دکتر مهدی سیف برقی

دکتر مهدی سیف برقی دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا

دکتر مهدی سیف برقی

Dr. Mehdi Saif Berri

دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Bi-objective Model for Mineral Supply Chain Network Design Considering Social Responsibility and solving by a Novel Fuzzy Multi-choice Goal Programming method (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 34، شماره: 1
2 A Risk-averse Inventory-based Supply Chain Protection Problem with Adapted Stochastic Measures under Intentional Facility Disruptions: Decomposition and Hybrid Algorithms (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 13، شماره: 2
3 A Robust Multi-objective Fuzzy Model for a Green Closed-loop Supply Chain Network under Uncertain Demand and Reliability (A Case Study in Engine Oil Industry) (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 34، شماره: 12
4 A Supplier Selection Model for Social Responsible Supply Chain (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 4، شماره: 8
5 An Agri-Fresh Food Supply Chain Network Design with Routing Optimization: A Case Study of ETKA Company (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 7، شماره: 1
6 Application of SCOR Model in an Oil- producing Company (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 4
7 اثر ورود اپراتور چهارم بر فضای رقابت در بازار تلفن همراه ایران: رویکرد نظریه ی بازیها (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 36، شماره: 11
8 ارائه مدل چندهدفه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار با درنظرگرفتن ارزیابی تامین کنندگان و استفاده از روش ترکیبی سوارا - واسپاس (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 3
9 ارائه مدل یکپارچه انتخاب تامین کننده با در نظر گرفتن تاخیر مجاز در پرداخت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 18، شماره: 52
10 ارائه یک مدل یکپارچه تولید و توزیع در زنجیره تامین با یک فروشنده و چند خرده فروش در دسته های ارسالی با اندازه متفاوت ومجاز بودن کمبود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 18، شماره: 58
11 Cost Approximation of a Three-echelon Inventory System with Order Splitting and Information Sharing (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 32، شماره: 3
12 Designing a Decision Support System (DSS) for Supplier Selection in Multiple Discount Environment (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 12
13 Determination of Material Flows in a Multi-echelon Assembly Supply Chain (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 5، شماره: 11
14 Hub Covering Location Problem Considering Queuing and Capacity Constraints (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 11، شماره: 1
15 Investigation of single and double cross-match processes and their costing using material flow cost accounting technique. (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 6، شماره: 22
16 Maximal Benefit Location Problem for A Congested System (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 3، شماره: 5
17 Multi- Objective Evolutionary Algorithms for a Preventive Health care Fac ility Network Design (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 28، شماره: 4
18 برنامه ریزی تولید توزیع چندهدفه فازی با درنظرگرفتن هزینه انتشار گاز CO۲ و رویکرد حل نوین برنامه ریزی آرمانی چند گزینه ایی فازی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 1
19 تخمین تابع هزینه سیستم موجودی دو سطحی در حالت فروش از دست رفته با استفاده از رگرسیون (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 1
20 تصمیمات قیمت گذاری و زمان تحویل در زنجیره تامین دوکاناله با فروش سنتی و آنلاین در حالت متمرکزو غیرمتمرکز با سیستم های حمل متفاوت (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 1
21 توسعه شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی و تصمیمات مکان یابی - موجودی در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 22، شماره: 67
22 توسعه یک مدل برنامهریزی چند هدفه عدد صحیح جهت تخصیص کارکنان به موقعیت های شغلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 5، شماره: 1
23 توسعه یک مدل دو هدفه برای مسیله حداکثر پوشش با محدودیت پارامترهای صف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 18
24 توسعه یک مدل ریاضی مکان یابی- موجودی در طراحی شبکه لجستیک یکپارچه مستقیم/ معکوس تحت عدم قطعیت تقاضا و برگشتی با سطوح ظرفیت چندگانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 23، شماره: 72
25 رویکردهای بهینهسازی تصادفی دومرحلهای و استوار در شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط عدمقطعیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 9، شماره: 2
26 طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد کارکنان؛مطالعه ى موردی در بانک توسعه ى صادرات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 1، شماره: 3
27 طراحی و تحلیل حساسیت شبکه حمل‌ونقل بندر خشک با استفاده از مکان‌یابی هاب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 21، شماره: 65
28 طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای ارزیابی مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 24
29 کاربرد روششناسی سطح پاسخ در بهینهسازی یک سیستم موجودی سه سطحی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 4، شماره: 2
30 کنترل موجودی محصولات فسادپذیر در یک سیستم VMI با قابلیت جایگزینی محصولات ناموجود: رویکرد برنامه ریزی پویا تصادفی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 2
31 مدل بهینه سازی مکانیابی تخصیص تسهیلات قابل اطمینان تحت - ریسک اختلال در تسهیلات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 49
32 مدل سازی دوهدفه مسئله مکان یابی تخصیص در یک زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن سیستم حمل و نقل و انتشار گاز CO۲ (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 1
33 مدل مکان یابی تسهیل دوهدفه با نیاز تصادفی در چارچوب تئوری صف (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 14، شماره: 37
34 مدلسازی مساله چندهدفه، چندمحصولی و چنددورهای انتخاب تامینکننده با در نظر گرفتن تقاضای احتمالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 9، شماره: 1
35 مروری بر تحقیقات قراردادها در زنجیره ی تامین با در نظر گرفتن تعداد سطوح و نوع قراردادها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 23، شماره: 73
36 مروری بر تحقیقات مرتبط با مسیله ی تولید مسیریابی موجودی با تاکید بر مدل ها و روش های حل (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 2
37 مکان یابی فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی با استفاده از روش ترکیبی AHP-TOPSIS بر پایه مجموعه های فازی شهودی بازه ای (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 1
38 مکان یابی فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی با استفاده از روش ترکیبی AHP-TOPSIS بر پایه مجموعه های فازی شهودی بازه ای (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 1
39 یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای یک سیستم تولید - توزیع یکپارچه و حل با استفاده از الگوریتم ژنتیک رتبه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 34
40 یک مدل موجودی تک دوره یی با ظرفیت تولید محدود در شرایط عدم قطعیت بودجه و هزینه ی کمبود (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 34، شماره: 2
41 یکپارچه سازی ارزیابی تامین کنندگان و طراحی زنجیره تامین حلقه بسته تاب آور و رتبه بندی بر اساس روش فازی-مورا-نقطه مرجع (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 20، شماره: 65
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه ی یک مدل کنترل موجودی EOQ دو هدفه با در نظر گرفتن سفارش معوقه جزئی و تعمیر محصولات ناقص با محدودیت های عملیاتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع،اقتصاد و حسابداری
2 ارائه ی یک مدل مکان یابی مسیر یابی با ارسال و برداشت همزمان برای اقلام فاسد شدنی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ارائه یک مدل بهینه سازی چندهدفه برای مساله ذخیره سازی مبتنی برکلاس در انبار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
4 استفاده از الگوریتم جستجو همسایگی متغیر در بهینه سازی مساله مکان یابی در سیستم صف از دیدگاه مشتری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 اصالت بخشی؛ رهیافتی به سوی توسعه پایدار در بافت قدیم شهرنمونه مورد مطالعه: محله اوچدکان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط
6 اعمال نرخ جذابیت مراکز در مدل سازی مسأله مکان یابی – صف و حل آن بوسیله MOPSO الگوریتم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
7 الگوریتم بهینه سازی توده ذرات برای حل یک مساله تولید توزیع یکپارچه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
8 الگوریتم بهینه سازی ژنتیک برای حل مساله مکان یابی تخصیص پیوسته همراه با هزینه استقرار وابسته به منطقه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
9 Supplier selection and order quantity assignment using conditional entropy and Chebyshev goal programming approach (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
10 بررسی اثرات متقابل پایداری اجتماعی و کالبدی در محلات- نمونه موردی: محله قدیم عبیدزاکانی و محله جدید ملاصدرا در شهر قزوین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
11 بررسی ساختار شهر های توریستی و ارائه ساختار مناسب برای برنامه ریزی در شهر همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
12 بررسی ساختار کالبدی فضایی شهر همدان جهت توسعه گردشگری شهری با استفاده از تکنیک swot (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
13 بهبود و بکارگیری روش ویلیس جهت تعیین درجه تطبیق یک سیستم با ویژگیهای تولید ناب، مطالعه موردی: صنایع رنگ محار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 بهینه سازی اندازه و مکان تسهیلات در سیستم های خدماتی رقابتی و حل آن به وسیله ی الگوریتم های فرا ابتکاری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 بهینهسازی مدلی غیرخطی در مکانیابی مراکز خدمتدهی با تنوع خدمت درچارچوب صف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
16 تبیین جایگاه شهروند خلاق و شهروندی فضایی درتحقق حق برشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
17 تحلیل همبستگی بین سرمایههای اجتماعی و سرمایه انسانی با درجه توسعه یافتگی شهرها (نمونه موردی: شهر الوند و شهر قزوین) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
18 توسعه مدل مکان یابی دوسطحی باهزینه های غیرخطی وظرفیت محدود: حل با الگوریتم دوفازی بصورت بازگشتی مبتنی برجستجوی پراکنده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
19 توسعه مدل های مکان یابی رقابتی با فرض مکان یابی تعداد سرورهای مشخص (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
20 حل یک مسئله با روش الگوریتم ژنتیک:ارائه مدل چند هدفه مدیریت و زمانبندی ماشین ها در انبار متقاطع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
21 راهکارهای ساماندهی بافتهای فرسوده با رویکرد طبیعت گرایانه مطالعه موردی ناحیه 5 منطقه 7 تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
22 رویکرد جدید ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان به روش دیمتل فازی، تابع زیان تاگوچی فازی وتاپسیس فازی و ارائه مدل چندهدفه ترکیبی مبتنی بر سناریو - انعطاف پذیر با درنظرگرفتناهداف کل زنجیره تامین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
23 طب سوزنی شهری راهی نو در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
24 طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد کارکنان؛ مطالعه موردی در بانک توسعه صادرات ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
25 طراحی و سامان دهی مرکز تجمع های شهری با تاکید بر فرم کالبدی و پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
26 مدل برنامه ریزی عدد صحیح آمیخته برای زمانبندی خط لوله چند محصولی با ساختار درختی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
27 مدل تلفیقی مدیریت زنجیره تامین و مدیریت درآمد با تقاضای وابسته به قیمت،با در نظر گرفتن انتخاب تامین کنندگان و تخصیص بهینه سفارشات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
28 مدل سازی یک مساله مکان یابی ـ صف با درنظر گرفتن نرخ جذابیت مراکز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
29 مدل قیمت گذاری و کنترل موجودی چندمحصولی برای اقلام فاسدشدنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
30 مدلسازی ریاضی مساله مکانیابی تسهیلات برای عملیات امدادرسانی در شبکه های بحران: بررسی موردی سیل در استان البرز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
31 مدلسازی ساختار زنجیره تامین با در نظر گرفتن عدم قطعیت در توزیع کنندگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
32 مدلسازی مسئله مکان یابی تسهیلات با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
33 مدلسازی و حل مسأله زمانبندی چند هدفه ماشین ها در انبار متقاطع با استفاده از الگوریتم های تکاملی چند هدفه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
34 مدلسازی و حل مسئله مکان یابی – مسیریابی با در نظر گرفتن آلودگی وسایل نقلیه در شبکه های گراف چندگانه و امکان اختلال (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۲۰)
35 مدلسازی یک مسیله انتخاب تامین کننده چند محصولی با در نظرگرفتن تقاضای احتمالی و سطح خدمت و حل آن با الگوریتم های فراابتکاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
36 مدیریت موجودی و قیمت گذاری به صورت توام در زنجیره تامین دوسطحی تحت سیاست مدیریت موجودی توسط فروشنده با فرض فرآیند تولید ناقص (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
37 مساله مکان یابی محور با تخصیص منفرد، ظرفیت محدود و شعاع پوشش فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
38 مسأله مکانیابی تسهیلات چند سروره با به کارگیری قانون جاذبه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
39 مکان یابی بنادرخشک با رویکرد مکان یابی هاب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
40 مکان یابی تسهیلات هاب با ظرفیت محدود در زنجیره تامین اقلام فسادپذیر میوه و سبزیجات چندمحصولی با در نظر گرفتن سیستم های حمل و نقل متنوع: مطالعه موردی در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
41 مکانیابی اقتصادی جهت سرمایه گذاری در احداث صنایع فرآوری شیر و محصولات لبنی براساس شرایط ریسک و عدم قطعیت (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
42 مکانیابی اقتصادی جهت سرمایه گذاری در احداث صنایع فراوری شیر و محصولات لبنی براساس شرایط ریسک و عدم قطعیت (رهیافت : تاپسیس بازه ایی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
43 مکانیابی سیستم ها با چندنوع خدمت دهنده همراه با محدودیت های صف (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
44 مکانیابی سیستم های صف با چندنوع خدمت دهنده به روش الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
45 مکانیابی مراکزخدمتدهی با تنوع خدمت درمدلی دوهدفه ترکیبی با صف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
46 هماهنگی در یک زنجیره تامین دو سطحی در حالت تقاضای نامتقن وابسته به قیمت کیفیت فروش از دست رفته با رویکرد استکلبرگ (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
47 یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای یک سیستم تولید- توزیع یکپارچه در حالت مجاز بودن کمبود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم