دکتر سیدمحسن حبیبی

دکتر سیدمحسن حبیبی Professor of Urban Design and Planning, Tehran University

دکتر سیدمحسن حبیبی

Dr. Seyed Mohsen Habibi

Professor of Urban Design and Planning, Tehran University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزه‌های مشارکت کودکان در فرایند طراحی فضای شهری دوستدار کودک (مطالعه موردی : شهر سده لنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 8، شماره: 29
2 از فروریختن باروها تا اندیشه شاهراه ها، پیشینه طرح های شهری و انگاره های شهر تهران از ۱۳۰۹ تا ۱۳۴۵ (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 20، شماره: 1
3 بررسی تجربه سازماندهی مجدد زمین در ژاپن برای استفاده از آن در ایران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 3، شماره: 5
4 بررسی چالش های اجتماعی و فرهنگی ساماندهی بافت های آسیب پذیر شهری* (مطالعه موردی: محله حصیرفروشان از بافت قدیم شهر بابل) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 15، شماره: 2
5 بررسی نقش بناهای تاریخی در بازآفرینی پایدار و ارتقاء هویت شهری (مورد پژوهی: میدان مرکزی و تاریخی رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 40
6 پالیمپسست «لایه نگاری»؛ ابزاری برای تبیین کیستی شهر تاریخی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 30، شماره: 2
7 تبریز، مدرنیته و تأثیر آن بر شهرسازی مدرن ایران (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 30، شماره: 48
8 تحلیل فضایی مولفه های تاب آوری کالبدی بافت مرکزی شهر رشت در برابر زلزله با استفاده از مدلFuzzy-AHP و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 4
9 حق به شهر؛ شهر موجود و شهر مطلوب آنچه که هست و آنچه که باید باشد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 5، شماره: 2
10 درک زیبایی شناسی بصری احجام و توده های ساختمانی از دیدگاه ساکنان منطقه ۲ شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 10
11 دگردیسی و پایائی شهر و مفهوم آن (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 25، شماره: 1
12 رد نظریه شهر اسلامی به عنوان فرم (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 107
13 شکل گیری و دگرگونی مفهوم فضای عمومی در سکونتگاههای خودانگیخته پیرامونی کلانشهر تهران (نمونه موردی: اسلامشهر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 1، شماره: 1
14 شهر، مدرنیته، سینما کاوشی در آثار ابراهیم گلستان (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 18، شماره: 2
15 فضاهاى عمومى و زندگى جمعى در شهر تاریخى ورامین (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 7، شماره: 15
16 فضای جریان ها و فضای مکان ها، از تقابل تا تعامل: واکاوی تاثیر فناوری های جدید بر ویژگی های فضای شهری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 3، شماره: 1
17 کاوش در تبیین مفهوم هیروگلیف کلانشهر مدرن (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 29، شماره: 2
18 معماری شهری مسجد در مکتب اصفهان دستورزبان و واژگان (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 8، شماره: 2
19 مقایسه تطبیقی شکل گیری و تکوین فضاهای عمومی در شهرهای حومه ای جنوب تهران(مطالعه موردی: ورامین، قرچک، اسلام شهر) (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 22، شماره: 1
20 مکتب اصفهان اعتلا و ارتقاءمفهوم دولت (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 6، شماره: 4
21 نظریه ای در تفکر برنامه ریزی و طراحی شهری (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 1، شماره: 4
22 نقش ساختار شهر در تاب آوری آن در برابر زلزله (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 12، شماره: 3
23 نقش فضای عمومی شهری در افزایش ایمنی اجتماع (مطالعه موردی: محله ساغر یسازان و گلسار رشت) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 10، شماره: 3
24 نگاهی به مفهوم شهر در ایران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 1، شماره: 1
25 نووارگی، نوآوری و نوپردازی سالهای نخستین قرن چهارده ه.ش.? میرزاده عشقی سه تابلو و آرمانشهر (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 38
26 واکاوی اندیشه های سقراط در مورد شهر و شهریت (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 28، شماره: 4
27 واکاوی پادآرمان شهر در قرآن کریم و تطبیق آن با مدینه های غیر فاضله فارابی و شهر معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازآفرینی فضای عمومی شهری باتکیه برهویت وخاطره نمونه موردی: میدان شهرداری رشت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
2 بازخوانی اصول، اندیشه ها و نمودهای سنت شهرسازی در عهد صفوی در مرکز تاریخی شهر (نمونه موردی: مرکز شهر رشت) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
3 بررسی تاثیرشاخص کالبدی عملکردی وتاریخی دربازآفرینی هویت مکان فضای شهری نمونه موردی: میدان شهرداری رشت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
4 بررسی محتوایی نقش زنان در تئوری های شهروندی در سه دهه اخیر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
5 بررسی میدان مرکزی شهر در دوره صفوی با تکیه بر تحلیل کالبدی و شناخت فعالیت ها و کارکردهای اجتماعی آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
6 ترجمان تاب آوری از مفهوم به عمل در طراحی شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
7 تعیین عوامل موثر بر کیفیت زیبایی شناختی فضاهای شهری با استفاده از نظریه ارتباط کلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
8 شهر جدید، آستانه ای برای تکوین خاطره و حافظه شهری (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید
9 طراحی خیابان مصیب مرادی قزوین بر اساس معیارهای شکل خوب شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
10 هم آوایی سنت و مدرنیته در کالبد فضاهای شهری (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی