دکتر نسرین مهرا

دکتر نسرین مهرا دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر نسرین مهرا

Dr. Nasrin Mehra

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اساسی سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 9، شماره: 34
2 اقتصاد سیاسی بزه کاری دولت در نظام اقتدارگرای فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 20، شماره: 80
3 الزامات حقوق بشری کشف جرم در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 47، شماره: 2
4 بررسی بزه دیدگی اطفال معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 13، شماره: 49
5 بررسی تاثیر قرارهای فرعی انگلستان در پیشگیری از جرم و اختیار پلیس در صدور آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 13، شماره: 47
6 بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 7، شماره: 1
7 پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 110
8 پیشگیری وضعی از قاچاق مواد مخدر در گستره جغرافیای انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 2
9 تاثیر سن بلوغ شرعی دختران ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی بر صلاحیت مراجع قضایی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی جنایات ارتکابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 27، شماره: 77
10 تاثیر مشخصه های جرم بر تعیین مجازات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 22، شماره: 88
11 تبیین جرم شناختی تاثیر تجربه های زیسته بر تقویت کشش های مجرمانه در فضای سایبر مورد مطالعه: زندان تهران بزرگ (فشافویه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی دوره: 2، شماره: 1
12 تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 20
13 تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم و تخلفات رانندگی و آسیبشناسی آنها (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 112
14 تروریسم و حقوق کیفری (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 11، شماره: 8
15 جایگاه مسئولیت و جبران خسارت در پرتو حقوق شبه جرم در نظام کیفری ایران و انگلستان (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 51
16 جنایت اکوساید؛ گذشته، حال و آینده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 30
17 درآمدی بر اخلاق باور در نظام عدالت کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 28، شماره: 107
18 دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 4، شماره: 14
19 دیوان کیفری بین المللی در آستانه دو دهه فعالیت: چالش ها و دستاوردها (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 16، شماره: 18
20 راهکارهای یکسان سازی اعمال صلاحدیدهای قضایی در زمینه تعیین مجازات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 20، شماره: 1
21 رویکرد نوین حقوق کیفری در موضوع بار اثبات دفاعیات (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 79، شماره: 90
22 سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 82، شماره: 103
23 شاخص های کنش قضایی در نظام عدالت کیفری ایران با تکیه بر آموزه های فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه جزای تطبیقی دوره: 2، شماره: 2
24 شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تامین کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 12، شماره: 45
25 ظاهر متهم در مراحل رسیدگی کیفری؛ تقابل رویه با اصول (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 83، شماره: 106
26 عوامل موثر بر تعیین میزان حبس تعزیری قاتل عمدی در فرض عدم قصاص (تحلیل موردی پرونده های قتل عمد در استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 14، شماره: 3
27 قرار بازداشت موقت در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و مقایسه آن با ضوابط ناظر بر این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 21، شماره: 84
28 قوانین و مقررات کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار: حال و آینده (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 20
29 مبانی فلسفی جرم انگاری؛ تحلیل رذایل اخلاقی از چشم انداز نظریه خودحاکمیتی و اصل آسیب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 24، شماره: 1
30 مبانی و جلوه های قضازدایی پلیسی در نظام حقوق کیفری انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 24، شماره: 96
31 مولفه های تاثیرگذار سیاست کیفری در تمایل به قرارهای بازداشت موقت یا نظارت قضایی در فقه اسلامی، حقوق ایران و انگلستان (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 20، شماره: 50
32 نگرش تطبیقی به تحولات قانون مجازات اسلامی راجع به تعدد جرم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 19، شماره: 74