جهانشیر امینی

 جهانشیر امینی دانشیار - دانشگاه کردستان

جهانشیر امینی

Jahanshir Amini

دانشیار - دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی جدایه های Bacillus در کنترل بیولوژیکی پوسیدگی سفید ریشه سیر ناشی از قارچ Sclerotium cepivorum در شرایط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 2
2 Biocontrol potential of endophytic Penicillium spp. against strawberry anthracnose (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 8، شماره: 1
3 بررسی مقاومت نژادگان های انتخابی گندم نان در مراحل گیاهچه ای و گیاه کامل نسبت به پاتوتیپ غالب عامل بیماری زنگ زرد در شرایط گلخانه و مزرعه در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 48، شماره: 1
4 بهینه سازی تولید بیووانیلین از سلول های در حال استراحت سویه بومی Psychrobacter sp.CSW4 به روش آماری تاگوچی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 1
5 تأثیر اسانس گیاه سیر، مانکوزب و متالاکسیل مانکوزب روی سه گونه قارچ فیتوفتورا، عوامل بوته میری گیاهان (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 4، شماره: 1
6 جداسازی و بیماری زایی قارچ های مرتبط با پوسیدگی ریشه و طوقه درختان گردو در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 46، شماره: 1
7 شناسایی و بیماریزایی گونه های فوزاریوم مرتبط با ریشه و طوقه گوجه فرنگی در منطقه ی مرودشت (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 1
8 کنترل زیستی بیماری کپک خاکستری در سه رقم توت فرنگی با استفاده از استرین های Bacillus (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر بازداروذگی از رشد اسانس های زنیان و زیره ایرانی بر رشد میسلیومی عامل پژمردگی فوزاریومی طالبی (Fusarium oxysporum f. sp. Melonis) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
2 بررسی بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی سیب زمینی در استان کردستان و تحریک مقاومت در گیاه سیب زمینی بوسیله Bion و Chitosan بر علیه آن (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
3 بررسی مقامت ژنوتیپ های انتخابی گندم نان در مراحل گیاهچه ای و گیاه کامل به پاتوتیپ غالب بیماری زنگ زرد در شرایط گلخانه و مزرعه استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
4 بیوکنترل عامل بیماری پژمردگی کوجه فرنگی و عامل بیماری زردی نخود ایرانی به وسیله اسانس گیاه زنیان (Carum capticum) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
5 تاثیر اسانس گیاه رزماری در مهار آنتراکنوز توت فرنگی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت
6 طراحیsiRNAبر اساس ژنAC1 از طریقin silico siRNA search برای ایجاد مقاومت عمومی به ویروس هایTYLCCNV و TYLCV (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 قارجهای هیفومیستی مرتبط با بیماری زوال مو در تاکستان های استان کردستان (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
8 قارچهای سیلومیستی مرتبط با بیماری زوال مو در تاکستانهای استان کردستان (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
9 کنترل زیستی بیماری شوره سیاه سیب زمینی توسط قارچ های اندوفیت در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
10 کنترل زیستی بیماری کپک خاکستری روی میوه توت فرنگی با استفاده از باکتری های اندوفیت Bacillus sp. و Entrobacter sp (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
11 مدیریت بیماریهای ریشه گیاهان در گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای