دکتر جواد حاتمی

دکتر جواد حاتمی استاد گروه علوم تربیتی -تکنولوژی های نوین آموزشی و اطلاعات،دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

دکتر جواد حاتمی

Dr. Javad Hatami

استاد گروه علوم تربیتی -تکنولوژی های نوین آموزشی و اطلاعات،دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Azimuth-Based Assessment of Spatial Orientation Performance: A Diagnostic Tool for Cognitive Impairment (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
2 آسیب شناسی برنامه درسی جدید رشته الکتروتکنیک شاخه آموزش فنی و حرفه ای (مطالعه موردی: استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
3 ارائه الگوی دانشگاه کارآفرین با رویکرد بلوغ روانشناختی و آمادگی روانی برای تجاری سازی و کارآفرینی (شاهد تجربی: مراکز علمی کاربردی استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 1
4 ارائه الگوی گستره پژوهی ابزار-پشتیبان مبتنی بر نظریه فعالیت برای مرور پیشینه در پژوهش های علوم رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 24، شماره: 96
5 ارائه یک الگوی طراحی تعامل در محیط های یادگیری الکترونیکی مشارکتی با توجه به نقش توانمندی زیبای یشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 26
6 ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 7، شماره: 19
7 Instructional design: missing loop in e-learning educational softwares for medical education (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 4
8 بررسی تفاوت نمرات نفرات برتر گروه های آزمایشی ریاضی،تجربی و علوم انسانی در کنکور سراسری 1390 بر اساس سطوح شناختی بلوم (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 19
9 بررسی کیفی اصول حاکم بر طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه انعطاف پذیری شناختی در ترکیب با راهبردهای داربست سازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 59
10 بررسی نقش آموزش محیط زیست در جوامع محلی برکاهش تعارض انسان و حیات وحش (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 1
11 بهبود کیفیت آموزش مفاهیم درس شیمی به کمک نقشه های مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 3، شماره: 3
12 پدیدارشناسی تجارب مادران در زندگی با کودکانADHD (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 7، شماره: 1
13 تاثیر آموزش از طریق چندرسانه ای بر میزان یادگیری درس زیست شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 6
14 تاثیر محیط یادگیری مشارکتی آنلاین مبتنی بر بازخورد همتا و آموزش استدلال ورزی بر کیفیت نگارش و بازخورد استدلالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 45
15 تاثیر نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در درس فیزیک (دریافت مقاله) رویکردهای نوین آموزشی دوره: 11، شماره: 1
16 تحلیل محتوای کتاب های «بخوانیم و بنویسیم» پایه سوم ابتدایی بر اساس مولفه های کارکردهای اجرایی: روش آنتروپی شانون (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 6، شماره: 1
17 تحلیل نیمرخ انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی بر اساس دیدگاه خود تعیین گری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 45
18 چالش آموزش علوم انسانی در دانشگاه های ایران: یک مطالعه ی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 32
19 رابطه باورهای هوشی، هدف های پیشرفت و تعلل ورزی تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 21
20 رده بندی شناختی سوالات بر اساس الگوی توان- پیچیدگی مطالعه موردی: سوالات آزمون آزمایشی حساب دیفرانسیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 39
21 روا سازی و اعتباریابی نسخه فارسی ابزار پیمایش چارچوب اجتماع اکتشافی در محیط های یادگیری مبتنی بر وب (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 31
22 سیاست پژوهی ایمنی غذایی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 95
23 طراحی الگویی برای آموزش های مبتنی بر وب بر اساس عامل حضور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 35
24 طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی رشته های کاردانش با رویکرد کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 54
25 قابلیت های اینترنت امکانی برای تسهیل و تقویت پژوهش های تربیتی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 1
26 محاسبه خصوصیات فیزیکی برف با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفاضلی راداری و تصاویر سنجنده ترا سارایکس باند (TerraSAR-X) و مودیس (MODIS) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 2
27 مدل سیاست پژوهی آموزش محیط زیست برای دستیابی به ایمنی غذایی در مزرعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
28 مقایسه جهت گیری هدف پیشرفت و بازده های شناختی، عاطفی و اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی نمونه و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 11
29 مقایسه میزان یادگیری و یادسپاری زبان انگلیسی دانش آموزان متوسطه در رویکردهای مبتنی بر سنجش اصیل و سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر نرم افزار آموزشی (تما) بر یادگیری مباحث فیزیک علوم پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
2 تبیین تاثیر آموزش خلاق بر ارتقای کارآفرینی فردی(مطالعه موردی:دانشجویان دانشگاه ارومیه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
3 چالش ساختارسازی برای نظارت و ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی
4 مطالعه تطبیقی - تحلیل محتوای کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی بود که ابتدا روی کشورهای ایران و پاکستان بر اساس هوش های چندگانه گاردنر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
5 مقایسه ی برنامه ی درسی تعلیمات اجتماعی ایران و استرالیا ازمنظر جهانی شدن (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
6 میزان سازگاری برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و تجربه شده درس دین و زندگی: یک مطالعه ی کیفی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی