دکتر علی شاه نظری

دکتر علی شاه نظری استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر علی شاه نظری

Dr. Ali Shahnazari

استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.