دکتر عطا امینی

دکتر عطا امینی هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

دکتر عطا امینی

Dr. Ata Amini

هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A study on corrosion and scaling potential of drinking water supply resources in rural areas of Sarvabad, west of Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 1
2 اثر شکل سرشمع در ابعاد حفره آبشستگی در پایه پلها با هندسه مرکب (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 2
3 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر بارش و دما با استفاده از مدل های HadCM3 وECHAM4 در حوزه آبخیز گرگان رود-قره سو (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 2، شماره: 2
4 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند طیفی و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 2
5 ارزیابی طرح های انتقال آب بین حوضه ای بر مبنای پتانسیل توسعه حوضه مبدا در حوضه سیروان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 9، شماره: 2
6 ارزیابی کارآیی مدل MPSIAC برای برآورد رسوب حوزه آبخیز زریبار (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 7، شماره: 4
7 Determining suitable model for zoning drinking water distribution network based on corrosion potential in Sanandaj City, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 2
8 Estimating the health effects of PM10 on the population of Sanandaj City during 2010–2014 using AirQ model (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 2
9 بررسی آزمایشگاهی اثر آرایش گروه شمع ها بر عمق آب شستگی در پایه های پل (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 2
10 بررسی بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب در محصولات عمده زراعی در حوضه تلوار استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 2
11 بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در برآورد بار معلق رودخانه با استفاده از داده های دسته بندی شده (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 1، شماره: 1
12 بررسی مشخصههای سیلاب ناشی از شکست سد در محل تنگشدگی رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 6، شماره: 4
13 تعیین اشکال فرسایش خاک و برآورد رسوب حوضه خورخوره با استفاده از منحنی سنجه رسوب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 3
14 تعیین میزان فرسایش و رسوب با استفاده از روش MPSIAC و سامانه GIS در حوضه خورخوره، استان کردستان (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 14، شماره: 4
15 شبیه سازی عددی آبخوان دشت بیجار- دیواندره با استفاده از کد MODFLOW و بررسی تاثیرات خشکسالی بر تغییرات کمی آن (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 1
16 مدل سازی عددی میدان جریان اطراف پایه پل با هندسه مرکب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
17 مدلسازی هیدرولوژیکی اثرات تغییر اقلیمی بر نوسانات دبی جریان در حوزه آبخیز سیمینه و زرینه رود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 1
18 مقایسه نتایج الگوریتم سبال و داده های هواشناسی در برآورد تبخیر روزانه از سطح آزاد آب (مطالعه موردی سد سلیمان شاه) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 7، شماره: 3
19 نقش منابع آب در آمایش سرزمین‎ ‎حوضه تلوار در استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی خشکسالی دربخش ایرانی حوضه دجله و فرات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
2 ارزیابی نتایج واسنجی مدل MABIA در نرمافزار WEAP در حوضه آبخیز شهرچای (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
3 استفاده از آبنمود چشمه بمنظورتجزیه وتحلیل هیدروژئولوژیکی حوضه گاودره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
4 Evaluation of the statistical distribution fitness of rainfallprediction in the Karun Murghab Watershed (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی عمران شهری با نگرش فناوریهای نوین
5 Investigated of Energy Loss in Vertical Drop with ContractionTransition of Upstream (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
6 برآورد فرسایش و رسوب در حوزههای آبخیز با استفاده از دادههای ماهوارهای و مدل MPSIAC (مطالعه موردی : حوزه گاودره، کردستان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
7 بررسی آماری و نکویی برآزش تغییرات بارندگی نسبت به میانگین در دشت بهار استان همدان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
8 بررسی اثر سد وحدت بر رژیم آبدهی رودخانه قشلاق در شهرستان سنندج (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
9 بررسی اثر فعالیت‏های کشاورزی بر کیفیت منابع آب در حوزه گاودره کردستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
10 بررسی ارتباط طول و عرض آبشستگی موضعی با سطح ارتفاعی سرشمع در پل با هندسه مرکب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
11 بررسی بهر هوری اقتصادی آب در چند محصول زراعی در دشت های شرقی استان کردستان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
12 بررسی بهره وری آب در اراضی کشاورزی شرق استان کردستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
13 بررسی تعداد روزهای همراه با آلودگی گرد و غبار در استان کردستان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
14 بررسی تغییرات دما و بارندگی در ارتباط با پدیده ریزگردها در شهر سنندج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
15 بررسی تغییرات شاخص های دمایی در استان کردستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
16 بررسی تغییرات ضریب زبری مانینگ در مسیر رودخانه قشلاق در استان کردستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار
17 بررسی تغییرات مصرف آب شرب شهری در شهرستان مریوان و سروآباد دراستان کردستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها ودریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریوار مریوان
18 بررسی تقاضای آب شرب در شهرستان سنندج، استان کردستان، ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
19 بررسی تناسب شیب و کاربری اراضی در حوضه قشلاق سنندج (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
20 بررسی رابطه ویژگیهای فیزیوگرافی با دبی اوج سیلاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
21 بررسی شاخص های بهره وری آب در محصول گندم در حوزه آبخیز تلوار- مهرآباد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
22 بررسی شیب و رخساره های زمین شناسی در ارتباط با فرسایش حوضه سد قشلاق (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
23 بررسی مکانیسم آبشستگی در پایه پل منفرد و گروه پایه های پل (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 بررسی موردی میزان فرسایش خاک در اثر بارندگی در زیر حوضه های نمونه و شاهد با استفاده از کرت های فرسایشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
25 بررسی وضعیت خشکسالی در شهر سنندج با استفاده از شاخص های آماری مختلف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
26 بررسی وضعیت فرسایش و رسوب دریاچه زریوار با رسوب سنجی مخازن بندهای رسوبگیر و مدل FSM (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
27 پیش بینی بارش ماهانه با استفاد از مدل های هوش مصنوعی GEP و ANN (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی رشت) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
28 تاثیر خشکسالی بر دبی ورودی به مخزن سد قشلاق سنندج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
29 تاثیر عملیات آبخیزداری بر تغییرات کمی آب‏های زیرسطحی درحوضه آبخیز گاودره، کردستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
30 تاثیر عملیات سازه ای برذخیره رواناب و کنترل سیلاب درحوزه های کوچک (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
31 تعیین دبی حداکثر سیلاب در تعدادی از زیرحوضه های شهرستان سقز استان کردستان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
32 تعیین شماره منحنی (CN) زیرحوضه ها به منظور برآورد پتانسیل تولید رواناب در حوزه آبخیز خورخوره استان کردستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
33 طبقه بندی سیلاب - بر اساس مدیریت صحیح نواحی فرساینده (مطالعه موردی حوضه آبخیز خیاوچای، اردبیل) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
34 مدل مدیریتی آب در حوضه سد آناهیتا استان کرمانشاه با استفاده از نرمافزار WEAP (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
35 مدل مدیریتی حوزه سیروان استان کردستان با استفاده از مدل WEAP(مطالعه موردی: سد ژاوه) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
36 معیارها، اثرات و چالشهای انتقال آب بین حوضه ای در راستای مدیریت جامع منابع آبی (دریافت مقاله) همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)
37 مفاهیم آب مجازی ونقش آن درتعدیل بحران کم آبی درایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
38 مقایسه بهره وری اقتصادی آب محصولات گندم و سیب زمینی (مطالعه موردی: حوضه تلوار کردستان) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
39 مقایسه بهره وری اقتصادی آب محصولات گندم و سیب زمینی مطالعه موردی: حوضه تلوار کردستان (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 مقایسه تحلیل حساسیت پارامترهای مهم آبشستگی در روابط متداول (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
41 مقایسه تغییرات بلندمدت بارش و دبی در زیر حوضه های دره پنبه دان و سنته از حوضه زرینه رود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
42 نقش سرشمع در پایداری پل های مرکب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت