محمد بایبوردی

 محمد  بایبوردی

محمد بایبوردی

Mohammad Baybverdi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.