکردبابونه آلمانی درسطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
78 تاثیررژیم های آبیاری روی جوانه زنی و رشدگیاهچه دربذرهای تولید شده بابونه آلمانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
79 تاثیرسطوح مختلف آهن وروی روی برخی صفات مورفولوژیک آنیسون (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
80 تاثیرمقادیر نیتروژن و زئولیت روی شاخص برداشت و میزان تجمع نیتروژن دربرگ همیشه بهار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
81 تاثیرنیتروژن و زئولیت روی عملکردکمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
82 تأثیر الیسیتورهای مختلف بر میزان ترکیبات فلاونوئیدی کل در ریشه های مویین گیاه کلپوره (Teucrium polium L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
83 تأثیرشوری ناشیاز کلرورسدیم و کلسیم برجوانه زنی و رشدگیاهچه کلزا (Brassica napus) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
84 تجزیه ارتباط برای صفات زراعی در توتون های شرقی (Nicotina tabacum L.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
85 تجزیه ارتباط برای صفات زراعی- ریخت شناسی در آفتابگردان روغنی با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونیREMAP و IRAP (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
86 تجزیه به عامل صفات در توتون گرمخانه ای تحت شرایط آبیاری و تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
87 تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد درآفتابگردان تحت دو رژیم متفاوت آبیاری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
88 تجزیه ژنتیکی صفت گلدهی در توتون های شرقی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
89 تجزیه ژنتیکی محتوای نسبی آب در لاین های نو ترکیب آفتابگردان تحت دو رژیم متفاوتآبیاری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
90 تجمع تنظیم کننده های اسمزی در برگ های زیره سبز تحت تأثیرکاربرد سوپرجاذب تحت رژیمهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
91 تجمع رنگیزه های فتوسنتزی در برگ های زیره سبز تحت تأثیرکاربرد سوپرجاذب در رژیمهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
92 تراریختی توتون با ژنهای رمز کننده آنتی بادی مونوکلونال trastuzumab بواسطه Agrobacterium tumefaciens (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
93 تعیین جایگاه های ژنی کنترل کننده قدرت جوانه زنی و رشدونمو دانه رست ها درجمعیت لاین های خالص نوترکیب آفتابگردان(Helianthus annuus. L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
94 تغییر در سیستمهای آنتیاکسیدانت در ژنوتیپهای حساس و مقاوم آفتابگردان آلوده به قارچ Sclerotinia sclerotiorum (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
95 تغییرات پروتئین های محلول در قسمت پایه ای ساقه ژنوتیپ های حساس و مقاوم آفتابگردان در واکنش به Sclerotinia sclerotiorum (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
96 توسعه نشانگرهای IRAP و REMAP جهت بررسی تنوع ژنتیکی در لاین های آفتابگردان (Helianthus annuus L) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
97 توسعه نشانگرهای REMAPدر یونجه های زراعی (Medicago Sativa L.) جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
98 تولید بیوماس زیره سبز تحت تأثیرکاربرد سوپرجاذب در رژیمهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
99 چندشکلی ادغامی رتروترنسپوزون ها و تنوع ژنتیکی در برخی جمعیت های یونجه زراعی( Medicago sativa L. ) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
100 چندشکلی ادغامی رتروترنسپوزونها و تنوع ژنتیکی در ارقام تجارتی گندم نان ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
101 خصوصیات ژنتیکی شاخصهای مقاومت به خشکی درآفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
102 رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus) تحت سطوحمختلف شوری ناشی از کلریدسدیم و کلسیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
103 سربردرای جوانه راسی در گیاهچه های بذری مرحله دو لپهای و باززایی مستقیم درگیاه توتون (Nicotiana tabacum L.) یک سیستم جدید باززایی برای مطالعات تراریختی ژنتیکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
104 شناسایی مکان ژن های مقاومت جزئی به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه در آفتابگردان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
105 شناسایی مکان های ژنی کنترل کننده رشد و نمو دانه رست های آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
106 شناسایی مکانهای ژنی کنترل کننده درصد و سرعت جوانه زنی دانه های آفتابگردان در واکنش به تنش شوری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
107 شناسایی نشانگرهای رتروترنسپوزونی پیوسته با شاخص برداشت در آفتابگردان روغنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
108 شناسایی نشانگرهای ریزماهواره (SSR) پیوسته با ژن مقاومت به بیماری ویروس وای سیب زمینی (PVY) در ژنوتیپهای توتون شرقی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
109 شىاسایی مکان های ژنی کىترل کىىد صفات آگرومورفولوژیک در لاین های اینبرد نوترکیب آفتابگردان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
110 گروه بندی ارقام زراعی گندم های بهاره ایران تحت شرایط نرمال و تنش شوری (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
111 گروه بندی برخی از ارقام گندم بهاره تحت شرایط بهینه و کمبود فسفر (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
112 مارکرهای SSR همبسته با مقاومت نسبی به Phoma macdonaldii در Helianthus annuus (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
113 مارکرهای SSR همبسته با مقاومت نسبی به Phoma macdonaldii در Helianthus annuus (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
114 مراحل آلودگی قارچ Sclerotinia sclerotiorum در یقه ساقه ژنوتیپ حساس آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
115 مطالعه اثر تنش خشکی بر برخی از ویژگی های مورفولوژیک آفتابگردان روغنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
116 مطالعه تنوع زیستی کرچک های بومی ایران با استفاده از روشهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
117 مطالعه تنوع ژنتیکی با استفاده از داده های مولکولی حاصل از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
118 مطالعه تنوع ژنتیکی لاین های اینبردنوترکیب آفتابگردان با استفاده ازصفات آگرومورفولوژیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
119 مطالعه واکنش دانه رست های آفتابگردان در مقابل تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
120 مقادیر عناصرغذایی و پروتئین بذربابونه آلمانی تحت رژیمهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
121 مقایسه ی چندشکلی رتروترنسپوزونهای Native و Non-native در گندم نان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
122 مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات اگرومورفولوژیک در توتون (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
123 و نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزنها جهت مطالعه تنوع ISSR ارزیابی مقایسهای نشانگرهای زنتیکی لینهای نان گندم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
124 ویژگیهای فیزیولوژیک و مرفولوژیک برگ و گل همیشه بهار در سطوح مختلف آبیاری تحت مقادیر مختلف نیتروژن بیولوژیک (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
125 همبستگی و تجزیه مسیرترتیبی برای برخی ازصفات وابسته به عملکرددرگیاهان دارویی زنیان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران