دکتر اکبر کمیجانی

دکتر اکبر کمیجانی استاد دانشگاه تهران

دکتر اکبر کمیجانی

Dr. Akbar Komijani.

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (( ارزیابی عملکرد واگذاری سهام در سازمانهای عمده واگذر کننده )) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 33، شماره: 2
2 An Analysis of the Relationship between Monetary-Exchange Rate Policies and the public Debt and Theirs Effects on Inflation and Economic Growth in Iran (دریافت مقاله) مطالعات بین المللی اقتصاد دوره: 37، شماره: 2
3 آثار متغیرهای حقیقی و پولی- مالی بر نرخ سود سپرده بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 46
4 آزمون رابطه بلندمدت بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 1
5 اثر انتشار فضایی تغییرات قیمت مسکن در ایران با استفاده از مدل وقفه فضایی و داده های ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 21، شماره: 67
6 اثر نامتقارن قیمت نفت، نااطیمنانی قیمت نفت و تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی و تورم در ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 10، شماره: 2
7 اثرات زیرساخت، کاربری و سرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 13، شماره: 49
8 اثرات نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از روش VECM (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 45
9 اثرسرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اشتغال ماهر و غیرماهر بخش خدمات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 5
10 ارزیابی اثربخشی کانال های انتقال پولی بر تولید و تورم و تحلیل اهمیت نسبی آنها در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 17، شماره: 2
11 ارزیابی ثبات مالی در ایران با تاکید بر ثبات بانکی (رویکردآزمون هشدارهای اولیه) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 3، شماره: 10
12 اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 21، شماره: 65
13 انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران با توجه به شوکهای نفتی وارد برآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 23
14 اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران مبتنی بر رویکرد آماری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
15 اندازه گیری و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه گذاری درتحقیقات کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
16 Factors Associated with FDI Inflows to MENA Region: An Empirical Examination (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 24، شماره: 2
17 برآورد مدل جدیدی از سیکل های تجاری سیاسی: مورد مطالعه ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 18، شماره: 71
18 برآورد و پیش بینی نرخ مرگ ومیر در ایران با استفاده از مدل لی-کارتر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 4
19 برآوردی از نقش عوامل موثر بر کسری بودجه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 21، شماره: 3
20 بررسی آثار اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 8، شماره: 28
21 بررسی آثار تولید بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات بر تورم در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 16، شماره: 45
22 بررسی اثر واکنش به قیمت دارایی ها در سیاست پولی بر تثبیت اقتصاد کلان مبتنی بر رویکرد کوانتایل (مطالعه بین کشوری) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 5، شماره: 17
23 بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تورم و شکاف تولید در ایران: رویکرد حد آستانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
24 بررسی ارتباط متقابل بین تولید و تورم در اقتصاد ایران (با تاکید بر تولید بخشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 9، شماره: 32
25 بررسی تاثیر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی در ایران به روش همجمعی ARDL (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 4، شماره: 14
26 بررسی تاثیر تسهیلات غیرجاری بر خلق درون زای پول بانکی و شکنندگی نظام بانکی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 27، شماره: 91
27 بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و توزیع درآمد در مناطق مختلف ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 47
28 بررسی تاثیر سیاست های همزمان پولی و مالی بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 6، شماره: 2
29 بررسی تاثیر متغیرهای نئوکلاسیکی و نهادی (شاخص های حکمرانی خوب) بر نرخ اشتغال کشورهای توسعه یافته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 4، شماره: 14
30 بررسی تئوریک D&R با استفاده از مدلهای رشد وتحلیل مقایسه ای هزینه های D&R در کشورهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 31، شماره: 45
31 بررسی حافظه بلندمدت در نوسان های بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 3، شماره: 3
32 بررسی شکاف تورمی ‎میان خانوارهای مناطق شهری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 44، شماره: 2
33 بررسی علیت بین تورم، رشد تولید، قیمت نفت و نااطمینانی آنان با استفاده از یک مدل گارچ سه متغیره برای ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 8، شماره: 15
34 بررسی عوامل موثر بر انتخاب نظام ارزی (مروری بر ادبیات) (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 0، شماره: 1
35 بررسی میزان اثرات ضد تورمی افزایش تولید بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش های اقتصاد ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
36 بررسی و نقد نظریه های اندیشه وران اقتصادی غرب درباره ماهیت پول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 17، شماره: 51
37 پایداری مالی دولت در اقتصاد ایران با رویکرد مدل هم انباشتگی (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 2، شماره: 2
38 پویایی های علی بین تولید، تقاضای انرژی و انتشار دی اکسید کربن در ایران: یک تحلیل آستانه ای (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 3، شماره: 2
39 تاثیر اجزای تقاضای نهایی بر اشتغال بخشهای اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 36، شماره: 2
40 تاثیر ترکیب ذخایر خارجی بانک های مرکزی بر جایگزینی یورو و دلار: مطالعه کشورهای ایران، عربستان، ترکیه و روسیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 10، شماره: 37
41 تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مناطق مختلف ایران (یک رهیافت اقتصادسنجی فضایی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 22، شماره: 71
42 تاثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست های جبرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 22، شماره: 69
43 تاثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی مقایسه اقتصادهای کمتر توسعه یافته و نوظهور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 12، شماره: 37
44 تاثیر سیاست های پولی بر نوسان قیمت دارایی های مالی و حقیقی از طریق گشتاورهای تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
45 تاثیر سیاست های پولی در نوسان قیمت دارایی های مالی و حقیقی (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 2، شماره: 1
46 تبیین نقش عوامل موثر بر جلب سرمایه مستقیم خارجی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 2
47 تحلیل اثرات پراکندگی تغییرات قیمت های نسبی و شوک های پولی بر تورم در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 4، شماره: 12
48 تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 2، شماره: 7
49 تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه تورمی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 39، شماره: 1
50 تحلیل و آزمون عدم تقارن در رفتار سیاست گذاری پولی بانک مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 2، شماره: 6
51 تحلیلی از سیر تحول و پیامدهای سیاستگذاری منحنی فیلیپس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 31، شماره: 41
52 تحلیلی تئوریک از اهمیت وماهیت پس انداز و بررسی تجربی آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 31، شماره: 47
53 تحلیلی راهبردی بر اثر سرمایه انسانی در رشد بهره وری نیروی کار (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
54 تشکیل سرمایه و مولفه های اقتصادی آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 1، شماره: 1
55 تشکیلات و عملکرد صندوقهای قرض الحسنه پول و جایگاه آنها در سیستم پولی و بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 31، شماره: 44
56 ثبات تابع تقاضای پولی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 39، شماره: 4
57 چارچوب نظری تبیین عوامل موثر بر توسعه مالی (با تاکید بر مدل ویلیامسون) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 17، شماره: 50
58 درس های ثبات تقاضای پول برای سیاست‎گذاری پولی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 57، شماره: 2
59 رابطه بین تورم، نااطمینانی تورمی، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 1، شماره: 3
60 رابطه نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 11، شماره: 41
61 رویکردی نوین به کانال سرمایه ی بانکی: نقش روش رتبه بندی اعتباری در مکانیزم انتقال پولی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 46، شماره: 2
62 سازوکار اثرگذاری عقود مشارکت محور در بانکداری بدون ربای ایران با تاکید بر تکانه های قیمت نفتی و پولی بر بخش حقیقی اقتصاد (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 8، شماره: 2
63 سنجش حق الضرب پول با استفاده از تخمین تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 32، شماره: 1
64 سنجش شاخص نااطمینانی بر مبنای جستجوی اینترنتی: مطالعه موردی بازار ارز ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 12، شماره: 23
65 سنجشی از تاثیر شوک‎های نفتی و سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 45، شماره: 3
66 سیاست گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 2، شماره: 8
67 سیاست‎های پولی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی؛ با تاکید بر نرخ سود بانکی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 47، شماره: 4
68 شبیه سازی نرخ سود بازار بین بانکی ریالی ایران در چارچوب تعادل نش و با استفاده از مدل های جستجو (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 7، شماره: 3
69 شناسایی عوامل درونی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 51، شماره: 3
70 شناسایی و پیش بینی بحران های بانکی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 9، شماره: 29
71 عوامل تعیین کننده نقدینگی در سطح بنگاه های تولیدی – یک رویکرد تقاضای پول (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 17، شماره: 3
72 عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه منا (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 37
73 قیمت گذاری مستمری های عمر با استفاده از نرخ بهره فنی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 29، شماره: 4
74 کاربرد اختیارهای حقیقی در ارزشگذاری پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 10
75 کاربرد سامانه خبره تلفیقی در پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 3، شماره: 9
76 کاربرد مدلهای شبکه عصبی درپیش بینی ورشکستگی اقتصادی شرکت های بازاربورس (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 3، شماره: 6
77 مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و مزایای آن در راستای اصلاح نظام مالیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
78 محاسبه نرخ بازده نهایی سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 2
79 معرفی نماگرهای نوین نوسانات نرخ ارز بر مبنای مدل ترکیبی Wavelet-GARCH (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 25، شماره: 84
80 ملاحظاتی درباره تشکیل دالان تسهیلات آماده در نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 10، شماره: 1
81 نقش آزادسازی تجاری بر بازار کار و اشتغال و برآورد تابع تقاضای نیروی کار در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 20
82 نقش بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 47
83 نقش صادرات دربهره وری و رشد اقتصادی شواهدتجربی ازایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 2، شماره: 7
84 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی ایران (رهیافت حسابداری رشد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 8، شماره: 29
85 نقش قیمت مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 2، شماره: 5
86 نگاهی به نقش عوامل موثر اقتصاد کلان در ترکیب انگیزشی کارآفرینان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 17، شماره: 1
87 نمودار اساسی نظریه پردازان تجارت: منشاء و گسترش اولیه آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 31، شماره: 40
88 واکاوی نقش تحقیق وتوسعه و حجم واردات بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی درایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 2، شماره: 5
89 هدف گذاری نرخ واقعی ارز و ثبات اقتصادی : مورد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 35، شماره: 1
90 یک الگوی ساختاری VAR برای اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 10، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر متغیرهای نئوکلاسیکی و نهادی (شاخص های حکمرانی خوب) بر نرخ اشتغال کشورهای درحال توسعه منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)