دکتر علی نقی دهقان

دکتر علی نقی دهقان Assistant Professor, Department of Mining Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

دکتر علی نقی دهقان

Dr. Ali Naghi Dehghan

Assistant Professor, Department of Mining Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پارامترهای عملیاتی موثر بر نشست سطح زمین در حفاری با دستگاه تعادلی فشار زمین EPBM (مطالعه موردی؛ تونل توسعه جنوبی خط 6 متروی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 9، شماره: 1
2 امکان سنجی روش نوین تونل سازی کم عمق برای اجرای ایستگاه مترو در شرایط آبرفت تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 9، شماره: 3
3 انتخاب طرح مناسب سامانهی نگهداری اولیهی تونل متروی کرج بر مبنای نتایج ابزاردقیق و الگوریتم تحلیل برگشتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 2، شماره: 1
4 بررسی اثر سیستم پیش نگهداری (فورپولینگ) بر کنترل نشست سطح زمین ناشی از حفاری تونل های کم عمق شهری تحت بارگذاری ترافیک ریلی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 7، شماره: 2
5 تحلیل برگشتی تونل متروی کرج به منظور تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده خاک در برگیرنده (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سیال شکستگی بر فشار شکست سازندی طی عملیات شکافت هیدرولیکی در مخازن هیدروکربوری متراکم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
2 ارزیابی تأثیر پیشروی جبهه حفاری بر رفتار تونل متروی کرج- خط 2 قطعه اول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
3 انتخاب روش بهینه ی عبور ماشین حفاری مکانیزه TBM در ایستگاه های مترو- مطالعه موردی؛ بخش توسعه جنوبی خط 6 متروی تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
4 برآورد خطر زمین لرزه در ساختگاه قطعات سوم و چهارم تونل انتقال آب قمرود (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
5 بررسی شکست هیدرولیکی با استفاده از مدلسازی بهینه گرادیان شکستگی دیواره چاه در مخازن نفتی تخلیه شده جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
6 بررسی تاثیر بارهای انفجاری بر تونل توسعه جنوبی خط 6 متروی تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
7 بررسی رفتار توده خاک در برگیرنده و وضعیت پایداری تونل متروی کرج- خط 2 قطعه اول برپایه اطلاعات ابزار دقیق، در حین اجرا (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
8 پایداری مغارهای سنگی حفاری شده در شرایط رژیم تنش تکتونیکی به منظور ذخیره سازی مواد هیدروکربوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
9 پایداری مغارهای سنگی حفاری شده در شرایط رژیم تنش تکتونیکی به منظورذخیرهسازی مواد هیدروکربوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
10 تحلیل اثر بارهای دینامیکی ناشی از زلزله بر تونل های شهری، مطالعه موردی: تونل دوقلوی قطار شهری شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش مهندسی عمران و منابع زمین
11 طبقه بندی مهندسی تودهسنگ دربرگیرنده تونل (مطالعه موردی تونلهای همرو و گزردره) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 مسائل مهندسی سنگ در طراحی و ساخت مغارهای سنگی بدون پوشش به منظور ذخیره سازی مواد هیدروکربوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
13 مسایل مهندسی سنگ در طراحی و ساخت مغارهای سنگی بدون پوشش به منظور ذخیرهسازی مواد هیدروکربوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
14 مطالعه آزمایشگاهی شکافت هیدرولیکی در مخازن هیدروکربوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
15 مطالعه اثر نیروی کشند روی زمان رخداد زمین لرزه ها (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
16 مقایسه پارامترهای ژئوتکنیکی توده خاک در برگیرنده تونل حاصل از دو روش تحلیل برگشتی و آزمایش برش مستقیم (تونل متروی کرج-خط 2 قطعه اول) (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران