سید امیر جهادی

 سید امیر جهادی استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان

سید امیر جهادی

Seyed Amir Jahadi

استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.