دکتر حسین جعفری

دکتر حسین جعفری موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

دکتر حسین جعفری

Dr. Hossein Jafary

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های دو جمعیت جو تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در مرحله گیاهچه ای با استفاده از تجزیه های چندمتغیره (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 3
2 ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه درکشت خالص و مخلوط ماشک گلخوشهای و تریتیکاله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
3 Study on Genetic Diversity of Resistance to the Rust in Iranian Garlic Clones (Allium sativum L.) Using NBS profiling Technique (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 7، شماره: 1
4 بررسی صفات فیزیولوژیکی خلر و جو در کشت خالص و مخلوط در شرایط آبی و دیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 107
5 بررسی گرده افشانی و تعیین رقم مناسب گرده دهنده برای برخی از ارقام زیتون (Olea europaea L.) در شرایط منطقه طارم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 6، شماره: 2
6 تعیین مهم‎ترین صفات موثر بر عملکرد دانه در جمعیت‎های انیسون ایران (Pimpinella anisum L.) بر مبنای تجزیه رگرسیون و تجزیه علیت (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 22
7 غربالگری مقاومت به قارچ Verticillium dahliae در ارقام امیدبخش و کلکسیون ژنوتیپ های بومی زیتون ایران (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 88، شماره: 1
8 مکان یابی QTLهای مرتبط با صفات فیزیولوژیکی موثر بر تحمل به سرب در جو (.Hordeum vulgare L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 3
9 واکنش های فیزیولوژیک و مورفولوژیک دو رقم جو و نتاج حاصل از تلاقی آن ها نسبت به اثرات سمی سرب (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 3