دکتر امیر صمدی

دکتر امیر صمدی عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

دکتر امیر صمدی

Dr. Amir Samadi

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات موقعیت و عمق ترک کششی در پایداری ساحل رودخانه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 4
2 اثرات موقعیت و عمق ترک کششی در پایداری ساحل رودخانه۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 6، شماره: 4
3 ارزیابی عملکرد روش پردازش تصویر در تخمین ضریب زبری مانینگ در لایه سطحی بستر رودخانه ها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 4
4 اعمال روش گشتاور گیری زمانی بر روی منحنی های رخنه آلودگی خروجی از محیط های سنگ دانه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 3
5 Determination of the Diagnostic Role of Ultrasonography in Abdominal Injuries Caused by Mechanical Damage in Cats (دریافت مقاله) مجله طب دامپزشکی جایگزین دوره: 5، شماره: 12
6 بررسی آزمایشگاهی توان جریان ثانویه در پیچ رودخانه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 1
7 بررسی آزمایشگاهی ضریب زبری جریان در پروفیل های طولی تشکیل شده درون محیط پاره سنگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 18، شماره: 69
8 بررسی تغییرات هیدرومورفولوژیکی رودخانه کرج بر اثر اجرای طرح های توسعه منابع آب و مهندسی رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 16، شماره: 1
9 بررسی کاربرد دستگاه کینکت در تعیین مدل رقومی بستر آبراهه های شنی در مقیاس سنگ دانه ها (مطالعه موردی: بستر رودخانه کردان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 21، شماره: 78
10 پتانسیل یابی معادن شن و ماسه خارج از بستر رودخانه با تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل های ژئومورفولوژیکی، مطالعه موردی: حوزه های آبخیز فردوس و قائن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 4
11 تاثیر مفهوم تغییرات درون سلولی، ابعاد شبکه محاسباتی و مقیاس نقشه توپوگرافی بر عملکرد مدل دوبعدی HEC-RAS در شبیه سازی پهنه های سیل گیر رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه سرباز) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 9، شماره: 3
12 تحلیل حساسیت روش پردازش تصاویر در برآورد منحنی دانه بندی رسوبات سطحی بستررودخانه نسبت به اندازه سطح رسوبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 4
13 تعیین اثر عدم قطعیت پارامترها بر اعتبار نتایج تحلیل پایداری طاق های آویزان در سواحل چندلا یه رودخانه ها (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 2، شماره: 2
14 تعیین دانه بندی مصالح سطحی آبراهه ها در دو حالت خشک و تر با استفاده از فناوری پردازش تصویر (مطالعه موردی: رودخانه سیرچ کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 20، شماره: 75
15 تعیین درجه خطر سیلخیزی حوضه های آبریز استان مازندران با استفاده از یک روش توزیعی مبتنی بر GIS (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 1
16 حساسیت سنجی مدل نرم افزاری HEC-HMSنسبت به مدل رقومی ارتفاع در روندیابی ماسکینگام (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مهندسی آب ایران دوره: 2، شماره: 1
17 روشی نوین برای پهنه بندی خطر سیلخیزی در بستر GIS (مطالعه موردی: حوضه های آبریز استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 3
18 شناسایی آثار عدم قطعیت پارامترهای موثر بر تحلیل پایداری سواحل چندلایه رودخانهها درمقابل ساز و کار گسیختگی صفحهای (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 2
19 کاربرد روش ساختار ناشی از حرکت (SFM) برای تعیین اندازه ذرات سطحی بستر در آبراهه های شنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 1
20 مدل گسترده تحلیل پایداری سواحل رودخانه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 2
21 مدل گسترده تحلیل پایداری سواحل رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 2
22 مطالعه صحرایی و آزمایشگاهی پدیده گسیختگی طره ای در سواحل رودخانه تشکیل شده از مصالح چسبنده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 13، شماره: 2
23 مطالعه صحرایی و آزمایشگاهی پدیده گسیختگی طره ای در سواحل رودخانه تشکیل شده از مصالح چسبنده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 13، شماره: 2
24 معرفی و بررسی کارایی الگوریتم های مختلف پردازش تصویر در تعیین زبری هیدرولیکی به کمک منحنی دانه بندی در رودخانه های بستر شنی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 13، شماره: 4
25 مقایسه ترکیبات باندی بهینه به منظور برآورد پارامتر کدورت آب در دریاچه ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل-۲ و لندست-۸ (مطالعه موردی: مخازن چاه نیمه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 18، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت پارامترهای هیدرولیکی پهنه سیلاب مدل هیدرولیکی Hec-Ras نسبت به تغییرات ضریب زبری (مطالعه موردی: رودخانه آلش رود مازندران) (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
2 اتاقک تعمیرات و جوشکاری لوله های آب شیرین در زیر آب (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
3 ارزیآبی اهمیت پارامترهای مختلف در بروز ناپایداری در سواحل رودخانه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 ارزیابی اثرات طرح تغذیه مصنوعی دشت شهریار بر وضعیت طبیعی رودخانه کرج (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 ارزیابی پتانسیل تولید رسوب در رودخانه ها با مدلسازی ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی: رودخانه شاهرود بیرجند) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
6 ارزیابی دقت مدل های هواشناسی و هیدرولوژیکی در سامانه های پیش بینی و هشدار سیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
7 ارزیابی نتایج روش های مختلف پردازش تصویر برای تهیه منحنی دانه بندی بستر آبراهه های شنی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 ارزیابی نرخ تبخیر و راهکارهای موجود برای مدیریت آن در چاه نیمه های سیستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویین تن سازی سیستان
9 استفاده از مدل هیدرولیکی CCHE-2D در بررسی حساسیت پارامترهای هیدرولیکی سیلاب نسبت به تغییرات زبری (مطالعه موردی: رودخانه آلشرود مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
10 امکان سنجی استفاده از روش پردازش تصویر ذرات رسوبی برای برآورد ضریب زبری مانینگ در لایه سطحی بستر رودخانه (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 Underwater Habitat For Welding & Repairment (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
12 بررسی اثر تحدید مخزن چاه نیمه شماره ۴ در کاهش حجم تبخیر مخازن چاه نیمه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویین تن سازی سیستان
13 بررسی اثر شیب جانبی ناحیه اندرکنش با حضور پوشش گیاهی بر ساختار جریان در رودخانه ها (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 بررسی اثرات الگوهای مختلف برداشت مصالح رودخانه ای با استفاده از مدل عددی شبیه سازی جریان و رسوب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 بررسی اثرات سیلاب و خشک سالی بر تغییرات ریخت شناسی رودخانه سرباز (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 بررسی الگوی تغییر شکل و مکانیزم گسیختگی طاقهای آویزان چسبنده درسواحل رودخانه ها به روش پردازش تصویری PIV (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
17 بررسی اهمیت پارامترهای موثر در تحلیل پایداری سواحل چند لایه رودخانه ها از جنبه عدم قطعیت های موجود در تخمین آنها (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
18 بررسی برخی خصوصیات فیزیکی خاک های گچی در مقابل پدیده آبشویی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 بررسی پدیده فرسایش در سواحل پایین دست رودخانه کردان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
20 بررسی روشهای آزمایشگاهی آشفتگی جریان در کانالهای روباز و مقایسه آنها با روآبط تئوری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 بررسی زبری بستر شنی رودخانه کردان استان البرز به روش فوتوگرامتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
22 بررسی عددی الگوی جریان و رسوب گذاری در محل ورود شاخه فرعی به فلوم آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
23 بررسی و مقایسه توانایی دو مدل در تعیین تعادل بستر در پیچ رودخانه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بهبود خواص آسترهای رسی ژئوسنتتیکی GCL با استفاده از بنتونیت پلیمری نانوکامپوزیت (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
25 تحلیل پایداری سواحل رودخانه در مقابل گسیختگی طاقی‌شکل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 تحلیل پایداری سواحل رودخانه‌های مرکب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
27 تحلیل حساسیت مدل دوبعدی CCHE2D نسبت به روش های مختلف مدلسازی آشفتگی در محل تلاقی رودخانه ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
28 حساسیت سنجی عوامل مختلفموثر بر نتایج روش پردازش تصویر در بستر رودخانهها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
29 شبیه سازی امواج دریا بر اساس طیف توان جهت دار (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
30 شرح و توصیفی بر بحران خشکسالی و بیابانزایی در منطقه سیستان و ارائه تجربیات بین المللی در مهارکانون های ریزگرد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویین تن سازی سیستان
31 شناخت اثرات عدم قطعیتپارامترهای موثر در مدلسازی پایداری سواحل رودخانهها درمقابل مکانیزم گسیختگی طاقی شکل (مطالعه موردی رودخانه کردان) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 ضرورت تغییر رویکرد و ساختار مدیریت و بهره برداری منابع آب در منطقه سیستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویین تن سازی سیستان
33 ضرورت مقایسه سامانه های هشدار سیل از نظر عملکرد فنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب‌های شهری
34 طراحی و ساخت یک مدل فیزیکی بری مطالعه آزمایشگاهی پدیده گسیختگی طره ی (طاقی شکل) در سواحل رودخانه های چندلیه (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
35 علل موثر در تشدید سیل و خسارات آن در شهر کهنوج (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
36 فرسایش توده ای ساحل رودخانه، تخریب اراضی و پیامدهای آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
37 کاربرد دستگاه کینکت در ایجاد مدل رقومی بستر رودخانه های شنی در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
38 لزوم تعیین حریم رودخانه های درون شهری برای کاهش خسارات وقوع سیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
39 مدل جامع تحلیل پایداری سواحل رودخانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
40 مدیر تحلیل پایداری سواحل رودخانه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 مطالعه آزمایشگاهی پدیده گسیختگی طاقی شکل برای دو جنس خاک مستعد فرسایش در سواحل رودخانه ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
42 مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی پایداری دیواره‌های طاقی‌شکل در سواحل رودخانه‌ها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 مطالعه ای برمشخصات کیفی کلاسترهای شنی تشکیل شده دریک رودخانه دائمی مطالعه موردی: رودخانه شلمان رود گیلان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
44 مطالعه عددی اثر شیب تاج بر جریان عبوری از یک سرریز مستطیلی متخلخل (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 مطالعه و بررسی عوامل پایین بودن راندمان انتقال و توزیع آب در کانالهای آبیاری (مطالعه موردی شبکه بمپور) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
46 نقش عملیات لایروبی در مدیریت موفقیت آمیز سیلاب زمستان 1397 در رودخانه ها و انهار دشت سیستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
47 نگاهی بر چالش ها و اهمیت اجرایی آزادراه تهران- شمال در تقابل با اکوسیستم آبی استان البرز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز