دکتر زهره داودپور

دکتر زهره داودپور Associate Prof. in Urban Planning, Department of urban planning,Qazvin Branch, Islamic Azad University

دکتر زهره داودپور

Dr. Zohreh Davoudpour

Associate Prof. in Urban Planning, Department of urban planning,Qazvin Branch, Islamic Azad University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analysis of Sustainable Regeneration Considering Urban Green Infrastructure Indicators with an Institutional Participation Approach (Case: the City of Lahijan) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 10، شماره: 1
2 Approaches of Gentrification Model to Gentrify and Rehabilitate Urban Old Context (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 4، شماره: 3
3 آینده پژوهی تصویر ذهنی ضمنی در مراکز خرید بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 3، شماره: 2
4 ارائه الگوی تحقق حق به شهر مبتنی بر فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) در خام شهرهای غرب مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 25، شماره: 76
5 ارزیابی مولفه های اصالت در بافت تاریخی محله شیخ هادی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 45
6 ارزیابی و ارائه سیاست های توسعه و کارآمدی بافت های مساله دار شهری با مدل FAHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مورد: منطقه ۱۲ کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 10، شماره: 36
7 اصالت در بافت تاریخی محله فردوسی شهر تهران با رویکرد پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 62
8 امکان سنجی استفاده از روش انتقال حق توسعه برای افزایش تحقق پذیری خدمات شهری در شهر کرج (مطالعه موردی: محلات واقع در مناطق ۱ و۲ شهری ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 10، شماره: 38
9 Monitoring the theory of the right to the city in the reproduction of urban space (Case study: Qazvin city) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 11، شماره: 2
10 The Impact of the Tourism Sector Policies in the Ninth and Tenth Boards of Government on Urban form and Structure of Mashhad Using Discourse Theory (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 8، شماره: 1
11 بررسی نقش برندسازی شهری در تحقق مفهوم شهر خلاق (مورد مطالعه: ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 18
12 بکارگیری تکنیک FMEA در عرصه شهرسازی به منظور پیشگیری و حل مشکلات فضاهای شهری مطالعه موردی بوستان دانشجو در تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 10
13 بهره‌گیری از نظریۀ چیدمان فضا در کاهش انزوای اجتماعی-فضایی محله‌های شهری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 2
14 تبیین تبلور قدرت در زمین شهری (نمونه موردی: باغستان های شهر قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 6، شماره: 1
15 تبیین عوامل موثر قدرت اقتصادی در توسعه شهر قزوین (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 37
16 تبیین کارکرد روش انتقال حق توسعه (TDR) در راستای تحقق عدالت اجتماعی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 14، شماره: 52
17 تحلیل ساختار تاب آوری نهادی برای گذار از مدیریت بحران به مدیریت شهری تاب آور در برابر زلزله( نمونه موردی: شهر قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 9، شماره: 36
18 تحلیل عوامل موثر قدرت در توسعه شهری با روش FAHP نمونه موردی:شهر قزوین(۱۳۵۷-۱۳۹۷) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 14، شماره: 3
19 تحلیل فضایی تحقق اندیشه حق به شهر در شهرهای کوچک (مورد پژوهی: شهرهای غرب استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 7، شماره: 1
20 تدوین الگوی مفهومی از تصور ذهنی در مراکز خرید بزرگ شهر تهران (نمونه موردی: ایران مال، سون سنتر، سرای دلگشا) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 4، شماره: 13
21 خوانش محرک های موثر بر وضعیت آینده رشد و توسعه نسل نخست شهرهای جدید در ایران (مطالعه موردی: شهر جدید پردیس) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 50
22 رد نظریه شهر اسلامی به عنوان فرم (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 107
23 رویکردهای دموکراتیک در برنامه ریزی شهری و ظهور نظریه مجادله ای (اگونیسم) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 5، شماره: 16
24 سناریوهای آینده تصورذهنی از مراکز خرید بزرگ شهر تهران(بافت قدیم) (دریافت مقاله) فصلنامه معماری و محیط پایدار دوره: 1، شماره: 3
25 سنجش ابعاد ادراک محیطی شهروندان در میان ساختمان های بلند مرتبه، نمونه موردی: منطقه ۲۲ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 64
26 سیر تغییرات الگوی قطعات تفکیکی اراضی شهر خمام (دریافت مقاله) دوفصلنامه فضای زیست دوره: 1، شماره: 1
27 شهر اسلامی: تخیل یا واقعیت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 3، شماره: 2
28 عوامل موثر بر تاب آوری سیستم های درمانی در پاندمی عوامل عفونی نوپدید و بازپدید: مطالعه مروری روایتی (دریافت مقاله) فصلنامه طب دریا دوره: 5، شماره: 4
29 نظریه شهرسازی مشارکتی و شرایط تحقق آن در نظام برنامه ریزی شهری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 42
30 نقش مدیریت شهری بر توسعه حمل و نقل عمومی محور در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
31 نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندی و فضای هیبریدی شهرهای قرن بیست ویکم نمونه موردمطالعه: شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 4، شماره: 9
32 واکاوی اثرات مولفه های حق به شهر در خام شهرهای غرب استان مازندران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 20، شماره: 4
33 واکاوی پادآرمان شهر در قرآن کریم و تطبیق آن با مدینه های غیر فاضله فارابی و شهر معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 4، شماره: 3
34 واکاوی نقش دولت و سرمایه در تولید فضای شهری دوره معاصر- با تاکید بر شهر زنجان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 21، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی عملیاتی سرآمدی آموزش با رویکرد توسعه (دریافت مقاله) دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها
2 ارزیابی اثرات کالبدی اقتصادی ،اجتماعی ساختمان های بلند مرتبه اطراف حرم مطهر امام رضا (ع)(ارزیابی طرح منطقه ثامن) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
3 ارزیابی ایمنی محدوده های منتخب شهر همدان با تاکید بر اصول پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
4 ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت معابرشهری با تاکید بر قوانین و ضوابط معلولین در مبلمان شهری نمونه موردی منطقه 8 تبریز (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 ارزیابی محلات شهری با تأکید بر احساس تعلق و هویت محله ای (نمونه موردی: محلات شهر قزوین) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
6 ارزیابی منظر شهری با تاکید بر رویکرد شهر سبز (نمونه موردی: شهر بیدستان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
7 امکان سنجی تحقق برندسازی شهری جهت نیل به ارتقاء اصل رقابت پذیری در استراتژی توسعه شهری (CDS) (مطالعه موردی : شهر بندر انزلی) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
8 بازآفرینی شهری بافت های تاریخی، رویکردی مناسب به منظور احیاء حیات مدنی نمونه موردی: محله کهنه خیابان تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
9 بررسی اثرات اجتماعی پیدایش سکونتگاه های خودرو برمحلات همجوار نمونه موردی شهرشریفیه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10 بررسی پیامدهای ناشی از گردشگری بر کیفیت زندگی ساکنان در نواحی روستایی با رویکرد پایداری نمونه موردی:روستای زیارت گرگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
11 بررسی تاثیر جانمایی کاربری ها بر ترافیک و شبکه حمل و نقل شهری (نمونه موردی: بلوار امامزاده حسن کرج) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404
12 بررسی رویکرد شهر خلاق و نقش آن در توسعه کالبدی و فضایی شهر بروجن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
13 بررسی ساختار کالبدی محلات فرسوده شهری بر میزان امنیت و مشارکت پذیری شهرها (مطالعه موردی : منطقه یک شهرداری قزوین با نگاه ویژه به محله تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
14 بررسی سیما و منظر شهری با رویکرد شهر سبز نمونه موردی : شهر بیدستان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
15 بررسی میزان تاب آوری ساختار کالبدی شهر با تأکید بر پدافند غیرعامل با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP (نمونه موردی: مناطق 1و2 شهر قزوین) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
16 بررسی میزان موفقیت طرح های پدافند غیرعامل در جهت ارتقای تاب آوری شهری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP نمونه موردی منطقه 2و3 شهر قزوین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
17 بررسی نقش گرشگری تاریخی و طبیعی شهر لاهیجان در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
18 بررسی و تبیین عدالت فضایی در مدیریت شهری محدوده مورد مطالعه مقایسه منطقه ۱و۴با ۲ و ۸ شهرکرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
19 تحلیل کیفیت زندگی بر ارتقاء سرمایه های اجتماعی در بافت های قدیم و جدید شهری نمونه موردی: محله های ساغریسازان و گلسار شهر رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
20 تدوین معیارهایی به منظور ساماندهی محله با تأکید بر حفظ ارزش های دیروز، توجه به نیازهای امروز (نمونه موردی: محله ساغریسازان رشت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
21 حضور معلولین در شهر با تاکید بر ضوابط و مقررات معلولین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
22 خوانش شهر اکولوژیک مبتنی بر زیرساخت شهری خاکستری تجدیدپذیر (بررسی مفاهیم و مبانی در پایداری محیط زیست ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
23 راهبردهای برنامه ریزی برای مناطق پیراشهری در کشورهای درحال توسعه مانند ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
24 رویکرد توسعه پایدار محله ای در فرآیند برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
25 سنجش عدالت اجتماعی در بافت های تاریخی فرسوده نمونه موردی محلات ایران و دروازه شمیران تهران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
26 گردشگری روستایی و اثرات آن بر نواحی روستایی: فرصت یا تهدید (مورد مطالعه: روستای زیارت گرگان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
27 مشارکت مردم دراحیا بافت قدیم شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
28 معاصرسازی محلات فرسوده شهر قزوین با هدف ارتقاء حس دل بستگی به مکان شهروندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
29 مقابله با ناکارآمدی بافت های تاریخی فرسوده با رویکرد اصالت بخشی (نمونه موردی بافت مرکزی شهر خلخال ) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
30 میزان استفاده کودکان ازخدمات رفاهی شاخصی ازعدالت اجتماعی درتوسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
31 نقش سیاست های زمین در گسترش پیرامون شهرها (مطالعه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
32 نقش شهرهای جدید در توسعه سکونتگاههای کلانشهر تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید