دکتر ابوالحسن شاکری

دکتر ابوالحسن شاکری استاد دانشگاه مازندران

دکتر ابوالحسن شاکری

Dr. Abolhasan Shakeri

استاد دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخراج گردشگران خارجی در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 7، شماره: 27
2 اعتبار حبس کمتر از 91 روز در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 11
3 بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 42، شماره: 1
4 بررسی پیامدهای حقوقی عدم اطلاع گردشگر خارجی نسبت به قوانین کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 5، شماره: 17
5 بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 8، شماره: 1
6 بررسی جرم تمرد در حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا و انگلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 16، شماره: 1
7 بررسی حکم قتل ساب النبی (ص) و ائمه اطهار (ع) (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 44، شماره: 1
8 بررسی صلاحیت دادگاه های ایران نسبت به جرایم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 5، شماره: 16
9 بررسی عدم پذیرش اعتبار احکام کیفری کشورهای خارجی در تعزیرات منصوص شرعی در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 11، شماره: 38
10 بررسی علل مرتبط با خودکشی های موفق در استان فارس (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 22، شماره: 97
11 بررسی مسوولیت کیفری عرضه-کنندگان محصولات صنعتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 5
12 پاسخ به جرم مشهود در سیاست جنایی ایران با نگاهی به حقوق انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 18، شماره: 1
13 تبیین فقهی- پزشکی خلأهای تقنینی مربوط به دیه عقل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره: 1، شماره: 1
14 تحلیلی نوین از جرم تحصیل مال نامشروع در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 13، شماره: 47
15 ترک نفقه (زوج) در حقوق جمهوری تاجیکستان با رویکرد رویه قضایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 1
16 تظاهر غیرمسلمان به مصرف مسکر در فقه امامیه و حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 14، شماره: 41
17 تقابل مجازات جایگزین حبس با قانون وصول در حقوق ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 9، شماره: 3
18 تقلب در جعل اسناد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 17، شماره: 65
19 جرائم ناشی از مصرف الکل توسط گردشگران خارجی غیر مسلمان در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 6، شماره: 23
20 جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 2، شماره: 4
21 جرم فراتر از قصد در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق مصر (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 10، شماره: 1
22 چالش های اسراف در قتل در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 17، شماره: 64
23 چالش های دستگیری در پرتو نظام حقوقی ایران و انگلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 14، شماره: 1
24 حق سکوت و تکلیف مقامات تعقیب نسبت به آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی دوره: 2، شماره: 7
25 حکم قتل عمدی ناشی از اضطرار در حقوق ایران و استرالیا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 16، شماره: 4
26 سردستگی در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 82، شماره: 103
27 سرقت ادبی در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 26، شماره: 103
28 سیاست جنایی مشارکتی اسلام در قبال جرائم اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 3، شماره: 4
29 ضبط اموال در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 24، شماره: 87
30 ظاهرشدن غیرمسلمان در حال مستی در معابر و اماکن عمومی در حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 16، شماره: 45
31 عوامل قطع رابطه انتساب در قتل در حکم شبه عمد (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 67، شماره: 43
32 کارکردها و قلمرو مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری با نگاهی به فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 18، شماره: 66
33 گستره دفاع جنون در حقوق کیفری ایران و آمریکا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 5، شماره: 1
34 ماهیت تکرار جرم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 1، شماره: 8
35 مسئولیت دختر نوجوان در ارتکاب جرائم تعزیری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه حقوقی معاصر دوره: 2، شماره: 6
36 موارد «اسراف در قتل» در قوانین کیفری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 12، شماره: 37
37 نفقه و تعهدات آن طبق حقوق تاجیکستان (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 14، شماره: 2
38 نیابت قضائی در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 22، شماره: 86
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی سبک زندگی مهاجران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
2 ابعاد حق سکوت متهم (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
3 اکراه در قتل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
4 اکراه در قتل و جنایت بر عضو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
5 بازپردازی علل گرایش افراد به مصرف مشروبات الکلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
6 بررسی جنبه ها وکارکردهای کیفری حقوق کاردرایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
7 بررسی حمایت کیفری از آلودگی های صوتی در فقه امامیه و حقوق ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
8 بررسی و مقایسه دادرسی غیابی در قانون آئین دادرسی کیفری قدیم و جدید و فقه امامیه (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
9 بعد تقنینی سیاست جنایی ایران در قبال واکنش نسبت به تکرار جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون مبارزه با مواد مخدر 1367 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
10 تاثیر افکار عمومی درتصمیم گیری قضایی قضات درحقوق ایران و رومانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
11 تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری گردشگر خارجی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
12 تحلیل جرایم ناقص در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه و عامه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
13 ترس و پیشگیری از جرم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
14 تقلب به جعل در فضای مجازی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند
15 تقلب به جعل در فضای مجازی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی حقوق شهروندی
16 تکرارجرایم تعزیری درحقوق کیفری ایران با تاکیدبرماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
17 جلب شاهد در حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
18 جلب کارشناس در امور کیفری (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
19 حقوق متهم در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
20 سیاست جنایی بسه دیده مدار، جلوه ای از توسعه ی پایدار جامعه ی مدنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
21 سیاست جىایی تقنینی ایران در قبال حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
22 سیاست کیفری ایران در خصوص مجازات مضاعف در حقوق جزای بین الملل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
23 سیاست کیفری ایران در قبال حمایت بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان با محوریت جرایم جنسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان
24 ضرورت بازنگری در مرحله تحقیقات مقدماتی با تاکید بر رعایت اصل تساوی سلاح ها (با نگاهی به حقوق فرانسه) (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
25 قاعده اقتضاء تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
26 قضاوت کارشناس در فرآیند کیفری (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
27 قلمرو قاعده ی درأ در حدود، قصاص، دیات و تعزیرات در قانون مجازات اسلامی 1392 و فقه امامیه و فقه حنفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
28 مأموران پیراقضایی در قانون مجازات اسلامی 1392 (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
29 مبانی حقوق بشر اسلامی در منع بکارگیری از سلاحهای هستهای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
30 مبانی و ملاک تدرج مجازات های تعزیری (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
31 مطالعه تطبیقی اتانازی فعال داوطلبانه (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
32 مقایسه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
33 مقررات شکلی حاکم بر کارشناسی در دادرسی کیفری (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
34 مواد مخدر از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
35 موارد جواز سقط جنین قبل از ولوج روح (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند
36 موارد جواز سقط جنین قبل از ولوج روح (دریافت مقاله) کنگره بین المللی حقوق شهروندی
37 نوآوری ها و ایرادات قانون جدید آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)