دکتر رضا درویش زاده

دکتر رضا درویش زاده استاد دانشگاه ارومیه

دکتر رضا درویش زاده

Dr. Reza Darvishzadeh

استاد دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های بومی مختلف انگور (Vitis vinifera) با استفاده از نشانگرهای ISSR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 1
2 Clinical manifestations and disease activity score of rheumatoid arthritis in southeast of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روماتولوژی دوره: 2، شماره: 2
3 Genetic analysis of castor (Ricinus communis L.) using ISSR markers (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 3، شماره: 1
4 بررسی الگوی بیان ژن های مرتبط با مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان دانه روغنی (.Helianthus annuus L) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 1
5 بررسی الگوی بیان عوامل رونویسی مرتبط با مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 1
6 بررسی بیان ژن تلومراز در آفتابگردان روغنی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
7 بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی کدوی شمال غرب ایران از نظر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 1
8 بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی از توده های فلفل شیرین(Capsicum annuum L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
9 پاسخ عملکرد دانه و اسانس زیره سبز به رژیم های مختلف آبیاری و سطوح سوپرجاذب در شرایط آب و هوایی ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 1، شماره: 1
10 تاثیر پرتو گاما پیش از جوانه زنی و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد بابونه آلمانی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 2
11 تاثیر تنش خشکی بر بیان ژن های کدکننده آنزیم های فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL)، اوژنول سینتاز 1 (EGS1) و کافئیک O- متیل ترانسفراز (COMT) در ریحان (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
12 تاثیر تنش شوری بر صفات ریخت شناسی و الگوی الکتروفورزی پروتئین های رگه های خویش آمیخته نوترکیب آفتابگردان روغنی حاصل از تلاقی PAC2 × RHA266 (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 2
13 تاثیر غلظت های مختلف متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و محتوی پروتیین کل ریحان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
14 تاثیر مرحله نموی تخمک و محلول پاشی پوترسین بر نجات جنین انگور رقم پرلت (Vitis Vinifera L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 1، شماره: 2
15 تجزیه ارتباط برای مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی REMAP (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 50، شماره: 1
16 تجزیه علیت صفات موثر بر عملکرد روغن و پروتئین در ژنوتیپ های کنجد در شرایط مختلف رطوبتی و استفاده از میکوریزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 1
17 تنوع ژنتیکی توتون های شرقی با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
18 شناسایی QTL های کنترل کننده عملکرد و اجزای عملکرد در آفتابگردان در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 1
19 شناسایی جایگاه های رتروترنسپوزونی (IRAP) مرتبط با مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه (.Sclerotinia spp) در آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
20 شناسایی نشانگرهای DNA مرتبط با ویژگی های فیتوشیمیایی میوه سماق (Rhus coriaria L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
21 مطالعه بیان ژن های فنیل آلانین آمونیالیاز و پروتیین شبه توماتین در گیاه آفتابگردان آلوده به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 1
22 مطالعه بیان عوامل رونویسی مرتبط با مقاومت به بیماری ساقه سیاه درآفتابگردان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 3، شماره: 2
23 مکان یابی ارتباطی صفات پومولوژیک انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 2
24 مکان یابی QTLهای پیوسته با شاخص های تحمل شوری در ژنوم آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Allvation anatomical and morphological responses okra (Hibiscus escolentus L.) seedlings to Multi wall carbon nanotubes treatment (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
2 اثر عصاره مریمگلی Salvia officinalis برجوانه زنی و رشد گیاهچه خرفه Portulaca oleracea (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
3 اثر قطع آبیاری و مقادیر مختلف نیتروکسین بر روی برخی ویژگی های فیزیولوژیک گیاه دارویی همیشه بهار (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
4 اثر نیتروژن و زئولیت روی ویژگی های فیزیولوژیک و شاخص های مورفولوژیک برگ همیشه بهار (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
5 اثر نیتروکسین روی ویژگی های مورفولوژیک برگ و ضریب خاموشی برگ همیشه بهار تحت شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
6 اثرات دگرآسیبی عصاره برگ گردو روی جوانه زنی و رشد گیاهچه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
7 اثرقطع آبیاری و نیتروژن بیولوژیک روی درصد و عملکرداسانس همیشه بهار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثرقطع آبیاری و نیتروژن بیولوژیک روی مورفولوژی و عملکردگل خشک گیاه دارویی همیشه بهار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثرمحلول پاشی پوترسین بر توسعه و جوانه زنی تخمک انگور رقم پرلت توسط تکنیک نجات جنین (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
10 اختصاص فتوسینتات در گیاهان بابونه آلمانی حاصل از بذرهای تولیدشده در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
11 ارزیابی تنوع ژنتیک لاین های افتابگردان روغنی با استفاده از نشانگر های ریز ماهواره (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
12 ارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی (.(Helianthus annuus L) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی IRAP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
13 ارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuss L.) ایران با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
14 ارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی ایران (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی و ریزماهواره (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
15 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی بخش هوایی 42 ژنوتیپ فلفل ( Capsicum spp). (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های آفتابگردان آجیلی(Helianthus annuus L.)ایران با استفاده ازنشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
17 ارزیابی تنوع ژنتیکی فلفل Capsicum spp با استفاده از خصوصیات فیزیولوژیکی ومورفولوژیکی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های نخود برای مقاومت به خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
19 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای گندم نان توسط نشانگرهای IRAP و REMAP (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
20 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای مختلف گندم نان با استفاده از نشانگرهای ISSR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
21 ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در دانه رستهای آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
22 ارزیابی تنوع ژنتیکی میوه هندوانه ایران (Citrulus lannatus L) با استفاده از صفات آگرومورفولوژیک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ارقام مختلف آفتابگردان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
24 ارزیابی شاخص های کمی مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های توتون گرمخانه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 ارزیابی واکنش لاین های اینبرد نوترکیب آفتابگردان Helianthus annuus l به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 Effect of iron sulfate foliar spray on enzymatic and non-enzymatic defense of Dracocephalum moldavica L. under salinity stress (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
27 Grouping of sunflower inbred lines under no use and consumption of phosphorus fertilizer conditions (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
28 بررسی اثر غلظت های مختلف بنزیل آدنین موجوددر محیط کشت برمیزان جوانه زنی غیرمستقیم و چند جنینی تخمک های متلاشی شده حاصل از نجات جنین انگور رقم پرلت (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
29 بررسی اثر کاربرد سوپر جاذب A200 و تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک آفتابگردان در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
30 بررسی بیان ژن های فنیل آلانین آمونیا- لیاز 2 و پروتئین شبه توماتین درآفتابگردان در پاسخ به جدایه های مختلف قارچ عامل بیماری ساقه سیاه (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
31 بررسی بیان ژنهای دخیل درمقاومت جزیی آفتابگردان به بیماری اسکلروتینیا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
32 بررسی تأثیر سه نوع آهن بر میزان کلروفیل برگ های گیاه دارویی مریم نخودی کلپوره (.Teucrium polium L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
33 بررسی تنوع درمیزان فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی درتوده های بومی ریحان ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 بررسی تنوع ژنتیکی آفتابگردان Helianthus annuus L. با استفاده از نشانگر مولکولی SSR (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
35 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام توتون با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (SSR) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
36 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام توتون تیپ ویرجینیا با نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
37 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام سیب بومی ایران بر اساس نشانگرهای ریز ماهواره SSR (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
38 بررسی تنوع ژنتیکی پایه های تجاری و بومی سیب ایران با استفاده از تکنیک SSR (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
39 بررسی تنوع ژنتیکی تنباکو های ایرانی با نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
40 بررسی تنوع ژنتیکی توده های زنیان با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 بررسی تنوع ژنتیکی توده های کرچک بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
42 بررسی تنوع ژنتیکی توده های گل جالیز ایران با استفاده از نشانگر ISSR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
43 بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی برخی یونجه های زراعی تتراپلوئید با استفاده از نشانگرهایISSR (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
44 بررسی تنوع ژنتیکی کدوهای بومی شمال غرب ایران با استفاده از صفات بذر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
45 بررسی تنوع ژنتیکی لاین های اینبرد نوترکیب آفتابگردان با استفاده ازخصوصیات مورفولوژیک دانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 بررسی تنوع ژنتیکی لاین های مختلف آفتابگردان با استفاده ازنشانگرهای مولکولی میکروساتلیت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 بررسی تنوع ژنتیکی لاینهای آفتابگردان روغنی بر اساس عملکرد و سایر ویژگیهای زراعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
48 بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیک درPapaver bracteatumو Papaver somniferum (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 بررسی تنوع فنوتیپی جمعیت F2 آفتابگردان با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 بررسی تنوع مورفولوژیکی بذر توده های هندوانه ((Citrulus lannatus L) ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
51 بررسی تنوع مورفولوژیکی میوه در 42 توده فلفل Capsicum spp (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
52 بررسی چندشکلی ادغامی رتروترنسپوزون های LTR و تنوع ژنتیکی آفتابگردانHelianthus annuus L با استفاده ازنشانگرهای IRAP REMAP (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
53 بررسی خواص مکانیکی سایش نانوپوشش CU-Mn بر روی زیرلایه AISI 430 ایجاد شده به روش مکانیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
54 بررسی ژنتیک مقاومت به گل جالیز در توتونهای شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
55 بررسی فعالیت پرولین آزاد و پروتئین محلول در دو لاین حساس و مقاوم آفتابگردان در واکنش به بیماری اسکلروتینیای ساقه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
56 بررسی فعالیت مالون دی آلدهید و آنزیم های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز در دو لاین حساس و مقاوم آفتابگردان در واکنش به بیماری اسکلروتینیای ساقه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
57 بررسی قدرت بیماریزایی جدایه های قارچ اسکلروتینیا بررویآفتابگردان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
58 بررسی واکنش ارقام توتون تیپ شرقی دربرابر ویروس وای سیب زمینی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
59 بررسی واکنش های فتوسنتزی برخی گونه های گلابی (.Pyrus spp) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
60 بررسی ویژگی های مورفولوژیک گیاه بابونه آلمانی حاصل از بذرهای تولیدشده در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
61 برهمکنش ژنوتیپ ـ جدایه در مقاومت به بیماری اسکلروتینیا در آفتابگردان Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
62 بهینه سازی القای ریشه های مویین توسط باکتری Agrobacterium rhizogenes در گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
63 بیان اختصاصی بافت ژن cry3Aa تحت کنترل پیشبر PEPC ذرت در گیاهان تراریخته چغندرقند (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
64 پایگاه داده اصلاحی و ژنتیکی توتون (TGB) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
65 تاثیر اشعه ی ماورای بنفش UV-A بر رشد گیاهچه 4 رقم از بذور آفتابگردان (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
66 تاثیر تنش آبی بر میزان جذب آهن و روی در بابونه آلمانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
67 تاثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد ارقام جدید آفتابگردان (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
68 تاثیر کاربرد آهن و روی برعملکرد و شاخص برداشت آنیسون (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
69 تاثیر محلول کلرید سدیم مغناطیسی بررشد و جوانه زنی گیاهچه خللر(Lathyru sativus (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
70 تاثیراشعه گاما وکودنیتروژن برعملکردوشاخص برداشت پروتئین برگی بابونه آلمانی Chamomilla recutita L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
71 تاثیرتابش گاما روی بذردررشد و عملکردبابونه آلمانی درسطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
72 تاثیررژیم های آبیاری روی جوانه زنی و رشدگیاهچه دربذرهای تولید شده بابونه آلمانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
73 تاثیرسطوح مختلف آهن وروی روی برخی صفات مورفولوژیک آنیسون (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
74 تاثیرمقادیر نیتروژن و زئولیت روی شاخص برداشت و میزان تجمع نیتروژن دربرگ همیشه بهار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
75 تاثیرنیتروژن و زئولیت روی عملکردکمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
76 تأثیر الیسیتورهای مختلف بر میزان ترکیبات فلاونوئیدی کل در ریشه های مویین گیاه کلپوره (Teucrium polium L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
77 تأثیرشوری ناشیاز کلرورسدیم و کلسیم برجوانه زنی و رشدگیاهچه کلزا (Brassica napus) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
78 تجزیه ارتباط برای صفات زراعی در توتون های شرقی (Nicotina tabacum L.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
79 تجزیه ارتباط برای صفات زراعی- ریخت شناسی در آفتابگردان روغنی با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونیREMAP و IRAP (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
80 تجزیه به عامل صفات در توتون گرمخانه ای تحت شرایط آبیاری و تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
81 تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد درآفتابگردان تحت دو رژیم متفاوت آبیاری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
82 تجزیه ژنتیکی صفت گلدهی در توتون های شرقی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
83 تجمع تنظیم کننده های اسمزی در برگ های زیره سبز تحت تأثیرکاربرد سوپرجاذب تحت رژیمهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
84 تجمع رنگیزه های فتوسنتزی در برگ های زیره سبز تحت تأثیرکاربرد سوپرجاذب در رژیمهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
85 تراریختی توتون با ژنهای رمز کننده آنتی بادی مونوکلونال trastuzumab بواسطه Agrobacterium tumefaciens (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
86 تعیین جایگاه های ژنی کنترل کننده قدرت جوانه زنی و رشدونمو دانه رست ها درجمعیت لاین های خالص نوترکیب آفتابگردان(Helianthus annuus. L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
87 تغییر در سیستمهای آنتیاکسیدانت در ژنوتیپهای حساس و مقاوم آفتابگردان آلوده به قارچ Sclerotinia sclerotiorum (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
88 تغییرات پروتئین های محلول در قسمت پایه ای ساقه ژنوتیپ های حساس و مقاوم آفتابگردان در واکنش به Sclerotinia sclerotiorum (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
89 توسعه نشانگرهای IRAP و REMAP جهت بررسی تنوع ژنتیکی در لاین های آفتابگردان (Helianthus annuus L) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
90 توسعه نشانگرهای REMAPدر یونجه های زراعی (Medicago Sativa L.) جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
91 تولید بیوماس زیره سبز تحت تأثیرکاربرد سوپرجاذب در رژیمهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
92 چندشکلی ادغامی رتروترنسپوزون ها و تنوع ژنتیکی در برخی جمعیت های یونجه زراعی( Medicago sativa L. ) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
93 چندشکلی ادغامی رتروترنسپوزونها و تنوع ژنتیکی در ارقام تجارتی گندم نان ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
94 خصوصیات ژنتیکی شاخصهای مقاومت به خشکی درآفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
95 دست یابی به بیشترین فاز کوردیریت مقاوم به شوک حرارتی در دما ها و زمان هایی پایین تر از تشکیل فاز با استفاده از مواد اولیه ارزان قیمت ایرانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
96 رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus) تحت سطوحمختلف شوری ناشی از کلریدسدیم و کلسیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
97 شناسایی مکان ژن های مقاومت جزئی به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه در آفتابگردان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
98 شناسایی مکان های ژنی کنترل کننده رشد و نمو دانه رست های آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
99 شناسایی مکانهای ژنی کنترل کننده درصد و سرعت جوانه زنی دانه های آفتابگردان در واکنش به تنش شوری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
100 شناسایی نشانگرهای رتروترنسپوزونی پیوسته با شاخص برداشت در آفتابگردان روغنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
101 شناسایی نشانگرهای ریزماهواره (SSR) پیوسته با ژن مقاومت به بیماری ویروس وای سیب زمینی (PVY) در ژنوتیپهای توتون شرقی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
102 شىاسایی مکان های ژنی کىترل کىىد صفات آگرومورفولوژیک در لاین های اینبرد نوترکیب آفتابگردان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
103 مارکرهای SSR همبسته با مقاومت نسبی به Phoma macdonaldii در Helianthus annuus (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
104 مارکرهای SSR همبسته با مقاومت نسبی به Phoma macdonaldii در Helianthus annuus (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
105 مراحل آلودگی قارچ Sclerotinia sclerotiorum در یقه ساقه ژنوتیپ حساس آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
106 مطالعه اثر تنش خشکی بر برخی از ویژگی های مورفولوژیک آفتابگردان روغنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
107 مطالعه تنوع زیستی کرچک های بومی ایران با استفاده از روشهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
108 مطالعه تنوع ژنتیکی با استفاده از داده های مولکولی حاصل از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
109 مطالعه تنوع ژنتیکی لاین های اینبردنوترکیب آفتابگردان با استفاده ازصفات آگرومورفولوژیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
110 مطالعه واکنش دانه رست های آفتابگردان در مقابل تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
111 مقادیر عناصرغذایی و پروتئین بذربابونه آلمانی تحت رژیمهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
112 مقایسه ی چندشکلی رتروترنسپوزونهای Native و Non-native در گندم نان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
113 مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات اگرومورفولوژیک در توتون (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
114 و نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزنها جهت مطالعه تنوع ISSR ارزیابی مقایسهای نشانگرهای زنتیکی لینهای نان گندم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
115 ویژگیهای فیزیولوژیک و مرفولوژیک برگ و گل همیشه بهار در سطوح مختلف آبیاری تحت مقادیر مختلف نیتروژن بیولوژیک (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
116 همبستگی و تجزیه مسیرترتیبی برای برخی ازصفات وابسته به عملکرددرگیاهان دارویی زنیان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران