عبدالرضا بهره مند

 عبدالرضا بهره مند Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.

عبدالرضا بهره مند

Abdolreza Bahremand

Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی طراحی هیدرولوژیک سرریز سد با استفاده از دوره بازگشت های دو متغیره مبتنی بر توابع کاپولا (مطالعه موردی: سد گلستان 2، استان گلستان) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 3
2 Simulation of Water Balance Components Using a Distributed Hydrological Model in Taleghan Watershed (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع انسانی دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی تغییرات زمانی و مکانی مولفه های بیلان آب و هیدروگراف تفکیک شده 
حوزه آبخیز ارازکوسه از طریق مدلسازی تغذیه آب زیرزمینی با مدل WetSpass (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
4 بررسی حساسیت پارامترهای موثر بر روندیابی هیدروگراف سیل با روش موج پخشی دیفیوژن با مدل هیدرولوژیکی توزیعی WetSpa در حوزه آبخیز زیارت گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
5 بررسی حساسیت پارامترهای موثر بر روندیابی هیدروگراف سیل با روش موج پخشی دیفیوژن با مدل هیدرولوژیکی توزیعی WetSpa در حوزه آبخیز زیارت گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
6 پهنه بندی خطر سیل با دو مدل مادکلارک و HEC-RAS در آبخیز سد بوستان استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
7 پهنه بندی خطر و برنامه مدیریت رواناب شهری با استفاده از تکنیک های GIS و AHP (مطالعه موردی شهرگرگان، استان گلستان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
8 تحلیل فراوانی دو متغیره شدت و عمق بارندگی با استفاده از توابع مفصل (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهل چای، گرگانرود، استان گلستان) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 2
9 تفکیک مولفه های جریان سیل توسط مدل هیدرولوژیکی – توزیعی WetSpaدر حوزه آبخیز زیارت-گرگان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 5
10 شبیه سازی اثرات سناریوهای توسعه مناطق مسکونی بر رسوب با استفاده از مدل WetSpaدر حوزه زیارت استان گلستان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
11 شبیه سازی دو بعدی سیل با استفاده از مدل Nays 2D Flood و مقایسه آن با تصویر ماهواره سنتینل2 (مطالعه موردی: سیل اسفند 1398 در بازه انتهایی رودخانه ارازکوسه، استان گلستان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
12 کاربرد چارچوب سلسله مراتبی چند مقیاسی برای تفکیک واحدهای مکانی آبخیزها (مطالعه موردی:آبخیز تیل آباد_استان گلستان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
13 کالیبراسیون و ارزیابی مدل SWMM در شبیه سازی رواناب منطقه 9 شهرداری مشهد (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 2
14 مدیریت سیلاب شهری ازطریق شبیه سازی رواناب سطحی با استفاده از مدل SWMM در شهر گرگان، استان گلستان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
15 مروری بر روش ها و مدل های برهمکنش آب سطحی-زیرزمینی با تمرکز بر مدل های جامع منطقه ای (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز عدم قطعیت مدل و پارامترهای مؤثر بر شبیه سازی جهت بررسی اعتبار نتایج شبیه سازی اثر سناریوهای تغییر کاربری اراضی مدلWetSpa (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 آنالیزعدم قطعیت پارامترهای مدل هیدرولوژیکی توزیعی مکانی WetSpa درشبیه سازی هیدروگراف جریان حوزه آبخیز دینورکرخه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
3 ارزیابی اثرات هیدرولوژیک طرح آبخیزداری جعفرآباد استان گلستان با استفاده از مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
4 ارزیابی اصلاح پروفیل آبراهه با استفاده از مدلسازی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 ارزیابی تغییر اقلیم در راستای مدیریت منابع آب: پیش بینی بارش، دمای حداقل، و دمای حداکثر تحت سناریوهای RCP در ایستگاه سینوپتیک گرگان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
6 ارزیابی مدل SWMM در برآورد اثرات تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات جریان رودخانهای در آبخیز زیارت گرگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
7 استفاده از مدلهای هیدرولیکی رستری برای شبیه سازی دوبعدی جریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
8 برآورد تاثیرتغییرات کاربری اراضی برمولفه های بیلان آبی وپارامترهای هیدرولوژیکی درحوزه دینور بوسیله مدل هیدرولوژیکی WetSpa (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
9 بررسی آنالیز حساسیت پارامترهای مؤثر در شبیه سازی هیدروگراف جریان با استفاده از مدلهیدرولوژیکی توزیعی مکانی WetSpa در حوزه آبخیز دینوردر بالادست سد کرخه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
10 بررسی اثرات توسعه شهری در افزایش دبی اوج سیلاب (مطالعه موردی:حوزه آبخیز زیارت ،گرگان) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
11 بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی در میزان برگاب حوضه آبخیز چهل چای بوسیله محیط GIS PCRaster (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
12 بررسی تحلیلی معیارهای هیدرولیکی و آسیب پذیری در پهنه بندی خطر سیلاب شهری بااستفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
13 بررسی تغییر پارامترهای اقلیمی حوزه آبخیز طالقان با استفاده از ریز مقیاس نمایی مدل LARS – WG (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
14 بررسی تغییرات دینامیک رطوبت خاک درشبیه سازی هیدروگراف جریان با استفاده از مدل توزیعی مکانی WetSpa درحوزه دینورکرخه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
15 بررسی تغییرات ضریب رواناب در حوزه های آندزیتی و توف آتشفشانی (مطالعه موردی 4 حوزه آبخیز خراسان رضوی) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
16 بررسی عدم قطعیت پارامترهای مدل بارش-رواناب WetSpa با استفاده از روش مونت کارلو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
17 بررسی مدل SWMMدر شبیه سازی کمی و کیفی جریان رودخانه ای در حوضه های آبخیز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
18 بررسی مناسب ترین روش تعیین ضریب زبری دربخشی ازرودخانه گرگانرود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
19 بررسی و ارزیابی مدل لارس طبق سناریوی B 1 در شبیه سازی داده های هواشناسی حوزه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
20 بررسی واکنشهیدرولوژیکی حوزه آبخیز سد بوستان، استان گلستان به سناریو های تغییر کاربری اراضی با استفاده از مدل WetSpa20 در محیطGIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
21 پروفیل سیل در دوره بازگشت های مختلف با استفاده از مدل هیدرولیکی دوبعدی LISFLOOD-FP مطالعه موردی: بازه اوشان، حوزه آبخیز شمشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
22 پهنه بندی سیل با دبی با دوره بازگشت های مختلف با استفاده از مدل هیدرودینامیکی CCHE2D ، مطالعه موردی: رودخانه حبله رود، منطقه بنکوه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
23 پهنه بندی سیلاب رودخانه گرگانرود با استفاده از مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
24 پهنه بندی سیلاب مبتنی بر عدم قطعیت با استفاده از روش GLUE (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 پهنه بندی ظرفیت ذخیره چالابی حوزه زیارت با استفاده از مدل WetSpa (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
26 پیش بینی هیدروگراف جریان با استفاده از مدل توزیعی WetSpa بر مبنای سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوزه دینور کرخه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
27 تاثیر رطوبت علوفه بر روی نیاز آبی گوسفند( مطالعه موردی مراتع صفاایشان شهرستان گمیشان استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
28 تاثیر کاشت آتریپلکس بر کاتیون های خاک(مطالعه موردی: دشت کالپوش، خراسان شمالی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
29 تأثیر کاربریهای مختلف بر روی میزان انتقال فسفر به درون آبهای سطحی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
30 تحلیل اقتصادی روشهای جمع اوری اب باران MCWH در مناطق خشک برای کشت درخت پسته مطالعه موردی: استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
31 تحلیلی برروندیابی جریان به کمک روش تقریب موج پخشی دیفیوژن درمدل هیدرولوژیکی توزیعی مکانی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
32 تشریح نحوه عملکردفرمولاسیون مدل هیدرولوژیکی توزیعی مکانی WetSpa به جهت شبیه سازی اثرتغییرات کاربری اراضی برفرآیندهای هیدرولوژیکی سطح حوزه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
33 تعیین الگوی توزیع زمانی بارش با روش رتبه بندی درحوضه آبخیز سدبوستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
34 تعیین پهنه سیل گیر با استفاده از مدل هیدرولیکی دو بعدی LISFLOOD-FP (منطقه مورد مطالعه: بازه 10 کیلومتری از رودخانه گرگانرود) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
35 تعیین تراز سطح آب دردوره بازگشت های مختلف با تغییرات ضریب زبری دربخشی از رودخانه گرگان رود (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
36 تعیین تراز سطح آب و بررسی وضعیت جریان در دوره بازگشتهای مختلف تا تغییرات ضربه زبری در بازه ابتدایی رودخانه گرگانرود (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
37 تعیین کیفیت آب زیرزمینی بر مبنای روش طبقه بندی ویلکوکس در دشت سیلاخور،استان لرستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
38 تعیین نقاط آبگرفتگی و طراحی ابعاد بهینه کانال های منطقه 9 شهرداری مشهد با هدف استحصال آب باران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
39 تغییرات زمانی رطوبت لایه سطحی و عمقی خاک درحوضه آبخیزکچیک استان گلستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
40 تهیه نقشه پتانسیل چشمه آب زیرزمینی حوزه آبخیز قورچای استان گلستان با استفاده از مدل آماری نسبت فراوانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
41 تهیه نقشه خطر سیل با استفاده از GIS و مدل عددی CCHE2D مطالعه موردی: رودخانه حبله رود، منطقه بنکوه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
42 تهیه نقشه ضریب پتانسیل روانآب حوضه چهلچای با استفاده از مدل WetSpa (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
43 تهیه نقشه ضریب رواناب پتانسیل و ظرفیت ذخیره جالابی حوزه ابخیز اترک با استفاده از مدل WetSpa (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
44 تهیه نقشه ضریب رواناب پتانسیل و ظرفیت ذخیره چالابی حوزه ابخیز سدبوستان استان گلستان با استفاده ازمدل WETspa درمحیط GIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
45 تهیه نقشه ظرفیت ذخیره چالابی حوزه زیارت با استفاده از مدل WetSpa (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
46 روندیابی رسوب معلق با روش موج سینماتیک با استفادها زمدل توزیعی مکانی WetSpa مطالعه موردی حوزه زیارت استان گلستان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
47 روندیابی هیدروگراف سیل با روش موج بخشی دیفیوژن برپایه GIS با مدل هیدرولوژیکی توزیعی WetSpa ‏(مطالعه موردی: حوزه آبخیز زیارت، استان گلستان) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
48 شبیه سازی انتقال فسفر در آب های سطحی با استفاده از مدل WetSpa (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
49 شبیه سازی بیلان آبی حوزه آبخیزسدبوستان استان گلستان با استفاده ازمدل wetspa درمحیط GIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
50 شبیه سازی تاثیرسناریو های اصلاح پروفیل آبراهه کاهش شیب آبراهه های رتبه یک برهیدروگراف سیل با مدل هیدرولوژیکی WETSpa مطالعه موردی: حوزه آبخیز زیارت ، استان گلستان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
51 شبیه سازی توزیعی رواناب در سطح حوزه به روش موج سینماتیک با کمک GIS (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
52 ‏شبیه سازی جریان در حوزه آبخیز زیارت با مدل هیدرولوژیکی - توزیعی WetSpa (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
53 شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی توزیعی WetSpa در حوزه آبخیز رودخانه کشکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
54 شبیه سازی رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکی توزیعی - مکانی WetSpa در حوزه آبخیز حاجی قوشان استان گلستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
55 شبیه سازی رواناب حاصل از ذوب برف حوزه آبخیز شمشک بامدل WetSpa (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
56 شبیهسازی بیلانآبی در مقیاس حوزه آبخیز با استفاده از مدل هیدرولوژیکی- توزیعی و GIS (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
57 شبیهسازی توزیعی- مکانی سیل با مدل هیدرولوژیکی WetSpaدر حوزه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
58 عوامل موثر بر افزایش سرعت جریان زیر قشری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
59 عوامل موثر بر میزان ضریب رواناب در حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
60 کاربرد شاخص رطوبتتوپوگرافی TWI درکشاورزی دقیق حوضه کچیکاستان گلستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
61 کاربرد مدل Wetspa در شبیه سازی رفتارهای حوزه آبخیز (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
62 کاربرد مدل هیبرید برای استخراج هیدروگراف واحد لحظهای در حوزه آبخیزکلستان شیراز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
63 کاربرد مدل هیدرولوژیکی- توزیعی مکانی در تعیین هیدروگراف سیل رودخانه اترک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
64 محاسبه حجم سفره های آب زیرزمینی از طریق سیستم اطلاعات جغرافیای GIS مطالعهموردی دشت سیلاخور استان لرستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
65 مدل سازی رطوبت خاک در کاربری های اراضی مختلف در زمان پیک جریان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
66 مدلسازی برآورد ضریب رواناب سالانه حوضه آبخیز چهلچای بوسیله محیط PCRaster (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
67 مدلسازی منطقه ای مولفه های هیدروگراف با استفاده از پارامترهای فیزیکی حوزه آبخیز به روش تحلیل خوشه ای(مطالعه موردی: غرب حوزه آبخیز جازموریان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
68 مدلسازی منطقه ای مولفه های هیدروگراف بااستفاده ازپارامترهای فیزیکی حوزه آبخیز به روش تجزیه و تحلیل عاملی (مطالعه موردی: غرب حوزه آبخیز جازموریان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
69 مروری بر روش های تجربی محاسبه زمان تمرکزحوزه های آبخیز (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
70 مروری بر روش های روندیابی حوزه مبتنی بر معادله ذخیره (روشهای مخزنی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
71 مروری بر روش های عدم قطعیت در مدل های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
72 مساله مسیریابی تولید، بهینه سازی استوار، عدم قطعیت، بهینه سازی تجمع ذرات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
73 معرفی چارچوب سلسله مراتبی چند مقیاسی برای مدیریت موثر حوضه‎های رودخانه‎ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
74 معرفی روشهای شبیهسازی فرسایش و رسوب در مدلهای WETSPA و SWAT (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
75 معرفی مدل WetSpa (مدل توزیعی انتقال آب و انرژی بین خاک، گیاه و اتمسفر) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
76 معرفی نرم افزار PCRaster مدلسازی بیلان آب (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
77 معرفی و تهیه شاخص جدید توپوگرافی، ارتفاع از سطح نزدیکترین زهکش (HAND) (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
78 معرفی و تهیه نقشه شاخص رطوبت توپوگرافی TWI (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
79 معرفی و کاربرد مدل Nays 2D Flood برای پهنه بندی سیل در دشت سیلابی گرگان رود (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
80 مقایسه روش های پیل گریم و هاف برای تعیین الگوی زمانی بارش در حوضه آبخیز سد بوستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
81 مقایسه عملکرد دو مدل GEM و WATCH با داده های دما و بارندگی اندازه گیری شده در حوزه آبخیز سفیدرود، ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
82 مقایسه مدل های هیدرولوژیکی WetSpa و WetSpa-Python (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
83 نقاط آب گرفتگی و طراحی ابعاد بهینه کانال های منطقه 9 شهرداری مشهد توسط مدل SWMM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
84 نقش بیمه سیل درمدیریت بحران سیلاب (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
85 نقش مولفه های رنگین کمان آب در استحصال بارش (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
86 واسنجی دستی و خودکار مدل هیدرولوژیکی توزیعی به جهت شبیه سازی هیدروگراف جریان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
87 واسنجی و اعتبارسنجی نتایج مدل هیدرولوژیکی توزیعی_مکانی،WetSpa،در حوزه دینور کرخه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار