دکتر امیر کاووسی

دکتر امیر کاووسی استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امیر کاووسی

Dr. Amir Kavussi

استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدلی برای مدیریت روسازی راه درسطح پروژه به روش تحلیلی سلسله مراتبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 2
2 ارایه مدل پیش بینی عدد سازه ای موثر روسازی (Sneff) در سطح شبکه با استفاده از پارامترهای کاسه انحناء افت و خیز دستگاه FWD (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 13، شماره: 1
3 ارایه مدل نگهداری و بهسازی شبکه راه های اصلی با به کارگیری تحلیل هزینه چرخه عمر- مطالعه موردی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 2
4 ارزیابی تاثیر استفاده از الیاف بر عملکرد آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 19، شماره: 4
5 ارزیابی تأثیر فرسودگی آزمایشگاهی بر رفتار خستگی مخلوط های آسفالتی حاوی آهک هیدراته (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
6 ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی حاوی گوگرد پلیمری با بکارگیری قیر لاستیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 3
7 ارزیابی مدل بلز در پیش بینی دمای عمق لایه آسفالتی در شرایط دمای گرم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 4
8 ارزیابی مشخصات مخلو طهای آسفالتی گرم کف قیری تولید شده با استفاده از دو نوع قیرWMA-Foam (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 3
9 ارزیابی وبررسی روش های آزمایشگاهی تعیین دوام مصالح سنگی روسازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 25، شماره: 69
10 استفاده از روش Microcracking جهت تعدیل ترک انقباضی در لایه اساس تثبیت شده با سیمان (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 23، شماره: 67
11 Enhancing Skid Resistance of Two-Component Road Marking Paint using Mineral and Recycled Materials (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 3
12 Evaluating the Moisture Resistance of Foam Warm Mix Asphalt Using Image Processing Method (دریافت مقاله) مجله پیشرفت تحقیقات محاسباتی در علوم و مهندسی کاربردی دوره: 3، شماره: 3
13 Evaluation of Long Term Ageing of Asphalt Mixtures Containing EAF and BOF Steel Slags (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 3
14 بررسی تأثیر پیرشدگی آزمایشگاهی دراز مدت بر رفتار خستگی مخلوطهای آسفالتی حاوی سرباره های قوس الکتریک و کوره اکسیژنی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
15 بررسی تأثیرات دما و فیلر آهک هیدراته در مقاومت شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 1
16 بررسی رفتار خستگی قیر اصلاح شده با نانورس و نانوآهک هیدراته با استفاده از آزمایش جاروب دامنه خطی (LAS) (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 1، شماره: 2
17 بررسی روش های مختلف طراحی روسازی مرکب (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 26، شماره: 70
18 بررسی عوامل پیش بینی کننده گردن درد در دندان پزشکان (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 2، شماره: 3
19 بررسی عوامل موثر بر چسبندگی بین لایه روسازی بتن غلتکی و میان لایه ماسه آسفالت جاذب تنش (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 1
20 بکارگیری افزودنیهای معدنی و بازیافتی بهمنظور افزایش مقاومت لغزشی رنگهای دوجزیی خط کشی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 1
21 بهبود خواص قیر با مواد پلیمری (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 15، شماره: 2
22 تأثیر میزان اطلاع از ضخامت لایه ها در تعیین عدد سازه ای ( SN ) روسازیهای آسفالتی با استفاده از نتایج دستگاه FWD (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 1
23 تحلیل مقاومت لغزندگی روسازی های آسفالتی حاوی سرباره فولادی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 28، شماره: 72
24 ترمیم خرابی شیارشدگی با استفاده از آسفالت حفاظتی ریزدانه (میکروسرفیسینگ) (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 1
25 حذف فلزات سنگین از رواناب سطحی با استفاده از سنگدان ههای لایه های روسازی نفوذپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 4
26 روش های مطالعه فراوانی، توزیع مکانی و شدت حوادث ترافیکی مرتبط با عابران پیاده در مناطق شهری: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 15، شماره: 6
27 روشی برای طرح اختلاط و بهینه سازی مخلوط های آسفالت بازیافتی امولسیونی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 1
28 عملکرد مخلوط آسفالتی حاوی افزوادنی گوگاس (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 50، شماره: 95
29 عوامل مرتبط با خطاهای دارویی در بخش های نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان از دیدگاه پرستاران (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 25، شماره: 80
30 نقش نانورس و نانوآهک هید راته د ر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 3
31 یادداشت پژوهشی ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی حاوی گوگرد پلیمری با بکارگیری قیر لاستیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز علت و فرکانس حوادث حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایمنی و بهداشت
2 احصا و توزین عوامل موثر درونی در توسعه ی ماکرگونومی با استفاده از روش آنتروپی شانون و بومی سازی مدل دیوید. سی کاپل (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
3 ارزیابی آزمایشگاهی مدول سختی بعنوان معیار کنترل کیفیت ساخت لایه های غیرچسبنده روسازی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیل آماری کاربرد مقادیر متفاوت سرباره های کوره اکسیژنی (BOF) و قوس الکتریک(EAF) در مخلوط های آسفالتی و پیشنهاد درصد بهینه جایگزینی در مخلوط آسفالتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 ارزیابی آسفالت های حاوی گوگرد پلیمری و پودر لاستیک بازیافتی با وارد کردن چرخه های ذوب و بخبندان (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
6 ارزیابی اثرات افزودنی گوگرد پلیمری گوگاس به عنوان ماده اصلاح کننده در مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
7 ارزیابی تاثیر فیلر آهکی در کاهش عریان شدگی مخلوطهای آسفالتی در شرایط آب ویخبندان (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
8 ارزیابی تاثیرات افزودنی گوگاس در مقاومت مخلوط آسفالتی اجرا شده درمناطق گرمسیر (مطالعه موردی پروژه بزرگراه زابل/زاهدان) (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
9 ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با پودرلاستیک فرآوری شده (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
10 ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریک(EAF) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 ارزیابی رفتار تغییرشکل پذیری مصالح دانهای غیرچسبنده به وسیله دستگاه شیارشدگی چرخ (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
12 ارزیابی رفتار مکانیکی و مقاومت لغزندگی مخلوطهای آسفالتی حاوی مصالح سرباره ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
13 ارزیابی روشهای مختلف تعیین ویژگیهای مصالح روسازی با استفاده از دستگاههای شیارشدگی چرخ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
14 ارزیابی روشهای مختلف طرح اختلاط در جهت افزایش دوام مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
15 ارزیابی شاخصهای تیوری انرژی آزاد سطحی به منظور بررسی حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
16 ارزیابی فنی تاثیرات استفاده از خرده شیشه در مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
17 ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی بازیافت روسازیهای آسفالتیبه روش سرد با کف قیر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
18 ارزیابی کیفیت ساخت روسازی های انعطاف پذیر با استفاده از شاخص کیفیت ساخت (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
19 ارزیابی مخلوط های آسفالت نازک امولسیونی (مایکروسرفیسینگ) حاوی درصد های مختلف شیره لاستیک (لاتکس) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
20 ارزیابی مشخصات مکانیکی مخلوط های آسفالتی گرم (WMA) کف قیری (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
21 ارزیابی مصالح محلی جهت استفاده درلایههای روسازی راههای کم ترافیک با استفاده از نرم افزار Fps21 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
22 ارزیابی مقاومت رطوبتی مخلوط های آسفالت حاوی گوگرد پلیمری و پودر لاستیک بازیافتی در برابر چرخه های ذوب و یخبندان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
23 ارزیابی میزان تاثیرآهک هیدراته دربهبود خرابی رطوبتی درروسازی آسفالتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
24 ارزیابی نقش الیاف فلزی بازیافتی از لاستیک خودرو برخواص مکانیکی بتن حاوی تراشه های آسفالتی (دریافت مقاله) بیستمین همایش روز بتن و چهاردهمین کنفرانس ملی بتن
25 ارزیابی نقش الیاف فلزی بازیافتی از لاستیک خودرو برخواص مکانیکی بتن حاوی تراشه های آسفالتی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات
26 ارزیابی نقش فیلرهای مختلف در آسفالت گرم (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
27 استفاده از تراشه های بتن در تهیه مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
28 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین بهترین روش قطعه بندی در روسازی های آسفالتی ; مطالعه موردی محور یزد- میبد (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
29 استفاده از مواد نوین در تثبیت خاکهای ضعیف در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
30 استفاده مجددازمصالح بازیافتی آسفالت دربهسازی محوراردکان نایین یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
31 اصلاح قیرباپلیمرهای داخلی برمبنای الزامات فنی سیستم روسازی راه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
32 امولسیون های قیری و تاثیر افزودنی ها بر خصوصیات آنها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 انتخاب مقطع بهینه دالخط بتنی پیش ساخته براساس تکنیکANP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
34 Effect of Sulfur Polymer (GOOGAS) on Hot Mix Asphalt Properties (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
35 بررسی آزمایشگاهی اثر آهک هیدراته بر روی شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 بررسی آزمایشگاهی تاثیر گوگرد پلیمری بر دوام و رفتارخستگی مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
37 بررسی اثر افزودنی گوگرد پلیمری شده برمشخصات پایه ای آسفالت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
38 بررسی اثر افزودنی های ضد عریان شدگی در کاهش حساسیت رطوبتی مخلوط های اصلاح شده با گوگرد پلیمری گوگاس (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
39 بررسی اثر بارهای محوری مختلف عبوری از راه­های کشور بر نتایج طراحی روسازی آسفالتی با نرم افزار Kenlayer (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
40 بررسی اثرات مواد ضدعریان شدگی در بهبود خصوصیات مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 بررسی احتمال رخداد آلودگی هوا با دو روش آمار فضایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
42 بررسی اصطکاک بین لاستیک چرخ وسیله نقلیه ورویه راههای آسفالتی (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
43 بررسی پارامترهای موثر بر رفتار خستگی مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 بررسی پدیده عریان شدگی مصالح سنگی در مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
45 بررسی تاثیر کربن فعال در افزایش طول عمر مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
46 بررسی تأثیر استفاده ی سنگدانه بازیافتی در روسازی نفوذپذیر جهت حذف فسفر از رواناب سطحی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
47 بررسی تثبیت خاک با استفاده از آهک در فرودگاه پارس (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بهسازی زمین
48 بررسی تعدادی از استانداردهای مرتبط با مقاومت لغزندگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
49 بررسی خصوصیات خستگی مخلوط های آسفالتی حاوی سرباره فولادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
50 بررسی درصد حذف فلزات سنگین رواناب سطحی با به کارگیری روسازی نفوذپذیر در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
51 بررسی دقت و عوامل تاثیرگذار بر ضریب پرداخت بهای بتن آسفالتی (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
52 بررسی روشهای تجربی تعیین مدول دینامیکی مخلوطهای آسفالتی در روسازی های کشور، جهت طراحی روسازی در سطوح مختلف (دریافت مقاله) چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
53 بررسی روشهای طراحی برای راههای کم ترافیک با رویکرد تثبیت راهها، با شیوههای مختلف تثبیت (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
54 بررسی روشهای طراحی راههای کم ترافیک، با هدف استفاده از مصالح با کیفیت پایین محلی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
55 بررسی عملکرد روسازی های متداول فرودگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
56 بررسی عملکرد مخلوط های آسفالتی کاملا بازیافتی حاوی روغن های جوانساز ضایعاتی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
57 بررسی عوامل موثر بر کنترل آلودگی صوتی ناشی از ترافیک راه ها و روش های کاهش آن (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
58 بررسی فاکتورهای موثردرروش نوین تقویت لایه اساس روسازی راه ها بااستفاده ازمصالح آسفالت بازیافتی وسیمان (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
59 بررسی فیزیکی مخلوطهای آسفالت کف قیری حاوی سیمان و آهک (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
60 بررسی مدل موثر در شیارشدگی مخلوط های آسفالتی در روش طراحی مکانیستیک- تجربی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
61 بررسی مدل های پیرشدگی قیر مخلوط های آسفالتی گرم بر حسب شرایط و مراحل مختلف فرسودگی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
62 بررسی مشخصات فنی و اجرایی مواد درزگیر در روسازیهای بتنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
63 بررسی مشکلات و ارایه راهکارهایی برای بهینه سازی رنگهای خط کشی مورد استفاده در معابر شهر تهران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
64 بررسی معیار دانه بندی در مخلوط حاوی مصالح آسفالت بازیافتی و سیمان در استانداردهای مختلف دنیا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
65 بررسی مقاومت لغزندگی خط کشی راه ها و معابر شهری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
66 بررسی مقاومت لغزندگی مخلوطهای آسفالتی حاوی مصالح سرباره کوره قوس الکتریک و تعیین درصد بهینه آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
67 بررسی میزان چسبندگی آسفالت سطی با بکارگیری دستگاه سایش سطحی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
68 بررسی و تحلیل فضایی پارامترهای فیزیکی و گردش آب خلیج چابهار (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
69 برنامه ریزی نگهداری روسازی با استفاده از شیوه الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
70 بهسازی محور اردبیل - خلخال با استفاده از تکنولوژی بازیافت سرد (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
71 بهسازی محور شاهرود - سبزوار با استفاده از بازیافت سرد (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
72 پارامترهای موثر بر روش طرح و اجرای مخلوط آسفالت حفاظتی ریزدانه (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
73 پارامترهای موثر در مدول الاستیسیته حاصل از آزمایشات صحرایی HWD در فرودگاه رفسنجان (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
74 پیاده سازی سامانه هوشمند شناسایی سیگنال های مخابراتی مبتنی برGnuradioو شبکه های عصبی کانوالوشنی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
75 تاثیر انواع خرابی بر شاخص ناهمواری بین المللی و ارایه در طرح روسازی به روش MEPDG (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
76 تاثیر جنس مصالح سنگی بر نتایج طرح اختلاط آسفالت درشت دانه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
77 تاثیر مواد جوانساز بر مشخصات مکانیکی مخلوط های آسفالتی کاملا بازیافتی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
78 تاثیرات آهک هیدراته برخصوصیات خستگی مخلوطهای آسفالتی به روش تیرچه خمشی چهارنقطه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
79 تاثیرات مواد افزودنی جوان کننده بر عملکرد خستگی مخلوط های آسفالت بازیافتی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات
80 تاثیرزمان وشرایط محیطی برعملکردخاک وبازیافت سردتثبیت شده باکف قیر و سیمان (مطالعه موردی فرودگاه پاس عسلویه) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
81 تثبیت خاک نامرغوب ساحلی با استفاده از سیمان و الیاف نخل خرما برای بسترسازی روسازیها (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
82 تحلیل بارهای ترافیکی در طراحی روسازیهای آسفالتی به روشهای آشتوی قدیم وجدید MEPDG (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
83 تحلیل خصوصیات خزشی مخلوط آسفالت گرم تحت شرایط مختلف آزمایش تغییرشکل ماندگار تحت باگذاری تکرارشونده (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
84 تحلیل منحنی اصلی مدول دینامیکی لایههای آسفالتی به روش راهنمای طراحی مکانیستیک تجربی روسازی آشتو MEPDG (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
85 تحلیل نتایج آزمایشگاهی استفاده از گوگرد پلیمری بر رفتار مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
86 تحلیل نتایج محاسبات بازگشتی آزمایش fwd درروسازی های آسفالتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
87 تحلیل هزینه های ساخت روسازیهای بتنی و آسفالتی با رویکرد تحلیل هزینه های چرخه عمر روسازی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
88 ترمیم شیارشدگی مسیر چرخ با استفاده از مخلوط های آسفالتی لایه نازک مایکروسرفیسینگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
89 تقویت بستر روسازی در مناطق دارای خاک ماسه ی لای دار با استفاده ازالیاف خرما ، سیمان و آهک (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
90 جذب فسفر با جاذب سنگدانه سرباره ای: بررسی ایزوترم جذب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
91 رابطه چگالی و درصد رطوبت و خرده آسفالت در طرح تختلاط مصالح بازیافتی آسفالت و سیمان (مطالعه موردی محور اردکان نایین) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
92 روشی جهت تثبیت بستر اتوبان قشم - درگهان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
93 طراحی روسازی های آسفالتی با استفاده از نرم افزار Kenlayer بر اساس رفتار خطی و غیر خطی لایه های روسازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
94 طرح بهینه استفاده مجدد از مصالح آسفالت بازیافتی با سیمان راه حلی در ایجاد توسعه پایدار مطالعه موردی محور اردکان عقدا استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
95 عملکرد رنگ های گرم خط کشی در معابر شهر تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها
96 کاربرد انواع مختلف آسفالت حفاظتی (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
97 کاربرد تئوری مارکوف در پیش بینی وضعیت روسازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
98 کاربرد روشهای آماری جهت کنترل کیفیت آسفالت گرم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
99 کاربرد قیرهای امولسیونی اصلاح شده در عملیات تعمیر نگهداری و بهسازی رویه های آسفالتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
100 مراحل اصولی اجرای بازیافت سرد درجا برای مخلوطهای حاوی قیرهای امولسیونی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
101 مروری بر انواع روش های ایجاد بافت بر روی رویه های بتنی از نظر میزان صدای اندرکنش لاستیک و روسازی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
102 مروری بر بازیافت سرد مخلوط های آسفالتی با استفاده از مواد جوان کننده (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
103 مروری بر کاربرد تراشه های آسفالتی با اقتباس از دستورالعمل های آلمان تدوین معیارهای فنی ماشین آلات (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
104 مروری بر کاربرد نانومواد در اصلاح قیر و مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات
105 مطالعه خواص رئولوژیکی قیراصلاح شده با استایرن بوتادین رابر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
106 معیار های کنترل و تعیین میزان نا همواری در سطح روسازی ­ فرودگاه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
107 مقاومت فشاری عملکردی و دوام درروش نوین تقویت لایه اساس بااستفاده ازمصالح آسفالت بازیافتی وسیمان مطالعه موردی محوراردکان نایین (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
108 مقایسه آزمایشات تضمین کیفیت بتن آسفالتی تولیدی با طرح اختلاط (مطالعه موردی در کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
109 مقایسه حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی حاوی پودر لاستیک و پودر لاستیک فرآوری شده (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
110 مقایسه روشهای پیش بینی دمای عمق لایه آسفالتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
111 مقایسه طراحی روسازی های آسفالتی به روش آشتو و طراحی به روش مکانیستیک- تجربی با استفاده از برنامه Kenlayer (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
112 مقایسه مخلوط بتن آسفالتی گرم با مخلوط دانه بندی باز حاوی دوغاب سیمان (آسفالت مرکب/ Combi_layer) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
113 مقایسه مدل های NCHRP 1-37A و NCHRP 1-40D در توسعه منحنی اصلی مدول دینامیکی لایه های آسفالتی در حال بهره برداری (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
114 نحوه ارزیابی رنگ های خط کشی از نظر میسان بازتابش و نقش دانه های شیشه ای درعملکرد آن ها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
115 نقش سرعت مجاز در آزاد راه های ایران و راه کارهایی درجهت کاهش تصادفات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی