فروغ مرتضایی نژاد

 فروغ مرتضایی نژاد رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

فروغ مرتضایی نژاد

Forogh Mortezaiinezhad

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسپرمیدین و سایتوکینن های مختلف بر ریز ازدیادی و القای گلدر محیط کشت درون شیشه ای در رز رقم Dolcevita (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
2 اثر اکسین و نوع قلمه بر درصد کالوس زایی و درصد زنده مانی قلمه ها ی سوفورا ژاپنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
3 اثر تنش شوری (NaCl) بر برخی ترکیبات بیوشیمیایی در ژنوتیپ های مختلف گیاه دارویی بابونه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
4 اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژی اندام های هوایی و زیرزمینی ژنوتیپ های مختلف گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
5 اثر سطوح مختلف شوری بر روی رنگیزه های فتوسنتزی دو ژنوتیپ همدانی و اروپائی 11486 گیاه داروئی رازیانه (.(Foeniculum vulgare Mill) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
6 اثر کیفیت آب آبیاری و نوع بستر کشت بر خصوصیات رشد رویشی سه رقم گل جعفری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
7 اثر محلول پاشی هورمون سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر پارامترهای رشد گل رز رقم آنجلینا (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 اثر محیط کشت بر برخی از شاخص های رویشی گیاه سرخارگل در شرایط اینویترو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
9 اثر نفتالین استیک اسید و بنزیل آمینوپورین بر ریزازدیادی گیاه دارویی گل مغربی صورتی Oenothera speciosa (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
10 اثرات خشکسالی بر سیمای پوشش گیاهی پناهگاه حیات وحش قیمشلو (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
11 اثرتلقیح باکتری Rhodococcus erythropolis درخاک های آلوده به مقاومت دو گونه کنتاکی بلوگراس ومرغ پنجه ای به آلاینده هیدروکربن های نفتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
12 ارزیابی تاثیرکوددامی بعنوان یک ترکیب ارگانیک برخصوصیات کمی و کیفی گل تاج خروس Celosia cristata (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
13 ارزیابی تاثیرمصرف کمپوست زباله شهری بعنوان یک کودارگانیک برشاخصهای کمی و کیفی گل تاج خروس Celosia cristata (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
14 ارزیابی متابولیت های ثانویه در برگ‌های درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
15 باززایی و ریزازدیادی درون شیشه ای درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss. (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 بررسی اثر اسید سالیسیلیک و ورمی کمپوست بر برخی از خصوصیات رشدی گیاه پریوش (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
17 بررسی اثر اسید سالیسیلیک، اسید جیبرلیک و سیلیکات پتاسیم بر خصوصیات مورفولوژیک ژربرا (Gerbera jamesonii cv. Estanza) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 بررسی اثر تنش شوری (NaCl) بر عىاصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در ژنوتیپ های بابونه (.Matricaria recutita L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
19 بررسی اثر تنش شوری بر صفات گل و وزن بوته درژنوتیپ های برتر گیاه دارویی بابونه (.Matricaria recutita L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
20 بررسی اثر تیمار نور لیزر و تیمار اسید جیبرلیک بر میزان جوانه زنی بذر گیاه دارویی مریم گلی مزرعه روی Salvia nemarosa (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
21 بررسی اثر تیمار های هورمونی اسید جیبرلیک، کینتین، سالیسیلیک اسید بر صفات پیاز زعفران زراعی (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
22 بررسی اثر تیمارهای هورمونی اسید جیبرلیک، کینتین، سالیسیلیک اسید بر صفات رویشی (برگ) زعفران زراعی (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
23 بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و آهن بر عملکرد گیاه استویا ( Stevia rebaudiana (Bertoni (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
24 بررسی اثر سه هورمون اسید جیبرلیک، اسید سالیسیلیک وکینتین بر صفات زایشی گل زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
25 بررسی اثر شوری آب آبیاری بر جوانه زنی گیاه دارویی زنیان Carum copticum (L.) C. B. Clarke (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
26 بررسی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد بیولوژی و کمیت اسانس گیاه دارویی زنیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
27 بررسی اثر کیفیت آب آبیاری و بستر کشت بر تولید گل سه رقم گل جعفری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
28 بررسی اثر لیزر قرمز و اسید سالیسیلیک بر برخی از خصوصیات بیوشیمیایی گیاه مرزنجوش Origanum vulgare L (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
29 بررسی اثر لیزر قرمز و اسید سالیسیلیک بر برخی از خصوصیات مرفولوژیکی گیاه مرزنجوش Oirganum vulgare L (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
30 بررسی اثر متیل جاسمونات و لیزر بر رشد رویشی گیاه مرزنجوش (Origanum vulgare L.) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
31 بررسی اثر نوع ریزنمونه و غلظت ذغال فعال بر استقرار ریزنمونه های ارکیده فالانوپسیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
32 بررسی اثرات لارو کشی اسانس گیاهان دارویی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
33 بررسی اثرات هورمونی اسید جیبرلیک واسید سالیسیلیک و کینتین برصفات مرفولوژیکی وزایشی گل زعفران زراعی Crocus sativus L. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
34 بررسی اثرتنش خشکی بربرخی خصوصیات فیزیولوژیکی سه رقم گل شاهپسند (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
35 بررسی تاثیر کاربرد محرک های زیستی بر پارامترهای رویشی گیاه دارویی نعناع فلفلی ( Mentha piperita L. ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
36 بررسی تاثیر کاربرد محرکهای زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی Mentha piperita L. (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
37 بررسی تاثیرتیمارهای هورمونی برجوانه زنی بذرموسیرایرانیAllium hirtifolium Boiss درشرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
38 بررسی ترکیبات شیمیایی بیسابولولاکسیدA بوتانوئیکاسید وآرتمیزیا الکل دراسانس بابونه Matricaria recutita L تحت تنش شوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
39 بررسی تیمار پیش از برداشت کینتین بر محتوای رنگدانه، ویژگی های مورفولوژیکی و جذب برخی عناصر در گل رز رقم آنجلینا (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
40 بررسی جوانه زنی و تولید پیازچه موسیر ایرانی (Allium hirtifolium Boiss) در محیط Invitro (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
41 بررسی خصوصیات بیوشیمیایی گیاه مرزنجوش Oirganum vulgare L تحت تاثیرلیزر قرمز و متیل جاسمونات (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
42 بررسی رنگیزه های فتوسنتزی و رنگدانه های گیاهی در ژنوتیپ های برتر بابونه (Matricaria recutita L.) تحت اثر تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
43 بررسی روابط بین صفات در ژنوتیپ های گل محمدی تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
44 بررسی ریزازدیادی گل میخک با استفاده از تکنیک کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
45 بررسی سه عنصر مس ، روی و آهن در گیاه بابونه در تیمارهای متفاوت تحت سطوح مختلف شوری(NaCl) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
46 بررسی متابولیت‌های ثانویه موجود در برگ گیاه زردچوبه ( Curcuma longa) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
47 بیوفیلتراسیون فاضلاب تصفیه شده شهری در خاک آغشته به کمپوست در آبیاری گیاه برگ بو (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
48 پرآوری گیاه دارویی استویا با استفاده از ریزنمونه گره (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
49 پرآوری گیاه لیسیانتوس و امکان سنجی ایجاد گل درون شیشه ایبا استفاده از جوانه جانبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
50 تاثیر سطوح مختلف تنش شوری بر روی ترکیبات جذب کننده UV و میزان نشت یونی در دو ژنوتیپ اروپائی 11486 و همدانی گیاه دارویی رازیانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
51 تاثیر سطوح مختلف شوری بر فعالیتهای آنزیمی و اسیدآمینه در دو ژنوتیپ همدانی و اروپائی 11486 گیاه داروئی رازیانه Foeniculum vulgare Mill (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
52 تاثیر سطوح مختلف شوری برترکیبات شیمیایی بیسابول اکسیدA،1و8-سینئول و بنزن در اسانس گیاه دارویی بابونه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
53 تاثیر شوری بر جوان هزنی چمن چمانواش بلند (Festuca arundinacea) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
54 تأثیر محرک های زیستی بر وزن تر و وزن خشک اندام هوایی نعناع فلفلی (.Mentha piperitta L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
55 تأثیر مدیریت تغذیه بر شاخص های کیفی میوه سیب (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
56 تریگونلین حاصل از کالوس هیپوکوتیل شنبلیله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
57 تعیین بهترین تیمار جوانه‌زنی بذر درمنه دشتی(Artemisia sieberi Boiss) درشرایط درون شیشه‌ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
58 تعیین بهترین تیمار جهت رشدریزنمونه جنین گیاه دارویی باریجه Ferula gummosa Boiss.درشرایط درون آزمایشگاهی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
59 تعیین بهترین تیمار ضدعفونی جهت کشت درون شیشه ای گیاه دارویی موسیرایرانیAllium hirtifolium Boiss (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
60 تغییزات خصوصیات بیوشیمیایی و کیفی گل ژربرا تحت تیمار تنظیم کننده ه ی رشد گیاهی و تغذیه (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
61 رقم (جلی) درشرایط زمینی بر برخی پارامترهای رشد مریستم سیب Nacl بررسی اثرلیزر و نمک درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
62 ریزازدیادی گیاه گل مغربی صورتی با استفاده از قلمه تک گره (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
63 کاربرد تنظیم کننده های رشد در محیط موراشیگ و اسکوگ جهت ریزازدیدی گیاه درمنه دشتی( Artemisia sieberi Besser ) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
64 کالوس زایی و اندام زایی مستقیم در ریزنمونه های میانگره درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss. (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
65 کشت درون شیشه ای گیاه درمنه دشتی Artemisia sieberi Besserدر محیط لوید مک کاون تحت تأثیر تنظیم کننده های رشد (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
66 مطالعه عملکرد گل و صفت های مختلف گل محمدی تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
67 مقایسه اثر تنش شوریNaCl بر عملکرد گل، اسانس و درصد کامازولن ژنوتیپ های برترگیاه دارویی بابونه Matricaria recutita L (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
68 مقایسه برخی ترکیبات آنتی اکسیدانی ژنوتیپ های برتر بابونه تحت سطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
69 مقایسه برخی ترکیبات شیمیایی اسانس سه ژنوتیپ (اصفهان، اهواز و شیراز) در گیاه دارویی بابونه (.Matricaria recutita L) تحت سطوح مختلف تنش شوری NaCl (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
70 مقایسه تأثیر محلول پاشی هورمون سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر عملکرد دو رقم گل رز (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار