دکتر جمیله توکلی نیا

دکتر جمیله توکلی نیا استادیار، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر جمیله توکلی نیا

Dr. Jamileh Tavakoli Nia

استادیار، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی برنامه های پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 7، شماره: 27
2 آسیب شناسی برنامه های ملی پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 5، شماره: 16
3 ارزیابی آسیب پذیری شهر با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعه موردی: منطقه بیست شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 2
4 ارزیابی برنامه های ملی توسعه و اسناد فرادست از منظر عدالت محیط زیستی با تاکید بر تکنولوژی سبز (مورد پژوهی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 2
5 ارزیابی پیامدهای محیط زیستی مجتمع های تجاری بزرگ در کلانشهرها با استفاده از ماتریس RIAM و برنامه EMP، مورد مطالعه مرکز تجاری ارگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 39
6 ارزیابی تاثیر گردشگری در توسعه اقتصادی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 10، شماره: 3
7 ارزیابی تناسب زمین برای توسعه کالبدی شهر یاسوج با استفاده از مدل FAHP (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 13
8 ارزیابی شاخص های پایداری حمل ونقل شهری با رویکرد اقتصاد سبز (مطالعه موردی : شهر ساری ) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
9 ارزیابی ظرفیت مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری شهرستان کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 45
10 ارزیابی کیفیت مقصد گردشگری مرکز شهر تهران مطالعه موردی: بازار بزرگ، منطقه 12 تهران (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 3
11 ارزیابی میزان رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری بر اساس مدل کانو و سروکوال (مطالعه موردی: واحدهای پذیرائی محله دربند تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 49
12 ارزیابی نظام های شهری مناطق نه گانه کشور براساس روش تصمیم گیری چند معیاره(AHP) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 2، شماره: 5
13 ارزیابی نقش منظر شهر در راستای تامین امنیت شهروندان در سطح خرد شهری (مورد مطالعه: محله سرتپوله، سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 4
14 اولویت بندی پیاده راه سازی مسیر های اطراف حرم حضرت معصومه(س)شهر قم (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 3، شماره: 5
15 Thresholds of Environmental Physical Resilience of Tehran Metropolis (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 13، شماره: 1
16 بازآفرینی سکونت گاه های غیر رسمی با بهره گیری از الگوی توسعه مبتنی بر حمل و نقل TOD (نمونه موردی: شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 12، شماره: 2
17 بازاندیشی در مفاهیم مرتبط با فرآیندهای رشد و اشکال سکونتی در مناطق کلانشهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 3
18 بررسی تاثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 36
19 بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری نمونه موردی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 77
20 پهنه بندی زمین برای توسعه فیزیکی شهر شیراز با استفاده از GIS و AHP (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 18، شماره: 72
21 پیامدهای کالبدی – فضایی تغییر کاربری اراضی کشاورزی منطقه ۱۸ کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 3، شماره: 11
22 تحلیل تقسیمات قلمرویی سازمان ها و نهادهای خدماتی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 6، شماره: 1
23 تحلیل جریان‌های فضایی سکونتگاه‌های روستایی در نواحی مرزی (مطالعه‌ی موردی: روستاهای شهرستان گمیشان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 8، شماره: 32
24 تحلیل روابط اقتصادی و اجتماعی شهر فارسان با روستاهای پیرامون (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 2، شماره: 2
25 تحلیل ساختاری حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو رویکرد حکمروایی شایسته شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
26 تحلیل عوامل کلیدی کاهش کیفیت زندگی در پیرامون مناطق تجاری مطالعه موردی: منطقه ۱۲ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 3، شماره: 2
27 تحلیل فضایی سرمایه اجتماعی سکونتگاه های شهری و روستایی(مطالعه موردی شهرستان کوهدشت) (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 1390، شماره: 3
28 تحلیلی بر آسیب شناسی فضایی از ساختار کالبدی و بافت اجتماعی شهر با رویکرد پدافند غیرعامل مورد پژوهی: منطقه شش کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 53
29 تحلیلی بر برنامه های توسعه و سیاست های زمین شهری با تآکید بر رویکرد حکمروایی خوب زمین؛ مورد پژوهی: کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 104
30 تحلیلی بر تغییرات نظام شبکه شهری استان ایلام طی دوره های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 7، شماره: 26
31 تحلیلی بر جریان های فضایی و شبکه منطقه ای در نواحی مرزی. مطالعه موردی: نواحی مرزی استان گلستان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 33
32 تحلیلی بر رویکرد های توسعه گردشگری دراجتماعات محلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 9، شماره: 2
33 تحلیلی بر نقش مشارکت شهروندان در پایداری محله مورد پژوهی: محلات جماران و ولنجک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 7، شماره: 2
34 تولید و بازتولید فضا در چرخه دوم انباشت سرمایه؛نقدی بر زندگی روزمره در فضای زیسته (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 80
35 جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفته ی پشتیبان تولید(ای. پی. اس) پزوهش موردی: شرکت های حسابرسی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 2، شماره: 3
36 سنجش سرمایه اجتماعی و رابطه آن با پایداری اجتماعی (مطالعه موردی: محله اوین) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 1، شماره: 3
37 سنجش گستردگی فضایی کلانشهر تهران و تاثیر آن بر تغییرات محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 65
38 فراتحلیل کیفی از مقالات علمی ناظر بر شهر-منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 4
39 فرسایش کالبدی کارکردی در بافت مرکزی شهرهااهداف و اصول راهبردی بهسازی ، نوسازی و بازسازیمطالعه موردی : بافت مرکزی شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 1، شماره: 1
40 کاربست تحلیلی- ساختاری بازآفرینی پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهر خرم‏ آباد) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 1
41 کاهش فقر و محرومیت بافت های مسیله دار شهری با رهیافت تجدید حیات شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده مرکزی شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 9
42 کندوکاو در نقش دولت و اهداف غیررسمی در برنامه ریزی شهری ایران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 25، شماره: 2
43 گفتمان غالب جهانی شدن و سیاست های توسعه شهر (نقدی بر پروژه های سرمایه گذاری در شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 4
44 مدل ترکیبی اولویت بندی استراتژیهای حمل و نقل هوشمند مورد پژوهی: کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 67
45 مکانیابی مسکن مهر شهر یاسوج با استفاده از مدل AHP (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 12
46 نقش مدیریت شهری در پایداری گردشگری محله (مطالعه موردی: محله تجریش با رویکرد سبز) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی راهبردی حمل و نقل شهری در چارچوب پایداری مطالعه موردی : (شهر ساری) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
2 ارزیابی شاخص های كیفیت زندگی در محلات پیرامون مركز شهر مطالعه موردی: منطقه 12 تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار
3 اسکان غیررسمی و مدرسه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
4 بررسی اثرات گردشگری در کشور با تاکید بر بوم گردی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
5 بررسی تطبیقی ابعاد فقرونابرابری درکشورهای حاشیه خلیج فارس با تاکید برفقرشهری درایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
6 بررسی قابلیت گردشگری کلانشهر تهران در رونق اقتصادی و اشتغال زائی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
7 تبیین بیماری هلندی در اقتصاد با تاکید بر بازار زمین و مسکن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
8 تحلیل تقسیمات قلمرویی سازمانها و نهادهای خدماتی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
9 تحلیلی بر تولید فضای شهری براساس تریالکتیک در اقتصاد شبه سرمایه داری مورد پژوهی: کلانشهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری
10 تحلیلی بر دگردیسی فضایی مناطق کلان شهری در عصر جهانی شدن (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
11 تحلیلی بر نقش مشارکت و حقوق شهروندی در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
12 توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی برپایه توسعه اجتماعات محلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
13 جهانی شدن اقتصاد و نقش کلانشهرها در اقتصاد جهانی مطالعه تطبیقی تهران، استانبول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
14 حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهر پایدار با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
15 دیدگاهی نوین به مفهوم گفتمان در فرآیند تحولات کلانشهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
16 سنجش میزان رضایت از هویت مکانی شهروندان مطالعه موردی: محله سنگلج، منطقه 21 ، شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
17 شهرسازی و برنامه ریزی شهری نواحی مرکزی ایران و بلایای طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
18 شهری شدن سرمایه؛ گذار از چرخه اول به چرخه دوم انباشت سرمایه (مورد: منطقه سه کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
19 عدالت فضایی و خدمات عمومی در شهر ( مطالعه موردی: منطقه 13 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
20 مورفولوژی شهری وجهانی شدن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
21 واقعیت های جدید و توسعه یافته شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
22 واکاوی نظری ابر مسیله شهری ایران و چاره جویی برای برون رفت تدریجی در چارچوب حکمروایی شایسته شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری