دکتر جمیله توکلی نیا

دکتر جمیله توکلی نیا عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش، رییس دانشکده دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر جمیله توکلی نیا

Dr. Jamileh Tavakolinia

عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش، رییس دانشکده دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyzing the Key Drivers of the Effect of Smart Growth Approach on Sustainable Development of Iranian Rural Settlements (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 11، شماره: 3
2 آسیب شناسی برنامه های پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 7، شماره: 27
3 آسیب شناسی برنامه های ملی پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 5، شماره: 16
4 ارزیابی آسیب پذیری شهر با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعه موردی: منطقه بیست شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 2
5 ارزیابی اثرات اکوتوریسم بر منطقه رودبار قصران و لواسانات با استفاده از چارچوب DPSIR (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 10، شماره: 1
6 ارزیابی برنامه های ملی توسعه و اسناد فرادست از منظر عدالت محیط زیستی با تاکید بر تکنولوژی سبز (مورد پژوهی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 2
7 ارزیابی پیامدهای محیط زیستی مجتمع های تجاری بزرگ در کلانشهرها با استفاده از ماتریس RIAM و برنامه EMP، مورد مطالعه مرکز تجاری ارگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 39
8 ارزیابی تاثیر گردشگری در توسعه اقتصادی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 10، شماره: 3
9 ارزیابی تناسب زمین برای توسعه کالبدی شهر یاسوج با استفاده از مدل FAHP (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 13
10 ارزیابی تناسب مکانی برای توسعه اکوتوریسم در منطقه رود بار و قصران و لواسانات با استفاده از روش OWA با کمیت سنج های فازی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 7، شماره: 26
11 ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی شهرستان استهبان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 50، شماره: 2
12 ارزیابی جای پای اکولوژیکی برای دستیابی به حمل و نقل سبز شهری با معرفی استراتژی ASI مورد شناسی: شهر ساری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 22
13 ارزیابی ساختار فضایی مناطق کلان شهری از منظر قابلیت های هم افزایی اقتصادی مورد پژوهی: منطقه کلان شهری تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 3
14 ارزیابی شاخص های پایداری حمل ونقل شهری با رویکرد اقتصاد سبز (مطالعه موردی : شهر ساری ) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
15 ارزیابی ظرفیت مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری شهرستان کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 45
16 ارزیابی عملکرد کلانشهرها در فرآیند جهانی شدن اقتصاد (مطالعه تطبیقی تهران و استانبول) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 23
17 ارزیابی کارآمدی شورایاری ها در نهاد مدیریت محله تهران از منظر حکمروایی شایسته شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 2
18 ارزیابی کیفیت مقصد گردشگری مرکز شهر تهران مطالعه موردی: بازار بزرگ، منطقه 12 تهران (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 3
19 ارزیابی میزان رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری بر اساس مدل کانو و سروکوال (مطالعه موردی: واحدهای پذیرائی محله دربند تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 49
20 ارزیابی نظام های شهری مناطق نه گانه کشور براساس روش تصمیم گیری چند معیاره(AHP) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 2، شماره: 5
21 ارزیابی نقش منظر شهر در راستای تامین امنیت شهروندان در سطح خرد شهری (مورد مطالعه: محله سرتپوله، سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 4
22 ارزیابی ورتبه بندی شاخص های رشدهوشمندشهری درنواحی منطقه ۲کلانشهرتهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 51
23 امکان سنجی راهبرد توسعه شهر( CDS) در توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی منطقه یک کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 36
24 اولویت بندی پیاده راه سازی مسیر های اطراف حرم حضرت معصومه(س)شهر قم (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 3، شماره: 5
25 Development of Impactful Scenarios for Smart Village Approaches on the Sustainability of Peri-Urban Settlements of the Metropolis of Tehran (Case Study: Villages of Islamshahr County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 12، شماره: 4
26 Environmental Analysis of Villages on the Skirt of Farsan City based on the Urban and Rural Relationship (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 10، شماره: 4
27 Importance of Urban Tourism Planning in Tehran with Economic Approach (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گردشگری و هتلداری ایران دوره: 7، شماره: 2
28 Thresholds of Environmental Physical Resilience of Tehran Metropolis (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 13، شماره: 1
29 بازآفرینی سکونت گاه های غیر رسمی با بهره گیری از الگوی توسعه مبتنی بر حمل و نقل TOD (نمونه موردی: شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 12، شماره: 2
30 بازآفرینی سکونت گاه های غیررسمی با بهره گیری از الگوی توسعه مبتنی بر حمل و نقل TOD نمونه موردی : شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 12، شماره: 44
31 بازاندیشی در مفاهیم مرتبط با فرآیندهای رشد و اشکال سکونتی در مناطق کلانشهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 3
32 برآیند تولید فضا؛ مساله شناسی فضای پنداشته مطالعه مورد: منطقه سه کلان شهر تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 3
33 بررسی تاثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 36
34 بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تاکید بر شرایط محله های شهری ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 42، شماره: 2
35 بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری نمونه موردی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 77
36 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در نقاط پیراشهری موردپژوهی: محور گردشگری وردیج-واریش؛ منطقه ۲۲ شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 4
37 به سوی حکمروایی اجتماع محلی؛ کوششی در معرفی موضوعات و عرصه های کلیدی موردپژوهی: محله درکه (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 10، شماره: 37
38 پایداری اقتصادی در مناطق پیراشهری اسلامشهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 4، شماره: 1
39 پهنه بندی زمین برای توسعه فیزیکی شهر شیراز با استفاده از GIS و AHP (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 18، شماره: 72
40 پیامدهای کالبدی – فضایی تغییر کاربری اراضی کشاورزی منطقه ۱۸ کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 3، شماره: 11
41 تبیین اثرگذاری هوش مصنوعی بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان با رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: کلان شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 5، شماره: 1
42 تبیین سناریوهای اثرگذاری رهیافت رشد هوشمند بر پایداری سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 21، شماره: 71
43 تحلیل بقاء سکونتگاه های روستایی منطقه قزوین (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 55، شماره: 2
44 تحلیل پایداری محله های کلان شهر تهران با تاکید بر عملکرد شورایاری ها، نمونه موردی: محله های اوین، درکه و ولنجک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 42، شماره: 4
45 تحلیل پیشران های کلیدی اثرگذاری مولفه های رقابت پذیری بر شکل گیری اقتصاد دانش بنیان با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 3
46 تحلیل تطبیقی شهرهای ایران با تاکید بر شهر دوستدار کودک (مورد پژوهی: کلانشهرهای تهران و اصفهان) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 13، شماره: 4
47 تحلیل تقسیمات قلمرویی سازمان ها و نهادهای خدماتی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 6، شماره: 1
48 تحلیل جایگاه حکمروایی خوب در عملکرد مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر بابل) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 14، شماره: 53
49 تحلیل جریان‌های فضایی سکونتگاه‌های روستایی در نواحی مرزی (مطالعه‌ی موردی: روستاهای شهرستان گمیشان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 8، شماره: 32
50 تحلیل جغرافیایی مرگ ناشی از سرطان ریه درکلانشهر تهران با رویکرد اپیدمیولوژیک طی دوره ۱۳۹۷-۱۳۸۷ (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 50
51 تحلیل روابط اقتصادی و اجتماعی شهر فارسان با روستاهای پیرامون (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 2، شماره: 2
52 تحلیل ساختاری پیشران های موثر بر تحولات فضایی پسکرانه جنوب غرب کلان شهر تهران مطالعه موردی: شهرستان اسلامشهر (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 42
53 تحلیل ساختاری حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو رویکرد حکمروایی شایسته شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
54 تحلیل ساختاری-کارکردی سازمان فضایی منطقه شهری قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 16، شماره: 60
55 تحلیل سرمایه ی اجتماعی با تاکید بر مشارکت شهروندی و پاسخ گویی مدیران شهری مورد پژوهی: شهر اسلامشهر (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 8، شماره: 30
56 تحلیل شاخص های جهانی محیطزیست با رویکرد توسعه پایدار شهر تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 4
57 تحلیل شاخص های حکمروایی خوب در باز آفرینی شهری از منظر ساکنان محله (مطالعه موردی: محله تجریش) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 33
58 تحلیل عوامل کلیدی کاهش کیفیت زندگی در پیرامون مناطق تجاری مطالعه موردی: منطقه ۱۲ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 3، شماره: 2
59 تحلیل عوامل موثر بر انگیزش شهروندان برای مشارکت در مدیریت پسماند (مطالعه موردی: منطقه ۵ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 9، شماره: 33
60 تحلیل فضایی سرمایه اجتماعی سکونتگاه های شهری و روستایی(مطالعه موردی شهرستان کوهدشت) (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 1390، شماره: 3
61 تحلیل مولفه های رقابت پذیری موثر بر تحقق اقتصاد دانش بنیان شهری (مطالعه موردی شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 13، شماره: 50
62 تحلیل نابرابری های توسعه منطقه ای در بخش بهداشت و درمان استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 18
63 تحلیل و ارزیابی تاب آوری اجتماعی بافت فرسوده منطقه ۱۲ شهر تهران در مواجهه با سوانح طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 4، شماره: 4
64 تحلیلی بر آسیب شناسی فضایی از ساختار کالبدی و بافت اجتماعی شهر با رویکرد پدافند غیرعامل مورد پژوهی: منطقه شش کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 53
65 تحلیلی بر برنامه های توسعه اقتصادی و صنعتی کشور از منظر مفهوم هم افزایی اقتصادی – فضایی با تاکید بر منطقه کلان شهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 2
66 تحلیلی بر برنامه های توسعه و سیاست های زمین شهری با تآکید بر رویکرد حکمروایی خوب زمین؛ مورد پژوهی: کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 104
67 تحلیلی بر تغییرات نظام شبکه شهری استان ایلام طی دوره های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 7، شماره: 26
68 تحلیلی بر جریان های فضایی و شبکه منطقه ای در نواحی مرزی. مطالعه موردی: نواحی مرزی استان گلستان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 33
69 تحلیلی بر رضایتمندی مسافران از خدمات رسانی سامانه اتوبوس های تندرو(BRT) منطقه ۳ کلانشهر تهران با رویکرد حمل و نقل پایدار شهری (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 7، شماره: 3
70 تحلیلی بر رویکرد های توسعه گردشگری دراجتماعات محلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 9، شماره: 2
71 تحلیلی بر مدیریت تقاضای سفر در راستای حمل و نقل پایدار شهری (موردپژوهی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 21
72 تحلیلی بر نقش مشارکت شهروندان در پایداری محله مورد پژوهی: محلات جماران و ولنجک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 7، شماره: 2
73 تعیین اولویت های توسعه ی درون زا در شهر گرگان با استفاده از اصول رشد هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 2، شماره: 4
74 توسعه فضای اخلاقی شهرها؛ بررسی و تحلیل ابعاد جغرافیایی مصرف اخلاقی در زمینه محصولات محلی (مورد پژوهی: منطقه یک و بیست شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 8، شماره: 1
75 تولید و بازتولید فضا در چرخه دوم انباشت سرمایه؛نقدی بر زندگی روزمره در فضای زیسته (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 80
76 جایگاه برنامه ریز در فرآیند برنامه ریزی شهری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 3، شماره: 12
77 جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفته پشتیبان تولید پژوهش موردی: کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 1، شماره: 1
78 جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفته ی پشتیبان تولید(ای. پی. اس) پزوهش موردی: شرکت های حسابرسی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 2، شماره: 3
79 خلق فضاهای شهری همه شمول (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 5، شماره: 1
80 درآمدی بر حکمروایی خوب شهری: ضرورت ها، الزامات و چالش های فراروی تحقق آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 5، شماره: 1
81 رابطه بین شهرک های صنعتی با توسعه فضایی در استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 28، شماره: 125
82 راهبرد توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر شبستر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 7، شماره: 22
83 رهیافت برند سازی شهری در فرآیند نقش پذیری گردشگری (مطالعه موردی: شهرهای کوچک استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 10، شماره: 38
84 سنجش تطبیقی ظرفیت مشارکت پذیری ساکنان دربافت های جدید و قدیم شهری با استفاده از مدل AHP (نمونه موردی: محله حسینیه «قدیم» و کوی قائم «بافت جدید» شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 48
85 سنجش سرمایه اجتماعی و رابطه آن با پایداری اجتماعی (مطالعه موردی: محله اوین) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 1، شماره: 3
86 سنجش گستردگی فضایی کلانشهر تهران و تاثیر آن بر تغییرات محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 65
87 سنجش میزان احساس تعلق خاطر مکانی و تاثیرات فضایی- مکانی آن در بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله سهل آباد شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 7، شماره: 25
88 سنجش و ارزیابی قابلیت های هم افزایی فضایی - اقتصادی مناطق کلان-شهری (مورد پژوهی منطقه کلان شهری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 14، شماره: 1
89 سنجش و رتبه بندی شاخص های موثر در تقسیمات محله ای (مورد: محله های درکه و قیطریه منطقه یک کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 7، شماره: 26
90 ظرفیت نهادی و توسعه پایدار منطقه ای (موردپژوهی: شهرستان های بجنورد و راز و جرگلان، استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 14، شماره: 4
91 فراتحلیل کیفی از مقالات علمی ناظر بر شهر-منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 4
92 فرسایش کالبدی کارکردی در بافت مرکزی شهرهااهداف و اصول راهبردی بهسازی ، نوسازی و بازسازیمطالعه موردی : بافت مرکزی شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 1، شماره: 1
93 کاربست تحلیلی- ساختاری بازآفرینی پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهر خرم‏ آباد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 1
94 کاهش فقر و محرومیت بافت های مسیله دار شهری با رهیافت تجدید حیات شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده مرکزی شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 9
95 کندوکاو در نقش دولت و اهداف غیررسمی در برنامه ریزی شهری ایران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 25، شماره: 2
96 گفتمان غالب جهانی شدن و سیاست های توسعه شهر (نقدی بر پروژه های سرمایه گذاری در شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 4
97 مبادی و مقولات گفتمان مدنیت انسانی در شکل دهی به چشم انداز جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 67
98 مدل ترکیبی اولویت بندی استراتژیهای حمل و نقل هوشمند مورد پژوهی: کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 67
99 مدل سازی و سطح بندی مقولات موثر بر فرم چشم انداز جغرافیایی جهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 74
100 مدیریت شهری با رویکرد مدیریت سبز، مورد پژوهش محله تجریش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 13، شماره: 2
101 مکانیابی مسکن مهر شهر یاسوج با استفاده از مدل AHP (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 12
102 مکانیابی مسکن مهر شهر یاسوج با استفاده از مدل AHP (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 31
103 نقش ظرفیت نهادی در توسعه پایدار فضاهای شهری و پیراشهری بجنورد (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 3، شماره: 1
104 نقش مدیریت سبز شهری در توسعه گردشگری پایدار محله تجریش (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 361
105 نقش مدیریت شهری در پایداری گردشگری محله (مطالعه موردی: محله تجریش با رویکرد سبز) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 4
106 نقش مولفه های اصلی شکل گیری رهیافت رشد هوشمند در توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان جیرفت) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 12، شماره: 2
107 واکاوی پیامدهای مدرنیزاسیون و جهانی شدن در ایجاد تفاوت فضایی میان محله های شهری، مطالعه موردی : (محله های امیریه و زعفرانیه، تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی راهبردی حمل و نقل شهری در چارچوب پایداری مطالعه موردی : (شهر ساری) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
2 ارزیابی شاخص های كیفیت زندگی در محلات پیرامون مركز شهر مطالعه موردی: منطقه 12 تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار
3 اسکان غیررسمی و مدرسه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
4 بررسی ابعاد ظرفیت نهادی در سازمان های متولی توسعه شهری-منطقه ای؛ مورد: شهرستان راز و جرگلان، استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
5 بررسی اثرات گردشگری در کشور با تاکید بر بوم گردی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
6 بررسی تطبیقی ابعاد فقرونابرابری درکشورهای حاشیه خلیج فارس با تاکید برفقرشهری درایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
7 بررسی شاخص های شهر دوستدار کودک (مورد پژوهی : کلانشهر اصفهان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
8 بررسی قابلیت گردشگری کلانشهر تهران در رونق اقتصادی و اشتغال زائی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
9 تبیین بیماری هلندی در اقتصاد با تاکید بر بازار زمین و مسکن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
10 تحلیل تقسیمات قلمرویی سازمانها و نهادهای خدماتی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
11 تحلیلی بر تولید فضای شهری براساس تریالکتیک در اقتصاد شبه سرمایه داری مورد پژوهی: کلانشهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری
12 تحلیلی بر دگردیسی فضایی مناطق کلان شهری در عصر جهانی شدن (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
13 تحلیلی بر نقش مشارکت و حقوق شهروندی در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
14 توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی برپایه توسعه اجتماعات محلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
15 جهانی شدن اقتصاد و نقش کلانشهرها در اقتصاد جهانی مطالعه تطبیقی تهران، استانبول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
16 حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهر پایدار با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
17 دیدگاهی نوین به مفهوم گفتمان در فرآیند تحولات کلانشهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
18 سنجش میزان رضایت از هویت مکانی شهروندان مطالعه موردی: محله سنگلج، منطقه 21 ، شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
19 شهرسازی و برنامه ریزی شهری نواحی مرکزی ایران و بلایای طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
20 شهری شدن سرمایه؛ گذار از چرخه اول به چرخه دوم انباشت سرمایه (مورد: منطقه سه کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
21 عدالت فضایی و خدمات عمومی در شهر ( مطالعه موردی: منطقه 13 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
22 مورفولوژی شهری وجهانی شدن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
23 نقش ظرفیت نهادی در توسعه پایدار منطقه ای؛ مورد: شهرستان راز و جرگلان، استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
24 واقعیت های جدید و توسعه یافته شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
25 واکاوی نظری ابر مسیله شهری ایران و چاره جویی برای برون رفت تدریجی در چارچوب حکمروایی شایسته شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری