دکتر مختار جلالی جواران

دکتر مختار جلالی جواران معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مختار جلالی جواران

Dr. Mokhtar Jlali Javaran

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Anti-VEGFR۲ protein accumulation under the influence of methyl jasmonate treatment in Brassica napus and Nicotiana benthamiana plants (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 11، شماره: 2
2 اثر ترکیبات مختلف تیمارهای هورمونی بر شکست خواب بذر اکوتیپ های مختلف زیره سیاه (Bunium persicum) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 2، شماره: 1
3 الگوی بیان ژن‌های کلیدی در مسیر بیوسنتز منتول در اندام‌های مختلف نعناع فلفلی (Mentha piperita) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 2، شماره: 1
4 انتقال ژن های اینترفرون گامای انسانی- اولیوسین به گیاه گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 1، شماره: 2
5 Transient expression of reteplase gene (rPA) under methyl jasmonat treatment in cucumber (Cucumis sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 12، شماره: 1
6 باززایی رز مینیاتوری هفت رنگ (Rosa hybrida,. cv 'Tanbakeda') از جنین های سوماتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 4
7 برآورد ترکیب پذیری عملکرد و اجزاء آن با استفاده از تجزیه دی آلل درارقام طالبی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 3
8 بررسی اثر بهینه سازی کدونی بر میزان بیان نانوبادی Anti-VEGF (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
9 بررسی تغییرات کمی و کیفی میزان پروتئین، کلروفیل و کاروتنوئید در کلزای تراریخت شده با آنتی سنس ژن گلوتامین سنتتاز (GS۱) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 28
10 بررسی تغییرات کمی و کیفی میزان پروتئین، کلروفیل و کاروتنوئید در کلزای تراریخت شده با آنتی سنس ژن گلوتامین سنتتاز (GS۱) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 2
11 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده های بومی خربزه ئیان (ملون ها) در ایران با استفاده ازنشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی رپید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 41
12 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده های بومی خربزه ئیان (ملون ها) در ایران با استفاده ازنشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی رپید (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 41
13 بررسی کشت بساک در گل محمدی (Rosa damascena Mill.) و رز مینیاتوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 1
14 بررسی گیاهان ترانسپلاستومیک نسل اول (T1)توتون حاوی ژن اینترفرون گامای انسانی (hIFNg) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
15 بهینه سازی ارگانوژنز نابجا به شیوه ی یک و دو مرحله ای جهت انتقال ژن به روش آگروباکتریوم به گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 4، شماره: 14
16 بهینه سازی بیان موقت ژن در گیاه گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 15، شماره: 4
17 بهینه سازی روش کشت بافت و سیستم انتقال ژن در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 24، شماره: 2
18 بیان پروتئین نوترکیب اینترفرون گاما در بذر گیاه توتون (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
19 تاثیر بیان ژن P19 بر افزایش میزان رونویسی و تولید پروتئین نوترکیب پلاسمینوژن بافتی انسانی (rtPA) در گیاه توتون (Nicotiana benthamiana) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
20 تجزیه ژنتیکی عملکرد و اجزای آن در خربزه به روش دی آلل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 1
21 تجزیه و تحلیل میانگین نسل ها برای بررسی عملکرد و صفات مرتبط به آن در خربزه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 3
22 تولید و بررسی ساختار کروموزومی و باروری ژنوتیپ های ثانویه تریتی پایرم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
23 جداسازی، مدل سازی ساختاری و بررسی بیان ژن استریکتوزیدین سنتاز دخیل در مسیر بیوسنتز ایندول آلکالوئیدها در گیاه Papaver somniferum (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 4
24 خروج ناقص خوشه برنج درلاین نرعقیم سیتوپلاسمی و اثرجیبرلیک اسید برآن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
25 رونویسی غیر متعارف cDNA ژن فعال کننده پلاسمینوژن انسانی (t-PA) در گیاهان تراریخت توتون (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
26 زراعت مولکولی و راهکارهای افزایش تولید پروتئین های نوترکیب در گیاهان (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
27 مطالعه افزایش بیان ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی با استفاده از روش سرکوبی خاموشی ژن به کمک پروتئین P۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
28 مقایسه پرامترهای جدول زندگی جمعیت های سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 23، شماره: 1
29 موفقیت های کشاورزی مولکولی (Molecular farming) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
30 مهندسی ژنتیک نخود (.L arietinum Cicer )برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (armigera Helicoverpa ) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 1، شماره: 1
31 همسانه سازی فرم اصلاح شده ژن tPAانسانی در ناقل کلروپلاستی و باززایی گیاهان ترانس پلاستومیک توتون (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز برخی از خصوصیات بیوانفورماتیکی ژن پروانسولین انسانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
2 آنالیز بیان ژن فعال کننده پلاسمینوژن در گیاهان توتون تراریخت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
3 آنالیز ترجیح کدونی در ژنوم سیانوباکتری Synechococcus sp. (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
4 آنالیز فیلوژنتیک ژن مقاومت به بیماری (R gene) کد کننده پروتئین NBS-LRR در خرما Elaeis guineensis با استفاده از تکنیک AFLP in silico (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
5 اثر تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز بر پروتئین های ذخیره ای بذر گلرنگ پاییزه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر سن کوتیلدون و تنظیم کننده های رشد BAP,NAA برنوساقه زایی و اثرنوع محیط کشت و NAA برریشه زایی کاهو (Lactuca sativa L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثرتنظیم کننده های رشدبرنوساقه زایی و اثرنوع محیط کشت برریشه زایی و رشدبنفشه آفریقایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 ارزیابی ژنتیکی صفات مهم زراعی در توده های طالبی ایرانی به روش دی آلل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 استفاده از پروتئین HFBI بهمنظور افزایش تولید پروتئینهای نوترکیب و تخلیص همزمان آنها در بیوراکتورهای گیاهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
10 استفاده از حامل کلروپلاستی برای بیان پروتئین نوترکیب فیوژن نانوبادیAnti-VEGFR2 متصل به سمPE38 درباکتریEscherichia coli (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 استفاده از ناقل ویروسیTuMVبه منظور بیان موقت ژنGFPدر گیاه توتون (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
12 استفاده از ناقل های ویروسی گیاهی برای تولید پروتئین های نوترکیب در بیوراکتورهای گیاهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
13 افزایش تولید پروتیین های نوترکیب در بیوراکتورهای گیاهی تحت تاثیر الیسیتورها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
14 القای ریشههای مویین در برخی ژنوتیپهای ایرانی گیاه سویاGlycine max L. (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
15 القای کالوس از ریزنمونه ی اسفناج (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
16 القای کالوس و باززایی درون شیشه ای کاهو (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
17 امکان سنجی بیان ژن اینترفرون گامای انسانی در کلروپلاست گیاه توتون (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 انتقال ژن اینترفرون گامای انسانی (IFNγ) به گیاه توتون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
19 انتقال ژن به گیاه کلزا با استفاده از روشهای غیرمبتنی بر کشت بافت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
20 انتقال ژن پروانسولین انسانی به توت فرنگی (Fragaria x ananassa Duch) جهت امکان سنجی خوراکی نمودن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 انتقال ژن پروانسولین انسانی به کلروپلاست گیاه توتون (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
22 انتقال ژن پروانسولین انسانی به گیاه خیار (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
23 انتقال ژن پروانسولین انسانی به گیاه گوجه فرنگی با استفاده از آگروباکتریوم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
24 انتقال ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی (Tpa) به گیاه خیار (Cucumis sativus L) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
25 انتقال ژن لوسیفراز کرم شب تاب به سلول کلزا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 انتقال ژن های اینترفرون گاما انسانی – اولئوسین (pBIIFNγ-Oleosin)به گیاه آفتابگردان(Helianthus annus L.) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
27 انتقال سازه اختصاصی بذر حاوی ژن IFNγ به گیاه توتون و تولید KDEL و KOZAK بهمراه توالی گیاهان تراریخت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
28 اهمیت و کاربردهای بیوتکنولوژی در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
29 CAL- مطالعه عوامل مهم موثر برروی انتقال ژن با آگروباکتریوم به گیاه گوجه فرنگی واریتهJN3 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
30 باززایی درون شیشه ای اسفناج (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
31 باززایی درون شیشه ای کاهو (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
32 باززایی گیاهچه های درون شیشه ای توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch) از طریق کشت برگ و دمبرگ جهت تکثیر و ا نتقال ژن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
33 باززایی مستقیم درون شیشه ای کاهو (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
34 بررسی اثر ترکیبات هورمونی و فاکتورهای موثر بر رشد ریز نمونه های مختلف کلزا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 بررسی امکان ایجاد ریشه های مویینه در گیاه فندق( Corylus avellana L. ) با استفاده از Agrobacterium rhizogenes (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
36 بررسی انتقال ژنی به گیاهان آرابیدوپسیس و کلزا با بهره گیری از خلاء نسبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
37 بررسی بیان ژن Strictosidine synthase دخیل درسنتزایندول آلکالوئیدها درگیاه خشخاش Papaver somniferum L (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
38 بررسی بیان ژن پروانسولین انسانی در باکتری E.coli با استفاده از حامل کلروپلاستی pKCZ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
39 بررسی بیان ژن پروانسولین انسانی منتقل شده به کلروپلاست گیاه توتون (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
40 بررسی بیان ژن پروانسولین انسانی منتقل شده به گیاه توتون (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
41 بررسی بیوانفورماتیکی ژن پاسخ دهنده به تنش خشکی rd29A در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
42 بررسی تاثیر تیمار دما به عنوان یک الیسیتور در تجمع پروتئین نوترکیب GFP در گیاهان کدو و سلمه تره (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
43 بررسی ترانسفورماسیون ریزنمونه ریشه در گیاه Papaver somniferum با غلظت های مختلف کانامایسین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
44 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام خرمای استان کرمان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
45 بررسی تولید پروتئین فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی نوترکیب (rtPA) در سلول های گیاه خیار تراریخته (Cucumis sativus L) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
46 بررسی حضور ژن t-PA انسانی در نسل دوم گیاهان تراریخته توتون (Nicotiana tobaccum) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
47 بررسی زمان موثر همکشتی به منظور انتقال ژن به گیاه کاهو (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
48 بررسی طول دوره نهفتگی و پیشرفت نژاد ۱.۲ بیماری پژمردگی فوزاریومی در برخی ژنوتیپهای ملون (Cucumis melo L.) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
49 بررسی فعالیت فسفاتازی آنزیمAtPAP17در گیاهان طبیعی و بیشبیان آرابیدوپسیس تالیانا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
50 بررسی کنترل ژنتیکی صفات کمی در طالبی با استفاده از تجزیه گرافیکی هیمن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
51 بررسی گیاهان ترانسپلاستومیک نسل اول توتون حاوی ژن اینتر فرون گامای انسانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
52 بررسی نقش پروتئین های عبور دهنده غشایی در سرطان مغز با هدف تشخیص و درمان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
53 بررسی نقش کاتالیزورهای انتقال دهنده فسفات در درمان بیماری مادرزادی ژنتیکی لبر (LCA) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
54 به گیاه خیار (tPA) انتقال ژن فعالکننده پلاسمینوژن بافتی انسانی (Cucumis sativus L.) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
55 بهینه سازی سیستم باززایی در سه رقم گوجه فرنگی به منظور انتقال ژن (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
56 بهینه سازی سیستم کالوس زایی در 3 رقم گوجه فرنگی به منظور انتقال ژن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
57 بهینه سازی سیستم کالوس زایی یونجه (medicago sativa L.) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
58 بیان پروتیین فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسان در نسل دوم تراریخت توتون (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
59 بیان پروتیین نوترکیب GFP در گیاه سلمه تره با استفاده از ناقل ویروسی Pzgfp (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
60 بیان موفق و بالای پروتئین های نوترکیب انسانی در کلروپلاست، مطالعه موردی: پروتئین فعالکننده پلاسمینوژن بافتی (tPA) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
61 بیان موقت سازه های القا کننده خاموشی زن در چغندر قند به منظور بررسی مقاومت به ویروس BNYVV (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
62 تاثیر غلظت های مختلف اسید جیبرلیک بر کالوس زایی اسفناج (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
63 تأثیر درجT-DNAدر ژنAtPAP17بر فعالیت فسفاتازی گیاهان جهشیافته آرابیدوپسیس تالیانا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
64 تجزیه و تحلیل گرافیکی زمان رسیدگی و صفات مختلف در تودههای طالبی ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
65 تولید آنتی بادی نوترکیب در گیاهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
66 تولید پروتئین های نوترکیب انسانی در گیاهان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
67 تولید پروتئین های نوترکیب با استفاده از کشت سلول و بافت گیاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
68 تولید جنین های سوماتیکی ازکالوس های گیاه رز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
69 تولید گیاه کلزای تراریخت از طریق آگروباکتریوم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
70 تولید نانوبادی های نوترکیب مشتق شده از آنتی بادی های زنجیره سنگین شتری در بیوراکتورهای گیاهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
71 جداسازی و همسانه سازی ژن تاکسوئید 14B هیدروکسیلاز از سلول های گیاه سرخدار گونه Taxus baccata (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
72 ردیابی، تکثیر و توالی یابی بخشی از ژنHMGR در زیره سیاه کرمانی(Bunium persicum) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
73 ریزازدیادی تاج خروس زینتی تریکالر Amaranthus tricolor در شرایط درون شیشهای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
74 شناسایی و تعیین تنوع ژنوتیپی سویه های بالینی کاندیدا به روش RAPD-PCR (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
75 شناسایی و جداسازی ژن Strictosidine synthase دخیل درسنتز ایندول آلکالوئیدها درگیاه خشخاش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
76 کاربرد رپید- پی. سی. آر به عنوان نشانگر دی. ان. ای. برای تعیین چندشکلی جمعیت‌های سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci species complex گردآوری شده از روی چهار میزبان در ورامین- ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
77 کاربرد سلول های بنیادی در مهندسی ژنتیک جهت تولید پروتئین های نوترکیب (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
78 کلونینگ، انتقال و بیان موقت ژن آنتیژن سطحی هپاتیتB در گیاه توتون با استفاده از ناقل ویروسی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
79 گوجه فرنگی کارخانه ای برای تولید پروتیین نوترکیب انسانی tPA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
80 گوجه فرنگی کارخانهای برای تولید پروتئین نوترکیب انسانی tPA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
81 محاسبه نرخ رشد و تراکم سلولی ریزجلبک Chlamydomonas reinhardtii سویه CC125 در شرایط نور دائمی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
82 مطالعه اثر هورمونها برروی باززایی مستقیم نمونه های کوتیلدونی گیاه گوجه فرنگی واریته CAL-JN3 حاصل از تلقیح با آگروباکتریوم گال زا (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
83 مطالعه اثر هورمونها برروی باززایی مستقیم نمونه های کوتیلدونی گیاه گوجه فرنگی واریته CAL-JN3حاصل از تلقیح با آگروباکتریوم گال زا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
84 مطالعه تاثیر شدت نور بر باززایی گیاه از جنین های حاصل از کشت میکروسپورهای ایزوله کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
85 مطالعه ترکیبپذیری و عمل ژن برای صفات مورفولوژیک در تودههای طالبی ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
86 مطالعه عوامل مهم موثر برروی انتقال ژن با آگروباکتریوم به گیاه گوجه فرنگی واریته -CALJN3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
87 مطالعه همبستگی بین برخی صفات در پانزده توده طالبی بومی ایران (Cucumis melo L) با تکیه بربای پلات صفات در دو مؤلفه اصلی اول و دوم (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه
88 نشانمند کردن پروتئین های نوترکیب جهت تخلیص سریع تر و ارزان تر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
89 همسانه سازی فرم کوتاه شده فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی (K2S) در ناقل کلروپلاستی توتون (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران