محمدرضا ثروتی

 محمدرضا ثروتی استاد - دانشگاه شهید بهشتی

محمدرضا ثروتی

Mohamad Reza Servati

استاد - دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطابق مکان های مناسب تغذیه ی مصنوعی و مخروطه افکنه ها در منطقه ی گتوند با استفاده از روشAHP (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 2، شماره: 3
2 بررسی نقش مناظر ژئومورفولوژیکی و پتانسیل های ژئوتوریستی استان ایلام با استفاده از داده های مکانی، در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 90
3 تعیین عوامل مؤثر در پتانسیل سیل خیزی حوزه آبخیز دره شهر بر اساس مناطق همگن هیدرولوژیک (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی توان اکولوژی محیط زیست و توسعه پایدار در استان ایلام بر اساس مدلهای تجزیه و تحلیل سیستمی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
2 ارزیابی عامل های مژثر و پهنه بندی حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در محیط GIS، مطالعه موردی: شمال شهر تهران- حوضه کن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
3 ارزیابی وضعیت تکتونیکی گنبدهای نمکی منطقه الرستان با استفاده از شاخص های مورفومتری مخروطه افکنه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تدبیر علوم کشاورزی منابع طبیعی جغرافیا و انرژی پاک
4 بررسی تطابق مخروطه افکنه ها وسطوح مناسب تغذیه مصنوعی در منطقه گتوند با کاربرد مدل AHP (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
5 بررسی روند شهر نشینی و توسعه ی فیزیکی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
6 بررسی فرسایش و رسوب حوضه باغ طیغون(در شهرستان کرمانشاه)با استفاده از مدل EPM (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
7 بیابان و ژئومرفولوژی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
8 تاثیر عملیا ت آبخیزداری بر کاهش میزان فرسایش و تولید رسوب ( مطالعه موردی حوضه آبخیز سد برنجستانک - شهرستان قائم شهر ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
9 شناسایی اشکال کارستی و تحول آن ها از دیدگاه ژئومورفولوژی در منطقه کامیاران با تاکید بر منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
10 شناسایی اشکال کارستی و تحول آن ها از دیدگاه ژئومورفولوژی در منطقه ی کامیاران (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
11 مدلسازی فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه آبخیز گل گل - استان ایلام (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
12 مطالعه ژئومرفولوژی کوه کرکس با ایجاد بانک زیر ساختار اطلاعات جغرافیایی جهت توسعه و احیای ژئوتوریسم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
13 مورفولوژی رودخانه و ممیزی مناطق خطر فرسایش کناره ای در حوضه آبخیز میشخاص با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
14 ویژگیهای جغرافیایی، اقلیمی و وضعیت جوی منطقهی کامیاران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها