دکتر فاطمه شهشهانی

دکتر فاطمه شهشهانی Associate Professor   Physics Department   Alzahra University  Tehran, Iran

دکتر فاطمه شهشهانی

Dr. Fateme Shahshahani

Associate Professor Physics Department Alzahra University Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز لیزر فیبر رامان QWS-DFB با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی SPM و XPM (دریافت مقاله) دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی دوره: 2، شماره: 4
2 اندازه گیری تغییرات دمایی ضریب شکست آب با استفاده از روش تداخل سنجی دیجیتال به منظور ساخت دزیمتر نوری (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 41، شماره: 1
3 بررسی تاثیر پارامترهای ساختاری روی ضریب تحدید نوری و ناحیه تک مدی تارهای نوری ریزساختارMOF1،MOF3،MOF7 (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فیزیک کاربردی ایران دوره: 3، شماره: 1
4 بررسی عددی توان آستانه موج دمش و بهره آستانه لیزرهای تار نوری آلائیده با DFB اختار ون اربیوم دارای س به یλ /انتقال فاز 4 (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فیزیک کاربردی ایران دوره: 1، شماره: 1
5 تحلیل عددی لیزر تارنوری DFB آلاییده به یون اربیوم با انتقال فاز توزیع شده و بازتاب نوری غیرصفر و بهینه سازی توان خروجی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 41، شماره: 1
6 تحلیل عملکرد تکمد لیزر فیبر رامان DFBDFBDFB با انتقال فاز π/2 و بررسی وابستگی توان دمش آستانه به طول فیبر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز پایداری لیزر نیمرسانای CGC-DFB با وجوه ضدبازتاب در شرایط بالای آستانه و ضریب جفت شدگی بحرانی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
2 آنالیز لیزر نیمرسانای GC-DFB با ساختار توری محدب در شرایط آستانه (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
3 آنالیز نویز شدت نسبی لیزر نیمرسانای RW-QWS-DFB با وجوه بازتابنده نامتقارن در حضور بازتاب نوری خارجی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
4 اثر انتقال فاز روی عملکرد لیزر نیمرسانای DFB با کوپلینگ بهره (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
5 اثر زیرلایه بر خصوصیات نانوفیلم اکسید روی تولید شده به روش لایه نشانی سل ژل چرخان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
6 ارائه مدل دمایی ضریب جفت شدگی و جریان آستانه در لیزر نیمرسانای Quarter Wavelength-Shift Distributed Feedback Lasers (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
7 اندازهگیری ضریب شکست و ضریب جذب غیرخطی رودامین G6 با استفاده از روش روبش Z (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
8 QWS-DFB بررسی و آنالیز اثر بازتاب نوری خارجی در پایداری لیزر نیمرسانای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
9 بررسی تئوری وابستگی توان خروجی لیزرتارنوری آلاییده به یون اربیوم بابازتابنده براگ به مشخصات توری براگ (دریافت مقاله) همایش سالانه تقویت کننده های فیبر نوری
10 بررسی نظری تاثیر پارامترهای تار بلور فوتونی روی پهنای پالس خروجی لیزر تار نوری آلاییده به یون اربیوم با قفل شدگی مد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری
11 بررسی و آنالیز تأثیر ساختار غیر یکنواخت توری بر رفتار فرکانسی لیزرهای QWS-DFB (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
12 بررسی وابستگی دمایی ضرایب شکست عادی و غیرعادی سه بلور مایع ایزوتیوسیانات (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
13 تاثیر غلظت و اثر تبدیل رو به بالا در بهینه سازی تقویت کننده های تار نوری آلاینده به یون اربیوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
14 تحلیل تئوری عملکرد تقویت کننده تار نوری آلاییده به یون اربیوم در محیطهای میزبان مختلف (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
15 تعیین ضخامت لایه ی نازک SiO2 با استفاده از طیف بازتابی در بازه ی انرژِی5-1.5 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
16 معرفی مدلی تحلیلی برای حلمعادلات لیزرهای فیبرنوری با ضریب بازتاب بالا (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران